Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka NEVOTEK
Etken Madde Kodu SGKFB2-LEVOFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 7
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA12
ATC Açıklaması Levofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09905
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 44,56 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 39,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 17,6 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E257A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Levofloksasin’in akut toksisite potansiyeli düşüktür. Doz aşımı olduğunda mide yıkanmalı, hastanın hidrasyon durumunun iyi olmasına dikkat edilmeli, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Levofloksasin’e karşı antidot bilinmemektedir. Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkisizdir.

Endikasyonlar
NEVOTEK yetişkinlerde (18 yaşından büyüklerde) duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıda gösterilen hafif-orta ve ağır enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 
Akut maksiller sinüzit : Streptococcus pneumoniae, Haemopilus influenzae, Moraxella catarrhalis kaynaklı.
 
Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri : Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemopilus parainfluenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden olduğu.
 
Nozokomiyal pnömoni : Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu.
 
Klinik endikasyonu olduğunda ayrıca ek tedavi uygulanır. Eğer Pseudomonas aeruginosa kanıtlanmış ya da kuşkulanılan patojen ise bir anti-psödomonal beta-laktam ile kombine tedavi önerilir.
 
Toplumdan kazanılmış pnömoni : Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae (penisiline dirençli suşlar dahil, penisilin için MIC değeri > 2 mcg/ml), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila ya da Mycoplasma pneumoniae kaynaklı.
 
Komplikasyonlu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Metisiline duyarlı Stapylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes veya Proteus mirabilis kaynaklı.
 
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Staphylococcus aureus veya Strepteococcus pyogenes’in neden olduğu hafif veya orta şiddette abse, selülit, fronküloz, impetigo, pyoderma, yara enfeksiyonları.
 
Kronik bakteriyel prostatit : Escherichia coli, Enterococcus faecalis veya Stapylococcus aureus’un neden olduğu.
 
Komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonları : (Hafif ve orta şiddette) Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacea, Eschericia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis veya Pseudomonas aeruginosa’nın neden olduğu.
 
Akut piyelonefrit : (Hafif veya orta şiddette) Escherichia coli’den kaynaklanan.
 
Komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonları : (Hafif ve orta ağırlıkta) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae veya Staphylococcus sapropyticus kaynaklı.
 
Tedaviye başlamadan önce uygun kültür ve duyarlılık testleriyle enfeksiyonu yapan bakteriyi izole edip tanımlayarak Levofloksasin’e olan duyarlılığı belirlenmelidir. Bu testlerin sonuçları beklenmeden Levofloksasin tedavisine başlanabilir. Daha sonra sonuçlara göre en uygun tedavi seçilir.
 
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Pseudomonas aeruginosa’nın bazı suşları Levofloksasin’e karşı da çabuk rezistans kazanır. Bundan ötürü tedavi sırasında aralıklarla duyarlılık testleri yapılmalıdır.
 
Farmakodinamik Özellikler
Levofloksasin bir kinolon antibiyotiği olan rasemat formundaki ofloksasinin L-izomeridir. Ofloksasinin antibakteriyel aktivitesi başlıca L-izomerinden kaynaklanır. Levofloksasin’in etki mekanizması bakteriyel topoizomeraz IV ve DNA giraz enzimlerinin inhibisyonu yoluyladır. Bu enzimlerin ikisi de tip II topoizomeraz olup bakterilerde DNA replikasyonu, transkripsiyonu, onarılması ve rekombinasyonu için gereklidir. Levofloksasin’in bakterisid konsantrasyonları, bakteriyostatik konsantrasyonlarına eşit veya onların biraz üstündedir. Kimyasal yapısı ve etki mekanizmasının değişik olması nedeniyle beta-laktam antibiyotiklerine rezistan bakterilere karşı çoğunlukla etkilidir. Levofloksasin’e karşı spontan mutasyonla in-vitro rezistans oluşumu son derece seyrek olup 10-9 – 10-10 sıklığındadır. Levofloksasin geniş bir aktivite spektrumuna sahip olup gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmaların büyük bir kısmına etkilidir. Aşağıdaki bakterilere karşı gerek in-vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir :
 
Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar : Enterococcus faecalis (birçok suşlar sadece orta derecede duyarlıdır), Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşlar), Staphylococcus epidermidis (metisiline duyarlı suşlar), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı suşlar dahil*), Streptococcus pyogenes.
 
