Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka NARAMIG
Etken Madde Kodu SGKFFW-NARATRIPTAN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 2
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02CC02
ATC Açıklaması Naratriptan
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05275
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum toplam günlük doz tek bir 2.5 mg tablettir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <15 ml/dak) naratriptan kullanımı kontrendikedir
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda maksimum toplam günlük doz tek bir 2.5 mg tablettir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Derece C) naratriptan kullanımı kontrendikedir.
Doz Aşımı
Semptomlar: Sağlıklı bir erkek deneğe naratriptanın 25 mg kadar yüksek dozlarda uygulanması kan basıncını 71 mmHg kadar artırmıştır ve sersemlik, boyun gerginliği, yorgunluk ve koordinasyon kaybını içeren advers olaylar ile sonuçlanmıştır. Kan basıncı dozdan 8 saat sonra herhangi bir farmakolojik etki olmaksızın başlangıç değerlerine dönmüştür. Hemodiyaliz veya peritonal diyalizin naratriptanın plazma konsantrasyonu üzerine ne tür etkisi olduğu bilinmemektedir.
 
Tedavi: Eğer naratriptan ile aşırı doz oluşursa hasta en az 24 saat gözetilmeli ve gerekli standart destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar

Naramig 2.5mg film tablet, aura ile birlikte olan veya aura görülmeyen migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Naratriptan, vasküler kontraksiyona aracılık eden selektif 5-hidroksitriptamin-1 (5-HT1) reseptör agonistidir. Bu reseptör başlıca intrakraniyal (serebral ve dural) kan damarlarında bulunur. Naratriptan, insan 5-HT1B ve 5-HT1D reseptörleri için yüksek afiniteye sahiptir, insan 5-HT1B reseptörünün intrakraniyal kan damarlarının kontraksiyonuna aracılık eden vasküler 5-HT1 reseptörüne tekabül ettiği düşünülmektedir. Naratriptanın diğer alt-tip 5-HT reseptörlerine (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 ve 5-HT7) çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. Hayvanlarda naratriptan karotid arteryel dolaşımı selektif olarak daraltır. Bu dolaşım ekstrakraniyal ve meninksler gibi intrakraniyal dokulara kan sağlar ve bu damarlarda dilatasyon ve/veya ödem oluşumunun insanda migrenin altta yatan mekanizmasını oluşturduğu düşünülmektedir. Ek olarak, deneysel kanıtlar naratriptanın trigeminal sinir aktivitesini inhibe ettiğini göstermektedir. Her iki etki insanlarda naratriptanın antimigren etkisini oluşturmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Oral uygulamayı takiben naratriptan hızla emilir, 2-3 saatte maksimum plazma konsantrasyonu gözlenir. 2.5 mg naratriptan tablet uygulanmasından sonra yaklaşık olarak Cmaks kadınlarda 8.3 ng/ml (%95 güvenlik aralığı: 6.5-10.5 ng/ml) ve erkeklerde 5.4 ng/ml (%95 güvenlik aralığı: 4.7-6.1 ng/ml)’dir. Oral biyoyararlanımı kadınlarda %74 ve erkeklerde %63’tür. Bu farklılık, klinik kullanımda etkililik ve tolerabilite açısından değişiklik oluşturmaz. Bu nedenle cinsiyete bağlı doz ayarlaması gerekmez.
 
Dağılım: Naratriptan dağılım hacmi 170 litredir. Plazma protein bağlanması düşüktür (%29).
 
Metabolizma: Naratriptan başlıca idrarla atılır ve dozun %50’si değişmemiş naratriptan ve %30’u inaktif metabolitleri olarak saptanır. In vitro olarak naratriptan geniş oranda sitokrom P450 izoenzimi tarafından metabolize olur. Bu sebeple naratriptan ile anlamlı metabolik ilaç etkileşimi beklenmez (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Eliminasyon: Ortalama eliminasyon yarı ömrü (t1/2) 6 saattir. İntravenöz uygulamadan sonra ortalama klerens erkeklerde 470 ml/dak, kadınlarda 380 ml/dak’dır. Renal klerens erkekler ile kadınlarda benzerdir (220 ml/dak) ve glomerüler filtrasyon oranından yüksektir, bu da naratriptanın başlıca renal tübülüslerden atıldığını göstermektedir.
 
