Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka NEOTAB
Etken Madde Kodu SGKF0Y-FAMOTIDIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BA03
ATC Açıklaması Famotidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05346
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,69 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 4,45 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E020A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Her ne kadar bugüne kadar Famotidin’in yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşması ile toksik belirtiler görülmemişse de ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi < 10 ml/dk) doz azaltılmalı veya doz araları uzatılmalıdır.
Doz Aşımı

Famotidin, günde 640 mg’ a kadar verilmiş ve bu dozda herhangi bir ciddi reaksiyonla karşılaşılmamıştır. Aşırı doz alımı ile ilgili bir tecrübe yoktur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalı, durumu kontrol altında tutulmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Mide ülseri
  • Duodenum ülseri
  • Mide ve duodenum ülserlerinin nükslerinin profilaksisi
  • Gastroösofajial reflü hastalığı ve buna bağlı reflü ösofajit tedavisinde;
  • Zollinger – Ellison sendromu gibi aşırı mide asidi sekresyonu görülen hastalıklarda endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
NEOTAB Film Tablet mide ve duodenum ülserlerinin tedavisinde kullanılan güçlü ve uzun etkili bir histamin (H2) reseptör antagonistidir.
Gerek sağlıklı bireylerde gerek hastalarda oral olarak 10-20 mg doz aralığında verilen famotidinin basal gastrik asit sekresyonunu, noktürnal (gece salgılanan) gastrik asit sekresyonunu ve betazol ya da tetragastrin ile uyarılmış asit salgısını % 80 ‘ den fazla bir oranda azalttığı saptanmıştır.
Peptik ülser hastalarında famotidin verilmesinden sonraki serum gastrin düzeyleri değişmemiştir.
Famotidin alımı sonrasında midede asit salgısıyla beraber pepsin salgısı da azalmaktadır.
Uzun süreli Famotidin kullanımının anti-androjenik etkilere yol açmadığı bildirilmiştir. Serum prolaktin düzeylerinin değişmediği ve birlikte kullanılan diğer ilaçların karaciğerdeki metabolizasyonlarının etkilenmediği tespit edilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Neotab tablet oral yoldan alındıktan sonraki 1 saat içinde etkisini göstermeye başlar. Oral alımı takiben 1-3.5 saat içerisinde maksimum plazma konstantrasyonuna ulaşır. Sağlıklı kişilerde tetragastrin ile uyarılmış mide sekresyonunu % 50 oranında inhibe etmek için plazmada 13 ng/ml ‘lik bir famotidin konsantrasyonu gerekmektedir. 20 mg’ lık dozlarda sekresyonu 6-8 saat ve 40 mg’lık dozlarla sekresyonu 10-12 saat süre ile inhibe eder. 20 mg’ lık oral dozdan sonraki plazma maksimum konsantrasyonu 50-60 ng/ml’ dir.
Famotidin tam olarak emilmez. Biyoyararlanımı % 37-45’dir. 
 
Dağılım:
Neotab film tabletin dağılım hacmi 1.1-1.4 L/kg olup , plazma proteinlerine bağlanma oranı % 15-22 seviyelerindedir.
 
Metobolizma:
Neotab karaciğerde metobolize olur. Burada sulfoksid türevine dönüştürülür. Belirlenen tek metaboliti S-oksididir.
 
Eliminasyon:
Neotab idrar ve feçes yoluyla itrah edilir. Eliminasyon yarı ömrü böbrek fonksiyonu normal hastalarda 2.5- 4 saattir. % 65-70 oranında böbreklerden itrah edilir. Oral dozun % 25-30’u idrarda değişmemiş olarak saptanmıştır.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her film tablet; Famotidin 40 mg,
Boyar madde olarak: Tartrazin, Titanyum dioksit ve Indigo Carmine ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Famotidin; simetidin ve ranitidinden farklı olarak, karaciğerdeki karma-fonksiyonlu Sitokrom P450 enzimine belirgin ölçüde bağlanmaz. Bu nedenle hepatik mikrozomal sistemi inhibe eden ilaçlarla potansiyel bir ilaç etkileşimi olası değilse de, bu konuda yeterli klinik deneyim yoktur.
Famotidin ile birlikte midenin asit sekresyonunu azaltan diğer ilaçlarda olduğu gibi, absorbsiyonu pH' ya bağımlılık gösteren enterik kaplı tabletlerin biyoyararlanımını değiştirebilir. Aside dayanıksız ilaçların degradasyonunu önleyebilir.
Antasidler Famotidin' in biyoyararlanımını hafif azaltır ise de bunun pratikte pek bir önemi yoktur.
Sukralfat tüm H2 reseptör antagonistlerinin absorbsiyonunu azaltabilir. Bu nedenle Famotidin, Sukralfat' dan 2 saat önce alınmalıdır.
H2 reseptör antagonistleri mide pH' sını arttırdığından İtrakonazol ve Ketokonazol gibi antifungal ilaçların absorbsiyonunda belirgin azalma görülebilir. Bu nedenle Famotidin bu ilaçlardan en az 2 saat sonra alınmalıdır.
Kontraendikasyonlar

