Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pierre Fabre İlaç A.Ş
Marka NAVELBINE
Etken Madde Kodu SGKFVC-VINORELBIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01CA04
ATC Açıklaması Vinorelbin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A09704
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 298,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 269,38 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yoluyla atılımı az olduğundan, dozun böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda azaltılması için farmakokinetik bir rasyonel bulunmamaktadır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğunun vinorelbinin oral formunun farmakokinetiği üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. i.v vinorelbin ile karaciğer toksisitesine rastlanmamakla birlikte oral vinorelbin ile ilgili yeterli veri bulunmadığından karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılması önerilmez.
Doz Aşımı

Navelbine® yumuşak kapsül ile doz aşımı bildirilmemiş olmakla birlikte, Navelbine® yumuşak kapsül ile doz aşımı, bazen enfeksiyon, ateş ve paralitik ileusun eşlik ettiği kemik iliği hipoplazisi ile sonuçlanabilir. Hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, kan transfüzyonu, büyüme faktörleri ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisiyle birlikte genel destek önlemleri alınmalıdır. Navelbine® yumuşak kapsül doz aşımı için bilinen bir antidot yoktur.

Endikasyonlar
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde lokal ileri unrezektabl (Evre IIIB) ve metastatik (Evre IV) hastalıkta tek başına yada platin grubu ilaçlarla kombine olarak
 • Metastatik meme kanserinde antrasiklin ve taksanlara dirençli hastalarda kullanımı endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Vinorelbin vinka alkaloidleri ailesinden bir antineoplastik ilaç olmakla birlikte, diğer tüm vinka alkaloidlerinden farklı olarak vinorelninin katarantin kısmı yapısal olarak değiştirilmiştir. Etkisini, moleküler olarak, hücrenin mikrotübülleri ve üzerinde gösterir. Tübülin polimerizasyonunu inhibe ederek, mitotik mikrotübüllere tercihi olarak bağlanır ve aksonal miktotübülleri yalnızca yüksek konsantrasyonlarda etkiler. Tübülin spiralizasyonunun indüksiyonu, vinkristinin yaptığından daha azdır. Vinorelbin mitozu G2-M evresinde bloke ederek, interfazda ya da sonraki evrelerde hücre ölümüne sebep olur.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyon: Vinorelbin, ağız yolundan uygulamadan sonra hızla emilir ve 80 mg/m2 dozdan sonra plazma doruk konsantrasyonu (Cmax) yaklaşık 130 ng/ml olmak üzere tmax’a 1.5 ile 3 saat arasında ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %40’dır ve yiyeceklerle birlikte alınması vinorelbin absorbsiyonunu değiştirmez. 60 mg/m2 ve 80 mg/m2 dozlarında oral vinorelbine, 25 mg/m2 ve 30 mg/m2 dozunda i.v formda vineralbinin kanda ulaştığı konsantrasyona karşılık gelir. Kanda bulunan vinorelbin, 100 mg/m2 dozuna kadar oransal olarak artar, bu doz Maksimum Tolere Edilen doz olup daha yüksek dozlarda uygulanması önerilmemektedir. Bu nedenle bunun üzerindeki dozlarda doz-etki ilişkisi bilinmemektedir.

Dağılım:Dağılım kararlı-durum hacmi, ortalama 21.2 l/kg-1 (aralık: 7.5-39.71/kg-1) olmak üzere geniş olup, bu durum yaygın bir doku dağılımı olduğunu gösterir. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır (%13.5); bununla birlikte Navelbine® kan hücrelerine, özellikle de trombositlere kuvvetli bağlanır (%78). Vinorelbin santral sinir sistemine giremez.

Metabolizma: Vinorelbine esas olarak karaciğer sitokrom P450’nin CYP 3A4 izoenzimi tarafından metabolize edilir. Tüm metabolitleri tanımlanmış olup, kandaki ana metaboliti olan 4-0-desetil dışında bu metabolitlerden hiçbiri aktif değildir. Sülfo ya da glukurono konjugatı bulunmaz.

