Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka OLFREX
Etken Madde Kodu SGKFHC-OLANZAPIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AH03
ATC Açıklaması Olanzapin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11032
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 306,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 276,47 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 141,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E329D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirti ve Semptomlar:

Doz aşımının en sık semptomu (> %10 insidans) taşikardi, ajitasyon/saldırganlık, konuşma bozukluğu, çeşitli ekstrapiramidal semptomlar ve sedasyondan komaya kadar değişen azalmış bilinç seviyesidir. Aşırı dozun medikal belirtilerinin devamı sayıklama, konvülsiyon, koma, olası nöroleptik malign sendrom, solunum depresyonu, aspirasyon, hipertansiyon veya hipotansiyon, kardiyak aritmi (aşırı doz olgularının < %2'sinde) ve kardiyopulmoner arrestdir. 450 mg gibi düşük akut doz aşımı durumlarında bile ölümcül sonuçlar bildirilmiştir. Buna rağmen, 1500 mg akut doz aşımı sonrasında bile hastanın hayatta kaldığı da bildirilmiştir.

 

Doz aşımı tedavisi:

Hastanın birçok farklı ilaç yutmuş olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Akut doz aşımı söz konusu olduğunda hastaya entübasyon dahil hava yolunu açık tutmaya yönelik girişim uygulanmalı ve yeterli oksijen desteği ve ventilasyon sağlanmalıdır. Entübasyon sonrasında ve eğer hastanın bilinci kapalı ise mide lavajı uygulanmalı ayrıca aktif kömür ile laksatif ilaç verilmesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Doz aşımı sonrasında hastada oluşan bilinç kaybı, nöbet veya baş-boyun bölgesi distonik reaksiyonları kusturma girişimi sırasında aspirasyon riski oluşturabilir. Olası aritmileri tespit etmek amacıyla sürekli elektokardiyografik izlem dahil kardiyovasküler monitörizasyon acilen başlatılmalıdır.Olanzapin’in spesifik bir antidotu yoktur. Bu yüzden uygun destekleyici önlemler başlatılmalıdır. Hipotansiyon ve dolaşım yetmezliği intravenöz sıvı ve/veya sempatomimetik ilaçlar gibi uygun olan yöntemlerle tedavi edilmelidir. (Beta stimülasyon, olanzapin’in oluşturduğu alfa blokaj kaynaklı hipotansiyonu kötüleştireceğinden, hastada epinefrin, dopamin ve β-agonist aktiviteli olan sempatomimetikler kullanılmamalıdır.) Hasta iyileşene kadar yakın tıbbi gözlem sürdürülmelidir.

Endikasyonlar
  • Olanzapin şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir.
  • Olanzapin başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir.
  • Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta rekürenslerin önlenmesinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Olanzapin, selektif monoaminerjik antagonisti olup aşağıdaki reseptörlere yüksek afinitesi vardır: serotonin 5 HT2A/2C, 5 HT3, 5HT6, dopamin D1,D2,D3,D4,D5 muskarinik reseptörler M1-M5,histamin H1 ve α1 adrenerjik reseptörleri. Olanzapin GABAA, benzodiazepin ve β adrenerjik reseptörlere ise zayıf bir şekilde bağlanır.

Şizofreni tedavisinde etkili diğer ilaçlar gibi olanzapin’in etki mekanizması da bilinmemektedir. Bununla birlikte, ilacın dopamin ve serotonin 5 HT2 antagonizması ile şizofreni tedavisindeki etkinliğini sağladığı ileri sürülmektedir. Olanzapin’in bipolar bozukluğun akut manik dönemlerinin tedavisindeki etki mekanizması bilinmemektedir.

Dopamin ve 5 HT2 dışındaki reseptörlere olan antagonistik etkinliği olanzapin’in diğer terapötik ve yan etkilerinden bazılarını açıklayabilir. Olanzapin’in muskarinik M1-5 antagonizmasına sahip olması antikolinerjik etkinliği açıklayabilir. Histamin H1 antagonizması ise ilacın kullanımı sırasında oluşan somnolans için açıklayıcı olabilir. Olanzapin’in α1 adrenerjik reseptör antagonizması ilaç kullanımı sırasında hastalarda gözlenen ortostatik hipotansiyonu açıklayabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Olanzapin oral uygulamadan sonra iyi emilerek plazmadaki doruk konsantrasyonuna yaklaşık 6 saatte ulaşır. İlk geçiş metabolizmasında kapsamlı eliminasyona uğrayan olanzapin’in sistemik dolaşıma ulaşmadan yaklaşık %40’ı metabolize olmaktadır. Olanzapin’in emilimi gıdalardan etkilenmez. Farmakokinetik çalışmalarda ilacın Film Tablet ve Ağızda Dağılan Tablet formlarının biyoeşdeğer oldukları gösterilmiştir.

