Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka MERONEM
Etken Madde Kodu SGKFD7-MEROPENEM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DH02
ATC Açıklaması Meropenem
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A04931
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 24,74 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,53 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği 16,43 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E487B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Tedavi sırasında özellikle böbrek bozukluğu olan hastalarda kazara aşırı doz oluşabilir. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır. Normal bireylerde hızla renal eliminasyon meydana gelecektir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda Meropenem ve metaboliti hemodiyalizle uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

Meronem yetişkinlerde ve çocuklarda, meropeneme duyarlı tek veya birden fazla bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 • Pnömoniler ve hastanede edinilen pnömoniler
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İntra-abdominal enfeksiyonlar
 • Endometrit ve pelvik enflamatuar hastalıklar gibi jinekolojik enfeksiyonlar
 • Deri ve deri eklerine ait enfeksiyonlar
 • Menenjit
 • Septisemi
 • Febril nötropenisi olan yetişkin hastalardaki enfeksiyonlarda, ampirik tedavi şeklinde monoterapi veya anti-viral veya anti-fungal ajanlarla kombine edilerek kullanılır.
Meronem’in polimikrobiyal enfeksiyonların tedavisinde tek başına veya diğer anti-mikrobiyal ajanlarla kombine kullanıldığında etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Kistik fibrosisli ve kronik alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda IV meropenem ya monoterapi veya diğer antimikrobiyel ajanlarla kombine olarak etkili bir şekilde kullanılmıştır. Organizmanın eradikasyonu her zaman saptanmamıştır.
Nötropenili veya primer veya sekonder immün yetmezliği bulunan pediatrik hastalarla ilgili bir deneyim yoktur.

Xanthomonas maltophilia, Enterecoccus faecium ve metisilline dirençli stafilakokların meropeneme dirençli olduğu saptanmıştır.

Farmakodinamik Özellikler

Meropenem, parenteral olarak kullanılan ve insanlardaki dehidropeptidaz-1’e karşı relatif olarak stabil olan bir karbapenem antibiyotiktir. Bundan dolayı DHP-1 inhibitörü ilavesine gerek yoktur.
Meropenem, yaşamsal önem taşıyan bakteri duvarı sentezini bozarak bakterisid etki gösterir. Bakteri hücre duvarından kolayca penetre olabilmesi, bütün serin ß-laktamazlara yüksek düzeyde stabilite göstermesi ve Penisillin Bağlayıcı Proteinlere (PBP) belirgin affinitesi, meropenemin geniş bir aerobik ve anaerobik bakteri spektrumuna karşı güçlü bakterisid etkisini açıklar. Minimum bakterisid konsantrasyonları çoğunlukla minimum inhibitör konsantrasyonları ile aynıdır. Bakteri testlerinin %76’sında, MBC:MIC oranları 2 veya daha azdır.
Meropenem duyarlılık testlerinde stabildir ve bu testler normal rutin metodlarla yürütülebilir. İnvitro testler, meropenemin çeşitli antibiyotiklerle sinerjik etkili olduğunu göstermiştir. Invitro ve invivo testlerle meropenemin post-antibiyotik etkili olduğu tespit edilmiştir.
Meronem duyarlılığı ile ilgili ortak kriterler, farmakokinetik verilere ve klinik veriler ile enfeksiyona neden olan organizmaların zon çapları ve minimum inhibitör konsantrasyon değerleri şeklindeki mikrobiyolojik verilerin birbirleri ile olan ilişkileri göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir.
 
 
DEĞERLENDİRME METODU
SINIFLANDIRMA
Zon Çapı (mm)
MIC Sınır Değerleri (mg/L)
 
Duyarlı
≥14
≤4
 
Orta derecede duyarlı
12-13
8
 
Dirençli
≤11
≥16
 

Meropenemin invitro antibakteriyel spektrumu klinik olarak önemli olan gram pozitif ve gram negatif, aerobik anaerobik bakteri suşlarının büyük bir kısmını kapsar.

