Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pierre Fabre İlaç A.Ş
Marka NAVELBINE
Etken Madde Kodu SGKFVD-VINORELBIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01CA04
ATC Açıklaması Vinorelbin
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A05306
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 64,27 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 57,36 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 21,97 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E532B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal atılım az olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda NAVELBINE® dozunu azaltmayı gerektirecek hiçbir farmakokinetik gerekçe bulunmamaktadır.
Karaciğer Yetmezliği
Hafif veya ciddi karaciğer yetmezliği gösteren hastalarda NAVELBINE®’nin farmakokinetiği değişmemiştir. Bununla birlikte, ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda verilen maksimum doz 20 mg/m2 olduğu için, dozun 1/3 oranında azaltılması ve hematolojik parametrelerin yakından izlenmesi önerilmektedir.
Doz Aşımı

Kazara oluşan akut doz aşımı bildirilmiştir: bazen enfeksiyon, ateş ve paralitik ileus ile birlikte kemik iliği hipoplazisi oluşturabilir. Doktor tarafından gerekli görüldüğü şekilde genel destek tedavi ile beraber kan transfüzyonu ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. NAVELBINE® doz aşımı için bilinen bir antidot yoktur.

Endikasyonlar
NAVELBINE® (Vinorelbin), küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde tek başına veya platin deriveleri ile kombine olarak kullanıldığında ve metastatik meme kanserinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Vinorelbin, vinka alkaloidlerinden antineoplastik bir ilaçtır. Diğer tüm vinka alkoloidlerinden farklı olarak vinorelbinin katarantin grubu yapısal olarak değiştirilmiştir. Moleküler düzeyde, hücrenin mikrotübüler aparatı içinde tübülinin dinamik dengesi üzerine etki eder. Navelbine® , tübülin polimerizasyonunu inhibe eder ve mitotik mikrotübüllere bağlanır; sadece yüksek konsantrasyonlarda aksonal mikrotübüllere etki eder. Tübüllin spiralizasyonu üzerindeki etkisi vinkristinden daha düşüktür.
Vinorelbin, G2 - M safhasında mitozu engelleyerek, inferfazda veya sonraki mitozda hücre ölümüne yol açar.
Farmakokinetik Özellikler
İntravenöz bolus veya infüzyonunu takiben, vinorelbin kanda üç safhalı olarak elimine olur. Yavaş bir eliminasyon fazını, uzun bir terminal yarı ömür izler. Ortalama farmakokinetik parametreler kanda değerlendirilmiştir. Terminal ortalama yarı ömrü 38±10 saattir. Plazma klirensi çok yüksektir, karaciğer kan akışına yaklaşır ve ortalama 0,72 L/saat/kg’dır (aralık: 0.32-1.26 L/saat/kg). Değişmeyen konumda dağılım hacmi büyüktür, ortalama 21.2 L/kg’dır. Dokulara çok geniş dağılım göstermektedir.
Pulmoner biyopsilerin sonucunda akciğerlerde serum konsantrasyonunun 300 katı kadar yüksek bir değerde vinorelbin tutulumu kaydedilmiştir. Vinorelbin, santral sinir sisteminde bulunamamıştır. Plazma proteinlerine bağlanma zayıftır (%13.5). Bununla beraber, vinorelbin kan hücrelerine, özellikle trombositlere (%78) güçlü bir şekilde bağlanır.
İntravenöz vinorelbinin farmakokinetiğinin 45 mg/m2 doz seviyesine kadar lineer olduğu gösterilmiştir.
Vinorelbin, en çok sitokrom P450’nin izoformu olan CYP 3A4 tarafından metabolize edilir. Tüm metabolitleri tanımlanmıştır ve kandaki ana metaboliti olan 4-O-deasetilvinorelbin dışında hiçbiri aktif değildir. Hiçbir sülfo veya glokurono konjugatı gözlenmemiştir. Renal eliminasyon düşüktür (dozun <%20’si) ve en çok ana bileşikten oluşur. Safra salgısı, her iki metabolitin ve asıl geri alınan bileşik olan değişmemiş vinorelbinin genel eliminasyon yoludur.
Renal disfonksiyonun vinorelbin atılımı üzerine etkisi değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, vinorelbinin renal eliminasyonu düşük olduğundan renal yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması işaret edilmemiştir. Yapılan ilk çalışmada, karaciğer yetmezliğinin vinorelbin farmakokinetiği üzerine etkileri bildirilmiştir. Bu çalışma, meme kanserine bağlı karaciğer metastazları olan hastalarda yapılmıştır ve karaciğer tutulumunun % 75’ in üzerinde olduğu durumlarda vinorelbin ortalama klirensinde bir değişiklik olduğu sonucuna varılmıştır. Karaciğer disfonksiyonu olan kanser hastalarında Faz I farmakokinetik doz ayarlama çalışması yürütülmüştür: Hafif disfonksiyonu olan (Bilirubin ≤ 2 x normal değerin üst sınırı ve Transaminazlar ≤ 5 x normal değerin üst sınırı) 6 hasta 25 mg/m2doza kadar ve ciddi disfonksiyonu olan 8 hasta (Bilirubin > 2 x normal değerin üst sınırı ve/veya Transaminazlar > 5x normal değerin üst sınırı) 20 mg/m2 doza kadar tedavi edilmişlerdir. Bu iki hasta alt grubundaki ortalama toplam klirens, normal hepatik fonksiyonu olan hastalardakine benzerdir. Bu nedenle, vinorelbin’in farmakokinetiği, hafif veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda değişiklik göstermemiştir. Ilımlı bir yaklaşımla, ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun 1/3 azaltılması ve bu hasta alt grubunda verilen maksimum doz 20 mg/m2 olduğu için hematolojik parametrelerin dikkatle izlenmesi önerilmiştir.
Kana verilmesi ile lökositlerin veya PMN (polimorfonükleer) lökositlerin azalması arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir.
Farmasötik Şekli

