Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim ve Ticaret A.Ş.
Marka NEOFLEKS
Etken Madde Kodu SGKF89-KCL+NACL+NA LAKTAT+CACL (LAKTATLI RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB01
ATC Açıklaması Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A09609
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,93 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,23 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E273C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında doz aşımı olursa, parenteral uygulamaya son verilmeli ve hasta sıvı veya solüt aşırı yükü açısından yeniden değerlendirilerek uygun tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır. Potasyumlu solüsyonların aşırı dozajında, infüzyona son verilerek serumdaki potasyumu azaltacak önlemler alınır.

 

Hiperpotasemi durumunda tedavi:

 1. Her 20 g dekstroza 10 ünite kristalize insülin katılmış % 10 ya da % 25 oranındaki dekstrozun sudaki solüsyonundan saatte 300-500 mL uygulanır.
 2. Gerekirse hemodiyaliz veya periton diyalizi. Potasyum içeren besin ve ilaçlar bırakılmalıdır. Dijitalize hastalarda plazmadaki potasyum düzeyinin hızla düşürülmesi dijital toksisitesine yol açabilir

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Solüsyon berrak değilse ve partikül içeriyorsa veya torba zedelenmiş ise kullanılmamalıdır.
Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geri kalanı kullanılmaz.

Endikasyonlar
Su kayıplarında ve hiponatremi hallerinde
 • Serum sodyum miktarının azalmasında
 • Ekstrasellüler sıvı hacminin düzeltilmesinde, organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında
Metabolik asidoz vakalarında
 • Diyabet ketozunda
 • Çocuk diyarelerinde
 • Ağır enfeksiyon hastalıklarında
 • Hafif böbrek yetmezliğinde
 • Kaşekside
 • Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaç alımında.
Farmakodinamik Özellikler

Hücre dışı sıvı kaybı ve vücut sıvılarında bulunan anyon ve katyonların birbirinden bağımsız değişimi kandaki asit-baz dengesini olumsuz yönde etkiler.

Vücutta, normal olarak diğerlerinden fazla atılan anyonlar klor ve bikarbonattır. Klor anyonu bazı koşullarda Bikarbonat iyonundan fazla atılırsa kan pH'sı bu kez asit yöne sapar. Bu gibi durumlarda su yitirilmesi ile birlikte asit-baz dengelerinde bozukluk olduğu için yalnız yitirilen suyun yerine konması bir anlam taşımaz.
 
Sodyum Laktat, Bikarbonata dönüşerek alkalize edici rol oynar. Asidoz tedavisinde, bikarbonat iyonu sağlamak ve idrarı alkali yapmak için kullanılır.
 
Sodyum, ekstasellüler sıvının başlıca katyonudur. Vücut sıvılarının osmotik basıncı, sıvı-elektrolit dengesi ve su dağılımının kontrolü başlıca görevidir. Sodyum aynı zamanda asit-baz dengesinin düzenlenmesinde klorür ve bikarbonat ile birlikte çalışır.
 
Klorür ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur. Sodyumun fizyolojik düzenini takip eder ve vücuttaki asit-baz dengesindeki değişiklikler serumdaki klorür konsantrasyonundaki değişiklikler tarafından açıklanır.
 
Kalsiyum kapiler geçirgenlik, hücre membranları, iskelet sistemi, adeleler ve sinirin fonksiyonel bütünlüğünün sağlanması için karakteristik olan önemli bir katyondur. Kalsiyum birçok önemli reaksiyonlarda önemli bir aktivatördür. Sinir iletimi, düz ve iskelet kasları ile kalp kasılmalarında, böbrek fonksiyonlarında, solunum ve kanın pıhtılaşması gibi birçok fizyolojik proseste gereklidir. Hormonlar ve norotransmitterlerin depolanması ve salınımı, aminoasitlerin bağlanması ve koparılması, siyanokobalaminin (Vitamin B12) absorbsiyonu ve gastrin salgılanmasında düzenleyici rol oynar.
 
Potasyum intrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Hücrenin elektrodinamik karakteristiği, izotoniklik ve asit-baz dengesinin bakımı için karakteristiktir. Potasyum birçok enzimatik reaksiyonlarda önemli bir aktivatördür. Potasyum sinir iletiminde, düz ve iskelet kasları ile kalp kası kasılmalarında, gastrik sekresyonda, böbrek fonksiyonlarında, doku sentezlerinde ve karbonhidrat metabolizmasında gereklidir.
Farmakokinetik Özellikler
Sodyum: Sıvı hacminde meydana gelen değişmeler vücuttaki sodyum miktarı ve tutulmaları ile ilişkilidir. Sodyum ile potasyum arasında karşılıklı bir denge ilişkisi vardır. Böbreklerde sodyum potasyumun yerine geri emilir, hücre içi sıvısının potasyumunun eksildiği durumlarda, sodyum hücre içine girer.
 
