Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Marka NORDITROPIN
Etken Madde Kodu SGKFQ9-SOMATROPIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj KUTU/AMBALAJ
ATC Kodu H01AC01
ATC Açıklaması Somatropin
NFC Kodu PF
NFC Açıklaması Parenteral Kartuşlar
Kamu Kodu A05497
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 1472,51 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1472,51 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 362,19 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E223A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda kontrendikedir.
Doz Aşımı

Doz aşımı ve zehirlenme ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Akut doz aşımı, başlangıçta glukoz değerinde düşmeye ve daha sonra glukoz değerinde artışa neden olabilir. Glukoz düzeylerindeki bu düşüş, hipogliseminin klinik bulguları görülmeksizin, biyokimyasal olarak belirlenmektedir. Uzun süreli doz aşımı büyüme hormonu fazlalığının bilinen belirti ve bulgularıyla sonuçlanabilir.

Endikasyonlar

Çocuklarda:

 • Büyüme hormonu eksikliğine bağlı büyüme geriliği,
 • Kızlarda gonadal disgeneziye bağlı büyüme geriliği (Turner Sendromu),
 • Puberte öncesi çocuklarda kronik böbrek hastalığına bağlı büyüme gecikmesi,
 • Doğum boyu ve/veya ağırlığı -2 SS’nın altında olan ve 4 yaşına veya daha sonrasına kadar büyüme yakalamasında başarısız olan (son yıl süresince büyüme hızı SSS < 0) gebelik yaşına göre küçük (small for gestational age = SGA) doğmuş kısa boylu çocuklarda büyüme geriliği (şu anki boy SSS < -2.5 ve parental düzeltilmiş boy SSS < -1).

 

Erişkinlerde:

 • Akstaki diğer eksiklikler için yeterli replasman tedavisinden sonra iki uyarıcı testle belirlenmiş, hipotalamo-hipofizer hastalıkta belirgin büyüme hormonu eksikliği (hipotalamo-hipofizer aksta prolaktin dışında başka bir eksiklik).

Çocukluk döneminde başlamış olan büyüme hormonu eksikliği iki uyarıcı testle teyit edilmelidir.

Erişkinlerde, tercih edilen uyarıcı test insülin tolerans testidir. İnsülin tolerans testi kontrendike olduğunda, alternatif uyarıcı testler uygulanmalıdır. Arjinin testi ile büyüme hormonu salgılattırıcı hormon testinin birlikte yapılması önerilmektedir. İnsülin tolerans testi kadar belirlenmiş tanı koydurucu değerleri olmasa da, arginin veya glukagon testleri de kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Norditropin SimpleXx, rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş insan büyüme hormonu olan somatropin içerir. İki disülfid köprüsüyle stabil hale getirilmiş 191 amino asidin oluşturduğu, molekül ağırlığı yaklaşık 22.000 dalton olan anabolik bir peptiddir.

Somatropin’in temel etkisi, iskelet büyümesinin ve somatik büyümenin stimulasyonu ve vücudun metabolik süreçlerine belirgin etkisidir.

Büyüme hormonu eksikliği tedavi edildiğinde, vücut yapısında, yağsız vücut kitlesinde artış ve yağ kitlesinde azalma ile sonuçlanan bir normalizasyon meydana gelir.

Somatropin etkisinin çoğunu insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) ile gösterir. IGF-I, başta karaciğer olmak üzere vücudun bütün dokularında üretilir.

IGF-I'in % 90'dan fazlası, en önemlisi IGFBP-3 olan bağlayıcı proteinlere (IGFBP) bağlanır.

Stres sırasında hormonun lipolitik ve protein artırıcı etkisi özellikle önemli hale gelir.