* Not : Penisiline dirençli S. pneumoniae suşları için penisilin MIC değeri 2 mcg/ml ve onun üstündedir.
 
Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar : Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.
Kinolon grubu diğer ilaçlarda olduğu gibi Pseudomonas aeruginosa’nın bazı suşları Levofloksasin’e karşı çabuk rezistans kazanır.
 
Diğer mikroorganizmalar : Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae.
Aşağıdaki in vitro verilerin klinik önemi bilinmemektedir. Levofloksasin’in aşağıdaki mikroorganizmaların çoğu suşları (% 90) için minimal inhibitör konsantrasyonu (MIC) 2 mcg/ml’nin altındadır.
Ancak bu mikroorganizmaların neden olduğu klinik enfeksiyonların tedavisinde Levofloksasin’in güvence ve etkinliği yeterli ve iyi kontrollü araştırmalarla belirlenmemiştir.
 
Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar
Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus (Group C/F), Streptococcus (Group G), Streptococcus agalactiae, Streptococcus milleri, Viridans group streptococci
 
Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar
Acinetobacter baumannii, Acinetobacter iwoffii, Bordatella pertussis, Citrobacter (diversus) koseri, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakii, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Pantoea (Enterobacter) agglomerans, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas fluorescens
 
Anaerobik gram-pozitif mikroorganizmalar
Clostridium perfringens
 
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon : Levofloksasin ağız yoluyla verildikten sonra çabuk ve hemen hemen tam olarak absorbe olur. 500 mg’lık bir oral dozun mutlak biyoyararlılığı yaklaşık % 99’dur. Doruk konsantrasyonları 1-2 saatte oluşur. Tek ve yinelenen dozlamadan sonra Levofloksasin farmakokinetiği doğrusaldır ve önceden kestirilebilir. Günde 1 kez 500 mg’lık dozla 48 saat içinde kararlı-durum (steady-state) konsantrasyonlarına erişilir. Günde 1 kez yinelenen dozlamadan sonra kararlı durumda plazmada üst ve alt konsantrasyon limitleri 5.7 (± 1.) ve 0.5 (± 0.2) mcg/ml’dir. Levofloksasin’in yemeklerden önce veya sonra alınması farmakokinetiğini klinikte anlamlı olabilecek derecede etkilemez.
 
Dağılım : Tek veya yinelenen 500 mg’lık dozlardan sonra Levofloksasin’in dağılım hacmi 74-112 L’dir. Kandakine göre blister sıvısındaki konsantrasyonu aynı düzeyde, deride 2 kat, akciğerde ise 2-5 kat daha yüksektir. Levofloksasin plazma proteinlerine (başlıca albumine) % 24-38 oranında bağlanır.
 
Metabolizma : Levofloksasin plazma ve idrarda sterokimyasal olarak stabildir ve d-enantiomeri olan D-ofloksasine dönüşmez. Levofloksasin pek az metabolik değişime uğrar ve büyük kısmı (% 87) değişmeden 48 saat içinde idrarla atılır. Ufak bir bölümü (% 4) 72 saat içinde feçesle çıkar. Verilen dozun % 5’ten azı desmetil ve N-oksit metabolitleri şeklinde idrarla atılır. Bunların farmakolojik aktivitesi yoktur.
 
Atılım : Levofloksasin’in ortalama terminal eliminasyon yarı ömrü 6-8 saat, total vücut klirensi 144-226 ml/dk, renal klirensi 96-142 ml/dk’dır. Renal klirens ilaç simetidinle birlikte verilirse % 24, probenesidle verilirse % 35 azalır. İlacın verilmesinden sonra taze toplanan idrarda Levofloksasin kristalleri görülmez.
 
Özel hasta grupları : Levofloksasin farmakokinetiği yaş, cinsiyet ve ırk yönünden klinik önem taşıyan farklılıklar göstermez. İlacın çok azı metabolik değişime uğradığından karaciğer fonksiyon bozukluğunda Levofloksasin farmakokinetiğinin etkilenmemesi beklenir.
 
Böbrek hastalıkları : Renal fonksiyon azalmasında (kreatinin klirensi £ 50 ml/dk) Levofloksasin klirensi azalır ve plazma eliminasyon yarı ömrü uzar. Bu hastalarda ilaç birikiminin önlenmesi için doz ayarlanması gereklidir. Levofloksasin ne hemodiyalizle ne de sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizle kandan çekilemez. Bundan ötürü de her hemodiyalizden sonra ek bir doz verilmesi gerekmez.
 
