Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka NOGESIC
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N02BB02
ATC Açıklaması Metamizol sodyum
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,15 TL (21 Mart 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Endikasyonlar
  • Nogesic ampul enjeksiyonuna, ancak oral ya da rektal uygulamanın uygun olmadığı durumlarda başvurulmalıdır.
  • Şiddetli ve akut ağrılar, post operatif ağrılar, alt idrar yolları ve gastro-intestinal spastik ağrılar; renal hepatik ve bilyar koliklerde kullanılır.
  • Nogesic ampul, başka yöntemlerle düşürülemeyen yüksek ateş olgularında endikedir.
  • Preparatın, hafif ağrılı durumlarda ve uzun süreli tedavilerde kullanımı önerilmemektedir.
Farmakodinamik Özellikler

Metamizol sodyum kimyasal yapı olarak, aminopirinin  4-metilaminometansülfonat sodyum türevidir.

 

Metamizol sodyum, analjezik, antipiretik ve antiromatizmal etkilere sahip bir maddedir. i.m. enjeksiyonundan sonraki yaklaşık 60-90 dakika içerisinde kanda maksimum konsantrasyona ulaşmaktadır.

 

Analjezik etki i.v. enjeksiyondan 15 dakika sonra ortaya çıkmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Metamizol sodyumun eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 7 saattir. Parenteral yolla verilen maddenin % 90’ından fazlası 24 saat içerisinde, çoğunlukla 4- metilaminoantipirin ana metaboliti halinde ve idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü
Beher ampul steril ve apirojen olarak; 
Metamizol sodyum ............................... 2500.0 mg 
Enjeksiyonluk su ...............k.m...............      5.0 ml içerir.

 

İlaç Etkileşmeleri

Siklosporin ile birlikte kullanıldığında, siklosporin seviyelerini düşürebilir.

Metamizol sodyum ve alkol birbirinin etkisini potansiyalize edebilir. 

Nogesic Ampul, geçimsizlik olasılığı nedeniyle, aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Pirazolon türevleri ile aspirine karşı aşırı duyarlığı olanlarda; ayrıca konjenital glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, hepatik porfiriler, kan diskrazileri gibi metabolizma hastalıklarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Nogesic Ampul, mutlaka hekim önerisi ile kullanılmalıdır.

 

Yetişkinler ve 15 yaşından büyük gençler için: i.v. ve i.m. yoldan uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml.dir. Bir defalık dozlar, günlük maksimum doz 10 ml.ye (5 g’a) kadar artırılabilir.

 

Çocuklar ve küçük çocuklar için: Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocuk için 0.4-1 ml.dir. Vücut ağırlığı daha düşük ya da daha fazla olan çocuklar için doz uygun şekilde azaltılır veya arttırılır.

 

Bebekler (5-8 kg) için: Sadece i.m. yoldan uygulanacak bir defalık doz 0.1-0.2 ml.dir. Bir defalık dozlar, günlük maksimum doz olan 0.4 g’a kadar artırılabilir.

 

3 aylıktan (5 kg’dan) küçük bebekler için: Nogesic Ampul kullanılmamalıdır.

 

Aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir.

 

VÜCUT AĞIRLIĞI                     İ.V. (TEK DOZ)           İ.M. (TEK DOZ)                    MAX.DOZ (GÜN)

 

Çocuklar (9-15 kg)                 0.2 – 0.5 ml                0.2 – 0.5 ml                            1.4 g

 

Çocuklar (16-23 kg)               0.3 – 0.8 ml                0.3 – 0.8 ml                            1.6 g

 

Çocuklar (24-30 kg)               0.4 – 1.0 ml                0.4 – 1.0 ml                            2.0 g

 

Çocuklar (31-45 kg)               0.5 – 1.5 ml                0.5 – 1.5 ml                            3.0 g

 

Çocuklar (46-53 kg)               0.8 – 1.8 ml                0.8 – 1.8 ml                            3.6 g

 

 

Belirtilen bu bir defalık dozlar günde 4 defaya kadar tekrarlanabilir. Dozlar hastanın ağrısının durumuna göre uygulanır. 30 dakika sonra ağrıda önemli derecede bir azalma beklenir ve bu etki yaklaşık 4 saat sürer. Dozlar, gerektikçe günlük maksimum doza kadar tekrarlanabilir.