Klinik dozlarında ilacın lineer kinetik sergilediği saptanmıştır. İlacın saptanan yarı ömür değer aralığı 21 - 54 saattir; plazma klerensi değer aralığının ise 12 ila 47 L/saat olduğu belirlenmiştir.

Günde tek doz alındığında plazmadaki kararlı durum değerine bir haftada ulaştığı ve bu konsantrasyon değerinin tek doz uygulamalar ile elde edilenin iki katı düzeyinde olduğu saptanmıştır. Olanzapin’in plazma konsantrasyonu, yarı ömrü ve klerens değerleri sigara kullanımı, cinsiyet ve yaş gibi değişkenlere bağlı olarak bireyler arasında değişiklik gösterebilir. (bkz. Özel Popülasyonlar)

Olanzapin vücutta yaygın bir şekilde dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık 1000 L’dir. Olanzapin’in 7 ile 1100 ng/ml arasındaki yoğunluk değerlerinde ölçülen plazma proteinlerine bağlanma oranı %93 olup çoğunlukla albümin ve α1-asit glikoproteine bağlandığı saptanmıştır.

Metabolizma ve Atılım: 14C ile işaretli tek doz olanzapin alımı sonrasında idrardaki değişmemiş ilaç miktarının alınan dozun sadece %7’si olması, olanzapin’in yüksek oranda metabolize olduğuna işaret etmektedir. Alınan dozun yaklaşık %57’si idrarda, %30’u ise dışkıda saptanmıştır. EAA (konsantrasyon-zaman eğrisi altındaki alan) değerini de gösteren plazmadaki toplam radyoaktivitenin sadece %12’sinin olanzapin olması ilacın yüksek oranda metabolitlerine dönüştüğüne işaret etmektedir.

 

Dolaşımdaki ana metabolit 10-N-glukuronid olup olanzapin’in kararlı durum konsantrasyonunun %44’ünü oluşturmaktadır; ayrıca olanzapin’in kararlı durum konsantrasyonunun %31’ini oluşturan diğer bir metabolit ise 4’-N-desmetil olanzapin’dir. Ancak, her iki metabolitin de farmakolojik etkinliği olmadığı saptanmıştır.

Direkt glukuronidasyon ve CYP aracılıklı oksidasyon olanzapin’in esas metabolizma yolaklarıdır. In vitro çalışmalarda CYP1A2 ve CYP2D6 ile flavin içeren monooksijenaz sisteminin olanzapin oksidasyonunda etkin olduğu belirlenmiştir. In vivo şartlarda CYP2D6 aracılıklı oksidasyonun diğerlerinden çok daha az olduğu düşünülmektedir; çünkü, bu enzimi bulunmayan insanlarda olanzapin klerensinin azalmadığı saptanmıştır.

 

Özel Popülasyonlar

Böbrek Yetmezliği: Olanzapin atılım öncesinde yüksek oranda metabolize edildiğinden ve değişmemiş ilaç miktarı sadece %7 olduğundan hastada sadece böbrek yetmezliğinin mevcudiyeti olanzapin farmakokinetiğini fazlaca etkilemeyecektir. Olanzapin’in ciddi böbrek yetmezliği olan hastalardaki farmokokinetik özelliklerinin normal bireylerdekine benzer olması, böbrek yetmezliğinin derecesine bakarak olanzapin dozunu ayarlamanın gereksiz olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca olanzapin vücuttan diyaliz yoluyla uzaklaştırılamamaktadır. Böbrek yetmezliğinin metabolitlerin ıtrahına etkisi ise çalışılmamıştır.

Karaciğer Yetmezliği: Olanzapin klerensinin karaciğer yetmezliğinde azalacağı düşünülmesine rağmen, sirotik olgular (Child Pugh sınıflaması A ve B) ile yapılan bir çalışmada karaciğer yetmezliğinin olanzapin farmakokinetiğinde az etki yarattığı ortaya çıkmıştır.

