Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka METOPRIM
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04973
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,9 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E034A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda kontrendikedir.

Karaciğer Yetmezliği

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda kontrendikedir.

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

 • Solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, faranjit, Pneumocystis carinii pnömonisi, pnömoni, otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit.
 • Üriner sistem enfeksiyonları: Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit.
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralarda.
 • Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları: Tifo, paratifo, basilli dizanteri, kolera (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte).
 • Gonokoksik üretrit de dahil, her iki cinsiyette rastlanan genital enfeksiyonlarda.
 • Diğer bakteriyel enfeksiyonlarda: Akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı septisemiler, Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla meydana gelmemişse), ameliyat sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Metoprim Fort tablet geniş spektrumlu, bakterisid bir kemoterapötiktir. Formüle giren trimetoprim ve sülfametoksazol ayrı ayrı bakteriostatik maddeler olmasına karşın kombine halde kullanıldığında ortaya çıkan sinerjik etkiden dolayı bakterisid tesir gösterir.

 • Sülfametoksazol: Para-aminobenzoik asit (PABA) ile yarışarak dihidrofolik asidin bakteriyel sentezini inhibe eder.
 • Trimetoprim: Dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit oluşması için gerekli enzim olan dihidrofolat redüktaz enzimine bağlanarak ve onu inhibe ederek, bloke eder. Böylece METOPRİM Fort Tablet birçok bakteri için gerekli olan nükleik asitlerin ve proteinlerin biosentezinde birbiri ardı sıra gelen basamakları bloke eder. İnvitro çalışmalar METOPRİM Fort’a karşı gelişen rezistansın, tek başına Trimetoprim ve Sülfametoksazole karşı gelişen rezistanstan çok daha yavaş olduğunu göstermektedir.
 • METOPRİM Fort Tablet aşağıdaki patojen bakterilere karşı bakterisid aktivite gösterir.
Gram pozitif bakteriler: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.
Gram negatif bakteriler: Haemophilus influenza (ampisiline dirençli olanlar dahil), Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Proteus tipleri, Escherichia coli, Neisseria Gonorrhea, Salmonella tipleri, Shigella tipleri, Bordetella portussis, Vibrio cholera.
Metoprim Fort; Streptokoksik faranjitin tedavisinde yeterli etkiyi sağlayamadığından kullanılmamalıdır.
Dirençli organizmalar: Mycoplasma spp, Mycobacterium tuberculosis, troponema palladium.

Farmakokinetik Özellikler

Ağız yoluyla alınmasından sonra 1 ila 4 saat içerisinde maximum kan konsantrasyonuna ulaşır. İlacın tatbikinden 24 saat sonra bile kanda tespit edilebilir miktarda mevcuttur. Sülfametoksazol ve trimetoprim her ikiside kanda serbest halde, proteine bağlı ve metabolize edilmiş formları şeklinde bulunur. Yaklaşık olarak trimetoprimin %44'ü ve sülfametoksazol'ün %70'i kan proteinlerine bağlanır. Serbest formları terapötik açıdan aktif olan formları olarak kabul edilmektedir. Bu iki bileşiğin yarılanma ömürleri çok yakındır. Trimetoprim için ortalama 10 saat ve Sülfametoksazol için 11 saattir. Atılımı böbrekler yoluyla olup, idrardaki konsantrasyonu kandakinden daha yüksektir. Her iki madde balgama, vajinal sıvıya ve ortakulak sıvısına dağılır. Trimetoprim ayrıca bronş salgısına da geçer ve her ikisi de plasenta bariyerini geçip, süt ile de atılırlar

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

1 Tablet; Trimetoprim 160 mg Sülfametoksazol 800 mg içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan yarışmalı protein bağlama tekniği (CBPA) ile yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkiliyebilir. Bununla beraber eğer metotreksat RIA (Radyoimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez. Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı kreatinin miktar tayini için yapılan Saffe alkali pikrat reaksiyonunu etkiliyebilir. Sülfonamidler, Benedict ve sülfosalisilik asit testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir.

Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikleri alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. METOPRIM Fort’ un bir antikoagülan olarak Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği hususu akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotraksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve serbest metotreksatın konsantrasyonunu artırabilirler. Böbrek transplantasyonundan sonra Co-trimoksazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu görülmüştür.