Özel hasta grupları:
 
Yaşlılar: Aynı çalışmada sağlıklı yaşlı bireyler (n=12) sağlıklı erişkin bireylerle (n=12) karşılaştırıldığında klerens %26 azalmaktadır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Cinsiyet: Naratriptan AUC ve Cmaks değerleri kadınlarla karşılaştırıldığında erkeklerde %35 daha düşüktür, fakat klinik kullanımda etkililik ve tolerabilite değişiklik göstermez. Bu nedenle cinsiyete bağlı doz ayarlaması gerekmez (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Böbrek yetmezliği: Renal atılım naratriptanın başlıca eliminasyon yoludur. Buna bağlı olarak naratriptana maruz kalma böbrek hastalığı olan hastalarda artar. Böbrek yetmezliği olan kadın ve erkek hastaları (kreatinin klerensi 18-115ml/dak; n=15) içeren ve cinsiyet, yaş ve kilo bakımından sağlıklı bireylerle (n=8) uyan bir çalışmada böbrek yetmezliği olan hastalarda t1/2 yaklaşık %80 artmış ve klerens yaklaşık %50 azalmıştır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer oral uygulanan naratriptanın klerensinde daha az rol oynar. Karaciğer yetmezliği olan kadın ve erkek hastaları (Child-Pugh Derece A veya B; n=8) içeren ve cinsiyet, yaş ve kilo bakımından oral naratriptan alan sağlıklı bireylere uyan bir çalışmada karaciğer yetmezliği olan hastalarda t1/2 yaklaşık %40 artmış ve klerens yaklaşık %30 azalmıştır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Naramig 2.5 mg film tablet, 2.5 mg naratriptana eşdeğer naratriptan hidroklorür içerir.
 
Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit, indigo karmin aluminyum lak.
İlaç Etkileşmeleri
Beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri, alkol veya yiyecekle etkileşimi olduğu kanıtlanmamıştır. Naratriptan, monoaminoksidaz enzimini inhibe etmez; bu nedenle MAO inhibitörleri ile etkileşimi beklenmez. Ayrıca, naratriptanın karaciğerde sınırlı metabolize olması ve sitokrom P450 izoenziminin geniş bir etki yelpazesine sahip olması nedeniyle naratriptan ile belirgin ilaç etkileşimi olasılığı beklenmemektedir (Bkz. Farmakokinetik özellikleri). 
Kontraendikasyonlar
İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Naratriptan, miyokard enfarktüsü geçirenlerde veya iskemik kalp hastalığı olanlarda veya Prinzmetal angina/koroner vazospazm, periferik damar hastalığı veya iskemik kalp hastalığı ile birlikte tutarlı semptom veya belirtileri olanlarda kullanılmamalıdır.
 
Naratriptan, serebrovasküler atak veya geçici iskemik atak hikayesi olan hastalara uygulanmamalıdır. Kontrol altına alınmamış hipertansiyonu olan hastalarda naratriptan kullanımı kontrendikedir. Naratriptan, şiddetli böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Naramig film tabletlerin migren nöbetinin başlamasından sonra mümkün olduğunca erken verilmesi tavsiye edilir, fakat nöbetin ileri safhasında verilse de etkilidir. Naramig tabletler, profilaktik olarak kullanılmamalıdır. Naramig tabletler su ile bütün olarak yutulmalıdır.
 
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
 
Erişkinler (18-65 yaş): Naramig tabletlerin önerilen dozu tek bir 2.5mg tablettir. Toplam doz, herhangi bir 24 saatte iki 2.5mg tableti aşmamalıdır. Eğer migren semptomları nüksederse ilk cevabı takiben ikinci doz alınabilir, fakat iki doz arasında en az 4 saat ara bırakılmalıdır. Eğer hasta ilk Naramig tablet dozuna cevap vermemişse aynı atak için ikinci dozun fayda sağlaması beklenmez. Naramig tabletler sonraki migren atakları için de kullanılabilir.
 
Adolesanlar (12-17 yaş): Adolesanlarda yapılan klinik çalışmalarda yüksek plasebo cevabı gözlenmiştir. Bu grupta naratriptanın etkililiği bu nedenle gösterilememiştir ve kullanımı önerilememektedir.
 
