Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka MIRTARON
Etken Madde Kodu SGKFEP-MIRTAZAPIN
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06AX11
ATC Açıklaması Mirtazapin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09249
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 43,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 38,68 TL (21 Mart 2019)
Kurumun Ödediği 18,32 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E351A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Mirtazapinle doz aşımına ilişkin deneyimler, semptomların genellikle orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
Aşırı dozda mirtazapin alımı durumunda, taşikardi ve hafif hiper/hipotansiyonla ile birlikte oryantasyon bozukluğu ve uzun süreli sedasyon gibi merkezi sinir sisteminin baskılanması bulguları söz konusu olabilir.
Aşırı doz alımı halinde gastrik lavaj ve yaşamsal işlevlerin devamı için gerekli semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Major depresyon epizodlarında endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Mirtazapin merkezi etkili bir presinaptik α2-antagonistidir, merkezi noradrenerjik ve serotonerjik nörotransmisyonu artırır. Mirtazapin 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerini bloke ederek 5-HT1 reseptörü üzerinden gerçekleşen serotonerjik nörotransmisyonu güçlendirir. Mirtazapinin S(+) enantiyomerinin, α2 ve 5-HT2 reseptörlerini; R(-) enantiyomerinin ise 5-HT3 reseptörünü bloke ederek antidepresan etkiye katkıda bulunduğu kabul edilmektedir.

Mirtazapinin sedatif özelliklerinden histamin H1 antagonistik aktivitesi sorumludur. Mirtazapin genelde iyi tolere edilen bir ilaçtır. Pratik olarak antikolinerjik etkinliği yoktur ve terapötik dozlarda kardiyovasküler sistem üzerinde herhangi bir etki görülmez.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim

Tabletlerin oral yoldan kullanılmasından sonra etkin madde mirtazapin hızla ve iyi emilir (biyoyararlanım = % 50 ) ve iki saatte doruk plazma düzeyleri elde edilir. Önerilen dozlarda mirtazapin, doğrusal bir farmakokinetik gösterir. Sabit plazma düzeylerine 3-4 gün sonra ulaşılır ve sonrasında birikim gözlenmez.

Gıdalar mirtazapinin farmakokinetik özelliklerini değiştirmez.

 

Dağılım

Mirtazapin yaklaşık % 85 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

 

Metabolizma

Başlıca biyotransformasyon yolakları demetilasyon ve oksidasyondur; konjugasyonla da metabolize olmaktadır. 8-hidroksi metabolitinin oluşumunda sitokrom P450 (CYP) 2D6 ve 1A2; N-demetil ve n-oksit metabolitlerinin oluşumunda ise CYP3A4’ün rolü bulunmaktadır. Demetil metaboliti farmakolojik olarak etkindir ve ana madde ile benzer bir farmakokinetik profile sahip olduğu düşünülmektedir.

 

Atılım

Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 20-40 saattir. Yarılanma ömrünün, bazen, 65 saate kadar uzayabildiği ve genç erkeklerde daha kısalabildiği gözlenmiştir. Eliminasyon yarılanma ömrü günde tek doz uygulanmasını mümkün kılar. Mirtazapinin büyük bir kısmı metabolize olarak birkaç gün içinde idrar (%75) ve feçes (%15) ile atılır.

 

Özel hasta gruplarında özellikleri

Böbrek veya karaciğer yetmezliği mirtazapin klerensini azaltabilir.

Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

Formülü

Her çentikli film tablette 30 mg mirtazapin bulunur.

Boyar maddeler: Titanyum dioksit (E171), demir oksit sarı (E172) ve FD&C Yellow No: 6

(E 110)

İlaç Etkileşmeleri

Mirtazapin, alkolün merkezi sinir sistemini baskılayıcı etkisini artırabilir. Mirtazapin tedavisi sırasında hastalara alkol kullanımından kaçınmaları önerilmelidir.

Mirtazapin, mono-amin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) ile birlikte veya bu ilaçlarla tedavinin sonlandırılmasından sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır.

Mirtazapin, benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabildiğinden, birlikte kullanılmaları gerektiğinde dikkatli olunması gerekir.

In vitro çalışmalar, mirtazapinin CYP 450 1A2, 2D6 ve 3A enzimlerinin zayıf kompetitif inhibitörü olduğunu düşündürmektedir.  Bu nedenle, mirtazapinin HIV proteaz inhibitörleri, azol antifungaller, eritromisin ve nefazodon gibi CYP3A4’ün güçlü inhibitörleriyle birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

CYP 3A4’ün potent inhibitörü olan ketokonazol ile mirtazapinin birlikte kullanımı, mirtazapinin doruk plazma seviyesini % 30, eğrinin altında kalan alanı da % 45 artırmaktadır.