Yaş: Sağlıklı gönüllüler ile yapılan bir çalışmada 65 yaşın üzerindeki kişilerde olanzapin’in eliminasyon yarı ömrünün 65 yaşını aşmamış olanlardakinden 1.5 kat uzun olduğu saptanmıştır.

Cinsiyet: Olanzapin’in kadınlardaki klerensi erkeklere kıyasla %30 oranında azdır. Ancak, erkekler ve kadınlar arasında etkinlik ve yan etki açısından farklılık saptanmamıştır. Cinsiyete göre doz ayarlaması yapma gereği söz konusu değildir.

Sigara Alışkanlığı: Olanzapin’in sigara içenlerdeki klerensi içmeyenlere kıyasla %40 fazla olmakla birlikte doz ayarlaması önerileri rutin olarak yapılmamaktadır.

Kombine etkiler: Toplumda yaş, sigara alışkanlığı ve cinsiyet gibi etmenlerin hepsi bir araya geldiğinde önemli farmakokinetik farklılıklara sebep olabilir. Örneğin sigara içen genç erkeklerde klerens, sigara içmeyen yaşlı kadınlardan 3 kat fazla olabilir. Olanzapin metabolizmasında gecikme ve/veya yavaşlama oluşturabilecek etmenlerin bir araya geldiği hastalarda doz ayarlaması gerekli olabilir.

Değişik ırklardan insanlar ile yapılan farmakokinetik çalışmalarda klinik açıdan belirgin önemi olan farklılıklar saptanmadığından ırklara göre doz ayarlaması önerilmemektedir.

Farmasötik Şekli

OLFREX 20 mg FİLM TABLET

Formülü

Her Olfrex 20 mg Film Tablet, etken madde olarak 20 mg olanzapin; ayrıca yardımcı madde olarak laktoz monohidrat, titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

 

Olanzapin’in Santral Sinir Sistemi (SSS)  üzerindeki bilinen etkileri nedeniyle diğer merkezi etkili ilaçlar ve alkol ile birlikte alımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Hipotansiyon oluşturma potansiyeli nedeniyle bazı antihipertansif ilaçların etkinliğini artırabilir.

Olanzapin, levodopa ve dopamin agonistlerinin etkinliğini antagonize edebilir. 

Olanzapin’i etkileyen potansiyel etkileşmeler:

Omeprazol ve rifampin gibi CYP1A2’yi veya glukronil transferaz enzimlerini indükleyen ilaçlar olanzapin klerensini artırabilirler. CYP1A2 inhibitörleri ise olanzapin klerensini inhibe edebilirler. Olanzapin birçok enzim sistemi tarafından metabolize ediliyor olsa da, tek bir enzimin indüksiyon veya inhibisyonu dahi, olanzapin klerensini etkileyebilmektedir. Bu yüzden bazı ilaçlarla birlikte kullanımında olanzapin dozunu artırmak ya da azaltmak gerekebilmektedir.

Aktif kömür: 1 g aktif kömür uygulaması olanzapin’in Cmax ve EAA değerlerini %60 civarında azaltmıştır. Olanzapin, alım sonrasındaki ilk 6 saat içinde doruk düzeylerine ulaşmadığından aktif kömür olanzapin doz aşımında faydalı bir tedavi girişimi olabilir.

Simetidin ve antasidler: Tek doz 800 mg simetidin veya alüminyum ya da magnezyum içeren antasidler olanzapin’in oral biyoyararlanımını etkilememiştir.

Karbamazepin: Günde 2 kez 200 mg dozunda alınan karbamazepin, olanzapin’in klerensinde %50 civarında artışa sebep olmuştur. Bu artış karbamazepin’in güçlü bir CYP1A2 inhibitörü olmasına bağlıdır. Karbamazepin dozunun artırılması olanzapin klerensinin de artmasına sebep olacaktır.

Etanol: Tek doz 45 mg etanol, vücut ağırlığı 70 kg olan deneklerdeki olanzapin farmakokinetiği üzerinde değişim oluşturmamıştır.

Fluoksetin: Tek doz ya da 8 gün boyunca günde tek doz 60 mg fluoksetin, olanzapin’in Cmax düzeyinde (%16) artış ve klerensinde yine küçük azalma (%16) oluşturmuştur. Bu etkileşim önemli olmadığından,fluoksetin’le birlikte kullanımda olanzapin dozunun ayarlanması  önerilmez.

