Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka NORODOL
Etken Madde Kodu SGKF4I-HALOPERIDOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N05AD01
ATC Açıklaması Haloperidol
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Damlalar
Kamu Kodu A05509
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,04 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı
Doz aşımı, farmakolojik etkilerin ve yan etkilerin abartılı bir şekilde ortaya çıkması ile kendini gösterir. Hastada solunum yetersizliği ve hipotansiyonla birlikte şok hali görülür.
 
Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Gastrik lavaj yapılmalı ve hemen arkasından aktif kömür verilmelidir. Hasta açık havaya çıkarılmalı, gerekirse suni solunum uygulanmalıdır. Hipotansiyona karşı intravenöz solüsyonlar ve norepinefrin gibi bir vazopresör verilmelidir. Ciddi extrapiramidal reaksiyonları önlemek için benztropin veya difenhidramin verilmelidir.
Endikasyonlar
  • Akut ve kronik şizofreni
  • Mani ve hipomani
  • Organik psikozlar
  • Psikomotor ajitasyon
  • Çocuklarda şiddetli davranış bozukluğu
  • Gilles de la Tourette sendromu (Motor tikler ve istemsiz sözel belirtiler)
  • Düşük dozlarda antiemetik olarak
Farmakodinamik Özellikler

Haloperidolün antipsikotik etki mekanizması tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Fakat ilaç santral sinir sistemini (SSS) beyin, orta beyin ve beyin sapı retiküler oluşumun korteks altındaki düzeyinde baskılamaktadır. Katekolamin reseptörlerini baskılaması etki mekanizmasında önemli olabilir. Postsinaptik mezolimbik dopaminerjik D1 ve D2 reseptörlerini blokajı yapar. Güçlü santral antidopaminerjik etkiye sahiptir. Santral antikolinerjik etkisi zayıftır. Haloperidol gangliyon blokajı yapar ve afektif yanıtı azaltır.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Oral çözelti için biyoyararlanım %38- % 86 (ortalama % 58)’dir.
Dağılım: Oral alındıktan 2-6 saat sonra terapötik plazma düzeylerine ulaşır. %92 oranında plazma proteinlerine bağlanır.
Metabolizma: Karaciğerde metabolizasyona uğrar.
Atılım: Beş gün içinde %40’ı idrar, %15’i feçes yolu ile atılır. Eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 20 saattir.
Farmasötik Şekli

Damla

Formülü

1 ml’de 2 mg Haloperidol ve koruyucu olarak metilparahidroksi benzoat ve propilparahidroksi benzoat içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Norodol opiyoidler, diğer analjezikler, barbitüratlar, diğer sedatifler, anestezikler ve alkol gibi SSS depresanlarının ve antihipertansif ilaçların etkisini artırabilir.
Klorokin, fluoksetin, paroksetin, propranolol, kinidin ve sülfadoksin-pridoksin haloperidolün etkisini artırabilir.
Lityum tuzlarının Norodol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halinde, ansefalopati sendromu ortaya çıkabileceği için hasta dikkatle izlenmelidir. Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda Norodol tedavisi kesilmelidir.
Rifampin ile kombine tedavide haloperidolün plazma konsantrasyonu ve antipsikotik etkinliği azalmaktadır.
Haloperidol ile birlikte antiparkinson ilaçlar da dahil olmak üzere antikolinerjik ilaç kullanımında göz içi basınç artabilir.
Haloperidol levodopanın etkisini baskılayabilir.
Kontraendikasyonlar

Norodol Parkinson hastalığı, ciddi toksik santral sinir sistemi depresyonu, koma durumu, bazal gangliyon lezyonları ve haloperidole karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve ağır kalp ve karaciğer hastalığında kontrendikedir.

Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Her endikasyon için dozlama bireysel olarak ayarlanmalıdır ve yakın klinik gözetim altında en iyi şekilde belirlenmelidir. Başlangıç dozunun belirlenebilmesi için hastanın yaşı, semptomların şiddeti ve daha önceden diğer nöroleptik ilaçlara verdiği cevap göz önünde bulundurulması gerekir.
Yaşlı veya zayıf ya da daha önceden nöroleptik ilaçlara advers reaksiyonlar gösteren hastalarda haloperidol’un daha az miktarda kullanılması gerekebilir. Normal başlangıç dozu  yarıya düşürülerek, optimal cevap elde edilinceye kadar kademeli olarak dozlamaya devam edilir.
 
Yetişkinler

Şizofreni,psikoz, mani, hipomani, mental ve davranışsal problemler, psikomotor ajitasyon, heyecan, şiddetli veya tehlikeli ani davranışlar, organik beyin hasarları

 
Başlangıç dozu:
Orta derecedeki semptomlar için 1.5-3.0 mg (15-30 damla) günde iki veya üç defa
Şiddetli/ inatçı semptomlar için 3.0-5.0 mg (30-50 damla) günde iki veya üç defa
Aynı başlangıç dozu yetişkinlerde ve inatçı şizofrenik durumlarda 30 mg (300 damla) / gün’e kadar arttırılabilir.
 
Devam dozu:
Semptomların kontrolünde memnun edici durum elde edilince, doz kademeli olarak genellikle 5 veya 10 mg/gün (50-100 damla/gün) olacak şekilde en düşük etkili devam dozu elde edilinceye kadar azaltılır.Çok ani doz azaltılmasından kaçınılmalıdır.
 

Yaşlılarda huzursuzluk veya ajitasyon

 
Başlangıç dozu; 1.5-3.0 mg (15-30 damla)  günlük idame dozu elde edilinceye kadar; 1.5-3.0 mg (15-30 damla)  günde iki veya üç defa olarak önerilmektedir.
 

