Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka OLEDRO
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 12
Ambalaj POŞET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu EP
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Ünite Dozlu Tozlar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,6 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ağır karaciğer, böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Ağır karaciğer, böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Hasta erken görülmüşse kusturulur veya midesi yıkanır. Küçük çocuklarda aspirasyon tehlikesine karşı tedbirli olmalıdır. Katartik (milk of magnesia) verilmesi faydalı olabilir. Daha sonra vakanın seyrine göre genel süpportif ve semptomatik tedavi (i.v. sıvılar, oksijen) uygulanır. Hipotansiyon varsa vazopressörler kullanılabilir.

Analeptikler kullanılmamalıdır, konvulsiyonlara sebep olabilir.

Parasetamol’ü 10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür.

Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14CO2 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömrü veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar.

Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir.

Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Semptom ve belirtiler:

Solgunluk, anoreksi, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlarıdır. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur.

Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir.

Tedavi:

Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edimelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir.

Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir.

Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler.

Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

Endikasyonlar

OLEDRO HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, nezle, grip, soğuk algınlığı, vb. durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol:

Analjezik-antipiretik bir maddedir. Prostaglandin sentezini inhibe ederek periferik ağrı reseptörlerinin duyarlılığını azaltır.

Oksolamin sitrat:

Sentetik antitüssif bir maddedir. Etkisi periferik olup solunum yollarındaki afferent sinir uçlarının duyarlılığını azaltarak öksürük merkezine impuls iletimini azaltır.

Klorfeniramin maleat:

Antihistaminik ve antimuskarinik etkileri olan bir maddedir. Antimuskarinik etkisiyle burun akıntısını ve dolgunluğunu azaltır, solunum yollarını açarak öksürük refleksini başlatan önemli bir nedeni ortadan kaldırır. Histaminin H1-reseptörlerine bağlanmasını kompetitif olarak inhibe ettiğinden allerjik üst solunum yolları hastalıklarında semptomatik iyileşme sağlar.

Fenilefrin HCl:

Fenilefrin potent bir vazokonstriktördür. Direkt ve indirekt sempatomimetik etkilere sahiptir. Başlıca etkisini postsinaptik a-adrenerjik reseptör agonistik özelliği ile gösterir. Terapötik dozları vazokonstriksiyona neden olur. Fenilefrinin mukozaya topik veya oral uygulanması sonrası nazal mukozada kan damarlarının konstriksiyonu sonucu dekonjestif etki oluşur.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol:

Parasetamol oral yolla alındıktan sonra gastrointestinal sistemden tamamına yakın oranda emilir. Analjezik etkisi 30 dakikada görülür. 1 - 2 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer. Parasetamol’un % 90 - 95’ i karaciğerde konjuge metabolitlere dönüşerek idrarla atılır.

Oksolamin sitrat:

Oksolamin sitratın %10’u idrardan değişmeden %0.6’sı ise nötral türevi şeklinde atılmaktadır.

Klorfeniramin maleat:

Klorfeniramin oral yoldan iyi absorbe olur, etkisi 15-60 dakikada başlar, 3-6 saatte maksimuma erişir, plazma proteinlerine %60 oranında bağlanır. 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

Fenilefrin HCl:

Fenilefrin gastrointestinal kanaldan absorbe edilir. Enterik absorbsiyonu başlangıçta tam ve düzenli olmamasına rağmen oral uygulamadan sonra hemen ve tamamen absorbe edilir. Etkisi oral uygulamadan 15 – 20 dakika sonra başlar ve 4 saate kadar sürer

Fenilefrin barsak duvarında ve karaciğerde biyotransformasyona uğrar; ana metabolizma yolağı barsak çeperinde sulfat konjugatlarına dönüşmesi ve monoamin oksidaz ile oksidatif deaminasyona uğraması şeklindedir. Değişmemiş fenilefrin ve metabolitleri idrarla atılır.

Süte geçip geçmediği bilinmemektedir.

