Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Tüm Ekip İlaç A.Ş.
Marka NEOAMOX
Etken Madde Kodu SGKEQH-AMOKSISILIN SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A10438
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 37,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 33,14 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Penisilinler toksisite açısından oldukça emniyetli olarak kabul edilirler.  Enjektabl penisilinlerle kasti veya kaza ile akut doz aşımı riski beklenmez.
 
Aşırı yüksek dozlarla nöropsişik, renal (kristalüri) veya dijestif doz aşımı belirtileri beklenebilir. Böyle durumlarda uygulama kesilir ve hasta semptomatik olarak tedavi edilir. Gerekirse destekleyici önlemler alınır. Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaşımdan uzaklaştırılabilir.
Endikasyonlar
NEOAmox Enjektabl Toz İçeren Flakon, amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda kullanılır:
  • Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları: Streptococcus pneumoniae dahil streptokok türleri (α ve ß-hemolitik suşlar); stafilokok türleri veya Haemophilus influenzae nedenli tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni v.b. enfeksiyonlar
  • Ürogenital sistem enfeksiyonları: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae nedenli sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, doğum sonrası enfeksiyonları, septik abortus, gonore, peritonit, prostatit v.b. enfeksiyonlar
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Streptokok türleri (α- ve ß-hemolitik suşlar), stafilokok türleri veya Escherichia coli nedenli selülit, apse, erizipel, empetigo, akne
  • Bakteriyel menenjit
  • Endokardit, septisemi
  • Endokardit profilaksisi: Bakteriyel endokardit gelişme riski taşıyan hastalarda, diş çekimi gibi cerrahi müdahalelerde baktereminin önlenmesinde. 
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin geniş spektrumlu bir antibiyotiktir:
 
Birçok Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaya karşı hızlı bakterisid etki gösterir ve bir penisilinin emniyet profiline sahiptir. 
 
Mikrobiyolojisi: Amoksisilin  hücre  duvarının  mukopeptid  biyosentezini  inhibe  ederek  etkisini  gösterir.
ß-laktamaz üreten bakterilere karşı etkili değildir. İn vitro olarak ve klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilen mikroorganizmalar şunlardır:
 
Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar: Enterococcus faecalis, stafilokoklar (sadece ß-laktamaz salgılamayanlar), Streptococcus pneumoniae, streptokoklar (sadece α - ve ß-hemolitik suşlar).
 
Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar: Sadece ß-laktamaz salgılamayan suşları olmak üzere Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis.
 
Farmakokinetik Özellikler
Sodyum tuzu halinde intramüsküler (İM) enjeksiyon ile uygulandığında, eşdeğer miktarlarda oral yolla alınan amoksisilin ile benzer kan konsantrasyonları elde edilmektedir.
 
Adale içine yapılan amoksisilin uygulamalarında 45-60 dakika içinde doruk seviyelere ulaşılır.
 
İV uygulamalarda hemen ulaşılan doruk seviyeler doz ile orantılı bir azalma gösterir ve 6. saatte serum seviyesi 1 µg/mL‘ın altına iner. Plazma yarı ömrü 1-1.5 saat olarak bildirilmiştir. Yeni doğanlarda ve yaşlılarda bu süre 7-20 saate kadar çıkabilir. 
 
Amoksisilin hemen bütün vücut sıvı ve dokularına süratle dağılır. Ancak beyin ve omurilik sıvısına ancak meninksler iltihaplı olduğunda geçebilir.
 
Plasentadan geçer; anne sütüne ise çok az miktarlarda geçmektedir. Proteine bağlanmada dağılım paranetresi: ~ % 17 - 20’dir. Uygulanan dozun az bir kısmı idrarla atılan penisiloik aside metabolize olur. Absorbe olan dozun % 70 - 80’i 6 saat sonra değişmemiş halde idrar ile ve % 5-10’u safra ile atılır.  
Farmasötik Şekli
Enjektabl Toz İçeren Flakon

 

Formülü
Beher flakon; 1 g amoksisiline eşdeğer amoksisilin sodyum içerir.                              
Beher ampul (çözücü): Enjeksiyonluk su 4 mL.
İlaç Etkileşmeleri
Birlikte kullanıldığında probenesid amoksisilinin kandaki serum seviyelerinin yükselmesine ve uzamasına neden olur.
 
Kloramfenikol, makrolidler, sülfonamidler ve tetrasiklinin penisilinlerin bakterisit etkisini in vitro koşullarda azalttığı bildirilmektedir. 
 
Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler ile olduğu gibi amoksisilin intestinal florayı ve buna bağlı olarak da tedavi sırasında alınan oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir.
 
Amoksisilin ile tedavi sırasında allopurinolün kullanımı alerjik cilt reaksiyonları olasılığını artırabilir.
 
Amoksisilin alan hastalarda protrombin zamanının uzamasına ilişkin nadir bildirim mevcuttur. Antikoagülan (varfarin gibi) kullanan hastalarda amoksisilin reçete edildiğinde bu hususun dikkatle gözlemlenmesi tavsiye edilir.
 
NEOAMOX enjektabl çözeltiler kan ürünleri ile, protein hidrolizatları ile veya İV lipid emülsiyonlar ile karıştırılmamalıdır.
 
Eğer amoksisilin bir aminoglikozid antibiyotik ile birlikte reçete edilirse, bu iki antibiyotik aynı kap veya şırınga içinde karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde aminoglikozidin aktivitesinde kayıp olabilir.
 
Laboratuvar testlerine etkileri: Amoksisilinin yüksek idrar konsantrasyonları, idrarda glukoz tayini için kullanılan Clinitest, Benedict, Fehling testlerinde yalancı pozitif sonuca neden olabileceğinden bu tetkiklerin glukozun enzimatik oksidasyonuna dayanan yöntemlerle yapılması önerilir.
Kontraendikasyonlar
Penisilinlere aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Oral yolun uygun ya da pratik olmadığı durumlarda ve özellikle şiddetli enfeksiyonlarda acil tedavi için amoksisilin ile parenteral tedavi düşünülür. Amoksisilin sodyum İM enjeksiyon ile, 3-4 dakikada direkt İV enjeksiyon ile, ya da 30-60 dakikada İV infüzyon yolu ile uygulanabilir.
 
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki doz önerileri uygulanır:
 
Yetişkinlerde:
Orta şiddette enfeksiyonlarda 8 saatte bir (gerekirse daha sık olarak) 500 mg amoksisilin İM yolla veya daha uygun ise yavaş (3-4 dak.) İV enjeksiyon ile uygulanır.
 
Şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir 1 g İM veya yavaş (3-4 dak.) İV enjeksiyon ile veya infüzyon ile (30-60 dak.) verilir.
 
Çocuklarda:
 
Küçük çocuklarda (1 ay - 15 yaş): Günde 100 - 200 mg/kg.
 
Yenidoğanlarda (0 - 1 ay):
 
Prematüre
0 - 7 gün
7 - 30 gün
100 mg/kg/24 saat
100 - 150 mg/kg/24 saat
3 - 4 dakikada direkt İV yol ile
Zamanında doğan
0 - 7 gün
7 - 30 gün
100 - 150 mg/kg/24 saat
100 - 200 mg/kg/24 saat
 
Renal yetmezliği olan hastalarda:
Şiddetli yetmezlik durumu dışında genellikle dozda azaltma yapılması gerekmez. Kreatinin klerensi 10 - 30 mL/dak. arasında olan hastalarda önce 1 g ve sonra her 12 saatte bir 500 mg amoksisilin uygulanmalıdır. Kreatinin klerensi 10 mL/dak. altında olan hastalarda önce 1 g ve sonra her 24 saatte bir 500 mg uygulanmalıdır.
 
Endokardit profilaksisi için doz:
Endokardit gelişme riski olan yetişkinlerde operatif müdahalelerden önceki bir saat içinde İV yolla (30 dak. perfüzyon) 2 g amoksisilin uygulanır. Bunu takiben aynı doz 6 saat sonra tek doz olarak tekrarlanır.
Endokardit gelişme riski olan çocuklarda operatif müdahalelerden önceki bir saat içinde İV yolla (30 dak. perfüzyon) 50 mg/kg amoksisilin uygulanır. Bunu takiben 6 saat sonra oral yolla 25 mg/kg amoksisilin verilir.
 