Somatropin, aynı zamanda, kemik yapımını artırır ve bu, biyokimyasal kemik belirteçlerinin plazma düzeylerinde artış şeklinde gözlenir. Erişkinlerde, daha belirgin kemik rezorpsiyonuna bağlı olarak, tedavinin başlangıcındaki ilk birkaç ayda kemik kütlesi hafifçe azalır, ancak tedavinin devam etmesi ile kemik kütlesi artar.

SGA’lı doğmuş kısa boylu çocuklarda yapılan klinik çalışmalarda final boya ulaşıncaya kadar tedavi için 0.033 ve 0.067 mg/kg/gün dozları kullanılmıştır. Sürekli tedavi edilmiş ve (yaklaşık) final boya ulaşmış 56 hastada, tedavinin başlangıcına göre ortalama boy değişikliği +1.90 SSS (0.033 mg/kg/gün) ve +2.19 SSS (0.067 mg/kg/gün) bulunmuştur. Erken spontan büyüme yakalaması göstermeyen tedavi edilmemiş SGA’lı çocuklarla ilgili literatür verileri 0.5 SSS’lık bir geç büyümeyi ileri sürmektedir. Uzun süreli güvenilirlik verileri hala sınırlıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Norditropin'in, büyüme hormonu eksikliği olan dokuz hastaya, (3 saat süreyle 33 ng/kg/dak.) i.v. infüzyonunu takiben şu sonuçlar elde edilmiştir. Serum yarılanma ömrü 21.1 ± 1.7 dakika, metabolik klirens hızı 2.33 ± 0.58 ml/kg/dakika ve dağılım hacmi 67.6 ± 14.6 ml/kg.

Norditropin SimpleXx’in (endojen somatropinleri sürekli somatostatin infüzyonu ile baskılanmış) 31 sağlıklı kişiye 2.5 mg/m2 s.c. enjeksiyonu ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Yaklaşık 4 saat sonra, 42-46 ng/ml’lik maksimum büyüme hormonu konsantrasyonu sağlanmıştır. Daha sonra insan büyüme hormonu yaklaşık 2.6 saatlik bir yarılanma ömrü ile azalmıştır.

Ek olarak, farklı dozlardaki Norditropin SimpleXx’in sağlıklı kişilere cilt altına uygulanmasından sonra, geleneksel Norditropin’e ve birbirlerine biyoeşdeğer oldukları gösterilmiştir.

Farmasötik Şekli

Norditropin® SimpleXx® 15 mg / 1.5 ml s.c. kullanım için çözelti içeren kartuş

Farmasötik şekli: Enjeksiyonluk çözelti.

Formülü

1 kartuş Norditropin SimpleXx 15 mg/1.5 ml;

Somatropin (E-coli’den üretilmiş, rekombinant DNA orijinli).....................................10 mg/ml

Histidin..............................................................................................................1.1 mg/ml

Poloksamer 188.................................................................................................3.0 mg/ml

Fenol.................................................................................................................3.0 mg/ml

Mannitol.............................................................................................................39 mg/ml

Enjeksiyonluk su........................................................................................................1 ml

içerir.

 

1 mg somatropin, 3 IU (internasyonel ünite) somatropin’e eşdeğerdir.

İlaç Etkileşmeleri

Birlikte uygulanan glukokortikoid tedavisi büyümeyi inhibe edebilir ve böylece Norditropin SimpleXx’in büyümeyi artırıcı etkisine karşı etki yapabilir. Büyüme hormonu tedavisi ile elde edilecek final boy uzaması; gonadotropin, anabolik steroidler, östrojen ve tiroid hormonu gibi diğer ilave hormon tedavilerinden de etkilenebilir.

