Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka MINOSET
Etken Madde Kodu SGKFIJ-PARASETAMOL+PROPIFENAZON+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05044
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,94 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,91 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 4,56 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187H
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyon bozukluğunda özel önlem alınmalıdır (dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması).
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda (örneğin kronik alkol kullanımı veya hepatit vakalarında) özel önlem alınmalıdır (dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması).
Doz Aşımı

Parasetamol doz aşımı sonrasında zehirlenme belirtileri 24-48 saat içinde ortaya çıkar; ancak söz konusu belirtilerin ortaya çıkması daha da gecikebilir. Birlikte alkol alınması halinde zehirlenme olasılığı daha yüksektir. Karaciğer hasarı (hepatoselüler nekroz), karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir ve karaciğer komasına ilerleyebilir. Karaciğer hasarına bağlı klinik belirtiler, yüksek doz alındıktan 2-4 gün sonrasına kadar ortaya çıkmayabilir. Aşırı doz parasetamol alındığından şüphe edildiğinde ilk 6 saat içinde midenin yıkanması önerilir. Sitotoksik etkiler, mümkünse aşırı dozun alınmasını izleyen ilk 8 saat içinde sisteamin veya N-asetilsistein gibi sülfhidril bileşiklerinin intravenöz yolla verilmesi sayesinde azaltılabilir. Birkaç vakada aşırı doz parasetamol alınmasından sonra akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

Endikasyonlar

Hafif ve orta şiddetli ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Minoset Plus, her ikisi de analjezik ve antipiretik özellikleri olan parasetamol ve propifenazon ile düşük dozda kafein içerir.
Parasetamol ve propifenazon analjezik etkisini santral ve periferik sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir. Antipiretik etki ise hipotalamik termoregülatör merkezde prostaglandin sentezini inhibe etmesiyle oluşur. Hayvan deneylerinde 5:3 oranında kombine edilmiş parasetamol ve propifenazonun (Minoset Plus’da kullanıldığı gibi) akut toksik etkisinin, bu iki bileşiğin tek tek verilmesinden daha düşük olduğu görülmüştür.

Kafein ise parasetamol ve propifenazon’un analjezik etkisini artırır. Bu kombinasyonun analjezik etkisi 30 dakika içinde başlar ve birkaç saat (3-4 saat boyunca) devam eder

Farmakokinetik Özellikler
Parasetamol: İnsanda oral uygulamadan sonra parasetamol hızla ve tamamen emilir. En yüksek serum konsantrasyonlarına 30-90 dakika sonra ulaşılır. Dağılım hacmi yaklaşık 0.95 l/kg olan parasetamol kan, plazma ve tükürükte benzer konsantrasyonlarda bulunur. Serebrospinal sıvılarda ise plazmadakinin yaklaşık yarısı kadardır. Yağlı dokularda düşük konsantrasyonda yer alır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %10’dur. Parasetamol, karaciğerde sülfat ve glukuronid metabolitlerine dönüşerek metabolize olur. Verilen dozun büyük kısmı metabolitlere dönüşerek, pek azı değişmeden, 24 saat içinde idrarla atılır. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde parasetamolün metabolizması ve atılımı yavaşlayabilir.
Propifenazon: Oral uygulamayı takiben propifenazon hızla ve tamamen emilir. Pik plazma düzeylerine yaklaşık 30 dakika sonra ulaşılır. Parasetamol ile birlikte verildiğinde daha yüksek propifenazon plazma konsantrasyonları elde edilir. Plazma proteinlerine %10 oranında bağlanır. Karaciğerde metabolize olur. Başlıca metaboliti olan N-desmetilpropifenazon %80 oranında idrarla atılır. Propifenazon’un hemen hemen tamamı glukuronid konjugatları şeklinde ve yaklaşık %1’i ise değişmemiş olarak, 24 saat içinde idrarla atılır. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde propifenazonun metabolizması ve atılımı yavaşlayabilir.

Kafein: Kafein oral uygulamadan sonra hızla ve tamamen emilir. 5 mg/kg’lık oral dozdan sonra 30-40 dakika içinde Cmax’a ulaşılır. Dağılım hacmi 0.5 l/kg’dır. Ortalama yarı ömrü 4-6 saattir. Kafein %86 oranında metabolitleri şeklinde ve yaklaşık %2 oranında değişmemiş kafein olarak idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir

İlaç Etkileşmeleri
Bireysel reaksiyonlar önceden tahmin edilemeyeceğinden, diğer analjeziklerle olduğu gibi Minoset Plus tedavisi sırasında alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Bazı hipnotikler, antiepileptik ilaçlar (örneğin fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin) ve rifampisin gibi karaciğer enzim aktivitesini uyaran ilaçların aynı anda kullanılması, parasetamolün normal olarak zararlı olamayan dozlarda bile karaciğer üzerindeki toksik etkisini artırabilir. Bu, aynı zamanda alkol için de geçerlidir.
Mide boşalması, örneğin propantelin ile yavaşlatıldığında, parasetamolün emilim hızı azalabilir ve etkinin ortaya çıkma süresi uzayabilir.
Metoklopropamid verildiğinde ve mide boşalması hızlandırıldığında emilim hızı daha yüksektir.Kloramfenikol ile birlikte kullanıldığında bu ilacın atılımı uzayabilir ve toksik etki tehlikesi artabilir. Metoklopropamid ile birlikte kullanıldığında emilim hızı artar.
Parasetamol ile varfarin veya kumarin türevleri arasındaki etkileşimlerin klinik sonuçları henüz bilinmemektedir. Bu nedenle oral antikoagülan tedavisi altında olan hastalar tarafından uzun süreli ve düzenli parasetamol kullanımı doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Nötropeni (akyuvar sayısının azalması) sıklığı, parasetamol ve AZT (zidovudin) birlikte kullanıldığında daha yüksektir.
Minoset Plus, bu nedenle, AZT ile birlikte ancak doktorun görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır. Kafein, barbitüratlar, antihistaminikler vb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler, tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır.

Geniş etki spektrumlu maddeler için (örneğin benzodiazepinler) değişik şekillerde etkileşimler ortaya çıkabilir ve bunlar önceden tahmin edilemez. Kuramsal olarak mümkün olsa bile, kafeinin parasetamol benzeri analjeziklere bağımlılık gelişmesi olasılığını artırdığına ilişkin klinik kanıt yoktur.

Kontraendikasyonlar
Minoset Plus aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
  • Pirazolon ve ilgili bileşiklere karşı alerji (fenazon, propifenazon, aminofenazon, metamizol içeren ilaçlara karşı aşırı duyarlılık),
  • Fenilbutazon içeren bileşiklere karşı alerji,
  • Parasetamol, asetilsalisilik aside karşı bilinen aşırı duyarlılık veya kafeine karşı bilinen alerji,
  • Kalıtsal glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (hemolitik anemi ile ortaya çıkan),
  • Akut hepatik porfiria.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Tek doz
Erişkinler: 1-2 tablet
12-16 yaş arası adolesanlar: 1 tablet

Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar alınabilir. Tabletler bol miktarda su veya bir başka içecek ile alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

03.10.2006-208/88

Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız-

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Minoset Plus tablet, 30 adet, blisterde

Uyarılar/Önlemler
Hasta, doktor tarafından başka şekilde belirtilmedikçe ağrı kesicilerin düzenli olarak uzun süreli kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 10 günden uzun süren ağrılarda kullanılmamalıdır. Parasetamolün aşırı dozunda, doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
Parasetamol içeren ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı sonucunda ortaya çıkan birikim, nadir vakalarda analjezik nefropatisi ve büyük ölçüde geriye dönüşümsüz bir böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasına yol açabilir.
Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.
Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram, kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır.
Kafein, teofilinin eliminasyonunu ortadan kaldırır. Kafein, efedrin gibi maddelerin bağımlılık yaratıcı etkilerini artırır. Bazı giraz inhibitörlerinin birlikte verilmesi, kafein ve onun metabolizma ürünü olan paraksantinin atılım süresinin uzamasına yol açabilir. Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Duyarlı kişilerde, propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anaflaktik şok bildirilmiştir. Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 g’ı aşmaması gerekir.
Aşağıdaki durumlarda özel önlem alınmalıdır (dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması):
  • Karaciğer fonksiyon bozuklukları (örneğin kronik alkol kullanımı veya hepatit vakalarında),
  • Böbrek fonksiyon bozuklukları,
  • Gilbert Sendromu (glukuronil transferaz eksikliğine bağlı düzensiz selim ikter),
  • Hematopoetik disfonksiyon.
Minoset Plus, bebeklere ve 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:
Gebelik kategorisi: C
Minoset Plus kullanımı gebelere ve emziren annelere önerilmemektedir. Ancak hekimin ilacın yararının, potansiyel riski haklı göstereceğine inandığı durumlarda kullanılabilir.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi:

Minoset Plus’ın güvenli olduğu ve motorlu araç kullanma performansını düşürücü etkiye yol açma olasılığının zayıf olduğu sanılmaktadır

Üretim Yeri

Roche Müsrahzarları Sanayi A.Ş. Gebze,Kocaeli

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Minoset Plus verilmesinden sonra nadiren alerjik reaksiyonlar (deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda vakada pruritus, eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi belirtilerle ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla karşılaşılmıştır. Nadir olarak anaflaktoid reaksiyon ve anaflaktik şok vakaları bildirilmiştir. Parasetamol ve propifenazon kullanımı ile ilişkili olarak bazı trombositopeni, lökopeni, agranülositoz ve pansitopeni vakaları bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.