NEOAMOX Enjektabl Toz İçeren Flakonlar çözücüsü ile çözüldükten sonra doğrudan uygulanabilir veya % 0.9 sodyum klorür, % 5 dekstroz gibi infüzyon solüsyonlarına katılabilir. Flakon sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. İM uygulamada enjeksiyon yerindeki ağrıyı önlemek için çözücü olarak su yerine steril lidokain çözeltisi kullanılabilir. 
Ruhsat Sahibi
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Ruhsat numarası: 24.06.2004 – 204/44    
Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1 g amoksisilin (sodyum tuzu) içeren 1 adet flakon
4 mL enjeksiyonluk su içeren 1 adet çözücü ampul
Uyarılar/Önlemler
Penisilinle yapılan tedavilerde ciddi ve nadiren de olsa fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonları görülebilir. Bu olasılık penisiline, sefalosporinlere ve/veya çeşitli alerjenlere duyarlığı bilinen kişiler için diğer kişilere nazaran daha fazladır. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastanın penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer alerjenlere duyarlı olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Ancak anamnezinde bu tür veriler saptanamayan hastalarda  da nadiren ilaca tepki görülebileceği unutulmamalıdır.
 
Enjeksiyonu takiben alerjik reaksiyon görülür ise ilaç derhal kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar çok hızlı bir şekilde epinefrin, oksijen, İV steroid uygulamasını ve gerektiğinde intubasyon dahil solunum yollarının açık tutulması için  acil müdahaleleri gerektirir.
 
Hemen tüm antibiyotik ajanlarla olduğu gibi amoksisilin de psödomebranöz kolite yol açabilir. İlaç uygulamasını takiben ortaya çıkan diyare teşhis açısından önemlidir.
 
Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kalın barsağın normal florasını değiştirir. Yapılan çalışmalar Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin antibiyotik nedenli kolitlerin başlıca nedeni olduğunu göstermektedir. Psödomembranöz kolit teşhisi yapıldığında uygun tedavi önlemleri başlatılmalıdır. Hafif olgularda ilacın kesilmesi yeterli bir önlemdir. Ancak orta ve ağır olgularda sıvı, elektrolit ve protein takviyeleri ve Clostridium’a karşı etkili bir antibakteriyel ile tedavi düşünülmelidir.  Ağır renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanmalıdır.
 
Hamilelerde kullanımı:
 
Gebelik kategorisi B’dir.
 
Amoksisilinin fetüs üzerinde istenmeyen bir etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak hamilelerde yapılmış yeterli kontrollü çalışma bulunmadığından hamilelik sırasında antibiyotik tedavisi mutlaka gerekli  görülüyorsa  bu ilacın kullanımı düşünülebilir.
 
Amoksisilin anne sütüne az miktarlarda geçmektedir. Emziren annelerde kullanımı gerektiğinde bebekte duyarlık oluşma riski göz önüne alınmalıdır. Zorunlu olmadıkça laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. 
Üretim Yeri
MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. Y.BOSNA İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Diğer penisilinlerde olduğu gibi, amoksisilin için istenmeyen etkiler genellikle duyarlık olayları ile sınırlıdır. Bu duyarlılık daha çok penisilinlere karşı aşırı duyarlığı olan kişilerde veya alerji, astım, saman nezlesi veya ürtiker hikayesi olanlarda görülür.
 
Amoksisilin kullanımı ile ilgili yan etki bildirimleri şunlardır:
 
Gastro-intestinal sistem: Bulantı, kusma, diyare ve hemorarjik/psödomembranöz kolit.
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Serum hastalığına benzer reaksiyonlar, eritematöz makülopapüler döküntüler, eritema multiform, Stevens-Johnson Sendromu, eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz ve ürtiker (bu reaksiyonlar antihistaminikler ve gerekirse sistemik kortikosteroidlerle kontrol altına alınabilir). Bu tip reaksiyonların görülmesi amoksisilin tedavisinin kaçınılmaz olması özel durumları dışında  tedavinin kesilmesini
gerektirir.
 
Karaciğer: Amoksisilin kullanımı ile birlikte AST (SGOT) ve/veya ALT (SGPT) değerlerinde orta derecede bir artış olduğu bildirilmektedir. Ancak bu bulgunun klinik önemi bilinmemektedir. Diğer ß-laktam antibiyotiklerle olduğu gibi kolestatik sarılık, hepatik kolestazis ve akut sitolitik hepatit için nadir  bildirimler bulunmaktadır.
 
Kan ve lenf sistemleri: Penisilinler ile tedavi sırasında reversibl anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar duyarlık reaksiyonu olarak kabul edilirler. Kanama süresi ve protrombin zamanında uzama ile ilgili nadir bildirimler mevcuttur.
 
Santral sinir sistemi: Çok ender olarak reversibl hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, konvülsiyonlar, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.