Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka MINIRIN
Etken Madde Kodu SGKEX8-DESMOPRESSIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu H01BA02
ATC Açıklaması Desmopressin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A05040
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 72,46 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 72,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımına bağlı olarak, su retansiyonu ve hiponatremi olabilir. Hiponatreminin tedavisi kişiye göre değiştiği halde bazı genel önlemler alınmalıdır.  
Asemptomatik hiponatremi, desmopressin tedavisinin kesilmesiyle ve sıvı alımının sınırlandırılmasıyla düzelebilir. Semptomatik vakalarda, izotonik veya hipertonik sodyum klorür infüzyonu ilave edilebilir. Sıvı retansiyonu şiddetli ise, (konvülsiyonlar ve şuur kaybı) tedaviye furosemid eklenmelidir.
Endikasyonlar
Santral diabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir.
Diğer Kanama Bozuklukları
Tedaviye veya teşhise yönelik ameliyatlardan önce uzun kanama süresini kısaltmak ve normalleştirmek için kullanılır. Ayrıca kanamanın terapötik kontrolü amacıyla kullanılır; örneğin konjenital veya ilaca bağlı trombosit disfonksiyonunda, üremi ve karaciğer sirozunda veya etiyolojisi bilinmeyen uzun kanama süreli hastalarda kanamayı kontrol altına almak için MINIRIN kullanılır.
Hemofili A ve von Willebrand hastalığı
Hafif hemofili A ve von Willebrand hastalığı olan kişilerin minör cerrahi müdahalelerinde kanamanın kontrolü ve profilaksisi için MINIRIN kullanılır (test dozuna pozitif cevap verenlerde). Ender vakalarda orta şiddetteki hastalığın tedavi edildiği saptanmıştır.
MINIRIN, von Willebrand hastalığı tip IIB’li hastalarda kullanılmamalıdır.
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Vazopressin ve analogları
ATC kodu: H01BA02
 
Minirin desmopressin içerir, desmopressin doğal hormon arjinin vazopressinin yapısal bir analoğudur. L-sistein deaminasyona uğratılmış ve 8-L-arjinin yerine 8-D-arjinin yerleştirilmiştir. Bu yapısal değişiklikler sonucu antidiüretik aktivite artmış, düz adale üzerindeki aktivite azalmış ve istenmeyen presör etkiler ortadan kalkmıştır.
Desmopressin yüksek dozda, 0.3 mcg/kg dozda intravenöz yoldan uygulandığında, faktör VIII koagülan aktivitenin (VIII: C) plazmada iki-dört katı artmasına yol açar. Daha az ölçüde von Willebrand faktör – antijen (vWF:Ag) miktarı da artar. Aynı zamanda plazminojen aktivatörü
(t-PA) serbestleşmesi olur.
Kanama süresi uzun olan hastalarda örneğin; üremi, karaciğer sirozu, konjenital veya ilaca bağlı trombosit disfonksiyonu olanlarda ve etiyolojisi bilinmeyen kanama süresi uzun hastalarda desmopressin uygulandıktan sonra kanama süresinin kısaldığı veya normalleştiği kanıtlanmıştır. Faktör VIII konsantresiyle olduğu gibi, HIV enfeksiyonu ve hepatit virüsü riski desmopressinde bulunmaz.
Farmakokinetik Özellikler
Antidiüretik etki süresi 8 – 12 saattir.
Vücut ağırlığının her kilosu için 0.3 mcg dozun uygulanmasından sonra, maksimum plazma yoğunlukları yaklaşık 60 dakika sonra elde edilir ve ortalama 600 pg/ml olur. Plazma yarı ömrü 3 – 4 saat arasındadır. Hemostatik etkinin süresi, VIII:C’nin plazma yarı ömrüne bağlıdır. Bu da yaklaşık 8 – 12 saatir.
Farmasötik Şekli

Enjeksiyon için solüsyon

Formülü
1 ml’lik ampulde:
Desmopressin asetat ………………………….4 mcg
(3.56 mcg desmopressin’e eşdeğer)
Sodyum klorür…………………………………. k.m.
Hidroklorik asit…………………………………..(pH 4’e ayarlamak için k.m.)
Enjeksiyonluk su………………………………. 1 ml
İlaç Etkileşmeleri

Antidiüretik hormon salgıladığı bilinen ilaçların örneğin antidepresanlar, klorpromazin ve karbamazepin ilave bir antidiüretik etkiye neden olurlar ve su retansiyonu riski artabilir. İndometasin, desmopressine alınan yanıtı arttırabilir, ancak süreyi etkilemez.

