Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka NOROFREN
Etken Madde Kodu SGKFK0-PIMOZIDE Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AG02
ATC Açıklaması Pimozid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05514
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (30 Nisan 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar

Genelde Nörofren’in doz aşımı belirtileri, bilinen farmakolojik etkilerinin abartılmış şeklidir. Bunların en belirgini, ekstrapiramidal semptomlar, hipotansiyon ve sedasyondur. QT uzamasına bağlı kardiyak aritmi riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır aritmilere, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı eşlik edebilir.

Sedasyon görülür.

Hasta solunum baskılaması ve şok benzeri tabloya yol açacak derecede hipotansiyon nedeniyle komatöz halde olabilir.

Tedavisi

Pimozidin belirli bir antidotu yoktur. Mide lavajı, hava yolu açılması ve gerekliyse solunumun mekanik olarak desteklenmesi önerilir. Derhal elektrokardiografik kontrol başlatılmalı ve EKG normale dönünceye kadar kontrole devam edilmelidir. Ağır aritmilerin, uygun antiaritmik ilaçlarla tedavi edilmesi gereklidir.

Eşlik eden hipotansiyon ve dolaşım kollapsının giderilmesi için, intravenöz sıvılar, plazma veya konsantre albümin gibi destekleyici tedavi ve dopamin veya dobutamin gibi vazopresör ajanlar uygulanabilir. Şiddetli ekstrapramidal semptomlar görülürse anti-parkinson ilaç kullanılmalıdır. Pimozidin yarı ömrü çok uzun olduğu için, aşırı doz alan kişiler en az 4 gün boyunca izlenmelidir.

Endikasyonlar

Nörofren esas olarak, nöroleptiklerin spesifik antipsikotik etkilerine cevap veren kronik şizofreni hastalarında, sosyal entegrasyonu teşvik etmek, düzeltmek veya korumak amacıyla yapılan uzun süreli idame tedavisinde ana ilaç olarak kullanılır.

Nörofren, psikomotor ajitasyon, saldırganlık veya ağır anksiyetenin baskın semptomlar arasında yer almaması kaydıyla, ayaktan tedavi gören hastalar ile hastaneye yeni veya tekrar başvuran hastaların başlangıç tedavisinde de kullanılır.

Tourette Bozukluğu olan ve standart tedaviye yeterli yanıt vermeyen hastaların motor veya vokal tiklerinin baskılanmasında da endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere sahip bir difenilbütil-piperidin türevidir. Görece non-sedatif bir ilaç olup, günde tek doz olarak uygulanabilir. Pimozidin temel etki mekanizmasının santral aminerjik reseptörler üzerindeki etkisine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Santral dopaminerjik reseptörleri seçici olarak bloke ettiği, noradrenalin turnover’ı üzerinde ise, ancak daha yüksek dozlarda etki gösterdiği düşünülmektedir. Diğer nöroleptik ajanlarla da tipik olarak görülen ekstrapiramidal etkiler pimozid ile de ortaya çıkar, ancak ilacın otonomik etkileri daha zayıftır. Diğer nöroleptiklerle olduğu gibi, pimozid ile de, endokrin etkiler ve EKG değişiklikleri bildirilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Oral uygulama sonrasında pimozid dozunun %50’sinden fazlası emilir. Doruk serum düzeylerine, genellikle uygulamayı takiben 6-8 saat içinde (bu süre 4-12 saat arasında değişir) ulaşılır. Pimozidin plazma proteinlerine bağlanma oranı % 99 ‘dur. Karaciğerden ilk geçişte anlamlı düzeyde eliminasyona uğrar. Pimozid, esas olarak N-dealkilasyon yoluyla olmak üzere, karaciğerde büyük oranda metabolize edilir. İki major metaboliti belirlenmiştir: 1-(4-piperidil)-2-benzimidazolinon ve 4,4-bis(4-florfenil)bütirik asit. Bu metabolitlerin antipsikotik etkinliği yoktur. Pimozidin yalnızca küçük bir bölümü idrarla değişmeden atılır. Metabolitlerin başlıca eliminasyonu böbrekler yoluyla olur. Besinlerin ve eşlik eden hastalıkların pimozidin emilim, dağılım, metabolizma ve eliminasyonu üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak besinlerle birlikte alımda ilk geçiş eliminasyonu azalacağından, kan düzeyinin yükselmesi beklenir.

Şizofrenik hastalarda pimozidin eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 55 saattir. Çalışmalarda değerlendirilen hastalarda, bireyler arasında, pimozidin serumdaki konsantrasyonunun zamana göre eğri altında kalan alan (EAA) değerleri arasında 10 katın üzerinde farklar saptanmış, doruk serum düzeyleri arasında da benzer farklılıklar gözlenmiştir. Plazma düzeyleri ile klinik bulgular arasındaki ilişki zayıf olduğundan, bunun anlamı tam olarak bilinmemektedir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.)