 

KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN UYARILAR:

 

Muhtemel bir şok tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

 

Enjeksiyon çözeltisi vücut sıcaklığına getirildikten sonra uygulanmalıdır.

 

Şiddetli kan basıncı düşüklüğü ile şok halinin ortaya çıkmasında çoğunlukla rastlanan neden, enjeksiyonun hızlı yapılmasıdır. Bu açıdan, ani kan basıncı, düşmesine karşı; i.v. enjeksiyonlar, hasta yatar durumdayken, kan basıncı, nabız ve solunum kontrol altında tutulmak kaydıyla çok yavaş, dakikada 1 ml.yi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.

 

Alerjik olmayan kan basıncı düşüklüğü doza bağlı olabileceği için, 1 g’ın üzerindeki metamizol dozları, ancak kesin bir endikasyon varsa uygulanmalıdır.

 

Nogesic ampul, aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Nogesic Ampul,1 g/2 ml; 10 ampul içeren blister ambalajlarda.

Nogesic 500 mg Tablet, 20 adetlik blister ambalaj.

Nogesic Damla, 10 ml çözelti içeren cam şişe.

 

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

13.12.2002 - 201/53

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.  25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Nogesic Ampul, 2.5 g/5 ml; 5 ampul içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Kan basıncı 100 mmHg’nin altında olanlarda, dolaşımı stabil olmayanlarda (örneğin, miyokard enfarktüsünde kalp yetmezliği başlıyorsa, politravmalarda, şok başlangıcında) daha önceden kan yapımı bozulmuş olanlarda (örneğin, sitostatik tedavisi sonucu), Nogesic ampul çok dikkatle ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

 

Bronş astması ve özellikle saman nezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı olan kişiler, Nogesic ampul kullandıkları zaman astıma veya şoka maruz kalabilirler. Bu hastalar durumları hakkında hemen hekimi uyarmalıdırlar.

 

Çeşitli besin ve kimyasal maddelere karşı aşırı duyarlık gösterenler (Örneğin; az miktarda alkol alımıyla aksıran, gözleri yaşaran, yüzde aşırı kızarma oluşanlar; kürklere, saç boyalarına, konservasyon maddelerine duyarlığı sonucunda kaşıntı, ürtiker vb. oluşanlar), Nogesic ampul kullanmadan önce hekime danışmalıdırlar.

 

Analjezik entoleransı sıklıkla meydana gelmemesine karşın, parenteral uygulamada şok olasılığının yüksekliği nedeniyle hastanın özgeçmişi dikkatle araştırılmalıdır.

 

Metamizol sodyum kullanımı sırasında çok seyrek olmakla beraber ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bunlar arasında agranülositoz ve lökopeni şeklinde kan tablosunda bozulmalar bulunmaktadır. Bu nedenle, metamizol sodyumun uzun süreli kullanımında kan tablosunun denetimi gerekir.

 

Anaflaktik şok görülürse aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

 

Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında enjeksiyona hemen son verilir. İğne ven içinde bırakılır ya da damar yolunun açık tutulması için vene uygun bir kanül yerleştirilir. Alınması gereken diğer önlemlerle birlikte hasta, başı aşağıya gelecek şekilde yatırılır ve solunum yolu açık tutulur.

 

Adrenalin (epinefrin) i.v. yoldan hemen uygulanmalıdır. Bunun için piyasada satılan 1/1000’lik adrenalin çözeltisinin 1 ml.si, 10 ml.ye seyreltilir ve bunun 1 ml.si (0.1 mg adrenalin), hastanın nabız ve kan basıncı kontrol edilerek yavaş olarak enjekte edilir. Bu arada kalp ritm bozuklukluğu olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu enjeksiyon gerekiyorsa tekrar edilebilir.

 

Daha sonra i.v. yoldan glikokortikoidler (örneğin, 250-1000 mg metilprednizolon) uygulanır. Gerekirse bu dozlar tekrarlanır.