Serumdaki bikarbonat düzeyi, hücre içi sıvısındaki sodyum miktarıyla ilişkili olarak değişir. Solüsyonla birlikte alınan sodyumun hemen hemen hepsi idrarla atılır. Feçes ile günde 1-3 mEq sodyum atılır.
 
Klorür: Vücuttaki sodyum kayıplarını klorür kayıpları izler. Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar. Klorür iyonundaki değişmeler asit-baz dengesinin durumunu yansıtır. Klorür, ayrıca eritrositlerle plazma arasındaki klorür-bikarbonat alışverişinde de önem kazanır. Kanın oksijenasyonu sırasında bikarbonat plazmadan ertirositlere geçerken, klorür de eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar.
 
Potasyum: Potasyum tuzları, gastrointestinal kanaldan kolayca absorbe olur, öncelikle ekstrasellüler sıvıya girer sonra hücreye taşınır.
 
Potasyumun hücreye taşınmasını dekstroz, hidrojen ve insülin kolaylaştırır. Potasyumun serumdaki yoğunluğu ekstra sellüler sıvıdaki potasyum miktarını yansıtır.
 
Kalsiyum: Yaklaşık %99’u vücut iskeletinde bulunur ve sinir sistemi, kan pıhtılaşması, kas faaliyetleri için önemlidir.
 
Plazmadaki kalsiyum konsantrasyonu normal bir mekanizmada paratiroid hormon, kalsitonin ve vitamin D tarafından normal olarak dar bir aralıkta (toplam kalsiyum miktarı yaklaşık litrede 2.15-2.60 mmol) tutulur.Plazmadaki kalsiyumun yaklaşık % 47’si fizyolojik olarak iyonize olmuştur.(genel oranı yaklaşık litrede 1.00-1.25 mmol/L) Yaklaşık % 6’sı anyonlarla birlikte kompleks olmuştur.(örn:Fosfat ve sitrat ile) Geri kalanı ise protein ve albumine bağlıdır. Eğer plazmadaki albümin konsantrasyonu yükselirse (dehidrasyon) veya düşerse (kötü huylu tümöre dönüşme eğilimi) iyonize kalsiyum oranını etkileyecektir. Toplam plazma kalsiyum konsantrasyonu, genellikle plazma albümini için ayarlanır.
 
Kalsiyum çoğunlukla feçes ile atılır ve feçeste absorbe olmamış kalsiyum ile dalak ve pankreas sıvısı vasıtasıyla gastrointestinal sistemin lümenlerine salgılanan kalsiyum bulunur. Normal diyet uygulayan sağlıklı yetişkinlerde üriner kalsiyum itrahı günde 250-300 mg’a kadar çıkabilir. Kalsiyumun üriner yolla atılması yaşlanmayla yavaşlamaktadır. Endojen kalsiyumun feçes ile atılması yaşlanmaya bağlı olarak değişmez. Kalsiyum ter bezleri ile de atılmaktadır.
 
Sodyum Laktat: Karaciğerde, bikarbonat ve glikojene okside olur. Laktat, yavaşça karbondioksit ve suya metabolize olur. Bu reksiyon sellüler oksidatif aktiviteye bağlıdır.
Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
Her 100 ml’ lik solüsyonda,  
Sodyum Laktat ( % 100’ lük ) 0.31 g
Sodyüm Klorür 0.60 g
Potasyum Klorür 0.03 g
Kalsiyum Klorür Dihidrat 0.02 g
Enjeksiyonluk su k.m 100 mL
 
ELEKTROLİT YOĞUNLUKLARI
 
Sodyum = 130 mEq/L
Potasyum = 4 mEq/L
Kalsiyum = 3 mEq/L
Klorür = 109 mEq/L
Laktat = 28 mEq/L
 
Osmolarite: 273 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri

Çözeltinin pH’sı 5-7 arası olup genellikle bütün ilaçlar için tek tek olmak üzere uygundur. Ancak kalsiyum içerdiğinden elektrolit çözeltilerine tetrasiklinler ilave edilmezler. Kalsiyumla kalsiyum bikarbonat şeklinde çökelti veren sodyum bikarbonatta elektrolit çözeltileri ile geçimsizdir. Tiazid diüretikleri ve D Vitamini ile birlikte kullanılırsa hiperkalsemi oluşabilir. D Vitamini kalsiyumun gastrointestinal kanaldan emilimini arttırır ve tiazid diüretikleride üriner yolla kalsiyumun atılımını azaltır. Bu ilaçları birlikte alan hastalarda plazma kalsiyum seviyesi düzenli olarak takip edilmelidir. Ayrıca içerikteki kalsiyum dijital glikozitlerle etkileşim gösterebilir ve dijital intoksisiteye sebep olabilir. Dolayısıyla kardiyak glikozitleri alan hastalarda kullanılmamalıdır. Kalsiyum tuzları bisfosfonatların, florürün, florokinolonların ve tetrasiklinlerin emilimini azalttığından uygulamalar arası en az üç saat olmalıdır. ACE inhibitörleri, potasyum tutucu diüretikler, siklosporinler ve potasyum tuzu halinde verilen (potasyum penisilin)ilaçlar gibi, serumda potasyum seviyesini yükselten ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Potasyumlu tuz içeren yemeklerden kaçınılmalıdır. Genelde zorunlu olmadıkça herhangi bir ilaç ilavesi uygun görülmez.