Farmasötik Şekli

 FİLM TABLET

Formülü

Her film tablet; 500 mg Levofloksasin’e eşdeğer Levofloksasin hemihidrat içerir.

Boyar madde olarak; Titanyum dioksit, Sarı demir oksit ve Kırmızı demir oksit kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri
Antasitler, sukralfat, metal katyonları, multivitaminler
 
Magnezyum ve alüminyum içeren antasitler, sukralfat, demir gibi metal katyonları, çinko içeren multivitamin preparatları ve didanozin Levofloksasin absorpsiyonunu etkileyerek kan seviyelerinin düşmesine neden olurlar. Bu ilaçlar Levofloksasin’den 2 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
 
Teofilin
 
Her ne kadar sağlıklı gönüllülerde yapılan bir araştırmada teofilin ile Levofloksasin arasında bir etkileşim görülmemişse de diğer kinolonlar teofilinin plazma seviyelerini yükseltebildiğinden iki ilaç birlikte kullanıldığında teofilinin kan düzeyleri izlenmelidir. Gerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
Varfarin
Her ne kadar gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalarda varfarin ile Levofloksasin arasında bir etkileşim görülmemişse de iki ilaç birlikte kullanıldığında hasta koagülasyon testleriyle izlenmelidir. Klinik kullanımda protrombin zamanında (INR) uzama ve kanama vakaları bildirilmiştir.
 
Siklosporin ve Digoksin
 
Sağlıklı gönüllülerde bu ilaçlarla Levofloksasin arasında klinik önem taşıyan bir etkileşim gözlenmemiştir. Bundan ötürü doz ayarlaması gerekmez.
 
Probenesid ve Simetidin
 
Simetidin ve probenesid birlikte verildiğinde Levofloksasin klirensini azaltır, kan seviyelerini yükseltir. Ancak bu etkileşim Levofloksasin dozunun ayarlanmasını gerektirecek ölçülerde değildir.
 
Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
 
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) Levofloksasin’in birlikte verilmesi MSS stimülasyonu ve konvülsiyon riskini arttırır.
 
Antidiyabetik ajanlar
 
Oral antidiyabetik ilaçlar kinolonlarla birlikte kullanıldığında plazma glukoz seviyelerinde hiperglisemi veya hipoglisemi yönünde instabilite görülebilir. Bundan ötürü kan şekeri yakından izlenmelidir.
Kontraendikasyonlar

NEVOTEK, Levofloksasin’e, kinolon antibiyotiklerine ve ürün içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
NEVOTEK yemeklerden evvel veya sonra alınabilir.
 
Böbrek fonksiyonu normal hastalarda doz şeması :
 
NEVOTEK 500 mg Tablet için doz şeması aşağıda gösterilmiştir. Mutad doz 24 saatte bir  500 mg’lık 1 tablettir. Bu doz böbrek fonksiyonu normal olan hastalar içindir. (Kreatinin klirensi > 80 ml/dk.)
 

Enfeksiyon
Birim doz
Doz aralığı
Tedavi süresi
Total günlük doz
Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri
500 mg
24 saat
7 gün
500 mg
Nozokomiyal pnömoni
750 mg
24 saat
7-14 gün
750 mg
Toplumdan kazanılmış pnömoni
500 mg
24 saat
7-14 gün
500 mg
Akut maksiller sinüzit
500 mg
24 saat
10-14 gün
500 mg
Komplikasyonlu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
750 mg
24 saat
7-14 gün
750 mg
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
500 mg
24 saat
7-10 gün
500 mg
Kronik bakteriyel prostatit
500 mg
24 saat
28 gün
500 mg
Komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonları
250 mg
24 saat
10 gün
250 mg
Akut piyelonefrit
250 mg
24 saat
10 gün
250 mg
Komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonları
250 mg
24 saat
3 gün
250 mg

 
NEVOTEK ile magnezyum veya alüminyum içeren antasitler, sukralfat, demir gibi metal katyonlar, çinko içeren multivitamin preparatları ve didanozin çiğneme tabletlerinin alınmaları arasında en az 2 saatlik bir zaman aralığı bulunmalıdır.
 
Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda doz şeması :
 
Kreatinin klirensi 80 ml/dk’dan az hastalarda aşağıdaki doz şeması uygulanır. Eğer yalnız serum kreatinin konsantrasyonu biliniyorsa kreatinin klirensi aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir :
 
Erkeklerde : Kreatinin klirensi (ml/dk) = Ağırlık (kg) x (140-yaş) / 72 x serum kreatinini (mg/dL)
 
Kadınlarda : 0.85 x erkek için bulunan değer
 
Bu hesaplamada kullanılan kreatinin değeri, düzenli çalışan (steady-state) bir böbreği temsil etmelidir.
 
Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda doz :

Böbrek durumu
Başlangıç dozu
Sonraki dozlar
Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri / toplumdan kazanılmış pnömoni / akut maksiller sinüzit / komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları / kronik bakteriyel prostatit
CLCR 50-80 ml/dk<
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

NEVOTEK 500 mg Film Tablet, 7 film tablet içeren blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
UYARILAR
 
Pediyatrik hastalarda ergenlik çağında olanlarda (yaşı 18’den küçük), hamile kadınlarda ve emziren annelerde Levofloksasin’in güvence ve etkinliği belirlenmiş değildir.
 
İmmatür sıçan ve köpeklere Levofloksasin verilmesi osteokondroz sıklığını ve ağırlığını arttırır. Diğer fluorokinolonlar da değişik türden hayvanların ağırlık taşıyan eklemlerinde erozyona ve artropatiye neden olur.
 
Levofloksasin dahil kinolon bileşikleri alan hastalarda konvülsiyonlar ve toksik psikozlar bildirilmiştir. Kinolonlar ayrıca intrakraniyal basınç artmasına ve merkezi sinir sistemi (MSS) stimülasyonuna neden olabilir. Böyle durumlarda ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.
 
NEVOTEK MSS’de konvülsiyon eşiğini alçaltan hastalıklar varsa dikkatle kullanılmalıdır.
 
  • Kinolonlarla tedavi sırasında anafilaktik tipte olanlar dahil, akut hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. İlk alerji belirtisinde NEVOTEK tedavisi kesilmelidir.
  • Ciddi anafilaktik reaksiyonların tedavisinde adrenalin, oksijen, intravenöz sıvılar, antihistaminler, kortikosteroidler, vazopressör aminler ve entübasyon gerekebilir.
  • Bütün antibiyotiklerle yapılan tedavilerde Clostridium difficile’ye bağlı psödomembranöz kolit olabilmektedir. Böyle bir durumda NEVOTEK kesilmeli, uygun tedavi başlatılmalıdır. Hafif vakalarda ilacın kesilmesi yeterlidir. Daha ağır vakalarda su ve elektrolitler, protein desteği ve Clostridium difficile’ye karşı etkili bir antibiyotik gerekebilir.Levofloksasin dahil kinolon alan hastalarda omuz, el ve aşil tendonu kopmaları bildirilmiştir. Kortikosteroid tedavisi gören özellikle yaşlı hastalarda bu risk daha yüksektir. 
  •  Herhangi bir tendonda ağrı, iltihap veya kopma belirtileri varsa NEVOTEK kesilmeli ve hasta rüptür olmadığı belirlenene kadar hareketten kaçınmalıdır.
  
ÖNLEMLER
 
Genel
 
  • Her ne kadar Levofloksasin’in erirliği diğer kinolonlara göre daha yüksekse de NEVOTEK alan hastalar idrarın koyulaşmasını önlemek için bol su içmelidirler.
  • Renal yetmezliği olan (kreatinin klirensi < 50 ml/dk) hastalarda NEVOTEK dikkatle kullanılmalıdır. Doz ayarlaması gerekebilir.
  • Kinolonlarla tedavi sırasında fototoksik reaksiyonlar görülebilmektedir. Hastalar aşırı gün ışığında kalmamaları konusunda uyarılmalı ve ilk fotoallerji belirtisinde Levofloksasin kesilmelidir. 
  •   Levofloksasin konvülsiyon eşiğinin alçaldığı merkezi sinir sistemi hastalıklarında dikkatle kullanılmalıdır.
  • Oral antidiyabetik veya insülin tedavisi gören hastalarda kanda glukoz yakından izlenmeli, hipoglisemi olursa Levofloksasin kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
  • Levofloksasin dahil bazı kinolonların kullanımı sırasında elektrokardiyogramda QT aralığının uzaması ve seyrek olarak aritmi gözlenmiştir. Nadir olarak torsades de pointes vakaları bildirilmiştir. Aritmi riskini azaltmak için QT aralığını uzatan ilaçlardan, bu arada klas Ia ve klas III antiaritmik ilaçlardan kaçınmalı ve torsades de pointes için risk faktörü oluşturan hipokalemi, ağır bradikardi veya kardiyomiyopati varsa NEVOTEK kullanılmamalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :
 
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C’dir.
 
