Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka NOVALGIN
Etken Madde Kodu SGKFDC-METAMIZOL SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N02BB02
ATC Açıklaması Metamizol sodyum
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A05544
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,87 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 5,01 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E167B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirtiler ve semptomlar:

 

Akut doz aşımı sonrası bulantı, kusma, abdominal ağrı, böbrek fonksiyon bozukluğu/akut böbrek yetmezliği (örn. interstisyel nefrite bağlı olarak) ve daha nadir  olarak merkezi sinir sistemi semptomları (baş dönmesi, somnolans, koma, konvülziyonlar), kan basıncında düşüş (bazen şoka dönüşebilen) ve kardiyak aritmiler (taşikardi) bildirilmiştir. Çok yüksek dozlardan sonra, zararsız bir metabolitinin (rubazonik asit) atılımı sonucu idrar rengi kırmızıya dönebilir.

 

Tedavi:

 

Metamizolün bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Eğer ilaç yeni alınmışsa, etkin maddelerin daha fazla sistemik emilimini sınırlamak amacıyla primer detoksifikasyona yönelik (örn. gastrik lavaj) ya da emilimi azaltıcı (örn. aktif kömür) önlemler alınabilir. İlacın ana metaboliti (4-N-metilaminoantipirin) hemodiyaliz, hemofiltrasyon, hemoperfüzyon ya da plazma filtrasyonu yoluyla elimine edilebilir.

Endikasyonlar

Şiddetli veya dirençli ağrı ve ateş

Farmakodinamik Özellikler

Metamizol'ün analjezik, antipiretik ve antispazmodik etkileri vardır.

Metamizol, intravenöz yoldan uygulanabilir, pek çok durumda güçlü analjezik etki gösterir. Metamizol büyük olasılıkla kombine bir santral ve periferik etki şekline sahiptir. Afferent lifler, omur ilik ve periakuaduktal gri madde düzeyindeki santral etki mekanizmaları, metamizolün analjezik etkisine katkıda bulunabilir.

Farmakokinetik Özellikler

İ.v. kullanıldığında analjezik etki 15 dakika içinda başlar. Metamizol'ün ana metaboliti 4-metilaminoantipirin'dir. Serum ve idrarda esas olarak bu metabolit bulunur. Parenteral verilen dozun % 90'dan fazlası 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

İntramüsküler/İntravenöz

Formülü

5 ml’lik bir ampul, 2.5 g metamizol sodyum ve ad. 5 ml enjeksiyonluk distile su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir.Bu nedenle düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

 

Novalgin % 5 glukoz, % 0.9 NaCl ya da ringer laktat solüsyonunda çözünebilir. Ancak stabiliteleri sınırlı olduğu için bu solüsyonlar hemen uygulanmalıdır.

 

Geçimsizlik olasılığı nedeniyle metamizol sodyum başka enjektabl ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Kontraendikasyonlar
 •      Metamizol ya da diğer pirazolonlara (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidinlere (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) karşı alerji, örn. bu maddelerden birine karşı önceden gelişen agranülositoz.
 •      Bozulmuş kemik iliği fonksiyonu (örn. sitostatik tedavi sonucu oluşan) ya da hematopoetik sistem hastalıkları.
 •      Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi analjeziklere karşı bronkospazm ya da diğer anafilaktoid reaksiyonlar (örn. ürtiker, rinit, anjiyoödem) gelişen hastalar. 
 •      Novalgin’in yardımcı maddelerinden birine karşı alerji
 •      Akut intermitan hepatik porfiria (porfiria ataklarının indüksiyon riski)
 •      Konjenital glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliği (hemoliz riski)
 •      3 aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıktaki bebekler

 

3 ila 11 ay arasındaki bebeklerde Novalgin intravenöz yolla uygulanmamalıdır.

 

Hemodinamiği stabil olmayan ve/veya hipotansiyonu olan hastalarda Novalgin parenteral yolla uygulanmamalıdır.

