Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Liba Laboratuarları A.Ş.
Marka NETURONE
Etken Madde Kodu SGKFDD-METENAMIN
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX05
ATC Açıklaması Metenamin
NFC Kodu EH
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Efervesan Tozlar/Granüller
Kamu Kodu A05368
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,1 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,1 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut toksisitesine ait bilgi azdır. Aşırı dozda alınımından hemen sonra ilacın emilimini önlemek için hasta kusturulur veya gastrik lavaj uygulanır, aktif kömür verilir. Oral veya parenteral olarak yeterli sıvı desteği sağlanır.

Endikasyonlar

Uzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonlarıyla beraber oluşan bakteriürinin supresyonunda veya tedavisinde kullanılır. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak uygulanır. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakodinamik özellikler: Neturone’un içerdiği metenamin, asit idrarda amonyak ve formaldehide dönüşür. Ancak metenaminin serumda formaldehid açığa çıkarmamaktadır. Formaldehid bakterisid etkili bir maddedir. Formaldehidin özgün olmayan antibakteriyel etkisi gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalar ve mantarlar üzerinedir ve direnç gelişmez. Klinik olarak sık karşılaşılan idrar yolları patojenlerine etkilidir. Minimal inhibitör konsantrasyonları daha asidik ortamlarda belirgin bir biçimde düşük olduğu için, Neturone’nun etkinliğini idrarı asitleştirerek artırmak mümkündür.

 

Farmakokinetik Özellikler

Metenamin oral yoldan alındıktan sonra hızla gastroentestinal kanaldan emilir. Ancak alınan miktarın %10 ila 30’u gastrik sıvılar ile hidrolize edilir. Vücut sıvı ve dokularına dağılır. Plasenta ve anne sütüne geçmektedir. Metenaminin yaklaşık %10-25’i ise karaciğerde metabolize edilmektedir, yarı ömrü yaklaşık 3-6 saattir. İdrarda kararlı metenamin konsantrasyonlarına ise 2 ila 3 günde ulaşılmaktadır. Vücuttan glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile elimine olur.

Farmasötik Şekli

Efervesan granül

Formülü

Beher ölçek (7 g) aktif madde olarak 500 mg metenamin içerir.

İlaç Etkileşmeleri

İdrar pH’sını yükselten bazı antiasidler, sodyum bikarbonat, karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid), tiazid grubu diüretikler gibi ilaçlarla ve yiyeceklerle birlikte kullanılmamalıdır. Sülfatiyazol veya sülfametizol ile birlikte kulanıldığında kristalüri oluştuğu saptanmıştır. Bu nedenle de Neturone sulfonamidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Neturone; idrarda 17-hidroksikortikosteroid, katekolaminler, vanil mandelik asit, 5-hidroksiindolasetik asit testlerini ve asit hidroliz işleminin uygulandığı idrar estriol testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

Sistemik belirtiler veren parenkimal tutulumlu idrar yolları enfeksiyonlarında kullanılmamalıdır. Ağır karaciğer (Child-Pugh C) ve böbrek yetmezliklerinde kontrendikedir. Etken maddeye veya içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda kontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri nedeniyle de gut hastalarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinlerde doktor tavsiyesine göre yemeklerden sonra ve yatarken günde 4 kez 1 veya 2 ölçek granül bir bardağa konur, üzerine su ilave edilerek içilir. Çocuklarda, 6-12 yaş grubuna günde 4 defa 1 ölçek (500 mg), 6 yaşın altındaki çocuklarda ise 50 mg/kg/gün dozu 3’e bölünerek verilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Beher poşette (7 g) 500 mg metenamin içeren 15 poşetlik kutularda

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında, kuru yerde saklayınız. Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beher ölçekte (7 g) 500 mg metenamin içeren 70 g’lık cam şişelerde, ölçeği ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına uygulanmamalıdır. Enfeksiyon diğer uygun antimikrobiyal ilaçlarla temizlendikten sonra kullanılır. Tedaviye başlarken ve tedavi sırasında idrar pH’sı kontrol edilmelidir. Üreaz pozitif bakterilerin enfeksiyonlarında idrarın asidifikasyonuna dikkat edilmelidir. İdrarı alkalileştiren ilaç veya yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Gut hastalarında idrarda ürat kristallerinin çökmesine neden olabilir.

Hamilelik ve laktasyon dönemi: Gebelik kategorisi C.

Gebelerde kullanıldığında fetusa zararı olup olmadığı bilinmemektedir. Hamilelerde ve emzirenlerde potansiyel yarar, fetus için potansiyel zarardan fazla ise ancak doktor önerisi ile ve dikkatle uygulanmalıdır. Araç ve makine kullanımına etkisi: Bildirilmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Neturone, bulantı, stomatit, anoreksi, kusma, abdominal kramp, diyare, baş dönmesi, allerjik cilt döküntüleri, yaygın ödem, baş ağrısı, kulak çınlaması ve kas krampları oluşturabilir. Yüksek dozlarda mesane irritasyonu, ağrılı ve sık idrar yapma, proteinüri ve hematüri görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