Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka METOPRIM
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A04971
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,81 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,75 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 2,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda kontrendikedir.

Karaciğer Yetmezliği

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda kontrendikedir.

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

·   Solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, faranjit,
Pneumocystis carinii pnömonisi, pnömoni, otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit.
·Üriner sistem enfeksiyonları: Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit,
prostatit.
·  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Piyoderma, fronkül, abse ve enfekte
yaralarda.
·Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları: Tifo, paratifo, basilli dizanteri, kolera (sıvı
ve elektrolit tedavisi ile birlikte).
·Gonokoksik üretrit de dahil, her iki cinsiyette rastlanan genital enfeksiyonlarda.
·  Diğer bakteriyel enfeksiyonlarda: Akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,
duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı septisemiler, Nocardiosis, miçetom (gerçek
mantarlarla meydana gelmemişse), ameliyat sonrasında oluşabilecek
enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Metoprim Süspansiyon özellikle çocuklar için hazırlanmış kuvvetli bakterisid etkiye sahip geniş spektrumlu, lezzeti hoş, içimi kolay bir ilaçtır. Formüle giren trimetoprim ve sülfametoksazol ayrı ayrı bakteriostatik maddeler olmasına karşın kombine halde kullanıldığında ortaya çıkan sinerjik etkiden dolayı bakterisid tesir gösterir.
  • Sülfametoksazol: Para-aminobenzoik asit (PABA) ile yarışarak dihidrofolik asidin bakteriyel sentezini inhibe eder.
  •  Trimetoprim: Dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit oluşması için gerekli enzim olan dihidrofolat redüktaz enzimine bağlanarak ve onu inhibe ederek, bloke eder. Böylece METOPRİM Süspansiyon birçok bakteri için gerekli olan nükleik asitlerin ve proteinlerin biosentezinde birbiri ardısıra gelen basamakları bloke eder. İnvitro çalışmalar METOPRİM Süspansiyona karşı gelişen rezistansın, tek başına trimetoprim ve sülfametoksazole karşı gelişen rezistanstan çok daha yavaş olduğunu göstermektedir.
  • METOPRİM Süspansiyon aşağıdaki patojen bakterilere karşı bakterisid aktivite gösterir.
Gram pozitif bakteriler: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.
Gram negatif bakteriler: Haemophilus influenza (ampisiline dirençli olanlar dahil) Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Proteus tipleri, Escherichia coli, Neisseria Gonorrhea, Salmonella tipleri, Shigella tipleri, Bordetella portussis, Vibrio cholera.
Metoprim; streptokoksik faranjitin tedavisinde yeterli etkiyi sağlayamadığından kullanılmamalıdır.
Dirençli organizmalar: Mycoplasma spp, Mycobacterium tuberculosis, troponema palladium.

Farmakokinetik Özellikler

Ağız yoluyla alınmasından sonra bir ila dört saat içerisinde maximum kan konsantrasyonuna ulaşır. İlacın tatbikinden yirmidört saat sonra bile kanda tespit edilebilir miktarda mevcuttur. Sülfametoksazol ve trimetoprim her ikiside kanda serbest halde, proteine bağlı ve metabolize edilmiş formları şeklinde bulunur. Yaklaşık olarak trimetoprimin %44'ü ve sülfametoksazol'ün %70'i kan proteinlerine bağlanır. Serbest formları terapötik açıdan aktif olan formları olarak kabul edilmektedir. Bu iki bileşiğin yarılanma ömürleri çok yakındır. Trimetoprim için ortalama on saat ve sülfametoksazol için onbir saattir. Atılımı böbrekler yoluyla olup, idrardaki konsantrasyonu kandakinden daha yüksektir. Her iki madde balgama, vajinal sıvıya ve ortakulak sıvısına dağılır. Trimetoprim ayrıca bronş salgısına da geçer ve her ikisi de plasenta bariyerini geçip, süt ile de atılırlar

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü

5 ml (1 ölçekte) Trimetoprim 40 mg Sülfametoksazol 200 mg

Yardımcı maddeler: Şeker, Sodyum sakarin, Metil paraben sodyum, Propil paraben, Ponceau 4R, Esans Framboise

