Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka MONODOKS
Etken Madde Kodu SGKEYG-DOKSISIKLIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01AA02
ATC Açıklaması Doksisiklin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A05117
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,81 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,39 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E294A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek rahatsızlıklarında normal oral dozlar bile vücutta sistemik birikme yapabileceğinden dolayı karaciğer intoksikasyonuna sebep olabilir. Bu durumlarda normalden az dozlar verilmesi ve tedavinin uzaması halinde kandaki Monodoks seviyesinin kontrolü tavsiye edilir.
Doz Aşımı

Herhangi bir doz aşımı durumunda gastrik lavaj yapılıp destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Genel: Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, H.Influenzae,  Klebsiella pneumoniae'nın hassas suşlarının sebep olduğu bronkopnömoni, lober veya multilober pnömoni, E.hystolytica, patojenik E.coli'nin hassas suşları, Shigella ve Salmonella türlerinin sebep olduğu gastrointestinal enfeksiyonlar.

Üroloji: Non-gonokoksik üretrit, gonokoksik üretrit; sistit, pyelonefrit, üretrit, prostatit, trigonit.

Jinekoloji: İltihabi pelvis hastalıkları ve akut puerperal enfeksiyonlar.

Oftalmoloji: Gonococcus, Staphylococcus ve H. influenzae’ nın sebep olduğu oftalmik enfeksiyonlar.

K.B.B: Tonsillit, otitis media, sinüzit, farenjit, bronşit.

Dermatoloji: Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, Streptococcus, E.coli ve Klebsiella Aerobacter grubunun hassas suşlarının sebep olduğu paronikia, impetigo, sellülit, furonküloz, abse; enfekte travmatik ve post operatif yaralar, enfekte ekzema, omfalit, acne conglobata, acne vulgaris.

Ayrıca Pasteurella, Brucella, Bakteroid’ ler, Psittakosis, Listeria, Spiroketler, N. menengitis, v.s’ nin sebep olduğu hastalıklarda da başarı ile kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

MONODOKS’ un etkin maddesi olan Doksisiklin, Metasiklin’ den sentetik olarak elde edilen, çeşitli gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalara karşı aktif, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Etkisini mikroorganizmaların protein sentezini inhibe etmek suretiyle gösterir. Monodoks bakteriyolojik testlerle Doksisiklin’ e hassas olduğu saptanan mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda kullanılmalıdır.


Mikrobiyoloji

Gram- negatif bakteriler:

Neisseria gonorrhoeae , Calymmatobacterium granulomatis , Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Vibrio cholera, Bartonella bacilliformis, Brucella türleri, Escherichia coli, Klebsiella türleri, Enterobacter aerogenes, Shigella türleri, Acinetobacter türleri, Bacteroides türleri.

Gram- pozitif bakteriler:

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus türleri (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium), alfa-hemolitik streptococci.

Diğer Mikroorganizmalar:

Rickettsiae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Borrelia recurrentis, Treponema pallidum, Treponema pertenue, Clostridium türleri, Fusobacterium fusiforme, Actinomyces türleri, Bacillus anthracis, Propionbacterium acnes, Entamoeba türleri, Balantidium coli, Plasmodium falciparum.

Farmakokinetik Özellikler

Doksisiklin hiklatın oral dozu gastrointestinal sistemden yaklaşık % 90 - % 100 oranında absorbe olur. Oral uygulamadan sonra Doksisiklin 1.5-4 saat içerisinde plazmada doruk düzeye ulaşır. Doruk konsantrasyon 1.5 - 2.1 μg / ml arasında değişir.   Gıdalarla  veya sütle birlikte alınan Doksisiklin tuzlarının absorbsiyonu klinik açıdan pek önemli olmasa da % 20 oranında düşer.

Doksisiklin'in gıda ile birlikte alınması plazma doruk konsantrasyonuna ulaşma süresinde (tmax) gecikmeye neden olmakta ise de eğri altında kalan  alanda  (AUC) ve plazma doruk konsantrasyonlarında  artış görülmektedir.

Doksisiklin'in renal fonksiyonları normal bireylerde tek ve çoklu doz uygulaması ile ölçülen serum yarılanma ömürleri  sırasıyla 14-17 saat ve 22-24 saattir. Ağır renal yetmezlik hallerinde ölçülen serum yarı ömrü ise tek doz için 18-26 saat, çoklu doz için 20-30 saattir. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda  yarılanma ömrü değişmez.

