Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka MULTANZIM
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A09AA02
ATC Açıklaması Mültienzimler (lipaz, proteaz vb.)
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 35,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 32,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Henüz piyasaya sunulmamıştır.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
60 drajelik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
MULTANZİM’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

MULTANZİM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,

 • Etkin maddeye veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa
 • Domuz pankreas enzimlerine aşırı duyarlılığınız varsa

MULTANZİM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,

 • Aşırı mide asit salgılamanız varsa
 • Pankreatik bikarbonat yetersizliğiniz varsa
 • Duyarlılık belirtileri görülüyorsa
 • Oral yolla demir tedavisi görüyorsanız (tedaviden beklenen sonuç gecikmeli olur.)
 • Özellikle çocuklarda yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fibroz vakaları)
 • Safra asidi içerdiğinden tam safra tıkanması, sarılık gibi durumlarda (kullanımından sakınılmalıdır.)
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

MULTANZİM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
MULTANZİM Draje, yemeklerden önce veya yemek esnasında kullanılabilir.

Hamilelik:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MULTANZİM’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararları potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece MULTANZİM gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MULTANZİM’in emziren kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararları potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece MULTANZİM emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
MULTANZİM’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

MULTANZİM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MULTANZİM’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

MULTANZİM, her bir drajede 32 mg laktoz ve 262,10 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
MULTANZİM ile birlikte oral yolla demir tedavisi görüyorsanız, tedaviden beklenen sonuç gecikmeli olur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm diğer ilaçlar gibi, MULTANZİM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
MULTANZİM’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilir)

 • Karın ağrısı

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Bulantı, kusma, kabızlık, diyare ve karın şişliği
 • Deri döküntüsü

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Kurdeşen ve kaşıntı
Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir)
 • Anüs etrafında iritasyon
Sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir) 
 • Kistik fibrozlu (salgı bezlerinin salgılama işlevlerindeki anormallik) çocuklarda, özellikle yüksek doz ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı bağırsak bölgelerinde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon)
 • Deride kızarma, öksürük ve göz yaşarması gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Çok yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fibroz vakaları) kan dolaşımında ürik asit miktarında artış
 • Ağızda iritasyon
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz varlığı
 • Koyu renkli katranımsı dışkı çıkarma
 • Nefes darlığı
 • Kilo kaybı
 • Yağımsı dışkı
Yukarıdakilerden herhangi biri sizi şiddetli bir şekilde etkilerse doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa MULTANZİM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli ve uzun süren karın ağrınız varsa
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Dozaj her hastaya göre bireysel olarak saptanır.

MULTANZİM Draje, doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; yetişkinler için genelde, yemeklerden önce veya yemek esnasında 2 - 3 draje olarak ağızdan alınmalıdır. Eğer doz arttırılması gerekli ise, yanıtın dikkatli gözlemi ile yavaş yavaş arttırılmalıdır.

MULTANZİM dozu uygulanırken yeterli sıvı almanız önemlidir.

Uygulama yolu ve metodu:
MULTANZİM Drajeyi ağız yoluyla çiğnemeden bütün olarak biraz sıvı yardımıyla yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım
Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Yaşlılarda kullanım
Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği:
İdrardaki ürik asit miktarında artışa sebep olabileceğinden böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği
Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Eğer MULTANZİM’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MULTANZİM kullandıysanız:
MULTANZİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alan hastalarda, müshil etkisi meydana gelebilir ve kan dolaşımında bulunan ve böbreklerden elimine olan ürik asit miktarında artış olabilir. Doz aşımı durumunda MULTANZİM tedavisi derhal kesilmeli, rehidrasyon (ağır su kaybını takiben herhangi bir yolla vücudun tekrar normal suyunu kazanması) garantiye alınmalıdır.
Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır

Doz aşımı ile ciddi toksisite görülmesi beklenmez.