Eliminasyon: Vinorelbinin terminal yarılanma-ömrü 40 saat civarındadır. Kan klerensi yüksek olup, karaciğer kan akımına yakındır ve 0.72 l.h-1.kg-1’dir (aralık: 0.32-1.26 l.h-1.kg-1). Böbreklerden atılımı azdır (uygulanan dozun <%5) ve çoğunlukla ana bileşik halinde atılır. Safra ile atılımı, hem metabolitlerinin hem de tekrar elde edilen temel bileşim olan değişmemiş vinorelbinin esas atılım yoludur. Özel hasta grupları Böbrek ve karaciğer bozukluğu Böbrek fonksiyon bozukluğunun vinorelbin üzerindeki etkileri çalışılmamıştır. Bununla birlikte, böbrek fonksiyonlarının azalması durumunda, bu azalmaya bağlı olarak vinorelbin dozunun düşürülmesi önerilmemektedir. Karaciğer fonksiyon bozukluğunun vinorelbinin oral formunun farmakokinetiği üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. i.v vinorelbin ile karaciğer toksisitesine rastlanmamakla birlikte oral vinorelbin ile ilgili yeterli veri bulunmadığından karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılması önerilmez. Yaşlı hastalar Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) yaşlı hastalarda (>70 yaş) oral vinorelbin üzerine yapılan bir çalışma, yaşın vinorelbinin farmakokinetiği üzerinde bir etkisi olmadığını ve doz azaltılmasına gerek bulunmadığını gösterilmiştir.

Farmakokinetik-Farmakodinamik ilişkisi

Kanda vinorelbin bulunması ile lökosit ya da polimorfonükleerlökosit (PNL) azalması arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterildi.

Farmasötik Şekli

Yumuşak Kapsül

Formülü

Herbir Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül:Vinorelbin tartarat 41.55mg (30 mg vinorelbin baza eşdeğerdir.)(Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, alkol ve sorbitol içerir.)

İlaç Etkileşmeleri

Navelbine®’in kemik iliği üzerinde toksik etkileri olduğu bilinen diğer ilaçlarla kombinasyonu, kemik iliğini baskılayıcı advers etkilerini artırabilir. Navelbine yumuşak kapsüllerin birkaç tedavi küründe sisplatin ile kombine edilmesi, herhangi bir karşılıklı farmakokinetik etkileşime yol açmaz. Bununla birlikte, Navelbine ve sisplatin kombinasyonuyla ilişkili granülositopeni insidansı, tek başına Navelbine ile ilişkili granülositopeni insidansından daha fazla olmuştur. Vinorelbin metabolizmasında esas olarak CYP 3A4 bulunduğundan, bu izoenzimi indükleyen ya da inhibe eden maddeler vinorelbinin farmakokinetiğini değiştirebilir. Antiemetik ajanlarla (metoklopramid ya da 5HT3 antagonistleri) kombine edildiğinde, vinorelbinin farmakokinetiği değişmez. Yiyeceklerle etkileşimi: Eş zamanlı olarak birşeyler yenmesi vinorelbin etkisini değiştirmez.

Kontraendikasyonlar
 • Vinorelbin ya da diğer vinka alkaloidlerine veya herhangi bir başka bileşenine karşı bilinen bir aşırıduyarlılık durumu
 • Emilimi önemli ölçüde etkileyen hastalıklar
 • Daha önce geçirilmiş olan önemli bir mide ya da ince barsak cerrahi rezeksiyonu
 • Nötrofil sayısının <1000/mm3 olması ya da halen veya yakın zamanda (2 hafta içinde) geçirilmiş bir enfeksiyonun bulunması
 • Tümör sürecine bağlı olmayan şiddetli karaciğer yetersizliği
 • Gebelik 
 • Laktasyon
 • Özellikle uzun süreli oksijen tedavisi gerektiren KHDAK hastaları
Kullanım Şekli Ve Dozu
NavelbineÒ yumuşak kapsüller mutlaka ağız yolundan kullanılmalıdır.
NavelbineÒ yumuşak kapsüller çiğnenmeden ya da emilmeden su ile yutulmalıdır. Kapsülün biraz yiyecek ile birlikte alınması önerilmektedir.
 
Tek ajan olarak: Önerilen rejim:
İlk üç uygulama
60 mg/m2 vücut yüzey alanı, haftada bir kez uygulanır.
 
Daha sonraki uygulamalar
Üçüncü uygulamadan sonra, Navelbine® yumuşak kapsül dozunun, 60 mg/m2 dozundaki ilk üç uygulama sırasında nötrofil sayısı bir kez 500/mm3 altına düşen ya da birden fazla kez 500 ile 1000/mm3 arasında saptanan hastalar dışında, haftada bir kez olmak üzere 80 mg/m2’ye çıkartılması önerilmektedir.
 