Renal fonksiyonları normal hastaya oral tekli doz veya İ.V olarak uygulanan Doksisiklin dozunun % 20-26 'sı idrarla , % 20-40' ı ise feçesle 48 saat içinde atılır. Kreatinin klerensi  < 10 ml / dak. olan bireylerde Doksisiklin % 1-5 ' lik bir düşüşle 72 saat içinde idrardan atılır. Yapılan son çalışmalar Doksisiklin'in karaciğerde metabolize olmadığı, bir kısmının barsaklarda şelasyon yoluyla deaktive olduğu yönündedir.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsül ;

100 mg Doksisiklin’ e eşdeğer Doksisiklin hiklat,

Boya maddeleri; Eritrosin, Tartrazin, İndigotin, Titanyum dioksid ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Tetrasiklinlerin plazma protrombin aktivitesini azalttığı bilindiği için antikoagülanlarla tedavi gören hastalarda antikoagülan dozunda bir azaltma yapmak gerekebilir.

Penisilinle beraber Tetrasiklin verilmesinden kaçınılması tavsiye edilir.

Doksisiklin, aluminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antiasitlerle  ve demir içeren preparatlarla beraber kullanıldığında absorbsiyonu bozulur. Bu nedenle Doksisiklin alan hastalara bu ilaçlar verilmemelidir. Bizmut subsalisilat  da absorpsiyonda bozukluğa yol açabilir.

Barbitüratlar, Karbamazepin ve Fenitoin Doksisiklin' in yarılanma ömrünü kısaltır.

Tetrasiklinlerle  birlikte oral kontraseptif kullanımı kontraseptiflerin etkinliğini azaltır.

Kontraendikasyonlar

Bu ilaç herhangi bir Tetrasiklin’ e hassasiyet gösteren şahıslarda kontrendikedir.


Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler :

Doksisiklin’ in tatbik sıklığı ve dozu diğer tetrasiklinlerden farklıdır. Tavsiye edilen dozun üzerinde bir dozun tatbiki ilacın yan etkisinin görülme sıklığını arttırır.

Yetişkinler için mutad doz tedavinin ilk günü 200 mg (12 saatte bir 100 mg olarak), idame dozu ise günde 100 mg'’dır. İdame dozu, tek doz halinde veya 12 saatte bir 50 mg olarak verilebilir. Ağır enfeksiyonlarda, özellikle üriner sistemin kronik enfeksiyonlarında 12 saatte bir 100 mg olarak verilmesi tavsiye edilir.

N. gonorrheae'nin sebep olduğu epididimo-orşit vakalarında günde 1 defa 100 mg'lık doz 10 gün süre ile uygulanır.

Sifilis'in erken döneminde; hasta penisiline allerjik ise günde 2 defa 100 mg Doksisiklin 2 hafta süreyle kullanılmalıdır. Bir yıldan  daha uzun süreli sifilis vakalarında ise günde 2 defa 100 mg olmak üzere 4 haftalık bir tedavi uygulanmalıdır.

Basit gonokokkal enfeksiyonlarda (erkeklerdeki anorektal enfeksiyonlar hariç) 7 gün süre ile günde 2 defa 100 mg olarak verilir.

8 Yaş üstü Çocuklar:

8 yaşın üzerindeki çocuklara, ilk gün vücut ağırlığının her kg’ ı için 4 mg olarak hesaplanan günlük doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. İdame dozu vücut ağırlığının her kg’ ı için 2 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saatte bir verilir. Ağır enfeksiyonlarda bu doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 4 mg’ a kadar arttırılabilir.

45 kg’ ın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu tatbik edilir.

Böbrek rahatsızlıklarında normal oral dozlar bile vücutta sistemik birikme yapabileceğinden dolayı karaciğer intoksikasyonuna sebep olabilir. Bu durumlarda normalden az dozlar verilmesi ve tedavinin uzaması halinde kandaki Monodoks seviyesinin kontrolü tavsiye edilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

34303 No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.11.1972 – 113/28

Saklama Koşulları

25°C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Monodoks Kapsül 100 mg, 14 kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Tetrasiklinlerin; özafagus irritasyonu ve ülseri gibi yan tesirlere yol açmasını önlemek amacı ile, bol miktarda sıvı (su, meyva suyu) ile alınması ve yine dozların gündüz saatlerinde alınıp mümkünse geç saatlere bırakılmaması tavsiye edilir.