Sülfonamidler oral hipoglisemik ilaçların etkisini artırabilir. PABA içeren bileşikler ve PABA türevli lokal anestezikler sülfonamidlerin aktivitesini inhibe edebilirler. Salisilatlar, fenilbutazon, probenesid gibi ilaçlar sülfonamid aktivitesini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, sülfamidlere, trimetoprime aşırı hassasiyeti olan kişilerde, folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda kullanılmamalıdır. Plasentadan geçip süt ile itrah edildikleri göz önünde bulundurularak hamilelik ve süt verme dönemlerinde, ayrıca prematüre doğanlarda ve iki aylıktan küçük bebeklerde (enzim sistemi tam gelişmediğinden, böbrek ve karaciğer fonksiyonları henüz oluşmadığından) kan diskrazilerinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinlerde :Üriner sistem enfeksiyonlarında 12’ şer saat ara ile 1 tablet, 10-14 gün süre ile verilebilir. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır.
Çocuklarda : Üriner sistem enfeksiyonlarında veya akut otitis media’da tavsiye edilen doz; 24 saatte eşit 2 parçaya bölünerek verilen 8 mg/kg Trimetoprim ve 40 mg/kg Sülfametoksazoldür. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır.
12 yaşın altındaki çocuklarda “METOPRİM pediatrik süspansiyon” şeklinin kullanılması tavsiye edilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda :
 
Kreatinin Klerensi        Tavsiye edilen doz (ml / dak)
30’ un üzerinde          : Günde 2 defa 1 Tablet (1 tablet sabah-1 tablet akşam)
15-30                      : Günde 2 defa 1/2 Tablet(1/2 tablet sabah-1/2 tabletakşam)
15’ in altında             : Kullanılması tavsiye edilmez.
 
Erişkinlerde kronik bronşit akut alevlenmelerinde : Her 12 saatte bir 1 tablet 14 gün süre ile verilir.
Pneumocystis carinli pnömonisinde: Günlük doz 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg Sülfametoksazoldür. 6 saatte bir eşit dozlar halinde, 14 gün süre ile tatbik edilir.
Gonore için erişkin dozaj : Sabah 2 1/2, akşam 2 1/2 tablet olmak üzere 1 günlük tedavi uygulanır.
Metoprim Fort; tercihen yemekten sonra yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tablet: 80 mg/400 mg 30 tablet blister ambalajda

Süspansiyon 5 ml’ de (1 ölçek): 40 mg/200 mg......100 ml şişede

Saklama Koşulları

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tablet blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler

METOPRİM Fort’ un streptokoksik faranjitte kullanılması tavsiye edilmez. İlacın kullanımı esnasında fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt reaksiyonları görülürse ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Toksik epidermal nekroliz, ani hepatiknekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gibi şiddetli reaksiyonlar nadir de olsa ortaya çıkabilir.
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek bozuklukları olan vakalarda ilacın birikmesini önlemek için dozu azaltmak veya daha uzun aralıklarla vermek uygundur. Böyle vakalarda ilacın plazma konsantrasyonunun tayin edilmesi tavsiye edilir. METOPRİM Fort tablette uzun süren tedavilerde kan tablosunu muntazam aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir. Folik asit metabolizmasında bir bozukluğa işaret eden asemptomik seçenekler ender de olsa görülebilir. Folinik asit takviyesiyle bunlar kaybolur. Ayrıca glikoz-6 fosfat-dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda ilaç kullanımı esnasında hemoliz görülebilir.
METOPRİM Fort ile uzun dönem tedavi gören hastalar (özellikle böbrek yetmezliği olanlar) idrar değerleri ve böbrek fonksiyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında kristalüriyi önlemek açısından yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir.

Uzun QT Sendromu /Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır

Yan Etkileri / Advers Etkiler

 • Kan bozuklukları; Agranülositoz, aplastik anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi,eozinofili.
 • Allerjik reaksiyonlar; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi, allerjik miyokardit, eritema multiform, eksfolyatif dermatit, anjiyoödem, ilaç ateşi, titreme, Henoch-Schoenlein purpura, serum hastalığı benzeri sendrom, genel allerjik reaksiyonlar, genel cilt kabartıları, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker ve kızarıklıklar.
 • Gastro-intestinal; Hepatit, serum transaminaz ve bilirübin artması, psödomembranöz kolit, pankreatit, stomatit, glosit, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık. 
 •  Ürogenital; Böbrek yetmezliği, interstisyel nefrit, oligüri, anüri, BUN ve kan kreatinin yükselmesi, kristalüri toksiknefroz.
 • Nöroloji; Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferal nevrit, ataksi, baş dönmesi, kulak çınlaması, başağrısı.
 • Diğer reaksiyonlar; Artralji miyalji, yorgunluk uykusuzluk. 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.