 

Gebelikte kullanım için “Gebelik ve Emzirme döneminde kullanım” bölümüne bakınız.

 

Emziren kadınlardaki kullanım için “Gebelik ve Emzirme döneminde kullanım” bölümüne bakınız.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Novalgin ampul mutlaka hekim tavsiyesiyle kullanılmalıdır. İntravenöz uygulama hekim kontrolü altında yapılmalıdır.

 

Doktorun başka bir önerisi yoksa aşağıda bildirilen dozlar uygulanır.

 

Hızlı analjezik etki gerektiğinde ya da oral veya rektal uygulamanın endike olmadığı durumlarda intravenöz veya intramüsküler uygulama tavsiye edilir.

 

Yetişkinler ve 15 yaş ve üzerindeki üzerindeki gençler:

 

İntravenöz veya intramüsküler yoldan uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml'dir.Bir defalık bu dozlar günlük maksimum doz 10 ml’ye (5 g) kadar artırılabilir.

 

Çocuklar ve küçük çocuklar:

 

Tıbbi zorunluluk olmadıkça, Novalgin 3 aylıktan küçük  veya 5 kg'dan düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır.Bir yaşından küçük çocuklarda Novalgin yalnızca intramusküler yoldan uygulanmalıdır.

 

Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocukta bir defalık doz 0.4 ila 1ml'dir.

 

Vücut ağırlığı daha düşük veya daha fazla olanlarda doz uygun şekilde azaltılır veya artırılır.

Aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir.

 

Vücut ağırlığı

i.m.(tek doz)

i.v(tek doz)

Maksimum doz/gün

Bebekler(5-8 kg)

0.1-0.2 ml

-

0.4 g

Çocuklar(9-15 kg)

0.2-0.5 ml

0.2-0.5 ml

1.0 g

Çocuklar(16-23 kg)

0.3-0.8 ml

0.3-0.8 ml

1.6 g

Çocuklar(24-30 kg)

0.4-1.0 ml

0.4-1.0 ml

2.0 g

Çocuklar(31-45 kg)

0.5-1.5 ml

0.5-1.5 ml

3.0 g

Çocuklar(46-53 kg)

0.8-1.8 ml

0.8-1.8 ml

3.6 g

 

Bildirilen bu bir defalık dozlar günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir. 

 

Kullanım şekline ilişkin uyarılar:

 

Şok tedavisi için gerekli önlemler alınmalı, enjeksiyon solüsyonu vücut ısısına getirildikten sonra uygulanmalıdır.

Şiddetli kan basıncı düşüklüğü ile şok halinin ortaya çıkmasında en sık rastlanan sebep enjeksiyonların hızlı yapılmasıdır. Bu nedenle, ani kan basıncı düşmesine karşı intravenöz enjeksiyonlar hasta yatar durumdayken kan basıncı, nabız ve solunum kontrol altında tutulmak kaydıyla çok yavaş, dakikada 1 ml'yi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Alerjik olmayan kan basıncı düşüklüğü doza bağlı olabileceği için 1 g'ın üzerindeki metamizol dozları ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. Novalgin enjeksiyon solüsyonu aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

 

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda, metamizolün eliminasyon hızı azaldığı için yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Ancak, kısa süreli tedavi için dozun azaltılması gerekmez. Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzun dönemli tedavi ile ilgili olarak kazanılmış yeterli deneyim mevcut değildir.

 

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Novalgin ampul 500mg/ml: 2ml x 10 ampul; 2ml x 50 ampul

Novalgin damla 500mg/ml:10ml'lik şişelerde

Novalgin şurup (%5) 250mg/5ml(1ölçek):100 ml'lik şişelerde

Novalgin tablet 500mg: 20 tabletlik blister ambalajda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Novalgin ampul 500mg/ml: 5ml x 5 ampul

Uyarılar/Önlemler

Metamizol kaynaklı agranülositoz, en az bir hafta süren immüno-alerjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilirler.