60 mg/m2/hafta dozundaki ilk üç uygulamada nötrofil sayısı
Nötrofiller
>1000
Nötrofiller
³ 500 ve < 1000 (1 kez)
Nötrofiller
³ 500 ve < 1000 (2 kez)
Nötrofiller
<500
4. uygulamada başlanması önerilen doz
80
80
60
60

  
80 mg/m2 dozda kullanılması planlanan herhangi bir uygulamada, nötrofil sayısı 500/mm3 altındaysa, uygulama nötrofil sayısı düzelinceye kadar ertelenmeli ve doz sonraki üç uygulamada haftada 80 mg/m2’den 60 mg/m2’ye düşürülmelidir.
 

80 mg/m2/hafta dozundaki 4. uygulamadan sonra nötrofil sayısı
Nötrofiller
>1000
Nötrofiller
³ 500 ve < 1000 (1 kez)
Nötrofiller
³ 500 ve < 1000 (2 kez)
Nötrofiller
<500
Bir sonraki uygulamada başlanması önerilen doz
80
60

 
Nötrofil sayısı, daha önce tanımlanan kurallara göre uygulanan ve 60 mg/m2 doz verilen ilk 3 uygulama süresince 500/mm3 altına düşmediyse ya da birden çok kez 500 ile 1000/mm3 arasında olmadıysa, haftalık doz 60 mg/m2’den 80 mg/m2’ye tekrar yükseltilebilir.
 
Kombinasyon tedavisinde
Klinik çalışmalarla, 80 mg/m2 oral dozun 30 mg/m2 i.v forma ve 60 mg/m2 oral dozun 25 mg/m2 i.v doza karşılık geldiği gösterilmiştir.
Bu, hastanın rahatlığını artıran i.v ve oral formların değiştirilerek kullanıldığı kombinasyon rejimlerinin temeli olmuştur.
Kombinasyon rejimlerinde, doz ve tedavi şeması tedavi protokoluna uyarlanır.
 
Doğru doz için uygun olan kombinasyonu seçmek için farklı dozlarda (20, 30, 40 mg) kapsüller mevcuttur.
 
Aşağıdaki tablo, vücut yüzey alanı (VYA) açısından uygun olan gerekli dozları vermektedir:
 

 
60 mg/m2
80 mg/m2
VYA (m2)
 Doz (mg)
Doz (mg)
0.95 - 1.
1.05 - 1.14
1.15 - 1.24
1.25 - 1.34
1.35 - 1.44
1.45 - 1.54
1.55 - 1.64
1.65 - 1.74
1.75 - 1.84
1.85 - 1.94
³ 1.95 
60
70 
70 
80
80
90
100
100 
110
110
120
80
90
100
100
110
120
130
140
140
150
160
 

 
VYA >2 m2 olan hastalarda toplam doz, 60 mg/m2 doz uygulamalarında haftada 120 mg’ı, 80 mg/m2 doz uygulamalarında ise haftada 160 mg’ı hiçbir zaman geçmemelidir.
 
 
Yaşlı hastalarda kullanımı: Klinik deneyimle tanımlanan ilişkili farklar bulunmamakla birlikte, bazı yaşlı hastaların daha fazla duyarlı olabileceği unutulmamalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı: Çocuklardaki güvenlilik ve etkililiği gösterilmemiştir.
 
Özel hasta gruplarında doz ayarlaması: Bakınız Kullanımdaki özel uyarılar ve özel önlemler
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Navelbine® 20mg Yumuşak Kapsül 1 kapsül

Saklama Koşulları

2°C -8°C arasında (buzdolabında) saklayınız. Orijinal ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Navelbine® 30mg Yumuşak Kapsül 1 kapsüllük blisterlerde

Uyarılar/Önlemler
Uyarılar:
NAVELBINE® yumuşak kapsül, kemoterapide deneyimli olan bir hekim tarafından reçete edilmelidir.
 