MULTANZİM’i kullanmayı unutursanız
Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz MULTANZİM dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MULTANZİM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan MULTANZİM almayı aniden kesmeyiniz.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • MULTANZİM, domuz pankreasından elde edilmiş, pankreas enzimleri grubuna dahil bir mide-bağırsak sistemi ilacıdır. Protein, nişasta ve yağları sindirme yeteneğine sahip lipaz, amilaz ve proteaz enzimlerini içerir.
 • MULTANZİM, beyaz, düzgün, yuvarlak ve bikonveks drajeler görünümündedir. Her kutuda 60 draje bulunur.
MULTANZİM, aşağıdaki hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Yaşlanmaya bağlı ve fonksiyonel olarak sindirim sisteminde ortaya çıkan hazım bozukluklarının giderilmesinde,
 • Karaciğer, safra ve pankreasın aktivitelerine yardımcı olarak,
 • Bağırsaklarda aşırı derecede gaz birikimi, gaz sancısı, şişkinlik hissi, safra kesesinin aşırı çalışması ve aşırı hareketliliği, kronik kabızlık, kistik fibroz (salgı bezlerinin salgılama işlevlerindeki anormallik), kronik pankreatit (pankreas inflamasyonu), pankreasın kısmen veya tamamen ameliyatla alınması sonrası, pankreas kanseri nedeni ile gelişmiş kanal tıkanması, pankreas yetmezlikleri, emilim bozukluğu sendromu ile birlikte görülen yağları sindirememe durumu, midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınması sonrası ve pankreas yetmezliği ile ilgili araştırmalarda karşılaştırma ölçütü olarak,
 • Karınla ilgili radyolojik incelemelerden 2 ila 3 gün önce karın gazlarının giderilmesi amacı ile kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
MULTANZİM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25oC' nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
MULTANZİM’i ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
MULTANZİM Draje
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Demir preparatlarının emilimini ve etkisini azaltabilir

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Hiç bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon
18 yaşın altında kullanımına ilişkin veri yoktur ve ek etkileşim verileri bulunmamaktadır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Aşırı dozdaki pankreatin, hiperürikozüri, hiperürisemi ve laksatif bir etki meydana getirebilir. Doz aşımı durumunda enzim tedavisinin derhal kesilmesi, rehidrasyonun garantiye alınması ve destekleyici tedavinin uygulanması önerilmektedir. Doz aşımı ile ciddi toksisite görülmesi beklenmez.

Etkin Maddeler

300 mg pankreatin (en az 8000 FIP ünitesi lipaz; en az 9000 FIP ünitesi amilaz; en az 500 FIP ünitesi proteaz) ve 50 mg safra disperti (% 45 kolik asit) içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Pankreas enzimleri
ATC kodu: A09AA02

Pankreatin konsantre bir pankreatik enzimdir. Yağların gliserol ve yağ asitlerine hidrolizasyonunu, proteinlerin sekonder ve diğer türlerine değişmelerini, nişastaların dekstrin ve şekerlere dönüşmelerini sağlar. Pankreatin uygulanımını takiben feçeste yağ ve azot içeriğinde azalma meydana gelir.

Pankreatik enzimler normalde yüksek miktarlarda salgılanırlar. Lipaz ve proteolitik enzimlerin salgılanmasında ancak %90 veya daha fazla azalma olduğunda steatore ve malabsorbsiyon gelişir. Yemekten sonra her saat için duodenuma yaklaşık 8000 ünite lipaz salgılanması gerektiği tesbit edilmiştir.

Safra disperti, intestinal kanalda safra yetmezliği gösteren durumların düzeltilmesi amacı ile kullanılır. Uygulanımının en önemli yararlılığı kronik kabızlığı, azalmış intestinal peristaltizmi düzelterek gidermesidir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:
Yapılan hayvan çalışmaları bozulmamış enzimlerin absorbsiyonunu göstermemiştir, bu nedenle farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Pankreatik enzim suplemanlarının etkilerini göstermeleri için absorbsiyonları gerekmez.

