Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka MONOVAS
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA01
ATC Açıklaması Amlodipin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (14 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Amlodipin böbrek hastalığı olan bireylerde normal hastalara önerilen dozlarda uygulanabilir. Amlodipin diyalizle elimine edilemez.
Karaciğer Yetmezliği
Amlodipin karaciğerde yavaş olarak metabolize edildiğinden karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda atılım yarılanma süresi uzar. Böyle hastalarda dozlama yönünden bir öneri bulunmadığından uygulama çok dikkatle yapılmalı ve hastalar yakından izlenmelidir.
Doz Aşımı

Amlodipinin aşırı dozlamasına bağlı yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hastalar ileri derecede vazodilatasyona bağlı hipotansiyon oluşabilmesi yönünden yakından izlenmeli, kalp ve solunum fonksiyonları devamlı kontrol edilmeli, vücut sıvı hacmi ile idrar atım hacmi saptanmalı ve bir sakınca yoksa vazokonstriktör tedavi uygulanmalıdır. Doz aşımı durumunda diyaliz olumlu sonuç vermez.

Endikasyonlar

MONOVAS tablet

  • Hafif ve orta şiddette arteriyel hipertansiyon
  • Stabil ya da vazospazma bağlı koroner arter vazokonstriksiyonunun neden olduğu anjina pektoris

tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Bir dihidropiridin türevi olan amlodipin etkisini vasküler sistemdeki düz kas hücre membranında kalsiyum iyonunun yavaş kanal yolu ile hücre içine geçmesini engelleyerek gösterir. Kalsiyum iyonlarının akımının önlenmesi periferal ve koroner vasküler sistemde vazodilatasyona yol açar. Böylece periferal ve koroner vasküler direnç azalır; kalbin yükü hafifler; koroner kan akışı hızlanır. Amlodipinin sino-atriyal ya da artiyo-ventriküler nodül üzerine etkisi yoktur. Amlodipin renal kan akımını ve glomerüler filtrasyon hızını artırarak renovasküler direnci azaltır. Idrar hacminde ve sodyum itrahında bir değişiklik oluşturmaz.

 

Amlodipin hafif ve orta şiddette esansiyel hipertansiyonda anlamlı ve yavaş bir antihipertansif etki gösterir; diyastolik kan basıncında %10-18 oranında düzelme oluşturur. Zayıf negatif inotropik etkiye sahiptir. Miyokard iskemisi bulunan hastalarda periferik vasküler direncin ve ard yükün azalmasına bağlı olarak miyokard oksijenlenmesini ve kalp debisini artırır; vurum iş gücünü düşürür; egzersiz kapasitesini düzeltir.

Farmakokinetik Özellikler

Amlodipin oral yoldan uygulandıktan sonra sindirim kanalından yavaş olarak tamama yakın bir oranda emilir; en yüksek kan düzeylerine 6-12 saatte ulaşır. Oral biyoyararlılığı %60-65 dir ve bu oran gıda maddeleri ile değişmez. Sağlam bireylerde günde tek doz uygulama ile 7 gün içinde bir birikim olmadan kan düzeyi devamlılık durumuna erişilir. Amlodipinin atılım yarılanma süresi diğer kalsiyum kanal blokerlerine oranla çok uzundur ve 35-45 saat arasında değişir. Kan proteinlerine bağlanma oranı %95 in üzerindedir. Karaciğerde yoğun bir şekilde metabolize olarak aktif olmayan metabolitlerine ayrılır. Uygulanan dozun %10 u değişmeden, %60 ı metabolitleri halinde idrar ile atılır. Metabolitlerin %20-25 i ise feçesle atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablette 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat bulunmaktadır.

İlaç Etkileşmeleri

Amlodipinin digoksin ve simetidin ile etkileşmediği gözlenmiştir. MONOVAS tablet tiazid diüretikleri, beta-blokerler ve anjiyotensin çevirici enzim inhibitörleri ile birlikte kullanılabilir ve bu durumda doz ayarlaması gerekmez.

Kontraendikasyonlar

MONOVAS tablet dihidropiridine karşı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

MONOVAS tablet oral yoldan uygulanır. Hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisinde önerilen başlangıç dozu, günde tek doz olarak, 5 mg dır. Bu doz hastalardan alınan cevaba göre 10 mg a kadar yükseltilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

MONOVAS tablet 10 mg

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

21.03.1994 - 168/31

Saklama Koşulları

MONOVAS tablet 25°C nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

ÇOCUKLARIN GÖREMİYECEĞİ VE ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

MONOVAS tablet 5 mg ,blister ambalaj içerisinde, 20,30 ve 90 tabletlik kutularda, prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Amlodipin karaciğerde yavaş olarak metabolize edildiğinden karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda atılım yarılanma süresi uzar. Böyle hastalarda dozlama yönünden bir öneri bulunmadığından uygulama çok dikkatle yapılmalı ve hastalar yakından izlenmelidir.

 

Amlodipin böbrek hastalığı olan bireylerde normal hastalara önerilen dozlarda uygulanabilir. Amlodipin diyalizle elimine edilemez.

 

Yaşlılarda gençler için önerilen dozlar kullanılır.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Amlodipinin hamilelerde etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Amlodipin hamilelerde ancak anne ve fötus için beklenen fayda fötusa olan riskten daha fazla ise kullanılabilir.

 

Emziren anneler: Amlodipinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle amlodipin tedavisi sırasında emzirmenin durdurulması önerilir.

 

Araç ve Makina Kullanımı Üzerine Etkisi: Araç ve makina kullanma yeteneğği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Amlodipin iyi tolere edilir. Esansiyel hipertansiyon ya da anjina pektorisli hastalarda yapılan plasebo kontrollu çalışmalarda %29.8 yan etki belirlenmiş ancak tedaviyi bırakma oranı %1.1 civarında kalmıştır. En sık görülen yan etkiler yüz kızarması (%2.4) ve ödem (%9.8) olmuştur. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve yorgunluk hissi izlenmiştir. Çok ender olarak adele krampı, epistaksis, miktüri/noktüri, öksürük, empotans, astma, sinirlilik hali ve konjonktivit gibi yan etkiler ortaya çıkmıştır.

 

Amlodipin tedavisi süresinde laboratuar bulgularında anormal sonuçlar belirlenmemiştir.

 

BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.