Çocuklar (12 yaş altı): Naratriptanın 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır, bu nedenle bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.
 
Yaşlılar (65 yaş üzeri): 65 yaş üzeri bireylerde naratriptanın güvenilirliği ve etkililiği değerlendirilmemiştir. Yaş ile klerenste orta derecede azalma olmuştur (Bkz. Farmakokinetik özellikleri).
 
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum toplam günlük doz tek bir 2.5 mg tablettir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <15 ml/dak) naratriptan kullanımı kontrendikedir (Bkz. Kontrendikasyonları ve Farmakokinetik özellikleri).
 
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda maksimum toplam günlük doz tek bir 2.5 mg tablettir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Derece C) naratriptan kullanımı kontrendikedir (Bkz. Kontrendikasyonları ve Farmakokinetik özellikleri).
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
300C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Naramig 2.5mg film tablet, 2 adet tablet içeren çift folyolu blisterde karton kutularda satılmaktadır.
Uyarılar/Önlemler
Naratriptan sadece açık olarak migren tanısı konulmuşsa kullanılmalıdır. Naratriptan hemiplejik, baziler veya oftalmoplejik migren tedavilerinde endike değildir. Diğer akut migren tedavilerinde olduğu gibi, önceden migren tanısı konulmamış hastalardaki başağrılarını tedavi etmeye başlamadan önce ve atipik semptomları olan migrenlilerde diğer potansiyel ciddi nörolojik durumları olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmak için gerekli araştırma yapılmalıdır. Migrenlilerin serebrovasküler atak, geçici iskemik ataklar açısından risk altında olabilecekleri unutulmamalıdır. Diğer 5-hidroksitriptamin-1 (5-HT1) reseptör agonistlerinde olduğu gibi, naratriptan tanısı konulmamış kalp hastalığı bulunma ihtimali olan hastalara altta yatan kardiyovasküler hastalığı olup olmadığı önceden incelenmeden verilmemelidir. Bu hastalar postmenopozdaki kadınları, 40 yaş üzeri erkekleri ve koroner arter hastalığı riski taşıyanları içerir. Eğer iskemik kalp hastalığına uyan semptomlar mevcut ise uygun inceleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Naratriptanın ergotamin, ergotamin türevleri (metiserjid dahil) ve sumatriptan ile birlikte uygulanması önerilmemektedir. Fakat, naratriptanın ergotamin, dihidroergotamin veya sumatriptan ile birlikte uygulanması kan basıncı, kalp hızı veya EKG üzerine klinikle ilgili etkilere yol açmamıştır veya naratriptana maruz kalmayı etkilememiştir. Naratriptan sülfonamid grubu içermektedir, bu nedenle sülfonamidlere aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda teorik olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişme riski vardır. Önerilen naratriptan dozu aşılmamalıdır.
 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi C. Naratriptanın gebe kadınlarda güvenli kullanımı belirlenmemiştir. Gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden büyük ise düşünülmelidir. Naratriptanın emziren annelere uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.
 
Araç ve makine kullanma üzerinde etkisi:Migren sonucu uyuşukluk olabileceğinden özel beceri gerektiren durumlarda (ör: taşıt aracı veya makine kullanımı) dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalarda naratriptanın terapötik dozları ile bildirilen yan etki insidansı plasebo ile benzerdir.
 
Genel: Aşağıdaki semptomlar genellikle kısa sürelidir, şiddetli olabilir ve göğüs ya da boğaz dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir: Ağrı, karıncalanma ve sıcaklık sık bildirilmiştir (> %1 ve £ %10). Ağırlık hissi, basınç ve sıkılık duygusu seyrek bildirilmiştir (£ %1).
 
Gastrointestinal: Bulantı ve kusma sık oluşmuştur, fakat naratriptan ile ilişkisi açık değildir, plasebo ile insidans benzer veya daha fazladır. Nadiren iskemik kolit rapor edilmiştir.
 
Aşırı duyarlılık/deri: Deride aşırıduyarlılıktan nadir anaflaksi olgularına değişen aşırı duyarlılık reaksiyonları.
 
Kardiyovasküler: Koroner arter vazospazmı ve geçici iskemik EKG değişikliklerinadiren rapor edilmiştir (Kontrendikasyonları ve Uyarlar/Önlemler’e bkz).
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.