Kontraendikasyonlar
 • Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derecede bozulduğu haller.
 • Addison Hastalığı ( Çözelti K+ ihtiva ettiğinden )
 • Cushing hastalığı ( Hipernatremiden dolayı )
 • Hipervolemi ve hiperhidrasyon
 • Alkaloz
Kullanım Şekli Ve Dozu

Neofleks Laktatlı Ringer Sudaki Solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik, steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde, bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur.

Doz, hekim tarafından hastanın durumuna göre ayarlanır.

Tavsiye edilen mutad doz, her hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacı, klinik durumu göz önüne alınarak bireysel olarak tayin edilmelidir. İnfüzyon hızı saatte kg başına 5-10 mL arasındadır

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler için ortalama doz günde 1-2 litredir. Kalp hastalığı vs durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı 30 mL/kg/saat’tir. Diğer hallerde 5 mL/kg/saat civarındadır.

İNFÜZYON SETİ ARACILIĞIYLA HASTALARA UYGULANIMI:

 1. Torbanın twist-off kapağı ıslanması için birkaç kez baş aşağı çevrilir.
 2. Torbanın twist-off kapağı çevrilip çıkarılır.
 3. İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısını ayarlayan klemp kapatılır.
 4. İnfuzyon setinin spaykı (plastik delici kısım) üzerindeki koruyucu sağa sola çevrilerek çıkarılır. Spayk, twist-off kapağın merkezine sokulur.
 5. Damlatma odacığı, solüsyonla yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır. İğne ucundaki koruyucu çıkarılır. Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğne solüsyonla doldurulur. Klemp kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Piyasada diğer farmasötik dozaj şekilleri bulunmamaktadır.
Ruhsat Sahibi
TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Timurhan Mahallesi Çankırı Otoban Cd. Kaymakam Ali Galip Kaya Sk. No:28
AKYURT/ANKARA
Tel: 0 312 8441508
Faks: 0 312 8441527
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
RUHSAT TARİHİ VE NO: 04.12.2006-209/73
 
REÇETE İLE SATILIR
Saklama Koşulları

25 0C ‘nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 mL, 1000 mL, 2000 mL polipropilen torbalarda

Uyarılar/Önlemler
 1. Çok ağır metabolik asidozlarda izotonik Sodyum Laktat veya Bikarbonat çözeltileri kullanılmamalıdır.
 2. Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferal veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.
 3. 250C’nin altında saklanmalıdır.
 4. Solüsyon ambalaj açıldıktan sonra en kısa sürede kullanılmalıdır.
 5. Artan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır.
 6. Potasyum tuzları kalp hastalığı veya renal veya adrenokortikal yetmezlik gibi hiperkalemiye sebep olan koşulların varlığında, akut dehidrasyonda, yanık sonucu oluşan yaygın doku harabiyetinde dikkatle uygulanmalıdır.
 7. Renal yetmezlikli hastalarda potasyum içeren tuzlar veya potasyum takviyesi potasyum birikimine sebep olabilir.
 8. Özellikle kalp ve renal yetmezlikli hastalar olmak üzere potasyum tedavisi gören hastalarda klinik durum, serum elektrolitleri ve EKG’nin düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilmektedir.
 9. Kalsiyum tuzları, özellikle kalsiyum klorür, irritan özelliğinden dolayı, intravenöz enjeksiyon sırasında ekstravazasyonu engellemek için dikkatli uygulanmalıdır.
 10. Kalsiyum tuzları renal yetmezlikli hastalarda veya hiperkalsemiye bağlı hastalıklarda (sarkoidoz ve bazı tümörler) dikkatli kullanılmalıdır.
 11. Solunum asidozu veya yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalarda oluşan hipokalseminin tedavisinde kullanımı, asitleştirici yapısından dolayı uygun değildir.
 12. Renal yetmezlikli hastalarda, parenteral uygulama süresince ve yüksek dozda D Vitamini ile birlikte kullanıldığında plazma kalsiyum konsantrasyonları düzenli takip edilmelidir.
 
HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM
 
Hamilelik Kategorisi C: Laktatlı Ringer Solüsyonu ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Laktatlı Ringer Solüsyonu ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi:
Neofleks Laktatlı Ringer Sudaki Solüsyonu’nun araç ve makine kullanımı üzerine etkisine dair hiçbir veri bulunmamaktadır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.