Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka OFERTA
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 56
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AH03
ATC Açıklaması Olanzapin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 183,27 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 165,11 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımının en sık rastlanan semptomları (> % 10’luk insidansla) taşikardi, ajitasyon/agresiflik, kekemelik, çeşitli ekstrapiramidal semptomlar ve sedasyondan komaya kadar değişen bilinç düzeyinde azalmadır. Doz aşımının tıbbi bakımdan anlamlı diğer sekelleri; delirium, konvülsiyon, koma, muhtemel nöroleptik habis sendrom, solunum sistemi depresyonu, aspirasyon, hipertansiyon veya hipotansiyon, kalpte aritmiler (doz aşımı vakalarının % 2’sinden azında) ve kardiyopulmoner arresttir. Ölümle sonuçlanma 450 mg kadar düşük doz aşımlarında bildirilmiştir, ancak 1500 mg’lık doz aşımını takiben yaşamın sürdüğü de bildirilmiştir. Olanzapinin spesifik bir antidotu yoktur. Emesis başlatılması önerilmez. Doz aşımının standart önlemleri uygulanmalıdır (ör. gastrik lavaj, aktif kömür ve laksatif verilmesi). Aktif kömür olanzapin biyoyararlanımını % 50-60 azaltır. Akut doz aşımı vakalarında hava yolu açık tutulmalı ve yeterli oksijenasyonla ventilasyon sağlanmalıdır. Hipotansiyon ve dolaşım kollapsı, intravenöz sıvılar ve/veya norepinefrin gibi sempatomimetik ilaçlarla tedavi edilmelidir. Epinefrin, dopamin veya diğer beta agonist aktiviteye sahip olan diğer sempatomimetik ajanlar kullanılmamalıdır. Muhtemel aritmileri fark edebilmek için kardiyovasküler izleme gereklidir. Hasta iyileşinceye kadar yakın tıbbi gözetim ve izlemeye devam edilmelidir.

Endikasyonlar

Yetişkinler ve 13-17 yaş arası ergenlerde:

OFERTA, şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir. OFERTA, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir. Bipolar bozuklukta, OFERTA, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir. Doktorlar, 13-17 yaş arası ergenler için alternatif tedaviler arasında karar verirken, ağırlık artışı ve hiperlipidemi için artan potansiyeli de (yetişkinler ile karşılaştırıldığında ergenlerde) göz önünde bulundurmalıdırlar. Doktorlar ergenlere bu ilacı verirken potansiyel uzun dönem riskleri de dikkate almalıdırlar. Bu durum, birçok vakada doktorları öncelikli olarak diğer ilaçları kullanmaya yönlendirebilecektir.

Farmakodinamik Özellikler

Olanzapin, çeşitli reseptör sistemleri üzerinde geniş bir farmakolojik profil sergileyen antipsikotik bir ajandır. Olanzapinin serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6; dopamin D1, D2, D3, D4, D5, kolinerjik muskarinik reseptörler (m1-m5), α1 adrenerjik ve histamin H1 reseptörlerine karşı afinitesi vardır. Yapılan çalışmalarda, olanzapinin ekstrapiramidal sistemi etkilemeksizin mezolimbik sistemi etkilediği gösterilmiştir. Olanzapinin dopamin D2 reseptörlerinden çok, 5HT2 reseptörlerine karşı afinitesi vardır. Şizofrenik hastalar üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre olanzapin diğer antipsikotik ajanlara kıyasla D2 reseptörlerine daha az bağlanır. Olanzapinin pozitif semptomların yanısıra negatif semptomlarda da istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağladığı şizofrenik hastalar üzerinde yapılan klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Olanzapinin pozitif semptomlar üzerinde olduğu kadar, negatif semptomlar üzerinde de etkili olması ve tedaviye eşlik eden akut ekstrapiramidal advers reaksiyon ile tardif diskinezi oluşturucu etkisinin düşük bulunması, bu aktivite profili ile açıklanmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler
Olanzapin oral uygulama sonrasında iyi emilir ve doruk plazma konsantrasyonlarına 5-8 saatte ulaşır. Emilimi yemeklerden etkilenmez.
 
