Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka NIDAZOL
Etken Madde Kodu SGKFEA-METRONIDAZOL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01XD01
ATC Açıklaması Metronidazol
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A05415
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Ağır hepatik hastalığı olanlarda metronidazol metabolizması yavaşladığından, metronidazol ve metabolitleri vücutta birikebilir. Tavsiye edilen mutad dozlar bu hastalara dikkatle verilmelidir.
Doz Aşımı
Bulantı, kusma ve ataksi gibi belirtiler görülmüştür. Metronidazol ile zehirlenmede kullanılabilecek özel bir antidot yoktur. Destekleyici ve semptomatik tedavi yapılır.
Endikasyonlar
NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON, duyarlı anaerob bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
 
İntraabdominal enfeksiyonlar: Peritonit, intraabdominal abse, karaciğer absesi
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Jinekolojik enfeksiyonlar: Endometrit, endomiyometrit, tuboovaryan abse, vajinal enfeksiyonlar
Kemik ve eklem enfeksiyonları (Yardımcı tedavi)
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları: Menenjit ve beyin absesi
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Pnömoni, ampiyem, akciğer absesi
Endokardit
Septisemi
 
NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve ameliyattan sonra kontamine olarak nitelendirilen kolorektal ameliyatlar sonrası enfeksiyon olasılığını kaldırabilmek için kullanılır.
 
NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON'un profilaktik kullanımı cerrahi müdahale sonrası 12 saatten fazla sürmemelidir.

 

Farmakodinamik Özellikler
NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON'un etken maddesi olan metronidazol 1-(ß-hidroksietil)-2-metil-5-nitroimidazol yapısında, sentetik bir antibakteriyel maddedir.
 
Mikrobiyolojisi
NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON, Bacteroides fragilis de dahil Bacteroides türleri ve Fusobacterium türleri gibi anaerob Gram negatif çomaklara; Clostridium ve Eubacterium gibi anaerob Gram pozitif çomaklara; Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri gibi anaerob Gram pozitif koklara bakterisid etkilidir. Etki mekanizması, anaerobik veya mikroaerofilik mikroorganizmalara ve anoksik veya hipoksik hücrelere selektif toksisite şeklindedir. Maddenin duyarlı protozoon ve bakterilerin çoğu için ortalama etkin konsantrasyonu 8 µg/mL'dir.
Farmakokinetik Özellikler
Metronidazolün plazma konsantrasyonları uygulanan dozla orantılıdır. NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON yükleme dozu olarak başlangıçta 15 mg/kg olarak uygulanır ve her 6 saatte bir 7.5 mg/kg idame dozu verilirse minimum 18 µg/mL olmak üzere ortalama 25 µg/mL'lik bir plazma konsantrasyonu sağlanır.
 
Plazma yarı-ömrü 8-10 saattir. %10 kadarı plazma proteinlerine bağlanır. Metronidazol vücut sıvı ve dokularına iyi nüfuz eder; kemik, pelvik dokularda, safra, tükürük, seminal sıvı, süt, plasenta, abseler, ampiyem sıvısı, orta kulak sıvısında terapötik seviyelere ulaşır.
Başlıca metabolizma yeri karaciğerdir. Ana metabolitler yan zincirlerin oksidasyonu ile glukuronidaz ile meydana gelir.
Metronidazol ve metabolitleri idrarla değişik miktarlarda atılırlar. Karaciğer fonksiyonu azalmış kişilerde metronidazolün plazma klerensi de azalır.
Farmasötik Şekli
IV SOLÜSYON Steril - Apirojen
Formülü
Her bir flakon: 500 mg metronidazol, 47.6 mg sodyum fosfat tribazik, 22.9 mg sitrik asit,      790 mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su q.s. 100 mL içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Metronidazol, warfarin ve kumarin grubu diğer oral antikoagülanların etkisini artırır. Fenobarbital ve fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçlar metronidazolün eliminasyonunu artırıp düşük plazma seviyelerine neden olurlar.
 
Simetidin gibi mikrozomal karaciğer enzim aktivitesini azaltan ilaçlar metronidazolün serum yarı ömrünü uzatabilirler.
 
Nidazol ile tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ile alkol alınmamalıdır, disülfirama karşı görülenlere benzer reaksiyonlar (karın ağrısı, kusma, ateş basması ve baş ağrısı) görülür.
Kontraendikasyonlar
Metronidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:
 
Anaerobik enfeksiyonların tedavisinde:
 
Erişkinler için önerilen yükleme dozu: 15 mg/kg bir saatlik sürede infüze edilir (70 kg'lık bir erişkin için yaklaşık 1 g).
 
