Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka MUSCORIL
Etken Madde Kodu SGKFT4-TIYOKOLSIKOZIT Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M03BX05
ATC Açıklaması Tiokolşikozid
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A05208
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,66 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,66 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E111A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı bildirilmemiştir. Böyle durumlarda semptomatik ve destekleyici tedavi önerilmektedir.

Endikasyonlar
Tiyokolşikosid aşağıda belirtilmiş olan durumlarda, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır:
 
Tortikolis, dorsalji, lombalji gibi dejeneratif vertebra hastalıkları ve vertebranın statik patolojilerinde, spastisitenin eşlik ettiği travmatolojik ve nörolojik kökenli bozukluklarda, rehabilitasyon sırasında.
Farmakodinamik Özellikler
Tiyokolşikosid, kas gevşetici farmakolojik etkinliğe sahip, yarı-sentetik sülfürlenmiş birkolşikosit türevidir. Tiyokolşikosid, in-vitro ortamda yalnızca GABA-A ve striknine-duyarlı glisin reseptörlerine bağlanır. Bir GABA-A reseptör antagonisti olarak etkinlik gösteren tiyokolşikosid, kas gevşetici etkilerini supraspinal düzeyde düzenleyici kompleks mekanizmalarla gösteriyor olabilir; bununla birlikte glisinerjik etki mekanizması hariç tutulamaz. Tiyokolşikosidin GABA-A reseptörleriyle etkileşim özellikleri, dolaşımdaki ana metaboliti olan glukuronid türeviyle kalitatif ve kantitatif olarak ortaktır (bkz. “Farmakokinetik özellikleri”).
 
Tiyokolşikosid ve ana metabolitinin kas gevşetici özellikleri, in vivo olarak sıçan ve tavşanlarda gerçekleştirilen çeşitli prediktif modellerde gösterilmiştir. Tiyokolşikosidin spinalize sıçanlarda kas gevşetici etkisinin bulunmaması, bu bileşiğin baskın supraspinal etkisini göstermektedir.
 
Çeşitli deneysel modellerde oral, subkütan, intraperitoneal ve intramüsküler uygulamalardan sonra tiyokolşikosidin anti-enflamatuvar ve analjezik etkinliğe sahip olduğu da anlaşılmıştır.
 
Ayrıca, farmako-EEG çalışmalarında, tiyokolşikosidin ve ana metabolitinin hiçbir sedatif etkisinin olmadığı gösterilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Tiyokolşikosid, oral uygulamayı takiben hızla emilir ve metabolizma sonucu 3 ana metabolit meydana gelir. Dolaşımda bulunan iki ana formu, tiyokolşikosid aglikon ile aktif metaboliti olan tiyokolşikosidin glukuronid türevidir. Tiyokolşikosidin aktif glukuronid türevi, intramüsküler uygulamadan sonra da gözlenmektedir.
 
Tiyokolşikosid insanlarda serum proteinlerine düşük düzeyde bağlanır (%13) ve bu bağlanma terapötik tiyokolşikosid konsantrasyonuna bağımlı değildir; serum protein bağlanmasında esas olarak serum albumini rol oynamaktadır.
 
Sağlıklı gönüllülerde intramüsküler uygulama sonrası:
 
Hem tiyokolşikosid, hem de aktif glukuronid metaboliti mevcuttur. Doruk plazma düzeylerine tiyokolşikosid için yaklaşık yarım saatte, aktif glukuronid metaboliti için ise yaklaşık 5 saatte ulaşılır; ortalama terminal eliminasyon yarı ömrü, sırasıyla 1.5-1.9 saat ve 9 saattir.
 
İntramüsküler yoldan tek doz 8 mg tiyokolşikosid uygulamasından sonra, tiyokolşikosid ve glukuronid metabolitinin, aktif bileşenlere maruz kalma durumunu yansıtan ortalama eğri altındaki alanı (EAA) yaklaşık 500 ng.saat/ml’dir.
 
Tiyokolşikosidin dağılım hacmi ve sistemik klerensi, sırasıyla 43 litre/saat ve 19 litre/saattir.
Farmasötik Şekli

Steril - Apirojen Ampül

Formülü
Bir ampulde:
 
Tiyokolşikosid              4 mg
Sodyum klorür        16.8 mg
Enjeksiyonluk su k.m    2 ml
İlaç Etkileşmeleri

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Ancak benzer etkideki diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Gevşek paralizide; adale hipotonisinde; etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda. Gebelik ve laktasyonda (bkz. ”Gebelik ve laktasyonda kullanımı”).

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler:
Günde 2 defa 1 ampul (4 mg) I.M. uygulanır.
Şiddetli kas kramplarında tedaviye günde 2 defa intramüsküler uygulanan 1 ampul (4 mg) ile başlanır. Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür. Gerekirse tedavi 5-7 gün, oral olarak günde 2 defa 2 kapsül (8 mg) ile sürdürülür.
Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre (I.M. enjeksiyondan sonra 30-40 dakika) göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Çocuklar:
Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Muscoril Kapsül 4 mg 20 kapsül
Muscoril Merhem % 0,25
Saklama Koşulları

25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml’lik 6 ampullük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı
 
Gebelikte kullanımı:
 
Gebelik kategorisi X  
  
İnsanlarda, tiyokolşikosidin gebe kadınlarda kullanımıyla ilişkili veri bulunmamaktadır.Dolayısıyla, embriyo ve fötus için oluşabilecek potansiyel zararlar bilinmemektedir. Sonuç olarak, tiyokolşikosid gebelik sırasında kullanılmamalıdır (bkz. “Kontrendikasyonları”).
 
Laktasyonda kullanımı: İlacın anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emziren kadınlarda ilacın hasta için önemi dikkate alınarak, ya ilaç ya da emzirme kesilmelidir.
 
Araç ve makina kullanmaya etkisi :
Araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri yoktur.
Bildirilmiş olan sersemlik hali vakaları çok nadir olmakla birlikte, araç ve makine kullanırken bu durum dikkate alınmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
  • Tiyokolşikoside karşı aşırı duyarlığa bağlı olarak anjioödem dahil deri belirtileri ortaya çıkabilir.
  • İntramüsküler uygulamayı takiben nadiren kırıklık/keyifsizlik vakaları, ve/veya bilinçsizlik,
  • İntramüsküler uygulamayı takiben çok nadir olarak hipotansiyon ya da anaflaktik şok gibi anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.
  • Nadir sersemlik hali vakaları bildirilmiştir (bkz. “Araç ve makina kullanmaya etkisi)İntramüsküler uygulama sonrasında nadir olarak, geçici konfüzyon veya ajitasyon bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.