CYP 3A4’ü indükleyen karbamazepin, birlikte kullanıldığında mirtazapinin klerensini 2 kat artırarak plazma seviyesini % 45-60 oranda azaltmaktadır. Fenitoin de mirtazapinin klerensini benzer şekilde artırmaktadır. Karbamazepin ya da diğer ilaç metabolizmasını hızlandıran ürünler ile mirtazapin birlikte kullanıldığında, mirtazapinin dozunun artırılması gerekebilir. Birlikte kullanılan bu ürünler kesildiğinde ise mirtazapinin dozunun azaltılması gerekebilir.

Simetidinle birlikte kullanıldığında mirtazapinin biyoyararlanımı % 50 oranda artmaktadır. Bu nedenle birlikte kullanıldıklarında mirtazapinin dozunun ayarlanması gerekebilir.

In vivo çalışmalarda mirtazapin, CYP 2D6 ile metabolize olan risperidon ya da paroksetin, CYP 3A4 ile metabolize olan karbamazepin, amitriptilin ve simetidinin farmakokinetik özelliklerini etkilememiştir.

Mirtazapin ve lityumun birlikte kullanımında, klinik etki ya da farmakokinetik özelliklerde herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.

Mirtazapin ve seçici serotonin geri-alım inhibitörleri birlikte kullanıldığında, klinik açıdan anlamlı herhangi bir ilaç etkileşimi saptanmamıştır.

St John’s wort, mirtazapin düzeylerini düşürebildiğinden birlikte kullanımlarından kaçınılmalıdır.

Valerian, St John’s wort, SAMe ve kava kava merkezi sinir sistemi depresyonunu artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Mirtazapine veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanımı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tabletler bir miktar sıvı ile yutularak alınmalı ve çiğnenmemelidir.

Mirtazapin yarılanma ömrü 20-40 saat olduğundan günde tek doz uygulamasına uygundur. Tercihen, yatmadan önce tek doz olarak kullanılmalıdır.

Mirtazapin gün içinde sabah ve akşam 2 eşit dozda verilebilir.

 

Erişkinler

Tedavinin başlangıç dozu günde 15 mg'dır.

Optimal klinik yanıtın alınabilmesi için genelde dozun artırılması gerekebilir. Efektif günlük doz genellikle 15 ile 45 mg arasındadır.

Yaşlılar

Önerilen dozlar erişkinlerle aynıdır. Yaşlılarda doz artımında tatminkar ve emniyetli bir yanıt alınıncaya kadar hasta yakından izlenmelidir.

 

Çocuklar

Çocuklarda güvenlik ve etkinliği belirlenmediğinden çocukların mirtazapin ile tedavisi önerilmez.

 

Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalarda mirtazapin klerensi azalabilir. Bu tür hastalara mirtazapin verildiği zaman bu konu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Tedavi, 4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya kadar sürdürülmelidir. Daha sonra tedavi, doz azaltılarak kesilebilir. Uygun doz verildiği takdirde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu yanıt alınabilir. Yetersiz yanıt halinde ilacın dozu maksimum doza kadar çıkarılabilir. İkinci bir 2-4 haftalık dönemden sonra yanıt alınamıyorsa tedavi sonlandırılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Yok.

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Mirtaron® 30 mg film tablet: 14 ve 28 film tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

 

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar, düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakınen izlenmesi gereklidir.

Mirtazapinin söz konusu yaş gruplarından çocuklarda, kullanımı önerilmez.

 

Nadiren, mirtazapinle tedavi esnasında lökopeni, granülositopeni ya da agranülositoz’u da içeren geri dönüşümlü lökosit bozuklukları bildirilmiştir. Bu bozuklular, çoğunlukla, tedavinin 4-6'ıncı haftasından sonra ortaya çıkar ve genellikle tedavinin sonlandırılması ile düzelir. Hekimler, ateş, boğaz ağrısı, stomatit veya diğer enfeksiyon belirtileri gibi agranülositoz semptomlarına karşı dikkatli olmalı, bu tür semptomlar görüldüğünde tedavi sonlandırılmalı ve kan sayımı yapılmalıdır. Hastalar bu tür semptomlar konusunda bilgilendirilmelidir.

Aşağıdaki hastalarda doz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak yakından izlenmelidir.