I.V kullanım için Enjektabl Solüsyon

Formülü
Vinorelbin tartarat……………………………………13,85 mg(10 mg Vinorelbine eşdeğer)
Enjeksiyonluk su…………………………..…………..k.m.1 ml
İlaç Etkileşmeleri
Navelbine’nin, kemik iliği toksisitesi yaptığı bilinen diğer ilaçlarla kombinasyonunda, myelosupresif advers etkilerin artması olasıdır. NAVELBINE® metabolizmasında, esas olarak CYP 3A4 yer aldığı için, bu izoenzimin indükleyicileri veya inhibitörleri ile kombinasyon NAVELBINE®’nin farmakokinetiğini değiştirebilir. NAVELBINE®-sisplatin kombinasyonunun farmakokinetik parametreler üzerinde herhangi bir etkileşimi yoktur. Bununla birlikte, sisplatin ile kombinasyon halinde NAVELBINE®’nin kullanımı ile ilişkili granülositopeni insidansı, NAVELBINE® tek ajandan daha yüksektir. 
Kontraendikasyonlar
  • Vinorelbin veya diğer vinka alkaloidlerine karşı aşırı duyarlılık,
  • Nötrofil sayımı 1500/mm3’ün altında olan veya enfeksiyonlu olan ya da yakın zamanda (2 hafta içinde) ciddi enfeksiyon geçirmiş kişiler,
  • Gebelik,
  • Laktasyon
Kullanım Şekli Ve Dozu
NAVELBINE®, kemoterapi deneyimi olan hekimlerin gözetiminde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır .
Uygun dilüsyon yapıldıktan sonra sadece intravenöz yoldan kullanılır. İntratekal yoldan kullanımı kontrendikedir. Detaylı bilgi için kullanma talimatına bakınız.
NAVELBINE® ‘nin, 20-50 ml normal serum fizyolojik solüsyonu veya %5 dekstroz solüsyonu ile dilüe edildikten sonra 6-10 dakikalık infüzyon şeklinde verilmesi önerilmektedir.
Uygulamadan sonra, damar en az 250 ml serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.
Monoterapide, normal doz haftada bir uygulanan 25-30 mg/m2’dir.
Kombine kemoterapide, normal doz (25-30 mg/m2) genellikle korunurken uygulama sıklığı azaltılır. Örneğin; takip edilecek protokole göre her 3 haftada bir birinci ve beşinci günler veya her 3 haftada bir birinci ve sekizinci günler gibi.
Klinik deneyimlere göre, yaşlılarda ilgili farklılıklar belirtilmemiş olmakla birlikte, bazı yaşlı bireylerde daha fazla hassasiyet görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Çocuklarda etkinlik ve güvenilirliğini gösteren çalışmalar yapılmamıştır.
 
