Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka NIDILAT
Etken Madde Kodu SGKFG6-NIFEDIPIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA05
ATC Açıklaması Nifedipin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A05419
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,05 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E174A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı halinde mide lavajı yapılır. Tedavisi semptomatiktir. Kalsiyum glükonat perfüzyonu uygulanabilir. Hipotansiyon durumunda hacim genişleticiler uygulanabilir. Proteinlere yüksek oranda bağlandığından diyaliz uygun değildir.

Endikasyonlar

Oral olarak,

  • Angina pectoris
  • Raynaud hastalığı tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Nifedipin dihidropiridin grubundan bir kalsiyum antagonistidir. Yavaş kalsiyum kanallarına bağlanarak kalsiyum iyonunun hücreye girişini düşük dozlarla dahi selektif olarak inhibe eder. Nifedipin bu mekanizma ile arteriyel tonusu düşürür, koroner ve periferik arterlerde vazodilatasyon yapar, spontan veya uyarılmış koroner spazmı önler ve ortadan kaldırır. Koroner debideki artış büyük koroner damarlarda ve kollaterallerde etkilidir. Böylece miyokarda oksijen gelişi artarken ihtiyaç azalır. İzole miyokard hücresi üzerinde Nifedipin negatif inotrop etkilidir. İnsanda bu etki görülmez, çünkü periferik arteriyel vazodilatasyona bağlı olarak sol ventrikül after load'ın (ARD-yük) azalması ile kompanse olur.

Akut uygulamada periferik vazodilatasyon nedeniyle barorefleksin (basınç-refleksi) çalışmasıyla kalp frekansında reaktif bir artışa neden olabilir. Kalp debisini değiştirmeden periferik arterlerdeki direncin düşmesi sonucu

a) Periferik kan dolaşımının ve bölgesel lokal debinin korunması hatta artışı (renal, serebral),

b) Arteriyel kompliansta artış meydana gelir.

Nifedipinin uzun süreli kullanımına bağlı olarak renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etki ve kilo artışı görülmemiştir. Bu özellikler, nifedipinin su ve tuz tutulmasına yol açmadığını gösterir. Nifedipin lipid metabolizmasını ve kan şekeri düzenlenmesini etkilemez.

Farmakokinetik Özellikler

Nifedipin oral yoldan alındığında hızla emilir. Yarı ömrü yaklaşık 3 saattir. Proteinlere yüksek oranda bağlanır (%92-98). Biyoyararlılığı yaklaşık %50'dir.

Nifedipin büyük ölçüde karaciğerde etkin olmayan metabolitlerine dönüşür ve % 70-80'i böbreklerle dışarı atılır.

Nifedipinin doruk etkisi 30 dakika ile 2 saat içinde görülür. Nifedipinin etkinliği yaklaşık 6 saat devam eder.

Farmasötik Şekli

Yumuşak Jelatin Kapsül

Formülü

Bir yumuşak jelatin kapsülde: Nifedipin 10 mg (Sodyum sakkarin, nane esansı, nipajin, nipasol, colour F.D ve C Yellow no: 6, titan dioksit içerir.)

İlaç Etkileşmeleri

Nidilat (Nifedipin) diğer antihipertansif ajanların ve diğer damar genişleticilerin etkisini artırır.

Simetidin ile birlikte kullanıldığında nifedipinin kan yoğunluğu artar, dolayısıyla dozun ayarlanması gereklidir.

Beta-blokerler ile birlikte Nidilat ağır hipotansiyon oluşturabilir. Kalp yetmezliği olanlarda, kombine tedavinin emniyeti bilinmemektedir.

Digoksin ile Nidilat birlikte verildiğinde digoksin kan düzeyleri artabilir.

Fenitoin ile Nidilat birlikte verildiğinde fenitoinin plazma düzeyleri yükselebilir.

Vinkristin ile birlikte verildiğinde vinkristinin plazma düzeyleri yükselebilir.

Verapamil ile dantrolen birlikte uygulandığında hayvanlarda ventrikül fibrillasyonu gelişmiştir. Bu nedenle dantrolen ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.

Alfa-1 blokörler, azol grubu antifungaller, sisaprid, klaritromisin, siklosporin, diklofenak, eritromisin, greyfurt suyu, imitanip, isoniyazid, propofol, proteaz inhibitörleri, kinidin, telitromisin ve verapamil nifedipinin etkisini artırabilir.

Sildenafil, tadalofil ve vardenafil ile birlikte kullanıldığında kan basıncını düşürücü etkiler artabilir. Magnezyum ile birlikte kullanıldığında, magnezyumun toksik etkilerini artırabilir. Kalsiyum kanal blokörlerinin etkilerini artırabilir.

Barbitüratlar, aminoglutetimid, karbamazepin, fenobarbital, rifamisin nifedipinin etkisini azaltabilir.