Farmakokinetik Özellikler

Meronem’in sağlıklı deneklerde, tek dozunun 30 dakikalık intravenöz infüzyon sonucu pik plazma seviyeleri; 250 mg doz için 11 µg/ml, 500 mg için 23 µg/ml ve 1 gram için 49 µg/ml civarındadır. Buna rağmen uygulanan doz ile hem Cmax hem de AUC arasında kesin bir farmakokinetik orantı yoktur. Ayrıca 250 mg ile 2 gram doz aralığında plazma klirensinde 287 ml/dakikadan 205 ml dakikaya bir düşüş gözlenmiştir.
Meronem’in sağlıklı deneklerde 5 dakikalık intravenöz bolus enjeksiyon ile uygulanması sonucu pik plazma seviyeleri 500 mg doz için 52 µg/ml ve 1 g’lık doz için 112 µg/ml’dir.

1 gram Meronem’in 2 dakika, 3 dakika ve 5 dakikalık intravenöz infüzyonları üçlü, çaprazçalışmalarla karşılaştırılmıştır.Bu sürelerdeki infüzyonlar, sırasıyla 110, 91 ve 94 µg/ml pik plazma seviyeleri ile sonuçlanmıştır.

500 mg’lık IV doz uygulamasından 6 saat sonra meropenem plazma seviyeleri 1 µg/ml veya bunun daha altındaki değerlere düşmüştür.

Böbrek fonksiyonları normal olanlarda 8 saatlik aralıkla çoğul doz uygulaması sonucu meropenem birikmesi olmamıştır.
Böbrek fonksiyonları normal olan deneklerde meropenemin yarı ömrü yaklaşık 1 saattir.
Meropenemin plazma proteinine bağlanması %2 civarındadır.
12 saatte, uygulanan dozun yaklaşık %70’i idrarla değişmeden atılır. Bu süreden sonra idrarla meropenem atılımı son derece azdır. 500 mg’lık dozun uygulanmasından 5 saat sonra meropenemin üriner konsantrasyonları 10 µg/ml üzerinde bulunmuştur. Böbrek fonksiyonları normal olan deneklerde her 8 saatte bir 500 mg veya her 6 saatte bir 1 gramlık doz uygulanması sonucu plazma veya idrarda herhangi bir birikme oluşmamıştır.
Meropenemin tek metaboliti mikrobiyolojik olarak inaktiftir.
Meropenem, bakteriyel menenjiti olan hastaların beyin-omurilik sıvısı da dahil olmak üzere, vücut sıvılarının ve dokularının çoğuna iyi penetre olur ve bakterilerin çoğunu inhibe etmek için gerekenden yüksek konsantrasyonlara ulaşır.
Çocuklarla yapılan çalışmalar, meropenemin çocuklardaki farmakokinetiğinin yetişkinlere benzer olduğunu göstermiştir. 2 yaşın altındaki çocuklarda, meropenemin eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 1.5-2.3 saattir ve farmakokinetiği 10-40 mg/kg arasındaki doz sınırında lineerdir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmaları, meropenemin plazma klirensinin, kreatinin klirensiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gereklidir.
Yaşlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, meropenemin plazma klirensinde yaşla birlikte azalan kreatinin klirensiyle ilişkili bir azalma olduğunu göstermiştir.
Karaciğer hastalığı bulunan hastalarla yapılan farmakokinetik çalışmalar, karaciğer hastalığının meropenemin farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir.

Farmasötik Şekli

Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon

Formülü

Beher flakon etken madde olarak 500 mg meropenem anhidre eşdeğer 570 mg meropenem trihidrat ve yardımcı madde 104 mg anhidr sodyum karbonat içerir.

Meronem bolus intravenöz enjeksiyon için enjeksiyonluk su ile veya intravenöz infüzyon için uygun bir infüzyon sıvısı ile çözülür.