Eğer hasta kapsülü yanlışlıkla çiğner ya da emerse, ağız suyla ya da tercihen tuzlu bir solüsyonla çalkalanır.Kapsülün herhangi bir şekilde kesilmesi ya da bir zarar görmesi durumunda, dışarı çıkan sıvı tahriş edici bir sıvı olup, deri, mukoza ya da gözlere teması durumunda zarar verici olabilir. Hasar görmüş olan kapsüller yutulmamalı ve uygun bir biçimde imha edilmek üzere eczane ya da hekime geri götürülmelidir. Herhangi bir temas olursa, temas ettiği yer derhal suyla ya da tercihen tuzlu bir solüsyonla yıkanmalıdır.
 
İlaç alımından sonraki birkaç saat içerisinde kusma olursa, bu dozun hiçbir şekilde tekrarlanmaması gerekir. Kusma, destekleyici tedavi (metoklopramid gibi) ile azaltılabilir.
 
Tedavi sırasında yakın hematolojik takip yapılmalıdır (her yeni uygulama gününde hemoglobin seviyesi ve lökosit, nötrofil ve trombosit sayımları yapılmalıdır).
Doz hematolojik duruma göre belirlenmelidir.
  
 • Nötrofil sayısı, 1000/mm3 altındaysa ve/veya trombosit sayısı 75.000/mm3 ile 100.000/mm3 arasındaysa, bu sayımlar düzelinceye kadar tedavi ertelenmelidir.
 • Dozu haftada 60 mg/m2’den 80 mg/m2’ye yükseltmek için, üçüncü uygulamadan sonra Pozoloji ve Kullanım şekli bölümüne bakınız.
 • 80 mg/m2 doz uygulamalarında, nötrofil sayısı 500/mm3 altındaysa ya da birden fazla kez 500/mm3 ile 1000/mm3 arasında kaldıysa, uygulama yalnızca ertelenmekle kalmamalı, aynı zamanda doz haftada 60 mg/m2’ye düşürülmelidir. 
Tedaviye 80 mg/m2 doz ile başlanan klinik çalışmalarda, çok az sayıda hastada aşırı nötropenik komplikasyonlar görülmüştür. Bu nedenle, Pozoloji ve Kullanım şekli bölümünde tanımlandığı gibi, tedaviye 60 mg/m2 ile başlanması ve bu dozun tolere edilmesi durumunda 80 mg/m2’ye çıkılması önerilmektedir.
Bileşiminde sorbitol bulunduğu için, kalıtsal olarak fruktoz intoleransı olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.
 
NAVELBINE® ile tedavi edilen hastalar tedavi sırasında ve sonrasında miyelosüpresyon için sık sık izlenmelidir. Nötropeni doz-kısıtlayıcıdır. Nötropeni uygulamadan sonra 7 ila 10 gün arasında ortaya çıkar ve bunu takip eden 7.-14. günlerde nötrofil sayısı düzelir. Tam kan sayımı tüm elementleri ile yapılmalıve sonuçlar her NAVELBINE® uygulaması öncesinde değerlendirilmelidir.NAVELBINE® nötrofil sayısı<1000/mm3 olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ciddi nötropeni geçiren hastalarda, enfeksiyon kanıtı ve/veya ateş dikkatlice takip edilmelidir.Nötropeni durumunda tavsiye edilen dozlar için ”Pozoloji ve Kullanım Şekli” bölümüne bakınız.
 
NAVELBINE®ve diğer vinka alkaloidlerinin özellikle de mitomisin ile kombine kullanımında, uygulamayı takiben nadir olarak şiddetli bronkospazm ve akut nefes darlığı rapor edilmiştir.Özellikle hastada önceden mevcut akciğer fonksiyon bozukluğu varsa bu yan etkilerin görülmesi halinde, oksijen desteği, bronkodilatör ve/veya kortikosteroid ile müdahele edilmesi gerekebilir.
 
Normal pulmoner semptomları kötüye giden hastalar veya yeni dispne başlangıcı, öksürük, hipoksi ve diğer semptomları gösteren hastalara hemen müdahale edilmelidir.
 
NAVELBINE® ile kabızlık (örn. derece 3-4), paralitik ileus, barsak tıkanıklığı, nekroz ve/veya perforasyon bildirilmiştir.
Önlemler
İskemik kalp hastalığı öyküsü bulunan hastalarda kullanırken, özel önlemler alınmalıdır.
Navelbine®, tedavi alanı karaciğeri de kapsayacaksa, radyoterapi ile birlikte kullanılmamalıdır.
Böbrek yoluyla atılımı az olduğundan, dozun böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda azaltılması için farmakokinetik bir rasyonel bulunmamaktadır. 
 