Dağılım:
Tüm terapötik etkilerini gastrointestinal bölgenin lümeni içerisinde gösterirler.

Biyotransformasyon:
Pankreatik enzim suplemanları protein olmalarından dolayı peptid ve aminoasit olarak absorbe olmadan önce gastrointestinal kanaldan geçerek proteolitik sindirime uğrarlar. Pankreatik sindirim ürünleri doğrudan absorbe olur ya da bağırsak enzimleri ile ileri hidrolize uğrar.

Eliminasyon:
Pankreatin feçesle atılır

 

Farmasötik Form
Enterik kaplı draje
Beyaz, homojen kaplı, düzgün, yuvarlak ve bikonveks drajeler.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hastalar MULTANZİM tedavisi sırasında hamile kalırlarsa ya da hamile kalmayı planlıyorlarsa doktorlarına haber vermelidirler. İnsanlarda yeterli veri mevcut olmadığı için, MULTANZİM hamilelikte yalnızca eğer beklenen yarar fetusa olan potansiyel zarardan daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi
MULTANZİM’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararları potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece pankreas enzimleri gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
MULTANZİM’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, potansiyel yararları potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece pankreas enzimleri emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
Yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır.

 

Geçimsizlikler
Preparatın farmasötik açıdan herhangi bir geçimsizliği yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi : 02.07.1968
Ruhsat yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi bozuklukları
Bilinmiyor: Deride kızarma, öksürük ve göz yaşarması gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Bilinmiyor: Çok yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fibroz vakaları) hiperürisemi görülebilir.

Sinir sistemi bozuklukları
Bilinmiyor: Ağrı

Gastrointestinal hastalıkları
Çok yaygın: Gastrointestinal hastalıklar çoğunlukla altta yatan hastalıkla ilişkilendirilir. Benzer ya da daha düşük etkiler plasebo ile karşılaştırıldığında abdominal ağrı bildirilmiştir.
Yaygın: Bulantı, kusma, kabızlık, diyare ve karın şişliği

Bilinmiyor: Kramp, perianal iritasyon/ inflamasyon (büyük dozlarda), ağızda iritasyon, flatülans, melena, kilo kaybı, fibrotik striktür ve yağımsı dışkı
Kistik fibrozlu çocuklarda, özellikle pankreatik enzimlerin yüksek dozları ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı intestinal bölgelerde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon) bildirilmiştir.

Deri ve derialtı doku hastalıkları
Yaygın: Deri döküntüsü
Yaygın olmayan: Ürtiker ve kaşıntı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Bilinmiyor: Öksürük, nefes darlığı, bronkospazm

Üriner sistem bozuklukları
Seyrek: Anüs etrafında iritasyon bildirilmiştir.
Bilinmiyor: Hiperürikozüri

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
 Her bir enterik kaplı drajede;    
 Etkin madde:  
 Pankreatin

 300 mg*1

    - Amilaz
    - Lipaz
    - Proteaz

en az 9000 FIP ünitesi
en az 8000 FIP ünitesi
en az 500 FIP ünitesi

 Safra disperti

 50 mg*2

 *1,*2: Aktif madde %100 potens üzerinden hesaplanmıştır.  
   
 Yardımcı maddeler:  
 Laktoz

 32 mg

 Sukroz

 262,10 mg 

 Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Bilgi mevcut değildir.
Kontrendikasyonlar
MULTANZİM, etkin maddeye veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Domuz pankreatik enzimlere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
MULTANZİM Draje
Onay Tarihi
31/08/2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Pankreatin, asitler tarafından inaktive edilir; kırılarak ya da çiğnenerek kullanılmamalıdır. Yüksek dozlar ile kolonda, bazıları cerrahi gerektiren fibrotik yapılar rapor edilmiştir; özellikle kistik fibrozisi olan çocuklarda dikkatle kullanınız. Dozu ayarlarken dikkatli olunuz.

