Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Gürel İlaç Ticaret A.Ş.
Marka MULTIHANCE
Etken Madde Kodu SGKF3A-GADOBENAT DIMEGLUMIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu V08CA08
ATC Açıklaması Gadobenik asit
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A05192
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 216,41 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 194,67 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda MultiHance® ile yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hasta grubunda, MultiHance® kullanımı önerilemez.
Doz Aşımı

Bildirilen aşırı doz vakası bulunmamaktadır. Bu nedenle, aşırı doz belirti ve bulguları karakterize edilmemiştir. Aşırı doz durumunda, hasta yakın gözetim altında tutulmalı ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

Endikasyonlar

MultiHance®, karaciğer ve santral sinir sisteminin tanısal manyetik rezonans görüntülenmesinde (MRI) kullanılan paramanyetik bir kontrast ajandır.
MultiHance®, primer karaciğer kanseri (örneğin; hepatosellüler kanser) veya metastatik hastalığı olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda fokal karaciğer lezyonlarının belirlenmesi için kullanılır.
MultiHance®, aynı zamanda beyin ve omuriliğin MRI’ında kontrastsız MRI ile elde edilen bilgiye ek tanısal bilgi sağladığı ve lezyon tespitini artırdığı durumlarda kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Karaciğerin görüntülenmesinde MultiHance®, metastatik hastalığı veya hepatosellüler kanseri olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda, kontrast öncesi ileri MRI incelemesi ile görülemeyen lezyonları ortaya çıkarabilir. MultiHance® ile kontrast artırımı sonucu görülebilen lezyonların tabiatı patolojik anatomik inceleme ile doğrulanmamıştır. Bunun dışında, hasta tedavisi üzerindeki etkisi incelendiğinde kontrast sonrası lezyonların görüntülenmesi her zaman hasta tedavisindeki bir değişiklikle ilişkili bulunmamıştır.

Gadolinium bileşiği olan gadobenat dimeglumin, doku su protonlarının longitudinal (T1) ve daha az derecede transvers (T2) gevşeme süresini kısaltır.

Gadobenat dimegluminin sulu solüsyonda 20 MHz’de relaksivite değerleri, r1 = 4,39 ve r2 = 5,56 mM-1 s-1 dir.

Gadobenat dimeglumin, sulu solüsyondan serum proteini içeren solüsyonlara geçince relaksivitesinde kuvvetli bir artış meydana gelir; insan plazmasındaki r1 ve r2 değerleri sırasıyla 9,7 ve 12,5 olarak bulunmuştur.

MultiHance®, karaciğerde T1 ağırlıklı görüntülemede normal parankimanın sinyal yoğunluğunda kuvvetli ve kalıcı bir artış sağlar. Sinyal yoğunluğundaki artış, 0,05 veya 0,10 mmol/kg dozlarının uygulanmasından sonra en az 2 saat süreyle yüksek düzeyde devam eder.

Fokal karaciğer lezyonları ve normal parankim arasındaki kontrast, bolus injeksiyondan (en çok 2-3 dakikaya kadar) hemen sonra T1 ağırlıklı dinamik görüntülemede izlenir. Kontrast, non-spesifik lezyonlar nedeniyle daha sonraki sürelerde azalma eğilimi gösterir. MultiHance®'ın lezyonlardan zaman içinde artan bir hızla temizlenmesi ve normal parankimanın sinyal yoğunluğundaki sürekli artışın, MultiHance® uygulamasından sonraki 40-120. dakikalar arasında lezyon tespitinde artışa ve lezyon bölgesinde daha düşük tespit eşiğine sebep olduğu değerlendirilmektedir.

Karaciğer kanseri olan hastalarda yapılan asıl Faz II ve Faz III çalışmalarından elde edilen bilgiler, diğer referans görüntüleme şekilleri ile karşılaştırıldığında (örneğin; intraoperatif ultrasonografi, bilgisayarlı tomografik anjio-portografi [CTAP] veya intraarteriel iyodlu yağ injeksiyonundan sonra bilgisayarlı tomografi), yüksek oranda karaciğer kanseri veya metastazdan şüphe edilen hastalarda bu durumların belirlenmesinde MultiHance® ile MRI incelemesinde, sensitivite, ortalama %95; spesifisite, ortalama %80 olarak bulunmuştur.