İlaç Etkileşmeleri

İlaç / Laboratuar Testi Etkileşmeleri:
Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan yarışmalı protein bağlama tekniği (CBPA) ile yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkiliyebilir. Bununla beraber eğer metotreksat RIA (Radyoimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez. Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı kreatinin miktar tayini için yapılan Saffe alkali pikrat reaksiyonunu etkiliyebilir. Sülfonamidler, Benedict ve sülfosalisilik asit testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir.
Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikleri alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. METOPRIM Fort’ un bir antikoagülan olarak Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği hususu akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotraksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve serbest metotreksatın konsantrasyonunu artırabilirler. Böbrek transplantasyonundan sonra Co-trimoksazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu görülmüştür.
Sülfonamidler oral hipoglisemik ilaçların etkisini artırabilir. PABA içeren bileşikler ve PABA türevli lokal anestezikler sülfonamidlerin aktivitesini inhibe edebilirler. Salisilatlar, fenilbutazon, probenesid gibi ilaçlar sülfonamid aktivitesini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, sülfamidlere, trimetoprime aşırı hassasiyeti olan kişilerde, folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda kullanılmamalıdır. Plasentadan geçip süt ile itrah edildikleri göz önünde bulundurularak hamilelik ve süt verme dönemlerinde, ayrıca prematüre doğanlarda ve iki aylıktan küçük bebeklerde (enzim sistemi tam gelişmediğinden, böbrek ve karaciğer fonksiyonları henüz oluşmadığından) kan diskrazilerinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ. 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
6 haftalık-5 aylık süt çocuklarında: günde 2 defa 1/2 ölçek
6 ay - 5 yaş    :                 günde 2 defa 1 ölçek
6 yaş - 12 yaş :                 günde 2 defa 2 ölçek
Metoprim süspansiyon sabah, akşam tok karnına verilmelidir. Ortalama günlük doz hesabı, vücut ağırlığının her kilogramı için 6 mg. trimetoprim ve 30 mg. sülfametoksazol verilecek şekilde yapılmalıdır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tablet: 80mg/400 mg ....................30 tablet blister ambalajda

Fort Tablet: 160 mg/800 mg ...........20 tablet blister ambalajda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, oda sıcaklığında (25°C'nin altında) ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml.'lik şişelerde (5 ml'lik ölçeği ile birlikte)

Uyarılar/Önlemler

METOPRİM Süspansiyonun streptokoksik faranjitte kullanılması tavsiye edilmez. İlacın kullanımı esnasında fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt reaksiyonları görülürse ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Toksik epidermal nekroliz, ani hepatiknekroz , agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gibi şiddetli reaksiyonlar nadirde olsa ortaya çıkabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek bozuklukları olan vakalarda ilacın birikmesini önlemek için dozu azaltmak veya daha uzun aralıklarla vermek uygundur. Böyle vakalarda ilacın plazma konsantrasyonunun tayin edilmesi tavsiye edilir. METOPRİM Süspansiyonla uzun süren tedavilerde kan tablosunu muntazam aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir. Folik asit metabolizmasında bir bozukluğa işaret eden asemptomatik seçenekler ender de olsa görülebilir. Folinik asit takviyesi ile bunlar kaybolur. Ayrıca glikoz-6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda ilaç kullanımı esnasında hemoliz görülebilir.
Metoprim ilk uzun dönem tedavi gören hastalar (özellikle böbrek yetmezliği olanlar) idrar değerleri ve böbrek fonksiyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidirler. Tedavi sırasında kristalüriyi önlemek açısından yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir.
Uzun QT Sendromu /Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

  • Kan bozuklukları; Agranülositoz, aplastik anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni,hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi,eozinofili.
  • Allerjik reaksiyonlar; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi, allerjik miyokardit, eritema multiform, eksfolyatif dermatit, anjiyoödem, ilaç ateşi, titreme, Henoch-Schoenlein purpura, serum hastalığı benzeri sendrom, genel allerjik reaksiyonlar, genel cilt kabartıları, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker ve kızarıklıklar
  • Gastro-intestinal; Hepatit, serum transaminaz ve bilirübin artması, psödomembranöz kolit, pankreatit, stomatit, glosit, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık.
  • Ürogenital; Böbrek yetmezliği, interstisyel nefrit, oligüri, anüri, BUN ve kan kreatinin yükselmesi, kristalüri toksiknefroz.
  • Nöroloji; Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferal nevrit, ataksi, baş dönmesi, kulak çınlaması, başağrısı.
  • Diğer reaksiyonlar; Artralji miyalji, yorgunluk uykusuzluk.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.