Kontraendikasyonlar
 • Aktif malign tümör şüphesi olanlar.
 • İntrakraniyal tümörün inaktif olması ve anti-tümöral tedavinin büyüme hormonu tedavisine başlanmadan tamamlanmış olması gereklidir.
 • Gebelik ve emzirme.
 • Açık kalp cerrahisi ve abdominal cerrahiyi takiben akut yaşamsal hastalık komplikasyonları, kazaya bağlı çoklu travma, akut solunum yetmezliği veya benzer durumları olan hastalar Norditropin’le tedavi edilmemelidir.
 • Somatropin ya da preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığın olduğu durumlar.
 • Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda, Norditropin SimpleXx tedavisi, böbrek transplantasyonunda sonlandırılmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Norditropin, yalnızca, endikasyonları konusunda özel bilgiye sahip doktorlar tarafından reçetelenmelidir.

 

Doz hastaya göre belirlenir ve her zaman hastanın tedaviye verdiği yanıt göz önüne alınarak düzenlenmelidir.

 

Genel olarak önerilen doz:

 

Çocuklarda:

 

Büyüme hormonu eksikliği 

25-35 µg/kg/gün veya 0.7-1.0 mg/m2/gün

Eşdeğer doz: 0.07-0.1 IU/kg/gün (2-3 IU/m2/gün)

 

Turner Sendromu

50 µg/kg/gün veya 1.4 mg/m2/gün

Eşdeğer doz: 0.14 IU/kg/gün (4.3 IU/m2/gün)

 

Kronik böbrek hastalığı

50 µg/kg/gün veya 1.4 mg/m2/gün

Eşdeğer doz: 0.14 IU/kg/gün (4.3 IU/m2/gün)

 

Gebelik yaşına göre küçük  

35 µg/kg/gün veya 1 mg/m2/gün

Eşdeğer doz: 0.1 IU/kg/gün (3 IU/m2/gün)

Final boya ulaşıncaya kadar 0.035 mg/kg/gün dozu önerilmektedir (bakınız “farmakodinamik özellikler”).

Büyüme hızı +1 SSS’nın altında ise, tedavinin ilk yılından sonra tedavi sonlandırılmalıdır.

Büyüme hızı < 2 cm/yıl ise ve onaylanması gerekirse, epifiz büyüme plaklarının kapanmasına uygun şekilde, kemik yaşı kızlarda >14 ya da erkeklerde >16 ise tedavi sonlandırılmalıdır.

 

 

Erişkinlerde:

 

 

Erişkinlerde replasman tedavisi

 Doz, hastanın gereksinimine göre belirlenmelidir. Tedaviye günde 0.1-0.3 mg/gün (eşdeğer doz: 0.3-0.9 IU/gün)'lük düşük dozla başlanması önerilmektedir.

Dozun, hastanın tedaviye verdiği yanıt ve hastanın advers etkiler ile ilgili deneyimleri göz önüne alınarak birer aylık aralıklar ile artırılması önerilmektedir. Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I (IGF-I), doz titrasyonu için rehber olarak kullanılabilir.

Doz gereksinimi yaşa bağlı olarak azalır. İdame dozu kişisel farklılıklar göstermekle birlikte, 1.0 mg/gün (eşdeğer doz: 3 IU/gün) değerinin üzerine nadiren çıkar.

Genellikle, her gün akşamları cilt altına uygulama önerilmektedir. Lipoatrofiyi önlemek için, enjeksiyon yeri değiştirilerek uygulanmalıdır.

 

 

Kullanma talimatı

 

 

Hastalar, Norditropin kullanmadan önce, ellerini sabun ve suyla ya da dezenfektan bir madde ile yıkamaları konusunda uyarılmalıdır. Norditropin hiçbir zaman şiddetle çalkalanmamalıdır.

Norditropin SimpleXx 15 mg/1.5 ml yalnızca uygun enjeksiyon kalemi (NordiPen 15) ile birlikte kullanılmalıdır. Norditropin SimpleXx su gibi berrak ve renksiz değil ise kullanmayınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
 • NorditropinÒ SimpleXxÒ 5 mg/1.5 ml
 • NorditropinÒ SimpleXxÒ 10 mg/1.5 ml
Saklama Koşulları

Kullanılmaya başlandıktan sonra 2-8°C arasında, buzdolabında maksimum 28 gün süreyle saklanabilir.