İlaç Etkileşmeleri

Pimozid, dozla ilişkili olarak levodopanın antiparkinson etkisini bozabilir. Diğer tüm nöroleptiklerde olduğu gibi pimozid, alkol, hipnotikler, teskin ediciler ve kuvvetli analjezikler gibi diğer santral sinir sistemi (SSS) depresyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, santral sinir sistemi depresyonu artabilir.

Pimozid esas olarak sitokrom P450 enzim sisteminin 3A4 alttipi (CYP 3A4), özellikle de CYP 2D6 aracılığıyla metabolize olur. In vitro veriler, azol antimikotikler, antiviral proteaz inhibitörleri, makrolid antibiyotikler ve nefazodon gibi potent CYP3A4 enzim sistemi inhibitörlerinin, pimozid metabolizmasını inhibe edeceğini, bunun sonucunda da pimozidin plazma düzeylerinin belirgin derecede artacağını göstermektedir. In vitro verilere göre ayrıca, kinidin de pimozidin CYP 2D6’ya bağımlı metabolizmasını azaltır. Yüksek pimozid düzeyleri, QT-uzaması riskini artırabilir. QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir. Örneğin: Bazı Sınıf IA (kinidin, dizopiramid ve prokainamid gibi) ve Sınıf III (amiodaron ve sotalol gibi) grubu antiaritmikler, trisiklik antidepressanlar (amitriptilin gibi), bazı tetrasiklik antidepressanlar (maprotilin gibi), diğer bazı antipsikotik ilaçlar (fenotiazinler ve sertindol), bazı antihistaminikler (astemizol ve terfenadin), sisaprid, bepridil, halofantrin ve sparfloksasin Metoklopramid gibi antiemetiklerle birlikte kullanıldığında ekstrapiramidal yan etki riski artar. SSS toksisitesi riski arttığından, sibutraminle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Greyfurt suyunun, CYP3A4 ile metabolize olan ilaçların metabolizmasını inhibe ettiği bilindiğinden, pimozid ile birlikte greyfurt suyu kullanılmamalıdır. Pimozidin kararlı düzeydeki sertraline ek olarak kullanıldığı in vivo bir çalışmada, pimozidin EAA ve Cmax değerlerinde %40 oranında bir artış kaydedilmiştir (bkz. “Kontrendikasyonları”).

Pimozidin sitalopram ile kombine olarak kullanıldığı diğer bir in vivo çalışmada, QT değerlerinde yaklaşık 10 milisaniyelik bir uzama gözlenmiştir. Sitalopram pimozidin EAA ve Cmax değerlerini etkilememiştir (bkz. “Kontrendikasyonları”). Pimozid (2 mg’lık tek doz) ve paroksetinin (günde 60 mg) birlikte uygulandığı bir in vivo çalışmada, pimozidin EAA değerinde ortalama %151, Cmax değerinde %62 oranında bir artış kaydedilmiştir (bkz. “Kontrendikasyonları”).

CYP1A2 de pimozid metabolizmasında rol oynayabileceğinden, reçete yazılırken, bu enzim sisteminin inhibitörleri ile teorik bir ilaç etkileşimi potansiyeli bulunduğu dikkate alınmalıdır. Pimozidin, elektrolit dengesizliğine neden olan ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmez. Diüretiklerle (özellikle de hipokalemiye neden olanlarla) birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Ancak, gerekli olduğu takdirde, potasyum-tutucu diüretikler tercih edilmelidir.

Kontraendikasyonlar

Nörofren, ağır santral sinir sistemi depresyonu olanlarda, komadaki hastalarda, pimozid veya ilaç içindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık hikayesi bulunanlarda kontrendikedir.

Depresif bozukluklarda veya Parkinson sendromunda da kullanılmamalıdır. Uzun QT sendromu /Torsades de Pointes‘e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır. QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanımı (bkz. “İlaç Etkileşimleri”) gibi, sonradan edinilmiş QT aralığı uzamasında, hipokalemi, hipomagnezemi veya klinik olarak anlamlı kardiyak bozukluklar (örneğin kısa süre önce geçirilmiş akut miyokard enfarktüsü, dekompanse kalp yetmezliği, Sınıf IA ve III antiaritmik ilaçlarla tedavi edilen aritmiler) veya klinik olarak anlamlı bradikardi olduğu bilinen hastalarda pimozid kullanılmamalıdır. Azol antimikotikleri, antiviral proteaz inhibitörleri, makrolid antibiyotikleri ve nefazodon gibi CYP 3A4 inhibe edici ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir.