Gilles de la Tourette sendromu, şiddetli tikler, durdurulamayan hıçkırıklar

Başlangıç dozu 1.5 mg (15 damla) günde üç defa; cevaba göre ayarlanır. Gilles de la Tourette sendromunda gerekli devam dozu günlük 10 mg (100 damla) olabilir.
 
Çocuklarda
Norodol , 3yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmez.

 

Çocuklarda davranış bozukluğu ve şizofreni

Günlük devam dozu 0.025-0.05 mg/kg/gün (0.25-0.5 damla/kg/gün)dür. Maksimum 10 mg’lık (100 damla) doz; yarı doz sabahları, diğer kalan doz akşamları olacak şekilde verilmelidir.
 

Gilles de la Tourette sendromu

Çoğu hastada oral devam dozu 10 mg (100 damla)/gün’e kadar arttırılabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Norodol 5mg oral tablet       : 50 tabletlik blister ambalajlarda
Norodol 10mg oral tablet     : 30 tabletlik blister ambalajlarda
Norodol 20mg oral tablet     : 20 tabletlik blister ambalajlarda
Norodol 5mg ampul             : 1cc x 5 ampullük ambalajlarda
Norodol 10mg/2ml ampul      : 2ml x 5 ampullük ambalajlarda
Saklama Koşulları

30° C’nın altında oda ısısında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Norodol 2mg/ml oral damla; 20ml’lik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda istemsiz ve diskinetik hareketlerden oluşan ve geri dönüşümü olmayan bir sendrom olarak tardif diskinezi gelişebilir. Tardif diskinezi ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir. Fakat bazı hastalarda buna rağmen tedaviye devam edilmesi gerekebilir.
Antipsikotik ilaçlarla ilişkili potansiyel olarak ölümcül olan Nöroleptik Malign Sendrom bildirilmiştir. Hiperpireksi, kas rijiditesi, mental durum değişikliği ve otonomik sistemin dengesizliği ile seyreden bu tabloda ilaç hemen kesilmeli ve semptomatik tedavi yapılmalıdır.
Prolaktin düzeylerini yükselteceğinden meme kanseri ve prolaktin salgılayan tümörü olanlarda dikkatli olunmalıdır.
Böbrek ya da solunum yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Antipsikotik tedavilerde yaşamı tehdit eden kardiyak aritmiler görülebilir.
 
Norodol geçici hipotansiyona yol açma ve anjinal ağrıyı uyarma olasılığı nedeniyle ciddi kardiyovasküler hastalıklarda, nöbet eşiğini düşürebileceğinden antikonvülzan tedavisi sırasında ve antikoagülanlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca glokomu ve tirotoksikozu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Bu ilaç QT aralığında uzama ile ölümcül ventriküler taşikardiye neden olabilir.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Norodol makine veya motorlu araç kullanmak gibi dikkat isteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel kabiliyeti azaltır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelik kategorisi C dir. Hamilelikte kullanımı gerektiği takdirde tedavinin getireceği faydalar, anne ve bebeğin karşılaşması muhtemel olan tehlikelere karşı değerlendirilmelidir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılması önerilmez.
 
Laktasyonda kullanımı:
Norodol anne sütüne geçtiğinden bebek tedavi sırasında emzirilmemelidir.
 
Çocuklarda kullanımı: 3 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
SSS etkileri:
 
Ekstrapiramidal semptomlar (EPS): Parkinson benzeri semptomlar, akatizi ya da distoni (opistotonus ve okulorjik kriz) biçiminde görülebilir. Düşük dozlarda da görülebilirken, yüksek dozlarda sıklığı ve şiddeti artmaktadır. Semptomlar antiparkinson ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
 
Ani kesilme belirtileri: kısa süreli antipsikotik tedavi görüp ilacın aniden kesildiği hastalarda görülebilir. Diskinetik hareketlerle karakterizedir.
 
Tardif diskinezi: geri dönüşümsüz, istemsiz diskinetik hareketlerden oluşan bir sendromdur. Uzun süreli antipsikotik tedavi sonunda gelişebilir. Etkin bir tedavisi bilinmemektedir.
 
Diğer SSS etkileri, tardif distoni, uykusuzluk, anksiyete, öfori, depresyon, letarji, baş ağrısı, konfüzyon, baş dönmesi, jeneralize nöbet, psikotik semptomların alevlenmesi.
 
Tüm vücut:   Nöroleptik malign sendrom (NMS), hiperpireksi ve sıcak çarpması
 
Kardiyovasküler etkiler: Taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon ve EKG değişiklikleri,
 
Hematolojik etkiler: Hafif ve orta şiddette lökopeni ,lökositoz ve anemi bildirilmiştir. Çok seyrek olarak agranülositoz
 
  Karaciğer üzerindeki etkileri: Karaciğer işlev bozukluğu ve/veya sarılık
 
Dermatolojik reaksiyonlar: Makulopapüler ve akne benzeri deri reaksiyonları. Çok seyrek olarak fotosensitivite ve saç dökülmesi
 
Endokrin bozukluklar:  Laktasyon, meme büyümesi, mastalji, adet düzensizlikleri, jinekomasti, empotans, libido artışı, hiperglisemi, hipoglisemi, hiponatremi
 
Gastrointestinal Etkiler: İştahsızlık, kabızlık, ishal, salya artışı, hazımsızlık, bulantı, kusma
 
Otonomik reaksiyonlar:Ağız kuruluğu, bulanık görme, idrar retansiyonu, diyaforez, priapizm
 
Solunum sistemine etkileri: Laringospazm, bronkospazm, solunum derinliğinin artması
 
Diğer: Katarakt, retinopati, görme bozuklukları
  
BEKLENMEYEN BiR ETKi GÖRÜLDÜĞÜ TAKDiRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.