Kullanım süresinde enjeksiyon kalemi (NordiPenÒ) içinde saklayınız. Dondurmayınız.

Kullanmaya başlandıktan sonraki saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Norditropin SimpleXx 15 mg/1.5 ml kullanıma hazır cam kartuş içinde 1 kartuşluk kutularda bulunmaktadır. Norditropin SimpleXx 15 mg/1.5 ml NordiPen 15 ile kullanıma mahsustur.

Uyarılar/Önlemler

Norditropin SimpleXx tedavisi gören çocuklar, çocuk gelişimi konusunda uzman doktorlar tarafından düzenli olarak değerlendirilmelidir. Norditropin SimpleXx tedavisi, her zaman, büyüme hormonu eksikliği ve tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Bu koşullar, Turner sendromu, kronik böbrek hastalığı ve SGA’nın tedavisi için de geçerlidir. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda Norditropin kullanımını takiben erişkin dönemdeki final boy uzunlukları ile ilgili veri yoktur.

 

Çocuklarda iskelet büyümesinin uyarılması sadece epifiz kapanıncaya kadar beklenebilir.

 

Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda doz, kişiye göre değişir ve kişinin tedaviye verdiği yanıta göre belirlenmelidir. Norditropin SimpleXx tedavisine başlamadan önce, böbrek hastalığı uygun şekilde tedavi edilirken, en az bir yıl büyüme takip edilmeli ve büyüme bozukluğu tam olarak belirlenmelidir. Norditropin SimpleXx tedavisi süresince, alışılmış tıbbi ürünlerle konservatif üremi tedavisi ve gerekiyorsa diyaliz sürdürülmelidir.

 

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda, hastalığın doğal seyrinin bir parçası olarak, böbrek fonksiyonlarında azalma normal olarak gözlenir. Bununla birlikte, Norditropin SimpleXx tedavisi sırasında, önlem olarak, böbrek fonksiyonlarında aşırı bir düşme veya glomerüler filtrasyon hızında (hiperfiltrasyona bağlı olarak) bir artış açısından böbrek fonksiyonları takip edilmelidir.

 

SGA’lı doğan kısa boylu çocuklarda, tedaviye başlamadan önce, büyüme bozukluğunu açıklayacak diğer medikal nedenler ya da tedaviler dışlanmalıdır.

 

SGA’lı çocuklarda, tedaviye başlamadan önce ve sonrasında yılda bir kez açlık insülin ve kan glukoz değerlerinin ölçülmesi önerilmektedir. Diabetes mellitus riski yüksek olan hastalarda (örn. ailede diyabet öyküsü, obezite, ağır insülin direnci, akantozis nigrikans) oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmalıdır. Belirgin diyabet ortaya çıkarsa büyüme hormonu tedavisi uygulanmamalıdır.

 

SGA’lı çocuklarda tedaviye başlamadan önce ve daha sonra yılda iki kez IGF-I düzeylerinin ölçülmesi önerilmektedir. Yaş ve puberte durumuna göre referanslarla karşılaştırıldığında, tekrarlayan ölçümlerde IGF-I düzeyleri +2 SS’yı geçerse, doz ayarlamasının yapılabilmesi için IGF-I/IGF-BP-3 oranı göz önünde bulundurulabilir.

 

Puberte başlangıcına yakın olan SGA’lı hastalarda tedaviye başlamak ile ilgili deneyimler sınırlıdır. Bu nedenle, puberte başlangıcına yakın hastalarda tedaviye başlanması önerilmemektedir.

 

Silver-Russell sendromlu hastalarla ilgili deneyim sınırlıdır.

 

SGA’lı doğmuş kısa boylu çocuklarda, tedavi final boya ulaşmadan sonlandırılırsa, büyüme hormonu tedavisi ile elde edilen boy kazanımlarının bir kısmı kaybedilebilir.