Farmasötik Şekli

Effervesan Granül

Formülü

Her bir 10 g' lık poşet :

Parasetamol                              500    mg

Fenilefrin hidroklorür                    10     mg

Oksolamin sitrat                         100    mg

Klorfeniramin maleat                     2      mg   içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamol’ un hepatoksisite riski artabilir.

Alkol, fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar, klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyi artırırlar.

Klorfeniramin’ in antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır.

MAO inhibitörleri klorfeniramin’ in antimuskarinik ve merkezi sinir sistemi depresif etkisini fazlalaştırır.

Klorfeniramin; sisplatin, paramonosalisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir.

Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandion türevleri ile fenotiazinlerle etkileşebilir.

Hepatik enzim inhibitörleri (barbitüratlar) primer parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir.     

Hepatotoksik ilaç (makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler) kullananlarda parasetamolün hepatotoksisite riski fazlalaşır.

Salisilat ve parasetamol kombinasyonlarının uzun süre kullanılması analjezik nefropati riskini arttırır.

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması advers renal etki riskini arttırır. Böyle kombinasyonlar doktor denetiminde kullanılmalıdır.

Kolestiramin, parasetamolün verilmesinden sonra bir saat içinde verilirse parasetamolün absorpsiyonu azalır.

Metoklopramid ve domperidon tipi gastrokinetik ilaçlar parasetamol absorpsiyonunu hızlandırır.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelere veya adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir.

Şiddetli hipertansiyonu ve taşikardinin eşlik ettiği hastalığı, dar açılı glokom, koroner arter hastalığı, prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstruksiyon, akut astma, hipertroidizm, kardiak aritmiler, serebrovasküler hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Parasetamol asetilsalisilik aside karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliğinde ve hasta parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa kontrendikedir.

Kronik parasetamol kullanımı, ilerlemiş hepatik, renal, pulmoner ve kardiyak hastalığı olanlarda kontrendikedir.

MAO inhibitörü alanlarda verilmemelidir. Bu ilaçların alınması, kesilmiş olsa bile 3 hafta geçmeden OLEDRO HOT kullanılmamalıdır.

Ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

OLEDRO HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, oral yol ile aşağıdaki şekilde kullanılır:

Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık 2/3 su bardağı sıcak su içerisinde karıştırılarak çözünmeli ve sıcak iken içilmelidir. OLEDRO HOT 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

OLEDRO Pediatrik Şurup; 100 mL' lik cam şişelerde.

OLEDRO Tablet 30 tablet içeren blister ambalajda.

Saklama Koşulları
25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak, kuru bir yerde saklayınız. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

OLEDRO HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet; 6 ve 12 poşet içeren ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Miyokardın sempatomimetik ilaçlara karşı duyarlılığını artıran anesteziklerin kullanıldığı durumlarda fenilefrin içeren preparatlar kullanılmamalıdır.

Kardiyovasküler sistem hastalıkları, bronşiyal astım, serebral ateroskleroz, diabetes mellitus, hipertansiyon, idiyopatik ortostatik hipotansiyon, feokromasitoma, prostat hipertrofisi, tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır.

5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Akut alevlenmeler dışında fenilefrin kronik rinit tedavisinde kullanılmamalıdır.

Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir. 

Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Geriatrik hastalar antimuskarinik ve vazopressör etkilere daha duyarlı olabileceği için OLEDRO HOT yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Şeker içerdiğinden nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorbsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 4.732 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

GEBELİKTE KULLANIM (Kategori C):

Gebelerde ilacın güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça kullanımı önerilmez.

LAKTASYON:

Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir.

Yaşlılarda kullanım:

Geriatrik hastalar antimuskarinik ve vazopressör etkilere daha duyarlı olabileceği için OLEDRO HOT yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Pediatrik kullanım:

Klorfeniramin çocuklarda paradoksal eksitasyona neden olabilir. Bu yönden OLEDRO HOT‘ ın 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması yerinde olur.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Sedatif etkisinden dolayı araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.