 

Tüm hastalar, muhtemelen nötropeniyle ilişkili olan aşağıdaki belirti veya semptomların herhangi birinin görülmesi halinde derhal ilacı bırakmaları ve doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır: ateş, titremeler, boğaz ağrısı, oral kavitede ülserasyon. Nötropeni (< 1,500 nötrofil/mm3) söz konusu olduğunda, tedavi derhal kesilmeli ve tam kan sayımı acil olarak kontrol edilmeli ve normal değerlere dönünceye değin izlenmelidir.

 

Anafilaktik şok: Bu tip reaksiyonlar esas olarak duyarlı hastalarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, astımlı ya da atopik hastalarda metamizol ihtiyatla yazılmalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar). 

 

ANAFİLAKTİK/ANAFİLAKTOİD REAKSİYONLAR

 

Uygulama yolu seçilirken parenteral uygulamanın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar açısından daha yüksek bir risk taşıdığı göz önüne alınmalıdır.

 

Özellikle aşağıdaki hastalar metamizole karşı olası şiddetli anafilaktoid reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar (bakınız Kontrendikasyonlar):

 

 •      Bronşiyal astımı olan hastalar; özellikle de aynı anda rinosinusitis polipozalsı olanlar
 •      Kronik ürtikeri olan hastalar 
 •      Alkol intoleransı olan hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, lakrimasyon ve belirgin yüz kızarıklığı gibi semptomlarla reaksiyon veren hastalar. Alkol intoleransı önceden tanı konmamış analjezik astım sendromunun göstergesi olabilir. 
 •      Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı intoleransı olan hastalar
 •      Novalgin uygulanmadan önce hastalar dikkatlice sorgulanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar açısından özel risk altında olduğu saptanan hastalarda, Novalgin olası riskler ve beklenen yarar dikkatlice değerlendirildikten sonra uygulanmalıdır. Bu koşullar altında Novalgin kullanılacaksa sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

 

Anaflaktik şok görülürse aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Terleme,bulantı,siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında enjeksiyona derhal son verilir. Mutad olarak alınan diğer önlemlerle birlikte hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılır ve solunum yolu açık tutulur.

Derhal uygulanması gereken ilaçlar:

i.v. yoldan adrenalin(epinefrin): Bunun için piyasada mevcut 1/1000'lik bir epinefrin çözeltisinin 1 ml'si 10 ml'ye seyreltilir ve bunun 1 ml'si (0.1 mg epinefrin) nabız ve kan basıncı kontrol edilerek yavaş bir şekilde  enjekte edilir (kalp ritm bozukluklarına dikkat!). Gerekirse epinefrin enjeksiyonları tekrarlanabilir.

Daha sonra i.v. yoldan glikokortikoidler, örneğin 250-1000 mg metilprednizolon uygulanır. Bu dozlar normal ağırlıktaki bir erişkin için önerilen dozlardır. Çocuklarda vücut ağırlığı ile bağlantılı doz azaltılması yapılmalıdır.Gerekirse bu dozlar tekrarlanabilir.

Bunu takiben  plazma ekspander Human Albumin, tam elektrolit çözeltisi gibi solüsyonlarla i.v. yoldan volüm substitüsyonu yapılır.

Diğer tedavi yöntemleri: Suni solunum, oksijen inhalasyonu ve antihistaminikler.

 

İZOLE HİPOTANSİF REAKSİYONLAR

 

Metamizol uygulaması izole hipotansif reaksiyonlara neden olabilir (Yan etkiler/advers etkiler). Bu reaksiyonlar muhtemelen doza bağımlıdır ve daha çok parenteral uygulamadan sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Aşağıda belirtilen durumlarda da bu tür şiddetli hipotansif reaksiyonları önlemek amacıyla dikkat edilmesi gerekenler:

 