Fluvoksamin: Bir CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksamin, olanzapin klerensini azaltır. Birlikte kullanıldıklarında olanzapin’in Cmax düzeylerinin sigara içmeyen kadınlarda ortalama %54, sigara içen erkeklerde ise %77 oranında arttığı saptanmıştır; olanzapin’in EAA değerindeki ortalama artış ise sırasıyla %52 ve %108 olmuştur. Fluvoksamin ile birlikte kullanımda olanzapin dozunun azaltılması önerilir.

Valproat: Olanzapin ile klinik açıdan belirgin farmakokinetik etkileşiminin olmadığı saptanmıştır. Varfarin:20 mg tek doz varfarin’in olanzapin’in farmakokinetiğine etkisi söz konusu olmamıştır. 

Olanzapin’in diğer ilaçları etkileme potansiyeli:

İnsan karaciğer mikrozomları üzerinde yapılan in vitro çalışmalarda olanzapin’in CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve CYP3A4 üzerindeki inhibisyon potansiyelinin çok az olduğu gösterilmiştir. Bu yüzden olanzapin ile anılan enzimler tarafından muamele edilen ilaçlar arasında klinik öneme sahip etkileşim beklenmez.

Olanzapin’in tek dozu ne imipramin ve aktif metaboliti olan desimipramin’in ne de varfarin’in farmakokinetiğini etkilememiştir.

Farmakokinetikleri olanzapin’in çoklu dozlarından etkilenmediği saptanmış olan ilaçlar şunlardır: diazepam ve aktif metaboliti N-desmetildiazepam, lityum, etanol, biperiden. Ancak, diazepam ve etanol ile birlikte kullanımda olanzapin’in ortostatik hipotansiyon oluşturucu etkisinde artış söz konusu olmuştur.

Olanzapin’in çoklu dozları teofilin ve metabolitlerinin farmakokinetiğini etkilememiştir.

 

Kontraendikasyonlar

Olfrex, içeriğindeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan ve dar açılı glokom riski taşıdığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Şizofreni: Olanzapin’in önerilen başlangıç dozu aç veya tok karnına uygulanan günde tek doz 5 ya da 10 mg olup hedeflenen günlük dozu ise 10 mg’dır. Plazmadaki kararlı durum değerine yaklaşık 1 haftada ulaşması nedeniyle, ardışık doz ayarlamaları en az 1’er hafta ara ile yapılmalıdır. Doz ayarlamaları gerektiğinde, azami 5 mg’lık artış ya da azalmalar şeklinde planlanmalıdır.

Klinik çalışmalarda olanzapin’in şizofreni tedavisinde 10 ile 15 mg/gün dozlarında etkin olduğu gösterilmiştir. Ancak, 10 mg/gün dozunun aşılması etkinlik artışı sağlamamıştır. Olanzapin için hedef doz olan 10 mg/gün, 15 mg veya daha da üzerindeki bir doza, ancak klinik değerlendirme yapıldıktan sonra yükseltilmelidir. Olanzapin’in 20 mg/gün üzeri dozları klinik çalışmalarda henüz değerlendirilmemiştir.

Bipolar Mani: Olanzapin’in önerilen başlangıç dozu aç veya tok karnına uygulanan günde tek doz 10 ya da 15 mg’dır. Doz ayarlamaları, plasebo kontrollü çalışmalardaki prosedür gibi, en azından 24 saatlik aralar ile yapılmalıdır. Doz ayarlamaları gerektiğinde, azami 5 mg’lık artış ya da azalmalar şeklinde planlanmalıdır.

Klinik çalışmalarda olanzapin’in kısa dönemli (3-4 hafta) antimanik etkinliği 5 ila 20 mg/gün doz aralığındagösterilmiştir. Olanzapin’in 20 mg/gün üzeri dozlarının güvenliliği klinik çalışmalarda henüz değerlendirilmemiştir.

Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi: Önerilen başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Manik dönem tedavisi için olanzapin kullanan hastalarda, reküransın önlenmesi için tedaviye aynı dozda devam edilmelidir. Eğer yeni bir manik, mikst ya da depresif dönem olursa, gerektiği şekilde doz ayarlaması ve klinik olarak endike olduğu şekilde duygudurum semptomları için ek tedavi ile olanzapin tedavisine devam edilmelidir.

Şizofreninin, manik dönemlerin ve bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma bakılarak günde 5- 20 mg arasında ayarlanabilir.