Levofloksasin’in gebelik üzerindeki etkisinin incelenmesi için hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. NEVOTEK gebelikte ancak potansiyel faydaları fetus için olası risklerine üstünse kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda kullanım : Anne sütünde Levofloksasin aranması yapılmamıştır. Ancak ilacın anne sütüne geçme olasılığı yüksektir. Emziren anneler ya Levofloksasin tedavisini ya da emzirmeyi bırakmalıdır.
 
Pediyatrik hastalar : Levofloksasin’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlik çağındakilerde güvence ve etkinliği araştırılmamıştır.
 
Geriyatrik hastalar : Levofloksasin genç ve yaşlı hastalarda güvence, etkinlik ve farmakokinetiği bakımından farklı bulunmamıştır, ancak yaşlılarda renal fonksiyon azalmış olabileceğinden doz seçiminde dikkatli olmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı : Levofloksasin bazı hastalarda nörolojik yan etkilere (başta hafiflik, baş dönmesi gibi) neden olabilir. Hastalar araç veya makine kullanmadan önce ilacın kendilerini nasıl etkilediğini öğrenmelidir.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik araştırmalarda bildirilen yan etkilerin sıklığı % 6.3’tür. Levofloksasin tedavisi gören hastaların % 4’ü yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.
 
Aşağıdaki yan etkilerin Levofloksasin tedavisi sonucu olduğu düşünülmektedir.
 
Bulantı % 1.3, diyare % 1, vaginitis % 0.8, insomni % 0.4, karın ağrısı % 0.5, flatulans % 0.3, kaşıntı % 0.3, başta hafiflik % 0.3, dispepsi % 0.3, deri döküntüsü % 0.3, genital moniliasis  % 0.2, tat bozukluğu % 0.2, emesis % 0.2, konstipasyon % 0.1, fungal enfeksiyon % 0.1, genital pruritus % 0.1, baş ağrısı % 0.1, moniliasis % 0.1, sinirlilik % 0.1, eritematöz döküntü % 0.1, ürtiker % 0.1, makülopapüler döküntü % 0.1.
 
Klinik araştırmalarda aşağıdaki yan etkiler % 3’ün üstünde bir sıklıkta görülmüştür. Bunların Levofloksasin ile ilgileri olup olmadığı dikkate alınmamıştır.
 
Bulantı % 7, baş ağrısı % 6.1, diyare % 5.7, insomni % 4.2, konstipasyon % 3.3
 
İlaçla ilgileri dikkate alınmadan, aşağıdaki yan etkiler % 1 - % 3 arasında bir sıklıkta görülmüştür :
 
Başta hafiflik % 2.5, karın ağrısı, dispepsi % 2.3, emisis % 2.3, vaginitis % 1.8, flatulans % 1.4, ağrı % 1.4, pruritus % 1.3, sinüzit % 1.3, göğüs ağrısı % 1.1, yorgunluk % 1.3, deri döküntüsü % 1.4, sırt ağrısı % 1.1, rinit % 1.1, dispne % 1.1, farenjit % 1.
 
Diğer kinolonlarla yapılan tedavilerde katarakt ve lens opasiteleri bildirilmiştir. Bunların kullanılan ilaçlarla ilgisi bilinmemektedir.
 
Diğer kinolonlarla kristalüri ve silindirüri bildirilmiştir.
 
Laboratuvar değerlerinde aşağıda gösterilen anomaliler hastaların > % 2’sinde bildirilmiştir. Bunların ilaçtan mı yoksa tedavisi yapılan hastalıktan mı kaynaklandığı belli değildir.
 
Kan biyokimyası : Glukozda azalma (% 2.2)
 
Hematoloji : Lenfositlerde azalma (% 2.3)
 
Pazarlama sonrası advers etkiler :
 
Alerjik pnömoni, anafilaktik şok, anafilaktik reaksiyon, disfoni, anormal EEG, ansefalopati, eosinofili, eritema multiforme, hemolitik anemi, mülti-sistem organ yetmezliği, protrombin zamanında (internasyonel normalize oran-INR) uzama, Stevens-Johnson sendromu, tendon kopması, torsades de pointes, vazodilasyon.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.