Pankreatik ekzokrin ikame tedavi geciktirilmemeli veya primer hastalık tedavi edilmelidir. Aşırı mide asit sekresyonu bulunanlarda veya tedaviden beklenilen sonuç alınmayan hastalarda drajeler antasid veya bir H2–reseptör antagonisti ile (simetidin SKF) birlikte verilmelidir. Ayrıca pankreatik bikarbonat yetersizliği olan hastalarda, steatoreyi kontrol için bir antasid ile birlikte verilmelidir.

Duyarlılık belirtileri görüldüğünde ilaç alımı kesilmelidir. Oral yolla demir tedavisi görenlerde pankreatik ekstrelerin birlikte verilmesi halinde, tedaviden beklenen sonuç gecikmelidir.

Safra asidi içerdiğinden tam safra tıkanması, sarılık gibi durumlarda kullanımından sakınılmalıdır.

MULTANZİM, her bir drajede 32 mg laktoz ve 262,10 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi
Dozaj her hastaya göre bireysel olarak saptanmalıdır.

MULTANZİM Draje, doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; yetişkinler için genelde önerilen dozaj, yemeklerden önce veya yemek esnasında 2 - 3 draje olarak oral yoldan uygulanır. Eğer doz arttırılması gerekli ise, yanıtın dikkatli gözlemi ile yavaş yavaş arttırılmalıdır.

MULTANZİM dozu uygulanırken hastaların yeterli hidrasyonunun sağlanması önemlidir.

Uygulama şekli:
MULTANZİM Draje, oral yoldan çiğnenmeden bütün olarak biraz sıvı yardımıyla yutularak kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Hiperürikozüri meydana gelebileceğinden böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:
Doz değişikliğine gerek yoktur.

Geriyatrik popülasyon:
Doz değişikliğine gerek yoktur.

 

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
90/98
Ruhsat Sahibi
Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Polat İş Merkezi
34394 Levent-Şişli / İSTANBUL
Tel:  0212 316 67 00
Faks:0212 264 42 68
Ruhsat Sahibi
Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Polat İş Merkezi
34394 Levent/Şişli-İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25oC' nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

MULTANZİM,

 • Yaşlanmaya bağlı ve fonksiyonel olarak sindirim sisteminde ortaya çıkan hazım bozukluklarının giderilmesinde,
 • Karaciğer, safra ve pankreasın aktivitelerine yardımcı olarak,
 • Gaz ifrazı (meteorizm), gaz sancısı, şişkinlik hissi, safra kesesi hiperfonksiyonu ve hiperkinezileri, kronik kabızlık, kistik fibroz, kronik pankreatit, pankreatektomi sonrası, pankreas kanseri nedeni ile gelişmiş duktal obstrüksiyon, pankreas yetmezlikleri, malabsorbsiyon sendromu ile birlikte görülen steatore, gastrektomi sonrası (billroth II ve total) ve pankreas yetmezliği ile ilgili araştırmalarda karşılaştırma indeksi olarak,
 • Abdominal radyolojik incelemelerden 2 ila 3 gün önce karın gazlarının giderilmesi amacı ile kullanılır.

 

Üretici Bilgileri
Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sancaklar 81100 Düzce
Yardımcı Maddeler

Laktoz, magnezyum stearat, nişasta, selüloz asetat ftalat, dietil ftalat, etil asetat, isopropil alkol, sukroz, talk, jelatin toz (Tip B), titanyum dioksit, karnauba mumu

Yardımcı Maddelerin Listesi
Çekirdek
 • Laktoz
 • Magnezyum stearat
 • Nişasta
Film Kaplama 
 • Selüloz asetat ftalat
 • Dietil ftalat
 • Etil asetat
 • İsopropil alkol
Draje Kaplama
 • Sukroz
 • Talk
 • Jelatin toz (Tip B)
 • Titanyum dioksit
 • Karnauba mumu