Önerilen başlangıç dozundan daha yüksek bir doza, yalnızca klinik olarak uygun şekilde yeniden değerlendirme yapıldıktan sonra geçilmeli ve artış, doz aralıkları 24 saatten kısa olmayacakşekilde yapılmalıdır. Olanzapinin emilimi yiyeceklerden etkilenmediği için, aç veya tok karnına verilebilir. Olanzapin kullanımı kesilirken, kademeli doz azaltımına gidilmelidir. 

Lityum veya valproat ile kombine uygulanacaksa, yemeklerden bağımsız olarak, günde bir defa 10 mg doz uygulanmalıdır.

Çocuklarda Kullanım:

Olanzapin, 18 yaşın altındakilerde araştırılmamıştır. 

Yaşlı Hastalarda Kullanım:

Rutin olarak daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg/gün) endike değildir, ancak 65 yaş ve üstündeki hastalarda ve klinik faktörlere göre karar verilmelidir (bkz. UYARILAR / ÖNLEMLER). 

Renal ve/veya hepatik yetmezliği olan hastalar:

Bu hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg) uygulanmalıdır. Orta derecede hepatik yetmezliği (siroz, Child-Pugh, A veya B sınıfı) olan hastalarda, başlangıç dozu 5 mg olmalıdır ve doz dikkatle artırılmalıdır.

Erkek hastalarla kadın hastaların karşılaştırılması:

Erkek hastalara kıyasla kadın hastalarda, başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi gerekmemektedir.

Sigara içen hastalarla içmeyen hastaların karşılaştırılması:

Sigara içen hastalarla içmeyenler kıyaslandığında, başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi gerekmemektedir. Metabolizmayı yavaşlatan (kadın cinsiyet, yaşlılık, sigara içmeme

durumu) birden fazla etkenin varlığı durumunda, başlangıç dozunun azaltılması düşünülmelidir. Böyle hastalarda dozun artırılması gerektiğinde ılımlı davranılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Olfrex 2.5 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Olfrex 5 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Olfrex 7.5 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda

Olfrex 10 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Olfrex 15 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10

34768 Ümraniye- İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

02.02.2009  218/8

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Olfrex 20 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm, vb. nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.

 

Hiperglisemi ve Diabetes Mellitus

Olanzapin ve diğer atipik antipsikotik ilaçların kullanımına bağlı olarak bazı hastalarda hiperglisemi gözlendiği ve ender durumlarda ketoasidoz, hiperosmolar koma veya ölüm gerçekleştiği bildirilmiştir. Ancak diabetes mellitus artık yaygın gözlenen bir hastalık olduğu için, atipik antipsikotik ilaçların kullanımı ile glukoz anomalilerinin arasındaki ilişki tam olarak ortaya konmamıştır. Hastaya eğer diabetes mellitus teşhisi konmuş veya kan şeker düzeylerinde normalin dışında bir durum gözleniyorsa, olanzapin tedavisi sırasında durumu yakından takip edilmelidir. Tedavi sırasında hiperglisemi gözlenirse, hastaya açlık kan glukoz testi yapılmalıdır.

 

Demans Gözlenen Yaşlı Hastalarda Serebrovasküler Advers Olaylar

 Demansla ilişkili psikoz gözlenen yaşlı hastalarda, olanzapin ile yapılan klinik çalışmalarda, serebrovasküler advers olaylar (örn. inme, geçici iskemik atak) ve ölüm bildirilmiştir. Bu nedenle bu tip hastalarda olanzapin kullanımı uygun değildir. 

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)

Olanzapin dahil, tüm antipsikotik ilaçların kullanımı ile bağlantılı olduğu bildirilmiş ölümcül bulgular kompleksidir. Nöroleptik Malign Sendromun klinik belirtileri şunlardır: aşırı yüksek ateş, kas sertliği, mental durumda değişim ve otonomik bozukluk bulguları (nabız ya da kan basıncında düzensizlik, taşikardi, terleme ve kalp ritminde bozulma). Bunlara ilave olarak kreatinin fosfokinaz artışı, miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği gibi işaretler de bulunabilir. Eğer hasta, NMS’ u gösteren işaret ve semptomlar gösterirse veya NMS’a ait ek klinik belirtiler olmaksızın açıklanamayan yüksek ateş görülüyorsa, olanzapin dahil tüm antipsikotik ilaçlar kesilmelidir.