Tetrasiklin alan bazı şahıslarda güneş yanığı reaksiyonuyla ortaya çıkan fotosensitivite görülmüştür. Direkt güneş veya ultraviyole ışığında kalmaya mütemayil hastalara bu reaksiyonun Tetrasiklin kullanımıyla meydana gelebileceği söylenmeli ve deri eritemi görülmeye başladığı takdirde tedaviye son verilmelidir.

Tetrasiklin’ in antianabolik tesiri azot itrahında artmaya sebep olabilir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar bu durumun Doksisiklin kullanan ve böbrek fonksiyon bozukluğu ve harabiyeti olan hastalarda bile meydana gelmediğini göstermiştir.

Diğer antibiyotik preparatlarında olduğu gibi bu ilacın kullanılışı mantarlar dahil olmak üzere hassas olmayan organizmaların aşırı üremesine sebep olabilir. Eğer bir süperenfeksiyon meydana gelirse, antibiyotiğe son verilmeli ve uygun tedavi tatbik edilmelidir.

Zührevi hastalıklarda, koeksistent sifilisten şüphe ediliyorsa tedaviye başlamadan evvel karanlık saha muayenesi yapılmalı ve en az dört ay müddetle ayda bir defa kan serolojisi tekrar edilmelidir.

Uzun süreli tedavide, hematopoetik, renal ve hepatik çalışmalar da dahil olmak üzere organ sistemlerinin periyodik laboratuar değerlendirmesi yapılmalıdır.

Grup A beta-hemolitik streptokoklardan ileri gelen bütün enfeksiyonlar en az 10 gün tedavi edilmelidir.

Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş teşekkülü esnasında kullanılması (hamileliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı, gri, kahverengi) sebep olabilir. Bu reaksiyon ilaçların uzun zaman kullanılmasında daha çok görülür, fakat tekrarlanan kısa kullanım hallerinde de rastlanmıştır.

Mine hipoplazisi de tespit edilmiştir. Bundan dolayı tetrasiklinler bu yaş gruplarında diğer ilaçların tesir etmeme ve kontrendike olma durumu olmadıkça kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik kategorisi D'dir. Bu kategorideki ilacın insanda fetüs üzerinde zararlı tesiri olduğu kanıtlanmıştır. Hamileliğin son yarısında doğacak çocuğun dişleri düşünülerek kullanılmamalıdır.

Embryotoksisite belirtileri hamileliğin ilk aylarında Tetrasiklin verilen hayvanlarda da görülmüştür.

Tetrasiklinler anne sütüne geçtiğinden dolayı ilacın yan etkileri de düşünülerek emziren annelerin ilacı ullanmaları tavsiye edilmez. İlaç anne için hayati bir önem taşıyorsa emzirmeye ara vermek gerekir.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Üretim Yeri

Deva İlaç San.ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32

Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

 

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gastrointestinal : Anoreksi, bulantı, diyare, kusma, glosit, disfaji, enterokolit, anogenital bölgelerde  iltihabi lezyonlar.

Deri : Makülopapüler ve eritemli kızarıklıklar ve nadir olarak  eksfoliyatif dermatit tespit edilmiştir. Fotosensitiviteden yukarıda bahsedilmiştir (Bak Uyarılar/Önlemler).

Renal : Doza bağlı olarak BUN seviyesinde yükselme görülebilir.

Hassasiyet reaksiyonları : Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anaflaksi, anaflaktoid purpura, perikardit ve sistemik lupus erithematosus nüksleri.

Kan : Hemolitik anemi, trombositopeni, nötropeni ve eosinofili tespit edilmiştir.

Terapötik dozun tam uygulanmasından sonra küçük çocuklarda fontanel çıkıklığı tespit edilmiştir. İlaca son verilince bu bulgu kaybolur.

Uzun müddet kullanıldığında, tetrasiklinlerin tiroid bezinde kahverengi-siyah mikroskopik renk bozuklukları yaptığı görülmüştür.

Tiroid fonksiyon çalışmalarında anomalilere rastlanmamıştır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.