 

Somatropin’in karbonhidrat metabolizmasını etkilediği saptanmıştır. Bu nedenle, hastalar glukoz intoleransı açısından değerlendirilmelidir.

 

Norditropin SimpleXx tedavisi sırasında, T4 ve T3'ün periferdeki deiyodinasyonundaki artışa bağlı olarak serum tiroksin düzeyleri düşebilir.

 

İlerleyen hipofiz hastalığı olan hastalarda hipotiroidi gelişebilir.

 

Turner Sendrom'lu hastalarda anti-tiroid antikorlarının da görüldüğü primer hipotiroidi gelişme riski artmıştır. Hipotiroidi, Norditropin SimpleXx'e yanıtı etkileyeceği için, hastalara düzenli aralıklarla tiroid fonksiyon testleri uygulanmalı ve endike olduğunda, tiroid hormonu ile yerine koyma tedavisi uygulanmalıdır.

 

İnsülin tedavisi alan hastalarda Norditropin SimpleXx tedavisine başlandıktan sonra insülin dozunun ayarlanması gerekebilir.

 

İntrakraniyal bir lezyona sekonder olarak büyüme hormonu eksikliği olan hastalar, sık sık, altta yatan hastalığın ilerlemesi veya nüks etmesi bakımından kontrol edilmelidir.

 

Somatropin tedavisi gören büyüme hormonu eksikliği olan hastaların çok az bir kısmında lösemi gözlendiği bildirilmiştir. Eldeki 10 yıllık global değerlendirmelere göre, somatropin tedavisi sırasında lösemi gelişme riski artmamaktadır. Tümör veya malign hastalıkları tam olarak gerilemiş olan hastalarda, büyüme hormonu tedavisi tekrarlama oranını artırmamaktadır. Yine de, malign hastalığı tam gerilemiş olan hastalar bile Norditropin SimpleXx tedavisinin başlangıcından sonra yakından izlenmelidir.

 

Hızlı büyüme sırasında her çocukta skolyoz gelişebilir. Tedavi sırasında skolyoz bulguları izlenmelidir. Bununla birlikte, büyüme hormonu tedavisinin skolyoz insidansını ya da şiddetini artırdığı gösterilmemiştir.

 

Şiddetli ve tekrarlayıcı baş ağrısı, görme bozuklukları, bulantı ve/veya kusma gibi belirtilerin varlığında papilla ödemi için fundoskopi önerilmektedir. Papilla ödemi doğrulanırsa, tanıda benign intrakraniyal hipertansiyon düşünülmeli ve uygun görülürse, büyüme hormonu tedavisi sonlandırılmalıdır.

 

İntrakraniyal hipertansiyon gelişmiş hastalarda klinik bulgularla karar verebilmek için yardımcı olabilecek yeterli veri halen yoktur. Büyüme hormonu tedavisine yeniden başlandığında, intrakraniyal hipertansiyon bulgularının dikkatle takip edilmesi gereklidir.

 

Erişkinlerde büyüme hormonu eksikliği, ömür boyu süren bir hastalıktır ve buna göre tedavi edilmelidir. Ancak, 60 yaşın üzerindeki hastalar ve beş yıldan daha uzun süre erişkin büyüme hormonu eksikliği tedavisi gören hastalar ile ilgili deneyimler hala sınırlıdır.