Bir flakon, beher gram meropenem (anhidr potens) için 90 mg (3.9 mmol) sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, aktif tübüler sekresyon için meropenemle yarışarak meropenemin böbreklerden atılımını inhibe eder. Bunun sonucunda meropenem eliminasyon yarı ömrü ve plazma konsantrasyonu artar. Probenesid ile birlikte uygulanmayan Meronem’in gücü ve etki süresi yeterli olduğundan Meronem’in Probenesid ile birlikte kullanılması önerilmez.
Meronem’in diğer ilaçların proteinine bağlanma veya metabolizmaları üzerindeki potensiyel etkisi ile ilgili çalışma yoktur.Meronem’in proteine bağlanması düşük olduğundan (yaklaşık %2) diğer bileşiklerin plazma proteinleri ile yer değiştirmesine dayanan herhangi bir etkileşim beklenmez.
Meronem serum valporik asit seviyelerini düşürebilir. Bazı hastalarda subterapötik seviyelere erişilebilir.
Meronem herhangi bir advers  farmakolojik etkileşim göstermeden diğer ilaçlarla birlikte uygulanabilir. Bununla birlikte probenesid hariç potensiyel ilaç etkileşmeleri ile spesifik veri mevcut değildir
Bununla birlikte potansiyel ilaç etkileşmeleri ile spesifik veri mevcut değildir.

 

Kontraendikasyonlar

Meronem bu ürüne duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler

Tedavinin dozu ve süresi, enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve hastanın durumuna göre belirlenmelidir. 

Önerilen Günlük Dozlar

Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, endometrosis ve pelvik enflamatuar hastalıkları gibi jinekolojik hastalıklar, deri ve deri eklerine ait enfeksiyonlarda 8 saatte bir 500 mg IV Meronem.

Hastanede edinilen pnömoniler, peritonit, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve septisemide 8 saatte bir, 1 gram IV Meronem.
Kistik fibrosis’de 8 saatte bir 2 grama kadar dozlar kullanılmıştır.Birçok hasta 8 saatte bir 2 gram ile tedavi edilmiştir.
Menenjitte önerilen doz 8 saatte bir, 2 gram’dır.
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Pseudomonas aeuriginosa’ya bağlı alt solunum yolu enfeksiyonu olduğu bilinen veya şüphelenilen, durumu kritik olan hastalarda meropenem, monoterapi olarak dikkatle kullanılmalıdır.
Pseudomonas aeuriginosa enfeksiyonlarının tedavisinde, duyarlılık testlerinin düzenli olarak yapılması önerilir
 
Böbrek Yetmezliği Olan Yetişkin Hastalarda Doz

Kreatinin klirensi 51 ml/dakika’dan az olan hastalarda doz aşağıda belirtildiği gibi azaltılmalıdır.

 

 
Kreatinin Klirensi
(ml/dakika)
Doz
(500 mg, 1 gram ve 2 gram
içeren birim dozlara göre)
 
 
Uygulama Sıklığı
26-50
10-25
<10
1 birim doz
yarım birim doz
yarım birim doz
12 saatte bir
12 saatte bir
24 saatte bir

Meronem hemodiyaliz ile temizlenir. Meronem tedavisine devam edilmesi gerekli ise terapötik olarak etkili plazma konsantrasyonlarına ulaşılması için birim dozun (enfeksiyonun tipine ve şiddetine göre) hemodiyaliz işleminden sonra uygulanması önerilir.
Peritonal diyaliz uygulanan hastalarda Meronem kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. 
 
Karaciğer Yetmezliği Olan Yetişkin Hastalarda Doz

Karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez (Uyarılar ve Önlemlere bkz.).

Yaşlı Hastalar

Böbrek fonksiyonu normal veya kreatinin klirensi değerleri 50 ml/dakika’dan yüksek olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklar

3 aylıktan büyük bebeklerde ve 12 yaşına kadar olan çocuklarda enfeksiyonun tipine ve şiddetine, patojenlerin duyarlılığı ve hastanın durumuna göre önerilen doz 8 saatte bir 10-20 mg/kg’dır. 50 kg’dan ağır olan çocuklarda yetişkin dozu kullanılmalıdır.