Olanzapin karaciğerde, oksidasyon ve konjügasyon reaksiyonları ile metabolize edilir. Dolaşımdaki başlıca metaboliti 10-N-glukuroniddir ve kan-beyin bariyerini geçemez. P450-CYP1A2 ve P450-CYP2D6 sitokromları aracılığıyla N-desmetil ve 2-hidroksimetil metabolitleri meydana gelir, ancak bu metabolitlerin in vivo aktiviteleri yoktur. Esas farmakolojik aktivite olanzapine aittir. Sağlıklı gönüllülerde, oral uygulama sonrasında ortalama eliminasyon yarı ömrü yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Ortalama eliminasyon yarı ömrü: 65 yaşın altındaki erkeklerde 29 saat, kadınlarda ise 39 saattir. 65 yaş ve üzerindeki erkeklerde 49 saat, kadınlarda ise 55 saattir.
 
Yaşlı (65 yaş ve üzeri) hastalarda ortalama eliminasyon yarı ömrü gençlere kıyasla daha uzun, klirens ise daha düşüktür. Yaşlılardaki farmakokinetik değişkenlik gençlerdeki normal sınırları geçmez. Olanzapinin 5-20 mg/gün arasındaki dozlarında yaşlılarda ve gençlerde benzer bir yan etki profiline sahip olduğu gösterilmiştir.
 
Ortalama eliminasyon yarı ömrü erkeklere kıyasla kadınlarda daha uzundur, klirens ise daha düşüktür. Olanzapinin kadınlarda ve erkeklerde benzer bir emniyet profiline sahip olduğu bilinmektedir.
 
Sigara içen hastalara kıyasla sigara içmeyen hastalarda ortalama eliminasyon yarı ömrü daha uzun (30.4 saatten 38.6 saate uzar), klirens ise (27.7 l/saate karşılık 18.6 l/saat) daha düşüktür.
Olanzapinin plazma klirensi; yaşlılarda gençlerdekinden, kadınlarda erkeklerdekinden ve sigara içmeyenlerde sigara içenlerdekinden daha düşüktür. Ancak bireyler arasında bütün olarak görülen farklılıklarla kıyaslandığında yaş, cinsiyet ve sigara içmeye bağlı etkiler çok önemli değildir.
 
Renal yetersizliği olan (kreatinin klirensi<10 ml/min) hastalarda, eliminasyon yarı ömrü ve klirens sağlıklı gönüllülerden anlamlı olarak farklı değildir.
 
Hepatik yetersizliğin olanzapin klirensini azaltması beklenir, ancak sirozu olan (Child Pugh derecesi A ve B) hastalar üzerinde yapılan bir çalışma sonucuna göre hepatik bozukluk olanzapin farmakokinetiğini fazla etkilememiştir.
 
Kafkas, Japon ve Çinli gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada farmakokinetik parametreler bu üç popülasyon için benzerdir.
 
Olanzapin, plazma proteinlerine yaklaşık % 93 oranında, 7-1000 ng/ml arasında değişen konsantrasyonlarda, bağlanır. Olanzapin, öncelikle albümine ve α1-asit gliko proteine bağlanır.
Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet, 5 mg olanzapin içerir.

Boyar madde: Titanyum dioksit, laktoz monohidrat.

İlaç Etkileşmeleri
Olanzapin’in santral sinir sistemi üzerindeki primer etkileri göz önüne alınarak diğer santral etkili ilaçlarla veya alkolle birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Olanzapin, levodopa ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir.
 
Diğer ilaçların olanzapin üzerindeki muhtemel etkileri:
Antasit (aluminyum, magnezyum) veya simetidinin tek dozları Olanzapin’in oral biyoyararlanımını etkilememiştir. Aktif karbonla birlikte verildiğinde olanzapin biyoyararlanımı % 50-60 azalmıştır. Fluoksetin (60 mg tek doz veya 8 gün boyunca günde 60 mg) olanzapinin doruk plazma konsantrasyonunda % 16 yükselmeye ve klirensinde % 16 azalmaya neden olur. Bireyler arasındaki toplam farklılıklarla kıyaslandığında bu faktörün etkisi hafif kalır ve rutin doz modifikasyonu gerektirmez. Olanzapinin metabolizması, birlikte içilen sigaradan (sigara içmeyenlerde sigara içenlere kıyasla klirens % 33 daha azdır ve terminal eliminasyon yarı ömrü % 21 daha uzundur) veya karbamazepinden (karbamazepinle birlikte uygulandığında olanzapin klirensi % 44 artar ve terminal eliminasyon yarı ömrü % 20 azalır) etkilenebilmektedir. Sigara ve karbamazepin P450-1A2 aktivitesini indükler.
 
