Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka MITOXANTRON-EBEWE
Etken Madde Kodu SGKFER-MITOKSANTRON Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01DB07
ATC Açıklaması Mitoksantron
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A05059
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 229,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 206,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 12,97 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E307A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Mitoksantronun bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Hastanın fiziksel şartlarına ve verilen doza bağlı olarak hemopoietik, gastrointestinal, hepatik veya renal toksisite görülebilir. Doz aşımı durumunda hasta yakın takibe alınmalı, tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır.

Endikasyonlar

Mitoksantron, ilerlemiş meme kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve erişkin akut non-lenfositik lösemi tedavisinde tek başına veya diğer antineoplastik ajanlarla kombine olarak kullanılır. Mitoksantron ayrıca ameliyatla çıkarılamayan primer hepatoselüler karsinomanın palyatif  tedavisinde de kullanılmaktadır.

Farmakodinamik Özellikler

Etki mekanizmasının belirlenmemiş olmasına rağmen, mitoksantron DNA-reaktif bir ajandır. Olası etkisini hızlı çoğalan ve yavaş gelişen neoplazmalara karşı gösterdiği düşünülür. Çoğalan ve çoğalmayan insan hücre kültürleri üzerine hücre öldürücü bir etkiye sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Mitoksantron tek bir intravenöz uygulamadan sonra üç fazlı bir plazma klerensi göstermektedir. İnsanlarda tekrarlanan günlük dozlamaya ait farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Terminal eliminasyon fazında doku konsantrasyonu kandakinden fazladır. Beyin, omurilik, göz ve omurilik sıvısına geçişi düşüktür. Plazma proteinlerine konsantrasyondan bağımsız olarak %78 oranında bağlandığı görülmektedir.

 

Mitoksantronun metabolizması ve eliminasyonu: Dozlamadan sonraki ilk 5 gün içinde mitoksantronun %11’i veya daha azı idrarda bulunmaktadır ve %25’i veya daha azı  feçeste bulunmaktadır. İdrarla atılan kısmın %65’i değişmemiş şekildedir. Geri kalan %35’lik kısmı primer olarak mono ve dikarboksilik asit türevleri ve bunların konjugatlarından oluşmaktadır. Bu karboksilik asit metabolitleri DNA reaktif/sitosidal değildir ve oluşma yolları bilinmemektedir. Mitoksantron böbrekler yoluyla ve feçesle atılır. Eliminasyon fazı yarı ömrü 23 ila 215 saat arasındadır (ortalama 75 saat). Atılımın yaklaşık üçte ikisi ilk gün içerisinde gerçekleşmektedir.

 

Yaşlılardaki ve çocuklardaki farmakokinetiği bilinmemektedir.

 

Irk ve cinsiyetin mitoksantron farmakokinetiği üzerine etkileri bilinmemektedir.

Böbrek bozukluğu olan hastalardaki farmakokinetiği bilinmemektedir.

Mitoksantron klerensi karaciğer bozukluğunda azalmaktadır. Ciddi karaciğer bozukluğu olanlarda (bilirübinin 3.4 mg/dL’den fazla olduğu), EAA (eğri altı alan) değeri, karaciğer fonksiyonu normal olanlardan 3 kat daha fazladır. Bu durumda doz ayarlanmasına izin verecek laboratuar çalışmaları şu anda bulunmamaktadır.

Farmasötik Şekli

IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon

Formülü

Mitoksantron HCI                      23.284 mg

Sodyum klorür                          80.000 mg

Sodyum asetat                           0.830 mg

Asetik asit                                  4.830 mg

Sodyum sülfat                            4.000 mg

İnjeksiyonluk su                    9933.056 mg

İlaç Etkileşmeleri

Mitoksantronun diğer miyelosupresif ilaçlarla kombinasyonu, mitoksantronun ve/veya eşlik eden ilacın miyelotoksisitesini artırabilir.

Mitoksantron, bir çökelti oluşabileceğinden, heparin gibi moleküllerle aynı infüzyonda karıştırılmamalıdır. Mitoksantron, diğer ilaçlarla aynı infüzyonda karıştırılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar
 • Mitoksantrona aşırı duyarlılık
 • İntratekal kullanım için değildir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler:

 

İlerlemiş Meme Kanseri, Non-Hodgkin Lenfoma, Hepatoma:

 

Tek Başına Kullanım Dozajı: Tek ajan olarak kullanılan mitoksantronun önerilen başlangıç dozu 21 günlük aralarla tekrarlanabilen tek bir intravenöz doz şeklinde verilen, vücut yüzeyi alanına göre 14 mg/m2’dir. Daha önce almış olduğu kemoterapi nedeniyle veya zayıf genel durumundan dolayı yetersiz kemik iliği rezervlerine sahip hastalarda, daha düşük bir başlangıç dozajı (12 mg/m2 ) önerilmektedir.