Kullanma Talimatı:
NAVELBINE®’nin hazırlanması ve uygulanması, eğitilmiş sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Uygun göz koruması, tek kullanımlık eldivenler, yüz maskesi ve tek kullanımlık önlük giyilmelidir. Kazara dökülmesi durumunda hemen silinmelidir.
Göz ile temastan kesinlikle kaçınılmalıdır. Göz ile temas ederse, göz, derhal serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.
Hazırlama sonunda, temas eden yüzey iyice temizlenmeli ve eller ve yüz yıkanmalıdır.
NAVELBINE® ile nötral cam şişe, PVC torba, vinil asetat torba veya PVC tüplü infüzyon seti arasında hiçbir içerik/ ambalaj geçimsizliği yoktur.
NAVELBINE®’nin, 20-50 ml serum fizyolojik solüsyonu veya %5 dekstroz solüsyonu içinde dilüe edildikten sonra 6-10 dakikalık intravenöz infüzyon şeklinde verilmesi önerilmektedir.
Uygulamadan sonra, damar en az 250 ml izotonik solüsyon ile iyice yıkanmalıdır.
NAVELBINE®, intravenöz olarak uygulanmalıdır: NAVELBINE® infüzyonuna başlamadan önce kanülün damar içine doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Uygulama sırasında ilaç çevre dokulara kaçarsa, lokal iritasyon oluşabilir. Bu durumda, uygulama
durdurulmalı, damar serum fizyolojik ile yıkanmalı ve kalan doz başka bir damara uygulanmalıdır.
Damar dışına kaçma durumlarında, flebit riskini azaltmak için derhal I.V. glukokortikoidler uygulanabilir.
Kullanılmayan ürün veya atık materyal, kurallara uygun şekilde atılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

NAVELBINE® 50mg/5ml, 1 flakon

Saklama Koşulları
  • NAVELBINE®, buzdolabında (2–8 °C) ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.
  • NAVELBINE® normal serum fizyolojik solüsyonu veya % 5 dekstroz solüsyonu ile dilüe edildikten sonra ışıktan korunarak, nötral cam şişe, PVC ve vinil asetat torbalarda, oda sıcaklığında (20±5 °C) veya buzdolabında (2-8 °C) 8 gün boyunca kimyasal ve fiziksel stabilitesini muhafaza eder.
  • Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında, ürün hazırlanır hazırlanmaz kullanılmalıdır.
  • Kontrollü ve onaylı aseptik koşullarda hazırlanmamış ve hemen kullanılamamış ise doğru koşullarda saklanması uygulayıcının sorumluğundadır Bu durumda doğru saklama koşulu 2-8 °C’de 24 saatten daha uzun değildir.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

NAVELBINE® 10mg/1ml, 1 flakon

Uyarılar/Önlemler
NAVELBINE® ile ilişkili ana risk hematopoietik sistemin inhibisyonu olduğu için, tedavi sırasında hastanın hematolojik durumu yakından izlenmelidir (her yeni uygulama gününde hemoglobin seviyesi ve lökosit, nötrofil ve trombosit sayımlarının belirlenmesi).
Doz sınırlayıcı advers etki esas olarak nötropenidir. Bu etki non-kümülatiftir, uygulamadan 7-14 gün sonra en alt noktasına ulaşır ve 5-7 gün içinde hızla tersine döner. Nötrofil sayısı 1.500/mm3’ün altında ise ve/veya trombosit sayısı 75.000/mm3’ün altında ise, düzelme olana dek tedaviye ara verilmelidir.
Eğer hastalar, enfeksiyon bulgu veya belirtisi gösterirler ise, derhal bir tıbbi inceleme yapılmalıdır.
İskemik kalp hastalığı öyküsü olan hastalar gözetim altında tutulmalıdır.
Hafif veya ciddi karaciğer yetmezliği gösteren hastalarda NAVELBINE®’nin farmakokinetiği değişmemiştir. Bununla birlikte, ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda verilen maksimum doz 20 mg/m2 olduğu için, dozun 1/3 oranında azaltılması ve hematolojik parametrelerin yakından izlenmesi önerilmektedir.
Şua bölgesine karaciğer dahilse, NAVELBINE® radyoterapi ile aynı zamanda uygulanmamalıdır.
Renal atılım az olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda NAVELBINE® dozunu azaltmayı gerektirecek hiçbir farmakokinetik gerekçe bulunmamaktadır.
İlacın basınç nedeniyle fışkırması sonucu göze kaçmasından sakınılmalıdır. Ciddi irritasyon ve kornea ülserasyonuna sebep olabilir. Yanlışlıkla göz ile temas ettiği takdirde göz derhal serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Gebelik kategorisi: D
Hayvan üreme çalışmalarında, NAVELBINE® embriyo-feto-letal ve teratojeniktir. Bu nedenle, NAVELBINE® gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik oluştuğu takdirde genetik danışma önerilmelidir. 
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi sırasında etkin kontrasepsiyon metodları kullanmalıdırlar.
NAVELBINE®’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
NAVELBINE® tedavisine başlamadan önce emzirmeye son verilmelidir.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi : Motorlu araç ve makine kullanımı üzerinde bir etki olup olmamasına ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hematopoietik sistem
Tedaviyi kısıtlayan toksisite, esas olarak nötropeni ile sonuçlanan kemik iliği baskılanmasıdır (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3: %24.3; G4: %27.8), 5-7 gün içinde geriye dönüşümlüdür ve zaman içinde non-kümülatiftir. Genellikle uygulamadan 7- 14 gün sonra nötrofil miktarı en alt düzeye ulaşır.
Anemi (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3-4: %7.4) ve trombositopeni (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3-4: %2.5) oluşabilir fakat nadiren şiddetlidir.
 