Bir P450-1A2 inhibitörü olan Fluvoksamin’in olanzapin metabolizmasını anlamlı olarak inhibe ettiği gösterilmiştir. Fluvoksamin’i takiben olanzapin doruk plazma konsantrasyonu (Cmax) değerindeki ortalama artış sigara kullanmayan kadınlarda % 54, sigara içen erkeklerde % 77’dir, olanzapinin eğri altında kalan alan (EAA) değerindeki ortalama artış sırasıyla % 52 ve % 108 olur. Fluvoksamin veya siprofloksasin ve ketokonazol gibi diğer P450-1A2 inhibitörlerini kullanan hastalarda olanzapin tedavisine daha düşük dozla başlanmalıdır. Bir P450-1A2 inhibitörü ile tedaviye başlandığında olanzapin dozunun azaltılması düşünülmelidir.
 
Olanzapinin diğer ilaçlar üzerindeki muhtemel etkisi:
Yapılan klinik çalışmalarda tek doz olanzapinin imipramin/desipramin (P450-2D6 veya P450-3A/1A2), varfarin (P450-2C9), teofilin (P450-1A2) veya diazepam (P450-3A4 ve P450-2C19) metabolizmalarını etkilediğine dair bulgu bulunmamaktadır. Olanzapin lityum veya biperidenle birlikte verildiğine etkileşim göstermemiştir. Olanzapinin metabolizmayı inhibe etme kabiliyeti başlıca beş sitokrom üzerinde, in vitro yöntemle incelenmiştir. Bu çalışmalarda, yaklaşık 0.2 μM olan olanzapin plazma konsantrasyonuyla karşılaştırıldığında sitokromların inhibisyon sabitleri: 3A4 (491 μM), 2C9 (751 μM), 1A2 (36 μM), 2C19 (920 μM) ve 2D6 (86 μM)’dır. Söz konusu P450 sistemlerinin olanzapin tarafından ortalama maksimum inhibisyonu % 0.7’den az olacaktır. Bu bulguların klinik anlamı bilinmemektedir. 
Kontraendikasyonlar

Oferta (Olanzapin), ilaca veya ürünün içerdiği herhangi bir komponente karşı bilinen duyarlılığı olan hastalarda ve dar açılı glokom riski taşıdığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Yetişkinlerde:
 
Şizofreni: Oferta (Olanzapin) için önerilen başlangıç dozu, günde bir defa 5-10 mg’dır. Birkaç gün içerisinde 10 mg/gün’lük hedef doza ulaşılır.
 
Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg’dır.
 
Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi: Önerilen başlangıç dozu 10 mg/gün’dür.
 
Şizofreninin ve manik dönemlerin tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma bakılarak, günde 5-20 mg arasında ayarlanabilir.
 
13-17 yaş arası ergenlerde:
 
13-17 yaş arası ergenlerde şizofreni ve bipolar bozuklukta, OFERTA için önerilen başlangıç dozu, hedef doz 10 mg/gün olacak şekilde, günde bir defa 2.5 veya 5 mg’dır.
 
Doz ayarlaması gerektiğinde, 2.5 mg veya 5 mg’lık doz artışları ve azaltışları önerilmektedir. 20 mg/gün’ün üzerindeki dozların etkinliği ve güvenliliği klinik çalışmalarda incelenmemiştir.
Şizofreninin ve manik dönemlerin tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma bakılarak, günde 2.5-20 mg arasında ayarlanabilir.
 
Önerilen başlangıç dozundan daha yüksek bir doza, yalnızca klinik olarak uygun şekilde yeniden değerlendirme yapıldıktan sonra geçilmeli ve artış, doz aralıkları 24 saatten kısa olmayacak şekilde yapılmalıdır. Olanzapinin emilimi gıdadan etkilenmediği için, aç veya tok karnına verilebilir. Olanzapin kullanımı kesilirken, kademeli doz azaltımına gidilmelidir.
 