Dozaj değişikliği ve takip eden dozlamanın zamanlaması, miyelosupresyonun derecesine ve süresine bağlı olarak, klinik karara göre belirlenmelidir. Sonraki kürler için, 21 gün sonra lökosit ve trombosit sayılarının normal düzeylere dönmesi durumunda, genellikle ilk doz tekrarlanabilir. Aşağıdaki tablo, ilerlemiş meme kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve hepatoma tedavisinde, hematolojik en alt sınırlara (genellikle dozlamadan yaklaşık 10 gün sonra meydana gelir) göre dozaj ayarlamasının bir kılavuzu olarak öne sürülmektedir.

 

Önceki dozdan sonra en alt sınırlar

 

 

 

 

Lökosit

(/mm3)

 

Trombosit

(/mm3)

İyileşme süresi

Yeterli hematolojik iyileşmeden sonraki takip eden dozlar

 

> 1 500

Ve > 50 000

£ 21 gün

İyileşmeden sonra önceki dozu tekrarla, veya eğer miyelosupresyonun yeterli olduğu düşünülmezse 2 mg/m2 artır

 

> 1 500

Ve > 50 000

> 21 gün

İyileşinceye kadar bekle ve sonra önceki dozu tekrarla

 

< 1 500

Veya < 50 000

Herhangi bir süre

İyileşmeden sonra önceki dozu    2 mg/m2 azalt

 

< 1 000

Veya < 25 000

Herhangi bir süre

İyileşmeden sonra önceki dozu     4 mg/m2 azalt

 

             

Kombinasyon Tedavisi: İlerlemiş meme kanseri tedavisinde mitoksantronun siklofosfamid ve 5-fluorourasil ya da metotreksat ve mitomisin C gibi diğer sitotoksik ajanlarla kombinasyonunun etkili olduğu gösterilmiştir. Dozaj değişikliği ve uygulama konusunda yayınlanmış literatürler referans alınmalıdır. Mitoksantron ayrıca, non-Hodgkin lenfomada çeşitli kombinasyonlar içerisinde de kullanılmıştır, ancak şu anki veriler sınırlıdır ve spesifik tedavi rejimi önerilememektedir.

Bir rehber olarak, kombinasyon tedavisinde mitoksantron bir başka miyelosupresif ajanla kullanıldığında, mitoksantronun başlangıç dozu tek ajan olarak kullanıldığında önerilen dozun 2 - 4 mg/m2 altına düşürülmelidir, bunu takip eden dozlama, yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi, miyelosupresyonun derecesine ve süresine bağlıdır.

 

Akut Non-Lenfositik Lösemi (ANLL):

 

Nüksetme Durumunda Tek Başına Kullanım Dozajı: Remisyon indüksiyonu için önerilen dozaj, birbirini takip eden 5 gün süreyle günde tek bir intravenöz enjeksiyon şeklinde verilen vücut yüzeyi alanına göre 12 mg/m2’dir (toplam 60 mg/m2 ). Beş gün süreyle günde 12 mg/m2  uygulanan klinik çalışmalarda, hastalar ilk indüksiyon kürünün sonucu olarak tam remisyona ulaşmışlardır.

 

Kombinasyon tedavisi: Mitoksantron, ANLL tedavisinin kombinasyon rejimlerinde kullanılmıştır. En fazla klinik deneyim, mitoksantron ile sitozin arabinosid kombinasyonu ile olmuştur. Bu kombinasyon relapslar kadar ANLL’nin primer tedavisinde de başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Daha önceden tedavi edilmemiş hastalarda etkili bir indüksiyon rejimi, 3 gün süreyle IV verilen 10-12 mg/m2 mitoksantronun, 7 gün süreyle IV verilen 100 mg/m2 sitozin arabinosid (sürekli infüzyon) ile kombinasyonudur. Bunu tedaviyi yürüten klinisyen tarafından uygun bulunan ikinci bir indüksiyon ve takviye kürü takip etmiştir. Klinik çalışmalarda mitoksantronla indüksiyon ve takviye küründe tedavinin süresi 2 güne ve sitozin arabinosidinki 5 güne düşürülmüştür. Ancak yukardaki rejimin değişikliği, hastanın bireysel faktörlerine bağlı olarak tedavi eden klinisyen tarafından yapılmalıdır.