Santral sinir sistemi görüntülenmesinde MultiHance®, kan-beyin bariyeri bulunmayan normal dokuların, ekstra aksiyal tümörlerin ve içinde kan-beyin bariyerinin hasar gördüğü bölgelerin görüntüsünü artırır. Bu endikasyonla ilgili Faz III pivot klinik çalışmalarda, bağımsız okuyucular tarafından MultiHance® ile görüntülerin %32-69’unda; kıyaslandığı aktif ilaç ile görüntülerin %35-69’unda tanısal bilgi düzeyinin iyileştiği bildirilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

İnsan farmakokinetiğinin örneği, bieksponensial azalma modeli kullanılarak iyi bir şekilde tarif edilmiştir. Ölçülen dağılım ve eliminasyon yarı ömrü, sırasıyla, 0,085-0,117 saat ve 1,17-1,68 saat sınırları arasındadır. 0,170-0,248 l/kg vücut ağırlığı arasında ölçülen toplam dağılım hacmi, bileşiğin plazma ve ekstrasellüler boşlukta dağıldığını göstermektedir.

Gadobenat iyonu, plazmadan hızlı bir şekilde temizlenir ve esas olarak idrar daha az olarak da safra ile elimine edilir. 0,098-0,133 l/saat kg vücut ağırlığı arasında değişen toplam plazma klerensi ve 0,082-0,104 l/saat kg vücut ağırlığı arasında değişen renal klerens, bileşiğin esas olarak glomerüler filtrasyon yolu ile elimine edildiğini göstermektedir. Plazma konsantrasyonu ve eğri altında kalan alan değerleri, uygulanan doza istatistiksel olarak anlamlı bir lineer bağımlılığı gösterir.

Gadobenat iyonu, 24 saat içinde injekte edilen dozun %78-94'üne karşılık gelecek miktarlarda idrarla değişmeden atılır. Dozun %2-4'ü feçese geçer.

Gadobenat iyonu, sağlam kan-beyin bariyerini geçemez, ve bu sebeple, normal beyinde veya normal kan-beyin bariyerine sahip lezyonlarda birikmez. Bununla beraber, kan-beyin bariyerinin bozulması veya anormal damarlanma gadobenat iyonlarının lezyona girişine izin verir.

Farmasötik Şekli

Flakon

Formülü

1 ml çözeltide; aktif madde olarak 0,334 g gadobenik asit ve 0,195 g meglumine eşdeğer 0,529 g (0,5 M) gadobenat dimeglumin ve yardımcı madde olarak injeksiyonluk su k.m. 1 ml bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

MultiHance®'ın klinik yönden geliştirilmesi sırasında diğer tıbbi ürünlerle etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Bununla birlikte, klinik geliştirme programı sırasında hiçbir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Geçimsizlikleri
MultiHance®, hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

MultiHance®, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. MultiHance®, diğer gadolinium bileşiklerine karşı allerjik reaksiyon veya yan etki hikayesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi ≤ 30 ml/dak) olan hastalarda MultiHance® ile yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hasta grubunda, MultiHance® kullanımı önerilemez.
MultiHance®'ın 18 yaşın altındaki hastalarda etkinliği ve güvenirliği henüz belirlenmediğinden bu hasta grubunda kullanılması önerilemez.
MultiHance®'ın gebe kadınlarda etkinliği ve güvenirliği belirlenmediğinden gebelik esnasında kullanılması tavsiye edilemez (bkz. Gebelik ve laktasyon).

Kullanım Şekli Ve Dozu

Karaciğerin görüntülenmesinde; MultiHance® injeksiyonun yetişkin hastalarda önerilen dozu, 0,05 mmol/kg vücut ağırlığı'dır. Bu, 0,5 M solüsyonun 0,1 ml/kg'ına karşılık gelir.

Santral sinir sisteminin görüntülenmesinde; MultiHance® injeksiyonun yetişkin hastalarda önerilen dozu, 0,1 mmol/kg vücut ağırlığı'dır. Bu, 0,5 M solüsyonun 0,2 ml/kg'ına karşılık gelir.

MultiHance®, seyreltilmeden intravenöz yoldan bolus veya yavaş injeksiyon (dakikada 10 ml) şeklinde uygulanmalıdır. Kontrast sonrası görüntüleme, bolus injeksiyondan hemen sonra (dinamik MRI) yapılabilir.