Neotab film tablet etken maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendekir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Duodenum Ülseri ve Ulcus Ventriculi’ de
Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg Famotidin alınır. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 20 mg olarak verilen Famotidin de aynı ölçüde etkilidir. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse tedavi süresi kısaltılabilir. Vakaların çoğunda 4 haftalık bir tedavi yeterli olmaktadır. 4 hafta sonunda iyileşme gerçekleşmezse Famotidin kullanımı 4 hafta daha sürdürülmelidir.
İdame Tedavisi:
Ülser nükslerini önlemek için günde 1 defa (yatmadan önce) 20 mg Famotidin alınarak idame tedavisi uygulanır. Bu tedaviye genellikle 6 ay devam edilir.
 
Mide Ülserinde:
Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg Famotidin alınır. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse tedavi süresi kısaltılabilir.
 
Reflü Esofajitte:
Günde 2 defa 20 mg Famotidin alınır. Tedavi 6 haftaya kadar sürdürülebilir. Özofajit ile birlikte erozyon, ülserasyon ve reflü özofajitin diğer semptomlarının mevcudiyetinde günde 2 defa 20-40 mg Famotidin verilmesi ve tedavinin 12 haftaya kadar sürdürülmesi tavsiye edilir.
 
Zollinger-Ellison Sendromunda:
Tedaviye 6 saatte bir 20 mg Famotidin verilerek başlanır. Giderek doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır. 6 saatte bir 160 mg’ a kadar Famotidin verilen vakalar mevcuttur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Her film tablette 20 mg Famotidin ihtiva eden 30 ve 60 film tabletlik blister ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25ºC derecenin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 40 mg Famotidin ihtiva eden 30 ve 60 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Gastrik ülser vakalarında ilaç kullanılmadan önce herhangi bir malignite (habislik) durumunun varlığı dikkatle araştırılmalıdır. Tedaviden olumlu ve semptomatik cevap alınması malign (habis) bir durum olmadığı anlamına gelmez.
Her ne kadar bugüne kadar Famotidin’in yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşması ile toksik belirtiler görülmemişse de ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi < 10 ml/dak.) doz azaltılmalı veya doz araları uzatılmalıdır.
Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarının normal olması halinde doz ayarlamasına gidilmesine gerek yoktur.
 
Çocuklarda Kullanımı:
Famotidin’ in çocuklardaki etkinlik ve emniyeti kanıtlanmamıştır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Gebelik Kategorisi B ‘ dir.
Famotidin hamilelik ve emzirme dönemlerinde kesin endikasyon durumlarında ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Kobaylarda yapılan araştırmalarda famotidin ile ilgili herhangi bir fetotoksik advers etki bildirimi olmamıştır.
Famotidin’in süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebek üzerindeki muhtemel ters reaksiyonlar nedeni ile, süt veren annelerde ya emzirmeye son vermek veya ilacı kesmek gerekir.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ:
Araç ve makine kullanımına dair bir veri mevcut değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
NEOTAB Film Tablet genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır. Hastaların %1’ inden fazlasında görülen belli başlı yan tesirler; baş ağrısı, baş dönmesi, konstipasyon ve diyaredir.
Aşağıda yer alan yan tesirlere Famotidin kullanımı ile rastlanmıştır. Bu belirtilerin ilaçtan kaynaklandığı kesin olarak saptanmamakla beraber aksi de kanıtlanamamıştır.
Tüm Vücutta: Ateş, asteni, yorgunluk
Kardiyovasküler Sistem: Palpitasyonlar
Gastrointestinal Sistem: Bulantı, kusma, anoreksi, ağız kuruluğu, karaciğer enzimlerinde anormallikler
Hematopoetik Sistem: Trombositopeni
Hipersensitivite: Orbital ödem
Musküloskeletal Sistem: Musküloskeletal ağrı, artralji
Sinir Sistemi/Psikiatrik: Paresteziler, grandmal nöbeti (tek vaka), depresyon, anksiyete, halüsinasyonlar (tek vaka), libidoda azalma, uykusuzluk veya uyku hali
Solunum Sistemi: Bronkospazm
Deri: Alopesi, akne, pruritis, deri döküntüsü, ciltte kuruma, flaş hali
Özel Duyular: Tinnitus, tad alma duyusunda bozukluk
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.