 •      İntravenöz enjeksiyon yavaş uygulanmalıdır.
 •      Önceden mevcut hipotansiyon ile birlikte bozulmuş hemodinamği olan; volüm kaybı ve dehidratasyonu olan hastalarla, dolaşımın stabil olmadığı ya da başlangıç halinde dolaşım yetmezliği olan hastalarda ve,
 •      Yüksek ateşi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Bu tür hastalarda metamizol endikasyonu özel bir hassasiyetle belirlenmelidir; eğer bu koşullar altında Novalgin uygulanacaksa, sıkı bir medikal gözetim gerekir. Hipotansif reaksiyon riskini azaltmak için koruyucu önlemler (hemodinamiğin stabilizasyonu) gerekli olabilir. Hipotansiyonu olan ya da dolaşımı stabil olmayan hastalar için  "Kontrendikasyonlar" bölümüne bakınız.

 

Metamizol, şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarları stenozları olan hastalar gibi, kan basıncının düşürülmesinden kaçınılması gereken hastalarda yalnızca yakından hemodinamik izleme altında kullanılmalıdır.

 

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda, yüksek metamizol dozlarından kaçınılması önerilmektedir, zira bu hastalarda metamizol eliminasyon hızı azalmaktadır.

 

Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonun ilk belirtisi görüldüğünde enjeksiyonun durdurulabilmesini garanti etmek (bkz. Yan etkiler/advers etkiler) ve izole hipotansif reaksiyonlar riskini minimum düzeye indirmek için, intravenöz enjeksiyon çok yavaş uygulanmalıdır (dakikada 1 ml’yi aşmamalıdır).

 

Gebelik ve Emzirme döneminde kullanım:

 

Kategori C. Metamizol plasentayı geçer. İlacın fetusa zararlı olduğuna dair bir bulgu mevcut değildir: Metamizol  sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiştir ve yalnızca maternal olarak da toksik olan yüksek dozlarda fetotoksisite gözlenmiştir. Ancak yine de Novalgin ’in hamilelikte kullanımı ile ilgili klinik veriler yetersizdir.

 

Bu yüzden, hamileliğin ilk üç ayında Novalgin'in kullanılmaması önerilir. Bunu takip eden  üç ayda da, sadece potansiyel yarar ve risk bir doktor tarafından dikkatlice tartıldıktan sonra kullanılır.

 

Ancak, Novalgin gebeliğin son üç ayında kullanılmamalıdır. Çünkü, metamizolün sadece zayıf bir prostaglandin sentez inhibitörü olmasına rağmen, duktus arteriozusun erken kapanması ve hem maternal hem de neonatal trombosit agregabilitesindeki bozulmaya bağlı olarak perinatal komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı göz ardı edilemez.

 

Metamizol metabolitleri anne sütüne geçer. Novalgin uygulanması sırasında ve sonraki 48 saat boyunca emzirmekten kaçınılmalıdır.

 

Araç veya makine kullanımı:

 

Önerilen dozaj sınırları içinde konsantrasyon ve reaksiyon yeteneği üzerinde bilinen herhangi bir istenmeyen etki yoktur. Ancak yine de, en azından yüksek dozlarda, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğinin bozulabileceği ve bu yeteneğin özel önem taşıdığı durumlarda (örneğin araba ya da makine kullanma) bir risk oluşabileceği göz önüne alınmalıdır (özellikle de alkol kullanımı söz konusu ise).

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulanabilir olduğunda, aşağıdaki CIOMS sıklık derecelendirmesi kullanılmaktadır: Çok yaygın ³ %10; Yaygın ³ %1 ve < %10; Yaygın olmayan ³ %0.1 ve < % 1; Nadir ³ %0.01 ve < % 0.1; Çok nadir < % 0.01.

 

ANAFİLAKTİK/ANAFİLAKTOİD REAKSİYONLAR

 

Nadir durumlarda, metamizol anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlara neden olabilir ve çok nadir olgularda bu reaksiyonlar şiddetli ve yaşamı tehdit eder bir hal alabilir. Bu reaksiyonlar Novalgin daha önce defalarca hiçbir şikayete yol açmadan kullanılmış olsa bile ortaya çıkabilir.