Kinidin gibi CYP 2D6 inhibe edici ilaçlarla birlikte kullanımı da kontrendikedir. Her bir veya her iki sitokrom P450 sisteminin inhibisyonu, kandaki pimozid konsantrasyonunu arttırabilir ve QT aralığını uzatabilir. Pimozid’in sertralin, sitalopram ve essitalopram gibi SSRI’larla ile birlikte kullanımı kontrendikedir

GEBELİK VE LAKTASYON

Gebelik: Gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte Pimozid’in güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, doğurganlık çağındaki kadınlarda, özellikle de gebeliğin ilk trimesterinde, hekim tarafından olası yararın, fötus üzerindeki olası risklerden daha baskın görüldüğü durumlar hariç, kullanılmamalıdır. Laktasyon: Pimozid anne sütüne geçebilir. Eğer ilacın mutlaka kullanılması gerekiyorsa, emzirmeye son verilmelidir.

Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi:

Pimozid, özellikle tedavinin başlangıcında, dikkati bozabilir. Bu etki alkol ile daha da artabilir. Hastalar sedasyon riski konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makinaları kullanmamaları bildirilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Nörofren tablet büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda oral yoldan sabahları günde bir defa kullanılır. Antipsikotik ilaçlara kişisel cevap farklı olabileceği için doz hastaya uygun olarak düzenlenmeli ve hekim tarafından yakın denetim altında doz ayarlanmalıdır.

Başlangıç dozu tayin edilirken, hastanın yaşı, semptomların şiddeti ve başka nötroleptiklere hastanın göstermiş olduğu tepki dikkate alınmalıdır.

Erişkinler

Kronik şizofreni hastalarında önerilen başlangıç dozu günde bir kez 2-4 mg’dır. Daha sonra doz, istenen terapötik etki elde edilinceye veya aşırı advers etkiler ortaya çıkıncaya kadar artırılır. Dozun artırılması birer haftalık aralarla olmalı ve günlük artış 2-4 mg’ı geçmemelidir.

Ortalama idame dozu 6 mg/gün olmak üzere, olağan doz aralığı 2-12 mg/gün’dür. Maksimum günlük doz 20 mg’dır. Minimum etkili dozun uygulanmasını sağlamak üzere hastalar düzenli olarak kontrol altında tutulmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda idame dozu erişkinlerdekiyle aynıdır, ancak tedaviye erişkin başlangıç dozunun yarısı ile başlanması önerilir.

Çocuklarda kullanımı

12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı ilgili yeterli etkinlik ve güvenilirlik çalışması yoktur, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda tedaviye, gece yatmadan önce bir defada uygulanmak üzere 0.05 mg/kg’lık dozla başlanmalıdır. Doz, en fazla 0.2 mg/kg olacak şekilde, üç günlük aralarla artırılabilir. Maksimum günlük doz 10 mg’ı aşmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25° C’nin altında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Artmış psikomotor aktivite Pimozid ile gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, ilacın ajitasyon, aşırı heyecan ve şiddetli anksiyete tedavisinde etkin olmadığı veya yalnızca çok zayıf etkili olduğu gösterilmiştir.

Karaciğer hastalığı Pimozid karaciğerde metabolize edildiğinden, karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Kardiyak takip Diğer nöroleptiklerde olduğu gibi pimozid ile ani beklenmedik ölüm vakaları (günde 10 mg’ın üzerindeki dozlarda) bildirilmiştir (bkz. “Doz Aşımı”).

Çok nadir olarak bildirilen ani ölüm ve kalp durması vakalarının yanı sıra, ventriküler taşikardi ve bazı vakalarda ölümle sonlanabilen ventriküler fibrilasyon da bildirilmiştir.

Günde 16 mg’dan fazla pimozid alan hastaların kalp fonksiyonu, öncelikle EKG ile olmak üzere, periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer repolarizasyon değişiklikleri (QT aralığında uzama, T-dalgası değişiklikleri veya U-dalgası gelişimi) belirirse veya aritmiler ortaya çıkarsa, bu hastaların pimozid tedavisine olan ihtiyacı yeniden değerlendirilmelidir. Bu hastalar yakından denetlenmeli ve pimozid dozu bu kişilerde tercihen azaltılmalıdır.

Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, kalp durması ve ani ölüme neden olabilir. Tedavi cevabı ve tedavinin kesilmesi ile ilgili özellikler Şizofrenide antipsikotik ilaç tedavisine cevap gecikebilir. Eğer ilaç kesilirse semptomlar birkaç hafta hatta birkaç ay ortaya çıkmayabilir.