Özel popülasyonlarda doz: Zayıf, hipotansif reaksiyonlara eğilimi olan, olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilen birden fazla faktörün söz konusu olduğu (örn. 65 yaşın üzerindeki, sigara içmeyen kadın hastalar) ya da olanzapine farmakodinamik olarak daha duyarlı olan hastalar için önerilen başlangıç dozu 5 mg’dır. Endike olduğunda, bu hastalar için doz artışı dikkatle yapılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:OFERTA, şizofreni ve bipolar bozuklukla ilişkili manik dönemlerin tedavisinde, 13-17 yaş arası ergenlerde endikedir. Yetişkin hastalarla yapılan çalışmalarla kıyaslandığında, ergenlerde, daha fazla kilo alımı, yüksek sedasyon, toplam kolesterol, trigliseridler, LDL kolesterol, prolaktin ve hepatik transaminaz seviyelerinde büyük ölçüde yükselmeler olmuştur. Hastalar olanzapin ile ilişkili potansiyel uzun dönem riskleri konusunda bilgilendirilmeli ve bu risklerin onları öncelikle başka ilaçları kullanma konusunda yönlendirebileceği bildirilmelidir. Olanzapinin 13 yaşın altındaki hastalarda kullanımının etkinliği ve güvenliliği saptanmamıştır.
 
Yaşlılar: 5 mg/gün’lük doz rutin kullanımda endike değildir ancak 65 yaş ve üzerindeki hastalarda tedavinin başlangıcında kullanılır.
 
Renal ve hepatik yetersizlik: Bu tip hastalarda tedaviye 5 mg/gün’lük dozla başlanmalıdır. Hepatik yetersizlikte (siroz, Child-Pugh derecesi A ve B) 5 mg/gün olan başlangıç dozu dikkatle arttırılmalıdır.
 
Sigara ve cinsiyet: Cinsiyete ve sigara kullanımına bağlı doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir. Olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilen birden fazla faktör söz konusu olduğunda (kadınlar, yaşlılar, sigara içmeyenler) başlangıç dozunun düşük tutulması düşünülmelidir. Bu tür hastalarda doz konservatif olarak yükseltilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Oferta 7.5 mg, 28 Film Tablet Oferta 10 mg, 28 Film Tablet

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

56 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Diyabet hastalarının ve diabetes mellitus gelişmesi riski taşıyan hastaların olanzapin tedavisi sırasında uygun tıbbi gözetim altında tutulması önerilmektedir.
 
Birlikte bulunan diğer hastalıklar: Olanzapin in vitro koşullarda antikolinerjik aktivite gösterirken, klinik çalışmalarda yan etki insidansının düşük olduğu bildirilmiştir. Ancak, diğer hastalıkları bulunan hastalar üzerindeki klinik deneyim sınırlı olduğundan prostat hipertrofisi, paralitik ileusu ve benzeri hastalığı olan bireylerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
Antipsikotik tedavi sırasında hastaların klinik durumunun iyileşmesi belli bir zaman alabileceğinden hasta bu periyod sırasında yakından izlenmelidir.
 
Özellikle tedavinin başlangıcında, hepatik transaminazlarda (ALT, AST) geçici asemptomatik yükselmeler nadiren gözlenmiştir. ALT ve/veya AST düzeyleri yükselmiş, hepatik yetersizlik semptomları görülen, azalmış karaciğer fonksiyon kapasitesine dair daha önceden varolan bulgulara sahip ve potansiyel hepatotoksik ilaç kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında ALT ve/veya AST seviyelerinin yükselmesi halinde hasta yakından izlenmeli ve dozun azaltılması düşünülmelidir. Hepatit teşhis edilmesi halinde olanzapin kullanımına son verilmelidir.
 
Diğer nöroleptik ilaçlarla olduğu gibi, herhangi bir nedenden dolayı lökosit ve/veya nötrofil sayıları düşük olan hastalarda, ilaca bağlı kemik iliği depresyonu/toksisite hikayesi olanlarda, başka bir hastalığın, radyoterapinin ya da kemoterapinin neden olduğu kemik iliği depresyonu olanlarda, hipereozinofilik durumlarda ve miyeloproliferatif hastalığı olanlarda dikkatli olunmalıdır.
 