Gastrointestinal Sistem
Bulantı ve kusma oluşabilir; ciddi yan etki insidansı düşüktür (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3-4: %2,2). NAVELBINE® ile diğer kemoterapötik ajanlar beraber kullanıldığında bu reaksiyonların insidansı artabilir. Anti-emetik tedavi bulantı ve kusmayı azaltabilir.
Kabızlık ve paralitik ileus (bkz. Otonom Sinir Sistemi) görülebilir. Normal bağırsak hareketliliğinin geri kazanılmasından sonra tedaviye yeniden başlanabilir.
Hafif-orta şiddetli stomatit ve diyare oluşabilir.
Nadir olarak pankreatit vakası rapor edilmiştir.
 
 Periferik Sinir Sistemi
Nörolojik bozukluklar genellikle derin tendon reflekslerinin kaybı ile sınırlıdır (G3-4: %2.7). Duysal ve motor semptomlar ile ciddi parestezi gelişimi seyrektir. Uzun süreli tedaviden sonra, alt ekstremitelerde zayıflık bildirilmiştir. Bu etkiler genellikle geri dönüşümlüdür.
 
Otonom Sinir Sistemi
Kabızlık ana semptomdur (tek ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında G3-4: %2.7, ve NAVELBINE® ile diğer kemoterapötik ajanlar birlikte kullanıldığında G3-4: %4.1) ve nadiren paralitik ileusa ilerler. Bu reaksiyonların insidansı, NAVELBINE® ile diğer kemoterapötik ajanlar birlikte kullanıldığında artabilir.
 
Deri
Genellikle hafif derecede alopesi oluşabilir (NAVELBINE® tek kemoterapötik ajan olarak kullanıldığında G>2: %4.1). NAVELBINE®   nadiren yaygın deri reaksiyonlarına neden olabilir.
 
Kardiyovasküler Sistem
Nadiren iskemik kardiyak hastalıklar (angina pektoris, miyokard enfarktüsü) rapor edilmiştir.
 
Karaciğer
Klinik semptomlar olmaksızın karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler rapor edilmiştir.
 
Solunum Sistemi
Diğer vinka alkoloidlerinde olduğu gibi NAVELBINE® tedavisi ile de dispne ve bronkospazm oluşabilir. Özellikle NAVELBINE® mitomisin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda nadir olarak interstisyel pnömopati vakaları rapor edilmiştir.
 
 Lokal Reaksiyon
Diğer vinka alkoloidleri gibi NAVELBINE® de hafif bir vezikandır. Enjeksiyon bölgesinde eritem, yanma ağrısı, damar renksizleşmesi ve lokal flebit görülebilir (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında G3-4: %3.7), nadiren lokal nekroz gözlenmiştir. İntravenöz iğnenin veya kataterin uygun şekilde yerleştirilmesi ve bolus enjeksiyondan sonra damarın yıkanması bu tür yan etkileri engelleyebilir
 
Diğer Yan Etkiler
NAVELBINE® tedavisi alan hastalarda, yorgunluk, ateş, çene ağrısını içeren artralji, miyalji, tümör bölgesinde ağrı ve göğüs ağrısı gibi farklı yerlerde ağrı gözlenmiştir.
Nadiren ciddi hiponatremi rapor edilmiştir.
 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.