Gebelikte ve laktasyonda kullanımı:
Gebelik
Gebelik kategorisi : D
Navelbineâhayvanlarda yapılan üreme ile ilgili çalışmalarda embriyo-feto-letal ve teratojenik bulunmuştur. Bu nedenle, Navelbineâ gebelikte kullanılmamalıdır. Hasta ilacı kullanırken gebe kalırsa, genetik danışmanlık almalıdır.
 
Doğurganlık çağındaki kadınlar
Doğurganlık çağında olan kadınlar, tedavi sırasında etkili bir doğum kontrolu uygulamalıdır.
 
Laktasyon
Navelbineâ’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Navelbineâ yumuşak kapsüllerle tedaviye başlamadan önce, emzirmeye son vermelidir.
 
Araç ve makina kullanmaya etkisi
Araç ve makine kullanımı üzerine etkilerini değerlendiren bir çalışma yapılmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hematopoietik sistem
Tedaviyi kısıtlayan toksisite, esas olarak nötropeni ile sonuçlanan kemik iliği baskılanmasıdır (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3: %24.3; G4: %27.8), 5-7 gün içinde geriye dönüşümlüdür ve zaman içinde non-kümülatiftir. Genellikle uygulamadan 7- 14 gün sonra nötrofil miktarı en alt düzeye ulaşır.
Anemi (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3-4: %7.4) ve trombositopeni (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3-4: %2.5) oluşabilir fakat nadiren şiddetlidir.
 
Gastrointestinal Sistem
Bulantı ve kusma oluşabilir; ciddi yan etki insidansı düşüktür (tek kemoterapötik ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında, G3-4: %2,2). NAVELBINE® ile diğer kemoterapötik ajanlar beraber kullanıldığında bu reaksiyonların insidansı artabilir. Anti-emetik tedavi bulantı ve kusmayı azaltabilir.
Kabızlık ve paralitik ileus (bkz. Otonom Sinir Sistemi) görülebilir. Normal bağırsak hareketliliğinin geri kazanılmasından sonra tedaviye yeniden başlanabilir.
Hafif-orta şiddetli stomatit ve diyare oluşabilir.
Nadir olarak pankreatit vakası rapor edilmiştir.
 
 Periferik Sinir Sistemi
Nörolojik bozukluklar genellikle derin tendon reflekslerinin kaybı ile sınırlıdır (G3-4: %2.7). Duysal ve motor semptomlar ile ciddi parestezi gelişimi seyrektir. Uzun süreli tedaviden sonra, alt ekstremitelerde zayıflık bildirilmiştir. Bu etkiler genellikle geri dönüşümlüdür.
 
Otonom Sinir Sistemi
Kabızlık ana semptomdur (tek ajan olarak NAVELBINE® kullanıldığında G3-4: %2.7, ve NAVELBINE® ile diğer kemoterapötik ajanlar birlikte kullanıldığında G3-4: %4.1) ve nadiren paralitik ileusa ilerler. Bu reaksiyonların insidansı, NAVELBINE® ile diğer kemoterapötik ajanlar birlikte kullanıldığında artabilir.
 
Deri
Genellikle hafif derecede alopesi oluşabilir (NAVELBINE® tek kemoterapötik ajan olarak kullanıldığında G>2: %4.1). NAVELBINE®   nadiren yaygın deri reaksiyonlarına neden olabilir.
 
Kardiyovasküler Sistem
Nadiren iskemik kardiyak hastalıklar (angina pektoris, miyokard enfarktüsü) rapor edilmiştir.
 
Karaciğer
Klinik semptomlar olmaksızın karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler rapor edilmiştir.
 
Solunum Sistemi
Diğer vinka alkoloidlerinde olduğu gibi NAVELBINE® tedavisi ile de dispne ve bronkospazm oluşabilir. Özellikle NAVELBINE® mitomisin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda nadir olarak interstisyel pnömopati vakaları rapor edilmiştir.
 
Diğer Yan Etkiler
NAVELBINE® tedavisi alan hastalarda, yorgunluk, ateş, çene ağrısını içeren artralji, miyalji, tümör bölgesinde ağrı ve göğüs ağrısı gibi farklı yerlerde ağrı gözlenmiştir.
Nadiren ciddi hiponatremi rapor edilmiştir.
 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.