Kontraendikasyonlar
Genel
MINIRIN itiyadi ve psikojenik polidipside kullanılmamalıdır.
 
İdrar yoğunlaştırma kapasite testi
Diüretik kullanımını gerektiren kalp yetmezliği veya diğer vakalar.
 
Hemostatik kullanım
Stabil olmayan angina pektoris
Dekompase kalp yetmezliği
Von Willebrand hastalığı tip IIB
Kullanım Şekli Ve Dozu
Santral diabetes insipidus
İntranazal uygulama uygun görülmediği takdirde enjeksiyon yapılır. Doz, her hasta için ayrı tayin edilir ve farklı doz seviyelerindeki idrar ozmolalitesi ve diürez etki testinden sonra ayarlanır.
Su retansiyonu oluştuğunda doz ayarlanmalıdır.
Normal doz, intravenöz enjeksiyon: Erişkinler, günde 1-2 defa, 1 – 4 mcg (0.25 – 1 ml).
1 yaşından büyük çocuklar, günde 1 – 2 defa 0.1 – 1 mcg (0.025 – 0.25 ml).
1 yaşından küçük çocuklarda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Hasta raporları en uygun başlangıç dozunun 0.05 mcg (0.0125 ml) olduğunu göstermektedir. Doz, daha sonra hastanın diürez ve elektrolit dengesine göre belirlenir.
Enjeksiyon normalde intravenöz uygulanır, fakat gerektiğinde intramüsküler veya subkütan verilebilir. Su retansiyonu belirtisinde doz ayarlanmalıdır.
 
İdrar yoğunlaştırma kapasite testi
Normal erişkin dozu, intramüsküler veya subkütan yoldan 4 mcg’dır (1 ml). 1 yaşından büyük çocuklara verilecek doz, 1 – 2 mcg’dır (0.25 – 0.5 ml). 1 yaşından küçüklere 0.4 mcg (0.1 ml) verilir.
Çocuklarda öncelikle intranazal formun kullanılması önerilir.
Minirin uygulandıktan sonra 1 saat içindeki idrar atılır. Daha sonraki 8 saat sırasında 2 kısım idrar ozmalalite ölçmek için toplanır. Su alımının kısıtlanması gereklidir. (UYARILAR bölümüne bakınız).
 
İnvazif bir ameliyattan önce kanamanın kontrolü veya kanamanın önlenmesi
0.3 mcg / kg (vücut ağırlığı), 50 – 100 ml’ye serum fizyolojik ile seyreltilir ve 15 – 30 dakika içinde intravenöz infüzyon şeklinde verilir. Eğer cevap olumlu olursa, başlangıç MINIRIN dozu, 1 – 2 defa, 6 – 12 saat arayla tekrarlanabilir. Dozun bir kez daha tekrarı etkinin azalması şeklinde sonuç verir.
Hemofili hastalarda istenilen düzeyde VIII:C artışı, faktör VIII – konsantresi tedavi kriterine göre değerlendirilir. VIII:C – yoğunluğu düzenli kontrole tabi tutulmalıdır, çünkü az sayıda vakada tekrarlanan dozlar sonucu etkide azalma görülmüştür. Eğer MINIRIN infüzyonu plazmada istenilen VIII:C yoğunluğu artışına yol açmazsa, faktör VIII konsantresi tedaviye eklenebilir. Hemofili hastanın tedavisi her hastanın koagülasyon laboratuarı ile işbirliği yaparak yürütülür.
MINIRIN tedavisinden önce, koagülasyon faktörünü ve kanama süresini tayin ediniz.
Desmopressin uygulanmasından sonra VIII:C ve vWF:Ag plazma düzeyleri yükselir. Bununla birlikte, desmopressinden önce veya sonra, bu faktörlerin plazma yoğunluklarıyla kanama süresi arasında bir korelasyon saptamak mümkün değildir. Bu nedenle, eğer mümkünse desmopressinin kanama süresine etkisi her hastada ayrı denenmelidir.
Kanama süresi testi mümkün olduğu kadar standart olmalıdır, örneğin Simplate II kullanılabilir.
Kanama süresinin ve koagülasyon faktörlerinin plazma düzeylerinin tayini bir koagülasyon laboratuarına danışılarak yürütülmelidir.
Tedavinin kontrolü:
Birkaç vakada etkinin tekrarlanan dozlar ile arttığı görülünceye kadar VIII:C yoğunluğu düzenli olarak izlenmelidir.
MINIRIN uygulaması ile hastanın kan basıncı arasındaki ilişki dikkatle izlenmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Minirin Nazal Sprey 2.5 ml
Minirin İntranazal Solüsyon 0.1mg/ml, 2.5ml
Minirin 0.1 mg Tablet, 30 tablet
Minirin 0.2 mg Tablet, 30 tablet
Minirin Melt 60 mcg Oral Liyofilizat, 30 tablet
Minirin Melt 120 mcg Oral Liyofilizat, 30 tablet
Saklama Koşulları