 • Epilepsi ve organik beyin sendromu: Diğer antidepresanlarda olduğu gibi, epileptik nöbet öyküsü olan hastalarda mirtazapin dikkatle kullanılmalıdır. Nöbet görülen ya da nöbet görülme sıklığı artan hastalarda tedavi sonlandırılmalıdır. Stabil olmayan nöbet/epilepsi hastalarında antidepresanlarla tedaviden kaçınılmalıdır. Kontrol altındaki epilepsi hastalarında ise antidepresanlarla tedavi sırasında hastaların yakın takibi önerilmektedir. Klinik deneyler sonucunda, mirtazapin ile tedavi gören hastalarda atakların nadiren görüldüğü saptanmıştır.
 • Karaciğer ya da Böbrek yetmezliği
 • İleti bozukluğu, anjina pektoris ve yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü gibi kalp hastalıkları: Normal önlemler alınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır.
 • Kan basıncı düşüklüğü
 • Diabetes mellitus: Antidepresanlarla tedavi, diyabetik hastalarda, kan şekeri düzeylerini değiştirebilir. İnsülin ve/veya oral hipoglisemik ilaçların dozunun ayarlanması ve hastaların yakından izlenmesi önerilmektedir.

Diğer antidepresanlarda olduğu gibi, aşağıdaki hastalıklarda dikkatli olunması gerekir:

 • Prostat hipertrofisi gibi işeme bozuklukları (mirtazapinin antikolinerjik etkisi çok zayıf olduğundan herhangi bir problem çıkması beklenmez).
 • Akut dar-açılı glokom ve göz içi basınç artışı (zayıf antikolinerjik etkiden dolayı problem çıkma olasılığı çok düşüktür).

Eğer sarılık meydana gelirse tedaviye son verilmelidir.

Ayrıca tüm antidepresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

 • Şizofreni veya başka bir psikotik bozukluğu olan hastalarda psikotik semptomlarda kötüleşme görülebilir; paranoid düşünceler şiddetlenebilir.
 • Manik-depresif psikozun depresif fazının tedavisi sırasında manik faza geçiş olabilir.
 • Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, özellikle tedavinin ilk bir kaç haftasında iyileşme gözlenmeyebileceğinden, hastalar bu dönemde yakından izlenmelidir. Depresyona bağlı intihar girişimi olasılığı, bariz remisyon gözlenene kadar söz konusu olabilir. Genellikle tüm depresyon tedavilerinde, iyileşmenin ilk safhalarında, intihar girişimi olasılığında artış olduğu göz ardı edilmemelidir.
 • Antidepresanlar bağımlılık yapmamakla birlikte, uzun süreli kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi bulantı, baş ağrısı ve halsizliğe neden olabilir.
 • Yaşlı hastalar özellikle yan etkileri açısından antidepresanlara karşı daha duyarlıdırlar. Klinik çalışmalar sırasında yaşlı hastalarda bildirilen yan etkiler diğer yaş gruplarına oranla daha sık olmamakla birlikte, henüz bu konuda deneyim sınırlıdır.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

Gebelik kategorisi: C

Gebe kadınların tedavisiyle ilgili yeterli veri olmadığından mirtazapin gebelik sırasında kullanımı önerilmez. Mirtazapin kullanan ve gebe kalma potansiyeli olan kadınlara uygun bir kontrasepsiyon önerilmelidir.

Mirtazapinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği ile ilgili bilgiler yetersiz olduğundan emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanma üzerine etkisi

Mirtazapin, özellikle yaşlılarda, geçici sedatif etkilere neden olabilir, başlangıçta konsantrasyonu ve uyanıklık durumunu bozabilir. Mirtazapin kullanan hastalar, araba sürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan, uyanıklık ve konsantrasyon gerektiren işler konusunda bilgilendirilmelidirler.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Depresyonlu hastalarda, doğrudan hastalıkla ilgili bir takım semptomlar görülür. Bu yüzden hangi semptomların hastalığa, hangilerinin mirtazapin tedavisine bağlı olduğundan emin olmak güç olabilir. Mirtazapin tedavisi sırasında sık (> %1) gözlendiği bildirilen yan etkiler şunlardır:

 • İştah ve kilo artışı
 • Uyuklama/sedasyon/halsizlik, genelde tedavinin ilk haftaları içinde görülür. (Not: Dozun azaltılması sedasyonun azalmasına yol açmaz fakat antidepresan etkinliği azaltabilir).
 • Genel ya da lokal ödem
 • Nadiren (> ‰ 1) aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
 • Baş ağrısı, sersemleme
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış

Çok nadiren, geri dönüşümlü agranülositoz, kabuslar, mani, konvülsiyon, tremor, miyoklonus, parestezi, ortostatik hipotansiyon, döküntü, huzursuz bacaklar, artralji/miyalji gözlenebildiği bildirilmiştir. Ajitasyon ve halusinasyonlar gibi nadiren gözlenen semptomlar altta yatan hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Mirtazapin bağımlılığa yol açmadığı halde, uzun süre kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi bazı semptomlara neden olabilmektedir. Bu semptomların büyük bir çoğunluğu hafif ve sınırlıdır. Bulantı, anksiyete ve ajitasyon sıklıkla bildirilen semptomlardır. Bu semptomların altta yatan hastalığa bağlı olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Mirtazapin tedavisinin doz azaltılarak sonlandırılması önerilmektedir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.