Yaşları 4 ile 18 yaş arasında olan kistik fibrosisli çocuklarda, her 8 saatte bir 25mg/kg ile 40 mg/kg arasındaki dozlar kronik alt solunum yolunun akut alevlenmelerinin tedavisi için kullanılmıştır.
Menenjitte önerilen doz 8 saatte bir 40 mg/kg’dır.
Böbrek fonksiyonu bozuk olan çocuklarla ilgili deneyim yoktur. 

UYGULAMA

Meronem IV, yaklaşık 5 dakika süren intravenöz bolus enjeksiyon veya yaklaşık 15-30 dakika süren intravenöz infüzyon ile spesifik uygun takdim şekilleri ile uygulanır.

Bolus intravenöz enjeksiyonla kulanılacak Meronem steril enjeksiyonluk su ile hazırlanmalıdır (250 mg meropenem için 5 ml). Bu yaklaşık 50 mg/ml’lik bir konsantrasyon sağlar. Çözünmüş solüsyonlar berrak, renksiz veya açık sarı renklidir.
Meronem IV intravenöz infüzyon uygun infüzyon sıvıları ile çözülebilir (50-200 ml) ( Geçimsizlikler ve Saklama Koşullarına bkz.).
 
Geçimsizlik

Meronem diğer ilaçlarla karıştırılmamalı veya diğer ilaçlara ilave edilmemelidir

Meronem aşağıdaki infüzyon sıvıları ile kullanılabilir:
% 0.9’luk sodyum klorür solüsyonu
% 5 veya % 10’luk glukoz solüsyonu
% 5 glukoz solüsyonu ile % 0.02 sodyum bikarbonat
% 0.9 sodyum klorür ve % 5 glukoz
% 5 glukoz ile % 0.225 sodyum klorür solüsyonu
% 5 glukoz ile % 0.15 potasyum klorür solüsyonu
% 2.5 veya % 10 Mannitol solüsyonu
Meronem diğer ilaçları içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.
Hazırlama ve uygulama sırasında standart aseptik teknik izlenmelidir.
Hazırlanmış solüsyonlar kullanılmadan önce çalkalanmalıdır.
Bütün flakonlar tek kullanım içindir

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Meronem 1 gram IV Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon

Saklama Koşulları

Meronem 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Dondurulmamalıdır.
IV enjeksiyon ve infüzyon için taze hazırlanmış solüsyonların kullanılması önerilir. Çözülmüş ürün hemen kullanılmalıdır ve eğer gerekli ise çözünmüş halde buzdolabında en fazla 24 saat saklanmalıdır.
Rekonstitüsyon ve/veya ilk açılıştan sonraki saklama şartları ve süresi
 
 
Seyreltici
25°C’de stabil kaldığı saatler
4°C’de
stabil kaldığı saatler
Aşağıdakilerle hazırlanmış solüsyonlar
(1-20 mg/ml)
 
 
 
 
% 0.9 sodyum klorür
8
48
% 5 glukoz
3
14
% 5 glukoz ve %0.225 sodyum klorür
3
14
% 5 glukoz ve % 0.9 sodyum klorür
3
14
% 5 glukoz ve % 0.15 potasyum klorür
3
14
% 2.5 veya % 10 mannitol intravenöz infüzyon
3
14
% 10 glukoz
2
8
% 5 glukoz ve % 0.02 sodyum bikarbonat intravenöz infüzyon
 
2
 
8
Reçete ile satılır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Meronem 500 mg IV enjeksion, beyaz steril toz halinde flakonda.