Buzdolabında (2 - 8°C) saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1ml x 10 ampullük ambajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Genel
Aşağıdaki koşullarda aşırı sıvı yüklenmesini önlemek için özel önlemler alınmalıdır. 
  • Çok genç ve yaşlı hastalar,
  • Sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği bulunan durumlar,
  • Artmış kafa içi basıncı altında olan hastalar 
İdrar yoğunlaştırma kapasite testi
Teşhis amaçlı kullanıldığında sıvı alımı sınırlandırılmalı ve uygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde alınan sıvı miktarı 0.5 litreyi aşmamalıdır.
1 yaşın altındaki hastalarda test sadece hastanede uygun koşullar altında yapılmalıdır.
 
Hemostatik kullanım
Su retansiyonu riski unutulmamalıdır. Sıvı alımı mümkün olan en alt düzeye indirilmeli ve vücut ağırlığı düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.
Vücut ağırlığında kademeli bir artış varsa ve serum sodyum düzeyi 130 mmol/litre’nin altına veya plazma ozmalalitesi 270 mOsm/kg’nın altına düşerse sıvı alımı hemen azaltılmalı ve MINIRIN uygulaması derhal durdurulmalıdır.
Diüretiklerle tedavi gerektiren hastalığı olanlarda aşırı sıvı yüklenmesini önlemek için önlem alınmalıdır. Hemostatik amaçlı MINIRIN kullanımı sırasında hastanın kan basıncı sürekli kontrol edilmelidir. MINIRIN, trombositopenide uzamış kanama süresini azaltmaz.
 
Gebelik
Bir araştırmacı, diabetes insipidus nedeniyle gebelik sırasında desmopressin alan annelerden doğan 3 çocukta malformasyon bildirmiştir. Ancak 120’nin üzerinde vakayı kapsayan bazı yayımlanmış raporlarda, gebelikte desmopressin ile tedavi edilmiş annelerden normal çocuklar doğduğu belirtilmiştir. Buna ilaveten, tüm gebelik boyunca desmopressine maruz kalmış 29 çocukta malformasyon oranında artış görülmediğine dair çok geniş veri bulunmaktadır.
Laktasyon
Yüksek doz desmopressin (intranazal 300 mcg) alan annelerin sütü analize tabi tutulmuş ve çocuğa geçebilecek desmopressin miktarının diürezi veya hemostazı etkileyecek miktarın çok altında olduğu saptanmıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Tedavi gören hastaların pek az bir yüzdesinde başağrısı, bulantı ve mide ağrısı olması beklenebilir.
En sık görülen yan etkiler (>1/100)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genel: Başağrısı         Yüksek dozda: Yorgunluk hali
Dolaşım:                   Yüksek dozda: Refkeks taşikardi ile birlikte kan basıncında geçici düşüş    ve uygulama sırasında yüzde kızarma 
GI:                          Mide ağrısı, bulantı
 
Ender görülen etkiler (<1/1000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genel:                     Yüksek dozda: Baş dönmesi 
Deri:                       Prezervatiflere karşı alerjik reaksiyonlar.
 
Eğer sıvı alımı kısıtlanmadan tedavi uygulanırsa, su retansiyonu görülebilir; belirtileri, serum sodyum miktarında azalma, kilo artışı ve ağır vakalarda konvülsiyonlardır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.