 

Yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilen iki adet plasebo kontrollü klinik çalışma, açık kalp cerrahisi veya abdominal cerrahi komplikasyonlarını takiben akut yaşamsal hastalık, kazaya bağlı çoklu travma veya akut solunum yetmezliği olan ve yüksek doz (günde 5.3-8 mg) somatropin uygulanan hastalarda mortalitenin arttığını göstermiştir. Onaylanmış endikasyonlarda yerine koyma dozunda büyüme hormonu tedavisi sırasında bu hastalıklar ortaya çıkan hastalarda, büyüme hormonu tedavisini sürdürmenin güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, akut yaşamsal hastalıkları olan hastalarda büyüme hormonu tedavisini sürdürmenin potansiyel yararları ile olası riskleri değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Büyüme hormonu eksikliği olan hastaların özelliklerinden biri, ekstraselüler sıvı eksikliğidir. Somatropin tedavisine başlandığında, bu eksiklik düzeltilir. Özellikle erişkinlerde periferik ödem şeklinde sıvı tutulması oluşabilir. Karpal tünel sendromu sık değildir ama erişkinlerde gözlenebilir. Semptomlar, genellikle geçici, doz bağımlıdır ve bir süre için doz azaltılması gerekebilir.

Hafif şiddette artralji, kas ağrısı ve paresteziler de oluşabilir ama genellikle sınırlıdır.

Çocuklarda advers reaksiyonlar nadiren gözlenir.

 

Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkiler ve sıklıkları şöyledir.

Sistem-organ sınıflaması

Çok sık

(>1/10)

Sık

(>1/100; <1/10)

Sık değil

(>1/1000; <1/100)

Nadir

(>1/10000; <1/1000)

Metabolizma ve beslenme bozukluğu

 

 

Erişkinlerde, Tip 2 Diabetes mellitus (pazarlama sonrası deneyim bölümüne bakınız.)

 

Sinir sistemi bozukluğu

 

Erişkinlerde, baş ağrısı ve parestezi

Erişkinlerde, karpal tünel sendromu. Çocuklarda, baş ağrısı

 

Cilt ve ciltaltı dokusu bozukluğu

 

 

Erişkinlerde, kaşıntı

Çocuklarda, başka bir şekilde belirtilmemiş döküntü

Kas-iskelet, bağ dokusu ve kemik bozukluğu

 

Erişkinlerde, artralji, eklem sertliği ve miyalji

Erişkinlerde, kas sertliği

Çocuklarda, artralji ve miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama yerinde ortaya çıkan durumlar

Erişkinlerde, periferik ödem (yukarıdaki metine bakınız.)

 

Çocuklarda ve erişkinlerde, enjeksiyon yerinde ağrı. Çocuklarda, başka bir şekilde belirtilmemiş enjeksiyon yeri reaksiyonları

Çocuklarda, periferik ödem

 

 

Pazarlama sonrası deneyim:

 

Çok nadir olarak, aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

 

Norditropin tedavisi sırasında somatropin’e karşı antikor oluşumu, nadiren gözlenmiştir. Bu antikorların titreleri ve bağlanma kapasiteleri çok düşüktür ve Norditropin uygulamasına verilen büyüme yanıtını etkilememektedir.

 

Çok nadir olgularda, Norditropin tedavisi sırasında serum tiroksin düzeylerinde azalma bildirilmiştir. Norditropin tedavisi sırasında, kan alkalen fosfataz düzeylerinde artış gözlenebilir.

 

Büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda femur başı epifizinde kayma ve Legg-Calvé-Perthes hastalığı bildirilmiştir. Endokrin bozukluğu olan hastalarda femur başı epifizinde kayma ve boy kısalığı olan hastalarda Legg-Calvé-Perthes daha sık oluşabilir; büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda, sıklığın ve bu medikal durumların daha fazla olup olmadığı bilinmemektedir. Bu hastalıklar topallama veya diz veya kalça ağrısı yakınmaları şeklinde kendini gösterebilir; doktorlar ve ebeveynler bu olasılığa karşı dikkatli olmalıdırlar.

 

Çok nadir olgularda benign intrakraniyal hipertansiyon bildirilmiştir.

 

Çok nadiren, tip 2 Diabetes mellitus olguları bildirilmiştir ama mevcut literatürlerin çoğu somatropin tedavisi ile diyabet sıklığının arttığını ortaya koymamaktadır. 

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.