 

Bu tür reaksiyonlar; metamizolün enjeksiyonu sırasında ya da saatler sonra ortaya çıkabilir. Ancak buradaki olağan durum uygulamadan sonraki ilk bir saat içinde reaksiyonun oluşmasıdır.

 

Daha hafif anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar; tipik olarak kutanöz ve mukozal semptomlar (kaşınma, yanma, kızarma, ürtiker, kabartılar gibi), dispne ve daha az sıklıkla gastrointestinal şikayetler halinde ortaya çıkar.

 

Hafif reaksiyonlar; zamanla jeneralize ürtiker, şiddetli anjiyoödem (hatta larinksi de kapsayacak şekilde), şiddetli bronkospazm, kardiyak aritmiler, kan basıncında düşüş (bazen öncesinde kan basıncı artışıyla) ve dolaşım şoku ile şiddetli formlara ilerleyebilir.

 

Analjeziğe karşı toleransı olmayan astım sendromu olan hastalarda, bu reaksiyonlar tipik olarak astım atakları şeklinde görülür.

 

DİĞER KUTANÖZ VE MUKOZAL REAKSİYONLAR

 

Yukarıda bahsedilen kutanöz ve mukozal anafilaktik/anafilaktoid manifestasyonların yanı sıra, zaman zaman fikse ilaç erüpsiyonları, nadiren raş ve izole olgularda Stevens-Johnson sendromu  ya da Lyell sendromu ortaya çıkabilir.

 

HEMATOLOJİK REAKSİYONLAR

 

Nadiren lökopeni ve çok nadir olgularda agranülositoz veya trombopeni gelişebilir. Bu reaksiyonların immünolojik kaynaklı olduğu kabul edilir. Bunlar, daha önce hiçbir komplikasyon olmaksızın birçok kez Novalgin kullanılmış olmasına rağmen yine de oluşabilir. Agranülositoz yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir.

 

Agranülositozun tipik belirtileri; enflamatuar mukozal lezyonlar (örn. orofarengeal, anorektal, genital), boğaz ağrısı ve ateştir (hatta bazen beklenmedik şekilde persistan ya da rekürran ateş). Ancak, antibiyotik tedavisi uygulanan hastalarda agranülositozun tipik belirtileri minimal düzeyde olabilir. Eritrosit sedimantasyon hızı çok artmıştır ve lenf nodları tipik olarak hafif bir şekilde büyümüştür ya da büyüme söz konusu değildir.

 

Trombositopeninin tipik belirtileri; kanama eğilimi ile deride ve muköz membranlarda peteşilerdir.

 

İZOLE HİPOTANSİF REAKSİYONLAR

 

Zaman zaman, uygulama sırasında ve uygulamadan sonra geçici izole hipotansif reaksiyonlar oluşabilir (muhtemelen fizyolojik kaynaklı olan ve anaflaktik/anafilaktoid reaksiyonun diğer belirtilerini içermeyen) ve nadir olgularda bu reaksiyon kan basıncında kritik düşüş formunu alabilir. Hızlı intravenöz enjeksiyon bu tür hipotansif reaksiyonu riskini arttırabilir.

 

DİĞER REAKSİYONLAR

 

Çok nadir olgularda, özellikle böbrek hastalığı öyküsü olan hastalarda, böbrek fonksiyonu akut olarak kötüleşebilir (akut böbrek yetmezliği) ve bazı olgularda oligüri, anüri veya proteinüri ortaya çıkabilir. İzole olgularda akut interstisyel nefrit görülebilir.

 

Bazen idrarda kırmızı renklenme gözlenmiştir; bu, düşük konsantrasyonda bulunan bir metabolite (rubazonik asit) bağlı olabilir.

 

Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve lokal reaksiyonlar meydana gelebilir. Tabloya bazen flebit de eklenebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.