Yüksek dozda uygulanan antipsikotik ilaçların birdenbire kesilmesini takiben, bulantı, kusma, geçici diskinetik belirtiler ve uykusuzluk gibi akut kesilme semptomları, nadir olarak bildirilmiştir. İlacın kademeli olarak kesilmesi tavsiye edilir.

Genel Pimozid antikolinerjik yan etkilere neden olabileceğinden, antikolinerjik etkinin durumu ağrılaştırabileceği hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Pimozid karaciğerde metabolize olduğundan ve böbreklerden itrah edildiğinden dolayı, karaciğer ve böbrek hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Antipsikotik ilaçlar, epilepsi eşiğini düşürebileceklerinden, antikonvülzan tedavi uygulanan, epileptik nöbet hikayesi olan veya EEG anomalileri görülen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Gerektiği takdirde, uygun antikonvülzan tedavinin birlikte sürdürülmesi önerilir. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi Antipsikotik ajanların, vücut sıcaklığını azaltma yeteneğinin bozulmasına neden olduğu düşünülmektedir.

Ağır egzersiz, aşırı sıcağa maruz kalma, pimozidle birlikte antikolinerjik etkili ilaç kullanımı veya dehidratasyon gibi, vücut sıcaklığında artışa yol açabilen durumlarla karşı karşıya kalan hastalara pimozid reçete edilirken, dikkatli olunması tavsiye edilmelidir.

Endokrin etkiler Pimozid, tirotoksikozu olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ekstrapiramidal semptomlar Tüm nöroleptiklerde olduğu gibi tremor, rijidite, tükürük salgısında artış, bradikinezi (hareketlerde yavaşlama), akatizi, akut distoni gibi ekstrapiramidal yan etkiler görülebilir.

Antiparkinson ilaçlar önleyici tedbir şeklinde rutin olarak verilmemeli, ancak gerektiği zaman uygulanmalıdır.

Tardif diskinezi

Tüm antipsikotiklerde olduğu gibi, uzun süreli tedavi gören hastalarda veya tedavinin kesilmesini takiben, tardif diskinezi ortaya çıkabilir.

Sendromun en belirgin özelliği, dil, yüz, ağız veya çenede istemsiz ritmik hareketlerdir. Bunlar bazı hastalarda kalıcı olabilir. Yeniden tedaviye başlandığında, doz yükseltildiğinde veya başka bir antipsikotik ilaca geçildiğinde, sendrom maskelenebilir.

Mümkün olan en kısa sürede tedaviye son verilmelidir. Nöroleptik malign sendrom Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, pimozidle ilişkili nöroleptik malign sendromu bildirilmiştir. Bu sendrom, hipertermi, adale sertliği, otonomik dengesizlik (düzensiz nabız veya kan basıncı, taşikardi, terleme ve kardiyak aritmiler), ve bilinç bozukluğu ile karakterize, idiyonsinkratik bir reaksiyondur.

Hipertermi sıklıkla bu sendromun erken belirtilerinden biridir. Antipsikotik ilaç tedavisi hemen durdurulmalı, uygun destek tedavisine başlanmalı ve hasta yakın takibe alınmalıdır.

Diğer SSS etkileri

Nadir olarak bildirilen SSS belirtileri şunlardır: uyku hali, uykusuzluk, anksiyete, başağrısı, EEG değişiklikleri ve diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, grand mal epileptik nöbetler.

Endokrin etkiler

Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonal etkileri, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenore, libido azlığı ve empotansa neden olabilen hiperprolaktinemidir.

Çok nadir olarak, Uygunsuz ADH Salgısı Sendromuna veya psikojenik polidipsiye bağlı hiponatremi vakaları bildirilmiştir.

Kardiyovasküler etkiler

Çok nadir olarak hipotansiyon ortaya çıkabilir. Özellikle yüksek dozlarda ve predispozisyonu bulunan hastalarda, QT-aralığında uzama ve/veya ventriküler aritmiler çok nadir olarak bildirilmiştir. Diğer Deri döküntüleri, kaşıntı, nefes darlığı ve yüzde şişme gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadiren bildirilmiştir.

Böbrek yetmezliği, Parkinson hastalığı ve feokromasitoma olgularında dikkatli olunması gerekmektedir.

Bildirilen diğer yan etkiler şunlardır: baş dönmesi veya vertigo, güçsüzlük, ağız kuruluğu, aşırı terleme, vücut sıcaklığı değişiklikleri ve bulantı, kabızlık gibi gastrointestinal semptomlar.

Diğer nöroleptiklerde de olduğu gibi pimozidin de, yukarıdaki yan etkilere ek olarak, kalp durmasına ve açıklanamayan ani ölüme neden olabildiği bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.