Nifedipin ile birlikte alkol alınmasından kaçınılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Nifedipine veya içindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda Nidilat kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinlerde ve yaşlılarda, Nidilat Kapsül bir miktar su ile oral olarak (yutulurak) alınır.

Angina: Kapsüller yemeklerden sonra alınmalıdır. Günde 3 defa 1 kapsül, oral olarak alınır. Gerekirse doz günde 3 defa 2 kapsüle artırılabilir.

Prinzmetal anginada doz biri yatarken verilmek üzere günde 4 kapsüldür.

Günde 6 kapsülden fazla verilmemelidir.

Günlük doz 3x 2 kapsül olduğunda, iki doz arasındaki süre en az 2 saat olmalıdır.

Raynaud hastalığında proflaktik olarak oral olarak günde 3 defa 1 kapsül verilir. Tedavi kademeli olarak kesilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) ışık ve nemden uzakta saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Nidilat’ın dilaltı kullanımı, kontrolsüz hipotansiyon yaparak iskemik komplikasyonlara yol açar. Ayrıca, kısa etki süreli nifedipinin dilaltı kullanımında ciddi advers reaksiyonlar (senkop, kalp bloğu, inme, sinüs aresti, EKG değişiklikleri) rapor edilmiştir.

Bazı hastalarda, kısa etki süreli nifedipin formülasyonları ile tedavi, miyokardiyal iskemiye neden olabilen refleks taşikardi ile kan basıncında aşırı düşüşü indükleyebilir.

Nidilat ile beta-blokerler birlikte verildiğinde aşırı hipotansiyon bildirilmiştir; hipovolemik ve kardiyojenik şoklu hastalarda dikkatli olmak gerekir. Beta-blokerlerle ve diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında postürel hipotansiyon olabileceği bilinmelidir. Eğer tedaviye başladıktan 30 dakika sonra birkaç saat içinde iskemik ağrı görülürse tedavi hemen durdurulmalıdır.

Miyokard enfarktüsünün akut fazında ortaya çıkan angina krizlerinin tedavisinde tek ilaç olarak kullanılamaz.

Tedavinin başlangıcında veya doz artırımında artmış angina görülebilir.

Nifedipinin iskemik kalp hastalığının tedavisinde tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda kullanımının özellikle miyokard enfarktüsü sonrası mortalite ve morbitede artışa yol açtığından kuşkulanılmaktadır.

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Tedavinin başlangıcından itibaren 8 hafta içinde karaciğer enzimlerinde geçici ve hafif artış görülmüştür.

Beta bloker alan hastalarda Nifedipin tedavisine başlandıktan sonra çok ender kalp yetersizliği görülmüştür, aort stenozu olan hastalar daha fazla risk altındadır.

Gebelerde ve laktasyonda kullanım:

Gebelik kategorisi: C . Gebelerde kullanılmamalıdır.

Nifedipin anne sütüne geçmektedir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımına etkisi:

Nifedipin özellikle tedavinin başlangıcında ve alkolle birlikte alındığında, araç ve makine kullanma kabiliyetini etkileyebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nidilat'ın (Nifedipin) çoğu yan etkileri, periferik vazodilatasyon nedeniyle ortaya çıkar, tedavinin durdurulmasıyla bunlar ortadan kalkar. Tedavinin başlangıcında taşikardi görülebilir.

Nifedipine bağlı olarak bildirilen yan etkiler şunlardır:

> %10

Kardiyovasküler: Flushing (yüzde kızarma), periferik ödem, hipotansiyon

Santral sinir sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı

Gastrointestinal: Mide bulantısı

Kas – iskelet: Kas zayıflığı

> %1 - < %10

Kardiyovasküler: Palpitasyon, CHF (konjestif kalp yetmezliği)

Santral sinir sistemi: Huzursuzluk, sinirlilik, uyku bozukluğu, denge bozukluğu, ateş, titreme

Dermatolojik: Dermatit, kaşıntı, ürtiker

Endokrin: Seksüel disfonksiyon

Gastrointestinal: Diyare, konstipasyon, kramplar, flatulans, gingival hiperplazi

Nöromuskuler: Kas krampları, inflamasyon

Oküler: Bulanık görme

Solunum sistemi: Öksürük, nazal konjestiyon, dispne

< % 1

Agranulositoz, alerjik hepatit, anjina, anjiyoödem, aplastik anemi, pozitif ANA (antinükleer antikorlar) ile artrit, serebral iskemi, depresyon, eritema multiforme, eritromelalji, eksfolyatif dermatit, ekstrapiramidal semptomlar, ateş, gingival hiperplazi, jinekomasti, lökopeni, hafıza kaybı, paranoid sendrom, fototoksisite, purpura, Stevens-Johnson sendromu, senkop, trombositopeni, tinnitus, geçici körlük

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.