 

Ayrıca, mitoksantron ile etoposid kombinasyonun etkinliği nükseden veya primer konvansiyonel kemoterapiye dirençli hastalarda gösterilmiştir. Diğer sitotoksik ilaçlarla olduğu gibi etoposid ile mitoksantron kombinasyonunun kullanımı mitoksantronun tek başına kullanımından daha büyük bir miyelosupresyon ile sonuçlanabilir.

Özel dozaj rejimleri hakkında yayınlanmış literatürler referans alınmalıdır.

 

 

Mitoxantron “EBEWE” aşağıdaki intravenöz çözeltilerin biri ile, en az 50 ml içinde seyreltilmelidir: % 0.9 sodyum klorür, %5 glukoz veya %0.18 sodyum klorür ve %4 glukoz. Tüm şırınga ve setlerde Luerlock tertibatı kullanınız. Oluşan çözeltiyi intravenöz infüzyonla 3 dakikadan daha az olmayacak bir sürede uygulayınız. Mitoksantron aynı infüzyon içinde diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Mitoksantronun deri, mukozalar ve göze temas etmemesine dikkat edilmelidir. Hazırlama esnasında çözeltinin hava almasını ve mitoksantron damlalarının tıpada toplanmasını önlemek için flakonlar dik pozisyonda tutulmalıdır.

Eğer damar dışına sızma meydana gelirse, uygulama derhal durdurulmalı ve bir başka venden uygulamaya geçilmelidir. Mitoksantronun non-vesikan özellikleri damar dışına sızmayı takiben gelişebilecek ciddi lokal reaksiyon olasılığını en aza indirmektedir.

 

 

Çocuklar:

 

Pediyatrik lösemide mitoksantron deneyimi sınırlıdır. Bu hasta popülasyonunda şu an için dozaj önerisi verilememektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında, 25o C ‘nin altında saklayınız.

Mitoksantron enjeksiyonu antimikrobiyal koruyucu içermez. Dolayısıyla normal pratiğe göre, enfüzyon seyreltileri, 24 saat içinde kullanılmalı veya atılmalıdır. Mitoksantron seyreltileri, PVC veya cam şişeler içinde 24 saat etkinliğini muhafaza eder.

Çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 mg mitoksantron içeren 10 ml’lik flakon ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
 • Mitoksantron, kanser tedavisinde kemoterapötik ajanların kullanımında deneyimli uzman doktor gözetiminde uygulanmalıdır. Diğer benzer sitotoksik ajanlarla olduğu gibi, mitoksantron tutulurken dikkatli olunmalıdır.
 • Tedavi süresince klinik hematolojik ve biyokimyasal parametreler düzenli olarak izlenmelidir. Tedavi kürü süresince düzenli olarak tam kan sayımı yapılmalıdır. Bu sayımlara dayalı olarak dozaj ayarlamaları gerekli olabilir.
 • Mitoksantron, miyelosupresyonlu veya genel durumu zayıf olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Konjestif kalp yetmezliği ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalma gibi fonksiyonel kardiyak değişiklik vakaları bildirilmiştir. Bu kardiyak olayların büyük kısmı, önceden antrasiklinlerle tedavi edilen veya öncesinde mediastinal/torasik radyoterapi gören ya da kalp rahatsızlığı olan hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu kategorilerdeki hastaların, tam sitotoksik dozda ve mitoksantron dozaj şeması ile tedavi edilmeleri önerilmektedir. Bununla beraber, bu hastalarda ayrı bir dikkat gereklidir, tedavi başlangıcından itibaren dikkatli ve düzenli kardiyak muayene önerilmektedir.
 • Uzun süreli mitoksantron tedavisi ile ilgili deneyimler şu anda sınırlı olduğundan, tanımlanamayan risk faktörleri taşımayan hastalarda da, toplam dozun 160 mg/m2‘yi aştığı durumlarda kardiyak muayenenin yapılması önerilmektedir.
 • Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli bir gözlem önerilmektedir.
 • Mitoksantronun in vitro ve in vivo araştırmalarda mutajenik olduğu ve ilacın uygulanımı ile malign neoplazi gelişimi arasında olası bir ilişki olduğu saptanmıştır. İnsanlardaki karsinojenik potansiyeli bilinmemektedir.
 • Mitoksantronun intravenöz yol dışında başka bir uygulama şekli ile ilgili deneyim yoktur.
 • İntratekal kullanımının güvenilirliği belirlenmemiştir.
 • Mitoksantron kullanırken diğer potansiyel sitotoksik bileşiklerdeki gibi önlemler alınmalıdır (eldiven, maske, önlük). Deri ve muköz membranlarla temasından kaçınılmalıdır. Sitotoksik ilaç kullanım kılavuzu izlenmelidir.