Uyarılar/Önlemler

Diğer karbapenemler veya beta laktam antibiyotikler, penisilinler veya sefalosporinler arasında kısmi, çapraz allerjenisite ile ilgili olarak bazı klinik ve laboratuvar verileri bulunmaktadır. Bütün beta laktam antibiyotiklerle olduğu gibi, nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir (Yan Etkiler/Advers Etkilere Bkz.). Meropenem ile tedaviye başlamadan önce, geçmişinde beta laktam antibiyotiklere aşırı duyarlılık reaksiyonları göstermiş olan hastalarda bu durum göz önüne alınmalı ve Meronem dikkatle kullanılmalıdır. Eğer meropeneme karşı alerjik reaksiyon oluşursa ilaç kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 
Karaciğer hastalığı bulunan hastaların transaminaz ve bilirubin düzeyleri Meronem kullanımı sırasında dikkatle izlenmelidir.
 
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, duyarlı olmayan organizmaların üremesi görülebilir. Bu nedenle, her hastanın sürekli izlenmesi gerekir.
 
Metisilin’e dirençli stafilokoklara bağlı enfeksiyonlarda kullanılması önerilmez.
 
Hemen hemen bütün antibiyotiklerle görülebilen ve hafif dereceden yaşamı tehdit eden dereceye kadar değişebilen psödomembranöz kolit, nadiren Meronem ile de rapor edilmiştir. Bu nedenle antibiyotikler gastrointestinal yakınmaları, özellikle de koliti bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Meronem kullanırken diyare gelişen hastalarda, psödomembranöz kolit tanısını gözönüne almak önem taşır. Çalışmalar, Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin başlıca nedenlerinden biri olduğunu gösterse de, diğer nedenler de göz önüne alınmalıdır.
 
Meronem potansiyel olarak nefrotoksik ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır (Kullanım Şekli ve Doza bakınız).
 
Pediatrik Kullanım
Üç aylıktan küçük bebeklerde etkisi ve tolerabilitesi saptanmadığından, bu yaşın altındaki bebeklerden kullanımı önerilmez. Karaciğer veya böbrek fonksiyonları azalmış çocuklarla ilgili deneyim yoktur.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır.
 
Gebelik
Gebelik kategorisi : B
Meronem’in insan gebeliği sırasındaki güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Potansiyel faydalar, fetus üzerindeki potansiyel riskten fazla değil ise Meronem gebelikte kullanılmamalıdır. Her koşulda, doktor gözetiminde kullanılmalıdır.
 
Emzirme: Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise Meronem süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve Makina Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi
Herhangi bir veri mevcut değildir. Ancak Meronem’in araç ve makina kullanma yeteneğini etkileyeceği beklenmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ciddi yan etkiler nadirdir. Klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
 • Lokal intravenöz enjeksiyon bölgesi reaksiyonları: Enflamasyon, tromboflebit, enjeksiyon bölgesinde ağrı.
 • Sistemik alerjik reaksiyonlar: Meropenem uygulamasını takiben nadiren, sistemik alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık) oluşabilir. Bu reaksiyonlar angioödem ve anaflaksi belirtilerini içerebilir.
 • Deri reaksiyonları: Deri döküntüsü, pruritus, ürtiker: eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekrolisis gibi ciddi deri reaksiyonları nadiren görülmüştür.
 • Gastrointestinal: Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit rapor edilmiştir.
 • Kan: Reversible trombositemi, eozinofili, trombositopeni, lökopeni ve nötropeni (çok ender vakalarda agranulositosis içeren). Pozitif direkt veya indirekt Coombs testi gelişebilir. Kısmi tromboplastin zamanında azalma olduğu bildirilmiştir.
 • Karaciğer fonksiyonu: Bilirubin, transaminaz, alkalen fosfataz ve laktid dehidrogenaz serum konsantrasyonlarında tek başına veya kombine olarak artışlar bildirilmiştir.
 • Santral sinir sistemi: Başağrısı, parestezi. Meronem ile ilişki saptanmamasına rağmen nadiren konvülsiyon rapor edilmiş
 • Diğer: Oral ve vajinal candidiasis.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.