 

Ardından; plazma ekspander, human albümin, tam elektrolit çözeltisi vb. solüsyonlarla i.v. yoldan hacim substitüsyonu yapılır.

 

Diğer tedavi yöntemleri; suni solunum, oksijen inhalasyonu ve antihistaminik kullanımıdır.

 

15 yaşından küçük çocuklar Nogesic’in damla şeklini tercih etmelidirler. Hekim tarafından gerekli görülmedikçe, 3 aylıktan daha küçük ya da 5 kg’dan düşük ağırlıktaki bebeklere verilmemelidir.

 

Gebelerde Kullanımı:  İlk 3 ay ve son 6 hafta içerisindeki gebelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalı ya da hekim izniyle kullanılmalıdır.

 

Metamizol sodyum kullanımı sırasında, bazen böbrekte zararsız rubazon asidi metabolitlerinin oluşması nedeniyle idrar, kırmızı renge boyanabilir.

Üretim Yeri

Koçak İlaç A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Metamizol sodyum’un başlıca yan etkileri aşırı duyarlık reaksiyonlarından ileri gelmektedir. Bunların en önemlileri; şok ve agranülositoz, lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır. Her iki reaksiyon da nadiren görülür; ancak hayati tehdit edici olup komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir.

 

Önemli bir aşırı duyarlık reaksiyonu olan şok; soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, bulantı, deri renginin solması, solunumda güçlük şeklinde ortaya çıkabilir. Yüzde şişkinlik, kaşıntı, kalp bölgesinde darlık hissi, nabızda artış, kol ve bacaklarda soğukluk hissi (kan basıncında şiddetli düşme) olabilir. Bu belirtiler enjeksiyondan sonraki bir saat içinde ortaya çıkabilir. Belirtilerin bir veya birkaçı fark edildiğinde derhal hekime başvurulmalıdır. Hekim gelinceye kadar hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılmalı ve solunum yolu açık tutulmalıdır. (Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız.)

 

Çok yüksek ateşi (hiperpireksi) olanlarda ve/veya enjeksiyonun hızlı yapılmasının ardından aşırı duyarlık reaksiyonlarının başka belirtileri olmaksızın, doza bağlı olarak kan basıncında şiddetli düşme görülebilir.

 

Diğer önemli bir istenmeyen etki olan agranülositoz; yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-jenital ve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Lenf nodları veya dalakta şişme ya hafiftir ya da görülmez. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Granülosit sayısı çok azalmıştır veya tamamen kaybolmuştur. Buna karşın vakaların çoğunda hemoglobin ve eritrosit sayısı normal bulunmuştur. İlaç kullanımına son verildikten sonra belirtiler hemen normale döner. Bu nedenle genel durumda beklenmedik bir bozulma olursa; özellikle ağız, burun ve boğazda ağrılı mukoza değişiklikleri görülür veya ateş düşmez. Aksine olarak ateş yükselirse, laboratuvar sonuçları beklenmeden preparatın kullanımına hemen son verilmelidir.

 

Trombositopeni, kendini kanama eğiliminde artış ve/veya deri mukozalarda peteşi şeklinde kanamalarla belli eder. Nadir olgularda, özellikle anamnezinde, böbrek hastalığı olanlarda ya da doz aşımında,idrar yapımının azalması (oligüri), tamamen durması (anüri) ve protein itrahında artış (proteinüri), böbrek dokusunda iltihap (enterstisyel nefrit) gibi geçici böbrek rahatsızlıkları görülebilir.

 

Diğer istenmeyen etkiler; konkjunktiva, burun ve boğaz mukozalarında, deri (ürtiker şeklinde döküntüler vb.) reaksiyonları gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıdır (Stevens-Johnson Sendromu ve Lyell Sendromu). Bu tür deri reaksiyonları görüldüğünde ilacın kullanımına son verilmeli ve hekime başvurulmalıdır.

 

Astma öyküsü olan hastalar, astma atağına karşı dikkatle takip edilmelidir.

 

Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve/veya lokal reaksiyonlar görülebilir.

           

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.