Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka OKSAMEN-L
Etken Madde Kodu SGKFS1-TENOKSIKAM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M01AC02
ATC Açıklaması Tenoksikam
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A05654
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,01 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,64 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E070B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
OKSAMEN-L enjektabl, ileri böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
OKSAMEN-L enjektabl, ileri böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Tenoksikamın doz aşımında destekleyici semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

OKSAMEN-L enjektabl romatoid artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit ile tendinit, bursit, omuz artriti (omuz-el sendromu), kalça periartriti, burkulma ve incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar; epikondilit, siyatik, lumbago, akut gut ve travmatik olgular gibi iskelet ve kas sisteminin ağrılı enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının akut hecmelerinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Oksikam grubundan bir tienotiazin türevi olan tenoksikam non-steroid antienflamatuar bir ajandır. Antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkisi yanında trombosit agregasyonunu da önlemektedir. Tenoksikam, araşidonik asit metabolizmasında siklooksijenaz enzimini ve dolayısıyla prostoglandin oluşumunu inhibe ederek antienflamatuar etkisini gösterir; lipo-oksijenaz enzimi üzerine tedavi edici düzeyde etkili değildir. Fagositoz ve histamin salınımı dahil çeşitli lökosit fonksiyonlarını önleyerek ve enflamasyon bölgesindeki aktif oksijen radikallerini ortadan kaldırarak antienflamatuar aktiviteye katkıda bulunur.

Farmakokinetik Özellikler

Tenoksikamın parenteral uygulamalardan sonraki farmakokinetik verileri oral uygulamalardan sonra elde edilen verilerden farklı olmadığı saptanmıştır; yalnız parenteral uygulamadan sonraki ilk iki saat içinde daha yüksek plazma konsantrasyonu oluşmuştur. Tenoksikamın tamamen emilmesi, %100 lük biyoyararlılığı, yaklaşık %99 luk kan proteinlerine bağlanma oranı, sinovyal sıvı içine yeterli penetrasyonu, düşük sistemik kleransı ve uzun eleminasyon yarılanma süresi (70 saat) ilacın günde tek doz kullanımını sağlar. Uygulanan dozun 2/3 ü idrarla ve 1/3 ü feçesle atılır.

Farmasötik Şekli

 

Enjektabl liyofilize flakon

Formülü

Her flakonda etken madde olarak 20 mg tenoksikam; yardımcı madde olarak 57.33 mg mannitol, 3.28 mg sodyum hidroksit, 3 mg trametol, 2 mg sodyum metabisülfit, 0.2 mg sodyum E.D.T.A. içermektedir. Preparat steril apirojendir.

İlaç Etkileşmeleri

Tenoksikam terapötik dozlarda antiasitler, simetidin, oral antidiyabetikler ve oral antikoagülanlar  ile farmakokinetik bir etkileşme yapmaz; ancak kumarin gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir. Probenesid tenoksikamın eliminasyon hızını artırır. Kardiyotonik ve antihipertansif ilaçlarla bir etkileşme söz konusu olmamakla beraber potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

OKSAMEN-L enjektabl, tenoksikama karşı aşırı duyarlı hastalar ile mide, duodenum ülseri, gastrointestinal kanama ve kronik gastrit öyküsü veren olgularda kullanılmamalıdır.

 

OKSAMEN-L enjektabl, ileri böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

OKSAMEN-L enjektabl için önerilen günlük doz 20 mg tek dozdur.

 

Akut gut artritinde ilk 2 gün günde 40 mg ve izleyen 5 gün, günde 20 mg lık uygulama önerilmektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

OKSAMEN 20 mg Film Kaplı Tablet

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat Ilaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.04.1995-173/20

Saklama Koşulları

25o C nin altındaki oda sıcaklığında ve saklanmalıdır.

 

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

OKSAMEN-L 20 mg Enjektabl Liyofilize Flakon, 1 flakon ve 1 eritici ampullük ambalajlarda prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Tüm non-steroid antienflamatuar ilaçlar için gerekli uyarı ve önlemler OKSAMEN-L enjektabl için de geçerlidir. Aspirin ve diğer non-steroid antienflamatuar ajanların astım, rinit, ürtiker ve anjioödem oluşturduğu hastalara OKSAMEN-L enjektabl verilmemelidir. Antikoagülan ilaç ve oral antidiyabetik alan hastalar yakinen izlenmeli eğer izleme olasılığı yoksa, birlikte uygulanmamalıdır.

 

Yaşlılar, böbrek hastalığı geçirmiş olanlar, diyabetik nefropati, ciddi karaciğer yetmezliği, konjestif kalb yetmezliği, hipovolemi, diüretik ve nefrotoksik ilaç kullanımı gibi böbrek yetmezliği riskini artıracak olgularda BUN, serum kreatinin, kilo alma ve periferal ödem oluşma durumları dikkatle izlenmelidir.

 

Tenoksikamın 18 yaşın altındaki hastalarda etkinliğ ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

 

Gebelikte Kullanım: Gebelik kategorisi C.

Gebelerde yapılmış uygun ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır. NSAİ ilaçlar, protoglandin sentezi üzerinde inhibitör etki gösterir ve bu etki, ilaç gebeliğin son döneminde verildiğinde fetal ductus arteriosus’un kapanmasına ve doğumu uzatarak partürisyonu geciktirmeye neden olabilir. Gebeliğin üçüncü trimesterinde tedaviden tenoksikam uygulamasından kaçınılmalıdır.

 

Emziren anneler: Tek doz uygulama sonuçları, çok düşük miktarda tenoksikamın (yaklaşık % 0.2) anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Bugüne kadar tenoksikam uygulanan annelerin çocuklarında hiç bir advers etki bildirilmemiştir. Bununla birlikte olası bir advers etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda bebeğin emzirilmesi veya ilecın uygulanması durdurulmalıdır.

 

Araç ve Makina Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi:  İstenmeyen etkileri  arasında baş dönmesi olduğundan araç ve makina kullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda bu etkisi göz önüne alınmalıdır.

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat Ilaç Sanayii A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tenoksikam ile yapılan bir yıl gibi uzun süreli klinik çalışmalarda önerilen günlük dozu alan hastaların ilacı iyi tolere ettiği saptanmıştır.

 

Tenoksikam ile görülebilecek yan etkiler aşağıda özetlenmiştir:

 

Gastrointestinal sistem (%11.4): mide yanması, mide ağrısı, bulantı, diyare ve konstipasyon, vb.

 

Santral sinir sistemi (%2.6): baş ağrısı, baş dönmesi.

 

Deri ve yumuşak doku (%2.5): döküntü, kaşıntı, eritem ve ürtiker. Fotodermatoz, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu gibi deri lezyonları çok enderdir.

 

Üriner sistem (%1-2): BUN ve serum kreatinin yükselmeleri.

 

Karaciğer ve safra yolları (%1-2): SGOT, SGPT, gama GT ve bilirubin yükselmeleri.

 

Hematopoetik sistem ile ilgili yan etkiler, hemoglobin azalması ve granülositopeni olup, çok ender görülmektedir.

 

Tedavi süresince psikiyatrik (%1.7) ve metabolik (%1) yan etkiler de izlenebilir.

 

BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.