Hamilelik ve laktasyon

Mitoksantron ile mg/m2 bazında insan dozuna yakın dozlarda yapılan araştırmalarda, düşük fetal doğum ağırlığı ve fetal böbreklerde gelişme geriliği ile birlikte erken doğum sıklığında artma gözlenmiştir.

 

Gebelik kategorisi D: Mitoksantronun insanlarda fertilite ve hamilelik üzerine etkileri belirlenmemiştir. Mitoksantron hamilelere ve emziren annelere normalde uygulanmamalıdır.

 

Araba ve makine kullanma becerisi üzerine etkileri

Mitoksantron araba kullanma veya herhangi bir makineyi kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Mitoksantronun yan etkilerinin, özellikle ciddi, geri dönüşsüz veya hayatı tehdit eden özelliktekilerin insidansının düşük olması klinik bakımdan iyi tolere edildiğini gösterir.

 

Mitoksantronun önerilen dozlarından sonra bir dereceye kadar lökopeni beklenir. Lökopeni genellikle geçicidir; dozlamadan yaklaşık 10 gün sonra en alt düzeylerine ulaşır ve iyileşme 21. gün civarında ortaya çıkar. Her 21 günde bir tek dozla, lökosit sayısının 1000/mm3’ün altına düşmesi nadirdir. Trombositopeni oluşabilir. Anemi daha az sıklıkla oluşur. Önceden kemoterapi veya radyoterapi gören hastalarda veya zayıf hastalarda daha ciddi ve uzun süreli miyelosupresyon olabilir.

 

Mitoksantron, ilerlemiş meme kanseri ve lenfoma tedavisinde, her 21 günde bir tek bir enjeksiyon şeklinde kullanıldığında en çok karşılaşılan yan etkiler, vakaların çoğunda hafif ve kısa süreli olmasına rağmen bulantı ve kusmadır. Alopesi oluşabilir, fakat genellikle minimal ciddiyettedir ve terapi kesildikten sonra geri döner.

 

Nadiren bildirilen diğer yan etkiler, allerjik reaksiyonlar, amenore, anoreksi, konstipasyon, diyare, dispne, halsizlik ve zayıflık, ateş, gastrointestinal kanama, stomatit/ mukozit/ konjunktivit ve somnolans, konfüzyon, anksiyete ve hafif parestezi gibi non-spesifik nörolojik yan etkileri içermektedir. Damar dışına sızmanın ardından nadiren doku nekrozu bildirilmiştir. Lösemili hastalarda, özellikle stomatit ve mukozitin sıklığı ve ağırlığında bir artma olmasına rağmen, yan etki özellikleri genellikle benzerdir.

 

Serum kreatinin ve kan üre azotu seviyelerinin yükselmesi, karaciğer enzim seviyelerinde artış (lösemili hastalarda ağır karaciğer bozuklukları nadiren bildirilmiştir) gibi laboratuvar test değerlerindeki değişiklikler nadiren gözlenmiştir.

 

Azalmış sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu, EKG değişiklikleri ve akut aritmi gibi kardiyovasküler etkiler nadiren klinik önem taşımaktadır. Konjestif kalp yetmezliği bildirilmiştir ve genellikle digital ve/veya diüretiklerle tedaviye iyi yanıt vermiştir. Lösemili hastalarda, kardiyak yan etkilerin frekansında bir artış gözlenmiştir; hastaların çoğu önceden antrasiklin terapisi gördüğünden ve lösemik hastalarda klinik kürler anemi, ateş, sepsis ve intravenöz sıvı tedavisi ile sıklıkla karmaşık hale geldiğinden; bu vakalarda mitoksantronun direkt rolünü değerlendirmek zordur.

 

Mitoksantron, uygulamadan 24 saat sonra idrara mavi-yeşil renk verebilir ve bunun beklendiği hastalara söylenmelidir. Nadiren deri ve tırnakların mavi renk aldığı bildirilmiştir. Tırnak distrofisi veya skleranın daha sonra geriye dönen mavi renk alması çok nadirdir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.