Nöroleptik Habis Sendrom (NMS): Söz konusu sendrom, antipsikotik ilaçların kullanımı sırasında görülen, potansiyel olarak ölümcül bir semptom kompleksidir. NMS’nin klinik belirtileri; hiperpireksi, kaslarda rijidite, mental durum değişikliği ve otonom instabilite bulgularıdır (nabız ve kan basıncında düzensizlik, taşikardi, terleme ve kardiyak aritmiler). Bunlara ilave olarak kreatinin fosfokinaz düzeylerinin yükselmesi, miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut renal bozukluk gibi işaretler de görülebilir. NMS’yi düşündüren işaret ve semptomların gelişmesi veya NMS’nin klinik belirtileri görülmeksizin nedeni bilinmeyen yüksek ateş görülmesi halinde bütün antipsikotik ilaçların kullanımına olanzapin dahil son verilmelidir.
 
Nöbet hikayesi olan veya nöbet eşiğini düşüren faktörlere sahip hastalarda olanzapin dikkatle kullanılmalıdır.
 
Olanzapin, konvülsiyon anamnezi veren hastalarda ya da konvülsiyonların eşlik ettiği hastalıkları bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Tardif diskinezi: Yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, olanzapin tedavisine eşlik eden diskinezi görülme insidansı diğer ilaçlarla kıyaslandığında istatistiksel olarak daha azdır. Tardif diskinezinin görülme riski uzun süreli kullanımda fazlalaşır. Olanzapin kullanan bir hastada tardif diskinezi işaret veya semptomlarının görülmesi halinde doz azaltılmalı veya ilaç kullanımına son verilmelidir. Ancak bazı hastalar, bu sendromun varlığına rağmen olanzapin tedavisine devam edilmesinden fayda görebilmektedir.
 
Olanzapin primer CNS etkileri nedeniyle, diğer santral etkili ilaçlarla veya alkolle birlikte dikkatle kullanılmalıdır. In vitro dopamin antagonistik etki göstermesi nedeniyle olanzapin, direkt ve indirekt dopamin agonistlerinin etkisini antagonize edebilir.
 
Yapılan klinik çalışmalarda, yaşlılarda hipotansiyon nadiren görülmüştür. Diğer antipsikotik ilaçlarla olduğu gibi, 65 yaşın üzerindeki hastalarda kan basıncı periyodik olarak ölçülmelidir.
 
Olanzapin, yapılan klinik çalışmalarda QT aralığında kalıcı bir artışa neden olmaz. 1685 vakanın sadece 8’inde QTc (düzeltilmiş QT aralığı) aralığı artmıştır. Diğer antipsikotiklerle olduğu gibi QTc aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla birlikte verilirken özellikle yaşlılarda dikkatli olunmalıdır.
 
Tromboembolizm: Olanzapin tedavisi ve venöz tromboembolizm (VTE) arasında zamansal ilişki çok seyrek (<%0.01) olarak bildirilmiştir. Olanzapin tedavisi ile venöz tromboembolizm görülmesi arasında bir nedensellik ilişkisi saptanmamıştır. Ancak, şizofrenisi olan hastalarda çoğunlukla venöz tromboembolizm risk faktörleri var olduğundan, hastaların hareketsizliği gibi VTE ile ilgili tüm risk faktörleri belirlenmeli ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
 
İntihar: Şizofreni ve bipolar bozuklukta intihara teşebbüs olasılığı hastalıktan gelen nedenlerden ötürü mevcuttur ve ilaç tedavisinin yanı sıra yüksek riskteki hastalar yakından izlenmelidir.
 
Disfaji: Antipsikotik ilaç kullanımı sırasında özofageal dismotilite ve aspirasyon görülebilmektedir. İlerlemiş Alzheimer hastalığı olan hastalarda aspirasyon pnömonisi sık karşılaşılan bir morbidite ve mortalite nedenidir. Olanzapin ve diğer antipsikotik ilaçlar, aspirasyon pnömonisi riski bulunan hastalarda tedbirli ve dikkatli kullanılmalıdır. 
 
Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb. nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.
 
Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi C’dir.Gebe kadınlar üzerinde yeterli kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Olanzapin kullanan hastalar gebe kaldıkları veya gebelik planladıkları takdirde bunu doktorlarına bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar. İnsanlar üzerindeki deneyim sınırlı olduğundan hasta için beklenen yararlar risklerden daha fazla olmadıkça olanzapin gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Olanzapinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmediği için, süt veren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmez.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Olanzapin somnolansa neden olabileceğinden, hastalar araç dahil tehlikeli makine kullanımı konusunda uyarılmalıdırlar.
 
