Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka OKSAMEN
Etken Madde Kodu SGKFS0-TENOKSIKAM
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AC02
ATC Açıklaması Tenoksikam
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05652
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,54 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E070A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
OKSAMEN film kaplı tablet, ileri böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
OKSAMEN film kaplı tablet, ileri böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Tenoksikamın doz aşımında destekleyici semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

OKSAMEN film kaplı tablet  romatoid artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit ile tendinit, bursit, omuz artriti (omuz-el sendromu), kalça periartriti, burkulma ve incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar; epikondilit, siyatik, lumbago, akut gut ve travmatik olgular gibi iskelet ve kas sisteminin ağrılı enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Oksikam grubundan bir tienotiazin türevi olan tenoksikam non-steroid antienflamatuar bir ajandır. Antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkisi yanında trombosit agregasyonunu da önlemektedir. Tenoksikam, araşidonik asit metabolizmasında siklooksijenaz enzimini ve dolayısıyla prostoglandin oluşumunu inhibe ederek antienflamatuar etkisini gösterir; lipo-oksijenaz enzimi üzerine tedavi edici düzeyde etkili değildir. Fagositoz ve histamin salınımı dahil çeşitli lökosit fonksiyonlarını önleyerek ve enflamasyon bölgesindeki aktif oksijen radikallerini ortadan kaldırarak antienflamatuar aktiviteye katkıda bulunur.

Farmakokinetik Özellikler

Tenoksikam oral uygulamadan sonra sindirim kanalından değişmeden emilir ve ortalama 2 saat içinde en yüksek kan konsantrasyonu oluşur. İlacın tok karnına ya da antasitlerle birlikte alınması emilim hızını yavaşlatır fakat oranını değiştirmez. Ortalama eliminasyon yarılanma süresi 70 saattir. Tenoksikamın tamamen emilmesi, %100 lük biyoyararlılığı, yaklaşık %99 luk kan proteinlerine bağlanma oranı, sinovyal sıvı içine yeterli penetrasyonu, düşük sistemik kleransı ve uzun eliminasyon yarılanma süresi ilacın günde tek doz kullanımını sağlar. Uygulanan dozun 2/3 ü idrarla ve 1/3 ü feçesle atılır. Uzun süreli kullanımlarda tenoksikam kan konsantrasyonunun birikim olmaksızın 10-15 mcg/ml lik bir düzeye ulaştığı ve uzun süre değişmeden aynı düzeylerde kaldığı saptanmıştır.

Farmasötik Şekli

Film Kaplı Tablet

Formülü

Her film kaplı tablette 20 mg tenoksikam bulunmaktadır. Ayrıca laktoz, titanyum dioksit ve demir oksit içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Tenoksikam terapötik dozlarda antiasitler, simetidin, oral antidiyabetikler ve oral antikoagülanlar  ile farmakokinetik bir etkileşme yapmaz; ancak kumarin gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir. Probenesid tenoksikamın eliminasyon hızını artırır. Kardiyotonik ve antihipertansif ilaçlarla bir etkileşme söz konusu olmamakla beraber potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar
OKSAMEN film kaplı tablet,   tenoksikama karşı aşırı duyarlı hastalar ile mide, duodenum ülseri, gastrointestinal kanama ve kronik gastrit öyküsü veren olgularda kullanılmamalıdır.
 
OKSAMEN film kaplı tablet,  ileri böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

OKSAMEN film kaplı tablet için önerilen günlük doz 20 mg tek dozdur. Uzun süreli tedavilerde idame dozu olarak günde 10 mg verilebilir.

 

Akut gut artritinde ilk 2 gün, günde 40 mg ve izleyen 5 gün, günde 20 mg lık uygulama önerilmektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

OKSAMEN-L 20 mg Enjektabl Liyofilize Flakon

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.04.1995-173/21

Saklama Koşulları

25o C nin altındaki oda sıcaklığında  saklanmalıdır.

 

ÇOCULARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

OKSAMEN Film Kaplı Tablet 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda prospektüsü ile birlikte kutuda.

Uyarılar/Önlemler
Tüm non-steroid antienflamatuar ilaçlar için gerekli uyarı ve önlemler OKSAMEN film kaplı tablet için de geçerlidir. Aspirin ve diğer non-steroid antienflamatuar ajanların astım, rinit, ürtiker ve anjioödem oluşturduğu hastalara OKSAMEN film kaplı tablet verilmemelidir. Antikoagülan ilaç ve oral antidiyabetik alan hastalar yakinen izlenmeli eğer izleme olasılığı yoksa, birlikte uygulanmamalıdır.
 
Yaşlılar, böbrek hastalığı geçirmiş olanlar, diyabetik nefropati, ciddi karaciğer yetmezliği, konjestif kalb yetmezliği, hipovolemi, diüretik ve nefrotoksik ilaç kullanımı gibi böbrek yetmezliği riskini artıracak olgularda BUN, serum kreatinin, kilo alma ve periferal ödem oluşma durumları dikkatle izlenmelidir.
 
Tenoksikamın 18 yaşın altındaki hastalarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.
 
Gebelikte Kullanım: Gebelik kategorisi C.
Gebelerde yapılmış uygun ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır. NSAİ ilaçlar, protoglandin sentezi üzerinde inhibitör etki gösterir ve bu etki, ilaç gebeliğin son döneminde verildiğinde fetal ductus arteriosus’un kapanmasına ve doğumu uzatarak partürisyonu geciktirmeye neden olabilir. Gebeliğin üçüncü trimesterinde tedaviden tenoksikam uygulamasından kaçınılmalıdır.
 
Emziren anneler:
Tek doz uygulama sonuçları, çok düşük miktarda tenoksikamın (yaklaşık % 0.2) anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Bugüne kadar tenoksikam uygulanan annelerin çocuklarında hiç bir advers etki bildirilmemiştir. Bununla birlikte olası bir advers etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda bebeğin emzirilmesi veya ilecın uygulanması durdurulmalıdır.
 
Araç ve Makina Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi: 
İstenmeyen etkileri  arasında baş dönmesi olduğundan araç ve makina kullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda bu etkisi göz önüne alınmalıdır.
Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

OKSAMEN film kaplı tablet ile yapılan bir yıl gibi uzun süreli klinik çalışmalarda önerilen günlük dozu alan hastaların ilacı iyi tolere ettiği saptanmıştır.

 

OKSAMEN film kaplı tablet ile görülebilecek yan etkiler aşağıda özetlenmiştir:

 

Gastrointestinal sistem (%11.4): mide yanması, mide ağrısı, bulantı, diyare ve konstipasyon, vb.

 

Santral sinir sistemi (%2.6): baş ağrısı, baş dönmesi.

 

Deri ve yumuşak doku (%2.5): döküntü, kaşıntı, eritem ve ürtiker. Fotodermatoz, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu gibi deri lezyonları çok enderdir.

 

Üriner sistem (%1-2): BUN ve serum kreatinin yükselmeleri.

 

Karaciğer ve safra yolları (%1-2): SGOT, SGPT, gama GT ve bilirubin yükselmeleri.

 

Hematopoetik sistem ile ilgili yan etkiler, hemoglobin azalması ve granülositopeni olup, çok ender görülmektedir.

 

Tedavi süresince psikiyatrik (%1.7) ve metabolik (%1) yan etkiler de izlenebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.