Santral sinir sisteminde, görüntüleme penceresinin uygulamadan sonra 60 dakikaya kadar çıktığı gösterilmiştir. Gecikmeli görüntüleme, karaciğerde, bireysel görüntü gereksinimine bağlı olarak injeksiyondan sonra 40-120. dakikalar arasında yapılabilir.

MultiHance®, kullanımdan hemen önce şırıngaya çekilmeli ve seyreltilmemelidir. Ürünün kullanılmayan kısmı atılmalı ve başka MRI incelemeleri için kullanılmamalıdır.

MultiHance®'ın damar dışındaki yumuşak dokuya kaçma riskini azaltmak için intravenöz iğne veya kanülün ven içine doğru bir şekilde sokulmasının sağlanması önemlidir.

İnjeksiyonu takiben fizyolojik serum verilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajı içinde, çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

MultiHance® Tek Dozluk IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon; 5, 10, 15 ve 20 ml’lik flakonlarda.

Uyarılar/Önlemler

MultiHance®'ın 18 yaşın altındaki hastalarda etkinliği ve güvenirliği henüz belirlenmediğinden bu hasta grubunda kullanılması önerilemez. Allerji veya aşırı hassasiyet hikayesi olan hastalar gözlem altında tutulmalıdır. Özellikle demirli manyetik objelerin (örneğin; anevrizma klipleri veya kardiyak pace-maker) uzaklaştırılması başta olmak üzere Manyetik Rezonans Görüntüleme’de kabul edilen genel güvenlik tedbirleri, MultiHance® kullanıldığında da uygulanabilir.
Kardiyovasküler rahatsızlığı olanlarda dikkatli olunması önerilir.
MultiHance® gibi tanısal kontrast maddeler, yalnızca kardiopulmoner canlandırma ekipmanının hazır olduğu ve acil yoğun bakım konusunda uzmanlaşmış personeli bulunan hastane veya kliniklerde uygulanmalıdır. Saklama sırasında az miktardaki benzil alkol (< %0,2), gadobenat dimeglumin vasıtasıyla salınabilir. Bu nedenle, MultiHance®, benzil alkole karşı hassasiyet hikayesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.
MultiHance® uygulamasının araba ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi, C’dir. Gebelerde kullanılmasını destekleyen bir klinik bilgi olmadığından gebe kadınlarda MultiHance® kullanımı önerilemez. Gadobenat dimegluminin hangi oranda insan sütüne geçtiği bilinmiyorsa da, hayvan deneylerinden verilen dozun %0,5'den daha az miktarının süt yoluyla anneden yenidoğana geçtiği bilinmektedir. Bu bulgunun klinik ile ilgisi bilinmemekle birlikte, MultiHance® uygulamasından önce emzirme durdurulmalı ve MultiHance® uygulamasından sonra en az 24 saat geçmeden başlatılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

MultiHance®’ın klinik yönden geliştirilmesi sırasında aşağıdaki yan etkiler görülmüştür.

%1'den fazla oranda

hipertansiyon.

%0,5-1 vakada

injeksiyon yerinde his değişikliği veya ağrı, taşikardi, baş ağrısı, bulantı, kusma.

%0,5'ten az oranda
kaşıntı, ishal, ağız kuruluğu, vazodilatasyon, cilt döküntüsü, baş dönmesi, titreme, karın ağrısı, hipotansiyon, aritmi, tat bozukluğu, lokalize ödem. Bu yan etkilerin çoğu ciddi olmayan ve geçici nitelikte idi; artık etki bırakmadan kendiliğinden iyileşti. Yan etkilerin görülmesi ile yaş, cinsiyet veya uygulanan dozlar arasında hiçbir ilişki yoktu. MultiHance®’ın klinik yönden geliştirilmesi sırasında, muhtemel orta şiddette bir anaflaktik reaksiyon (dispne ve laringospazm) bildirildi. Ayrıca, birer miyalji, konvülsiyon, idrar ve dışkı tutamama vakaları gözlenmiştir.
MultiHance® uygulamasından sonra hastaların %1'inden azında albuminuri, lökositoz, glukozüri, total demir miktarında azalma; alkalen fosfataz, serum kreatinini, serum demiri ve serum transaminazlarında artma gibi laboratuar değişiklikler bildirilmiştir. Bununla beraber, bu değişiklikler, en çok daha önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda görülmüştür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE ACİL TEDAVİ EKİBİ UYARILMALIDIR.