Çocuklarda kullanımı
Olanzapinin çocuklardaki emniyeti ve etkinliği henüz incelenmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
> %10 sıklıkla görülen yan etkiler:
Klinik çalışmalar sırasında olanzapin kullanımına bağlı olarak çok sık görülen yan etkiler sadece somnolans ve vücut ağırlığının artmasıdır.
Vücut ağırlığının artması, tedavi öncesindeki düşük vücut kitle indeksi (BMI) ve 15 mg veya üstündeki başlangıç dozlarıyla ilişkilidir.
Klinik çalışmalarda Alzheimer’s hastalığına sahip hastalarda yürümede anormallik görülmüştür. 
 
% 1-10 sıklıkla görülen yan etkiler:
Baş dönmesi, iştah artması, ödem, ortostatik hipotansiyon ve konstipasyon ile ağız kuruluğu gibi hafif ve geçici antikolinerjik etkilerdir.
Yapılan kontrollü çalışmalarda, olanzapinle tedavi edilen hastalarda parkinsonizm, akatizi ve distoni insidansı haloperidol tedavisiyle kıyaslandığında daha düşüktür. Verilerin yetersizliği nedeniyle, olanzapinin tardif diskinezi ve/veya diğer ekstrapiramidal sendromlara daha az neden olduğu sonucuna varılamaz.
 
% 0.1-1 sıklıkla görülen yan etkiler:
Hipotansiyonun veya senkopun eşlik ettiği ve etmediği bradikardi ve fotosensitivite reaksiyonu nadir olarak bildirilmiştir.
 
% 0.01- 0.1 sıklıkla görülen yan etkiler:
Döküntü. Olanzapin kullanımı sırasında nöbet ender olarak bildirilmiştir. Söz konusu vakaların çoğunda nöbet hikayesi veya nöbet eşiğini düşüren risk faktörleri bulunur.
 
< % 0.01 sıklıkla görülen yan etkiler:
Çok ender vakalarda zaman zaman ketoasidoz veya komanın eşlik ettiği önceden varolan diyabetin nüksü ve hiperglisemi bildirilmiştir. Hepatit ve priapizm de çok ender olarak bildirilmiştir.
 
Bipolar mani hastalarında yapılan klinik bir çalışmada, olanzapinin valproatla birlikte kullanımı hastaların % 4.1’inde nötropeniye neden olmuştur; bu duruma katkıda bulunan olası bir faktör yüksek plazma valproat düzeyleridir. Olanzapinin lityum ve valproatla birlikte kullanımı tremor, ağız kuruluğu, iştah artışı ve kilo alımı insidansında (> %10) artışa neden olmuştur. Konuşma bozukluğu da sıklıkla (%1-10) bildirilmiştir. Olanzapinin lityum veya divalproeksle birlikte kullanıldığı tedaviler boyunca hastaların %17.4’ünde, akut tedavi (6 haftaya kadar) sırasında başlangıç kilosuna göre ≥ %7 artış gözlenmiştir.
 
Diğer bulgular:
Olanzapin prolaktin seviyelerini sıklıkla yükseltmiş, ancak buna jinekomasti, galaktore ve memelerde büyüme gibi belirtiler nadiren eşlik etmiştir. Hastaların çoğunda prolaktin düzeyleri tedavinin kesilmesine gerek kalmadan normale döner.
Düzeltilmiş QT aralığının (QTc) uzaması, plasebo grubundakilere kıyasla sınırda bir fazlalık göstermiştir. Asemptomatik eozinofili de zaman zaman görülmüştür. 
 
Yüksek kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri nadir vakalarda görülmüştür.
 
Karaciğer transaminazları (SGPT, SGOT) olanzapin kullanan hastalarda zaman zaman yükselmiştir ancak bu yükselme geçici ve asemptomatiktir. Bilinen hepatik rahatsızlığı olan hastalarda transaminaz düzeylerinin tedavi öncesinde ve tedavi sırasında periyodik olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
 
Klinik çalışmalarda olanzapinin kemik iliği fonksiyonunu, anamnezlerinde ilaca eşlik eden nötropeni ya da lökopeni hikayesi bulunan hastalarda bile olumsuz yönde etkilediği izlenimini veren herhangi bir kanıtla karşılaşılmamıştır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.