İdame dozu: Her 6 saatte bir 7.5 mg/kg bir saatlik sürede infüze edilir (70 kg'lık bir erişkin için yaklaşık 0.5 g). İlk idame dozu yükleme dozundan altı saat sonra yapılmalıdır.
 
Hastanın durumu izin verdiği zaman parenteral tedaviden oral tedaviye geçilip, NİDAZOL® Tablet verilmelidir. Mutad oral erişkin dozu 6 saatte bir 7.5 mg/kg'dır. 24 saat içinde 4 g'lık doz aşılmamalıdır.
 
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz hastanın durumuna göre ayarlanır. Mutad tedavi süresi 7-10 gündür, ancak kemik ve eklem, alt solunum yolları ve endokard enfeksiyonları daha uzun süreli tedavi gerektirebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
NİDAZOL® 50 mg/5 mL Oral Süspansiyon, 100 mL
NİDAZOL® 200 mg/5 mL Oral Süspansiyon, 100 mL
NİDAZOL® Film Tablet 250 mg, 20 film tablet
NİDAZOL® Film Tablet 500 mg, 20 film tablet
NİDAZOL® M Vajinal Tablet
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (15-30°C) saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1 Flakon % 0.5'lik 100 mL, prospektüs ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler
Düşük dozda ve kısa sürede kullanıldığında periferik nöropati ve nöbetler enderdir. Yüksek dozda ve uzun süre kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal belirtiler görülmesi halinde yarar-zarar değerlendirmesine göre tedavinin kesilmesi veya devamına karar verilmelidir. Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlara metronidazol dikkatle verilmelidir.
 
Sodyum iyonu içeren çözeltilerin uygulanması sodyum tutulmasına neden olabilir. Bunun için NİDAZOL® % 0.5 IV SOLÜSYON kortikosteroid tedavisindeki ya da ödemli hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.
 
Ağır hepatik hastalığı olanlarda metronidazol metabolizması yavaşladığından, metronidazol ve metabolitleri vücutta birikebilir. Tavsiye edilen mutad dozlar bu hastalara dikkatle verilmelidir.
 
Bilinen veya teşhis edilmemiş kandidiyaz vak'aları tedavi sırasında daha belirgin hale gelip bir kandisidal ilaç ile tedaviyi gerektirebilir.
Metronidazol bir nitroimidazol olduğu için halen veya geçmişte bir kan bozukluğu olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında hafif lökopeni görüldüğü bildirilmiştir, ancak ilaca atfedilen kalıcı bir hematolojik anormallik gözlenmemiştir.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı (Hamilelik kategorisi B):
Metronidazol plasentayı geçip hızla fetal dolaşıma girer. İnsan dozlarının 5 katı dozlarda hayvanlarda fertilitede azalma veya fetüse zararlı bir etki tespit edilmemiştir. Ancak bu konuda hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar olmadığından kesinlikle gerekmedikçe hamilelerde özellikle hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
 
Sütle plazmadakine benzer konsantrasyonlarda salgılanır ve burada yarı ömrü 9-10 saattir. Emziren annelerde emniyeti kesinleşmemiştir. Bu nedenle emziren anneler bu ilacı aldıkları süre ve ilacın kesilmesini izleyen 24-48 saat boyunca emzirmeyi kesmelidirler.
 
Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda amebiyaz tedavisi dışında etkinlik ve emniyeti saptanmamıştır. Yenidoğanların metronidazolü eliminasyon kapasiteleri düşüktür.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Metronidazol genellikle iyi tolere edilir, seyrek olarak uyuşukluk, döküntüler ve koyu renk idrar görülebilir. Kullanım süresine ve dozuna bağlı olarak aşağıdaki yan etkiler meydana gelebilir:
 
Gastrointestinal           : Bulantı, kusma, epigastrik sıkıntı, diyare ve ağızda metalik tat
Hematolojik                  : Reversibl nötropeni (lökopeni)
Dermatolojik                 : Eritematöz döküntü ve kaşıntı
Merkezi sinir sistemi   : Baş ağrısı, sersemlik, senkop, ataksi ve konfüzyon
Yerel reaksiyonlar       :İntravenöz infüzyon sonrasında tromboflebit kateterlerin devamlı kullanılmasının sağlanması ile önlenebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.