NMS tanısı almış ve daha sonra düzelmiş bir hastaya tekrar antipsikotik ilaç tedavisi başlamak gerektiğinde durum değerlendirmesi dikkatle yapılmalıdır. Nöroleptik Malign Sendromun aynı olguda tekrar oluştuğu bildirildiğinden bu hastalar dikkatle gözlenmelidir.

 

Tardiv Diskinezi

Yaşlılarda ve de özellikle yaşlı kadınlarda daha sık rastlanan bir sendrom olmakla birlikte, antipsikotik tedaviye başlarken hangi hastanın daha yatkın olduğunu kestirmek mümkün değildir. Tardiv diskinezi oluşturma potansiyeli açısından antipsikotik ilaçlar arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı da bilinmemektedir.

Hastanın tedavi süresinin uzamasına ve kullandığı toplam ilaç miktarının artışına bağlı olarak hastadaki tardiv diskinezi riskinde ve geri dönüşsüz olma ihtimalinde yükselme olduğuna inanılmaktadır. Görülme sıklığı çok daha az olmakla birlikte, düşük dozda kullanıldığı görece kısa tedavi dönemlerinden sonra dahi meydana gelebildiği bildirilmiştir. 

Kanıtlanmış tardiv diskinezi olgularının bilinen bir tedavisi mevcut olmamakla birlikte, antipsikotik tedavi bırakıldığında hastalar kısmen ya da tamamen düzelebilmektedir.

Bununla birlikte, antipsikotik tedavinin bizzat kendisi sendroma ait işaret ve semptomları baskılamak suretiyle altta yatan oluşumu maskeleyebilmektedir. Anılan semptom baskılayıcı özelliğin, sendromun uzun süren seyri üzerinde bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

 Olanzapin, bu değerlendirmelerin ışığında ve tardiv diskinezi oluşumunu en aza indirecek bir tarzda reçete edilmelidir. Kronik antipsikotik tedavi, genel kural olarak, ancak böylesi bir tedaviyle yanıt alınabilecek kronik hastalarda ve etkinliği aynı ancak daha az yan etkili alternatif tedavilerin uygulanamadığı olgularda kullanılmalıdır. Kronik tedavinin gerekli olduğu hastalarda tatminkar klinik yanıtı sağlayabilecek en düşük doz ve en kısa süreli tedavi seçeneği araştırılmalıdır. Tedavi süresinin uzatılmasının gerekip gerekmediği belirli aralıklar ile tekrar değerlendirilmelidir. Olfrex kullanmakta olan bir hastada tardiv diskinezinin işaret ve semptomları oluştuğunda ilaç bırakılmalıdır. Ancak, sendrom oluşan hastaların bazısında Olfrex ile tedavinin sürdürülmesi ihtiyacı da söz konusu olabilmektedir.

 

Ortostatik Hipotansiyon

Olanzapin, muhtemelen alfa1 –adrenerjik reseptör antagonizması nedeniyle, ortostatik hipotansiyon oluşturabilmektedir. Hastada hipotansiyon geliştiği takdirde hedef olanzapin dozuna daha kademeli bir şekilde çıkılması göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle miyokard enfarktüsü veya iskemik kalp hastalığı geçirmiş, kalp yetmezliği veya ileti bozukluğu gibi kalp-damar hastalığı ile beyin damarı rahatsızlığı ve dehidrasyon, hipovolemi, antihipertansif ilaçlarla tedavi gibi hipotansiyon gelişimini kolaylaştırabilecek özellikleri bulunan hastalarda olanzapin dikkatle kullanılmalıdır. 

Bilinç Kaybı (=Nöbet)

Olanzapin önceden nöbet geçirdiğini ifade eden ve nöbet eşiğini düşürücü (örn. Alzheimer tipi demans) durumları  bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Nöbet eşiğini düşürücü durumlara 65 yaşın üzerindeki kişilerde daha sık rastlanabilmektedir.

 

Transaminaz Artışları

Karaciğer yetmezliği işaret ve semptomları bulunan veya karaciğerin fonksiyonel kapasitesinin azalmasına sebep olan hastalıkları bulunan hastaların yanı sıra karaciğer için toksik ilaçlar ile tedavi edilmekte olanlarda da dikkatli olunmalıdır. Belirgin karaciğer hastalığı olan hastalarda belli aralıklarda transaminaz düzeyleri izlenmelidir.

 

Vücut Sıcaklığının Ayarlanması

Antipsikotik ilaçların insanlarda vücut sıcaklığı artışlarını dengeleme bozukluğu yapabildiği bildirilmiştir. Yorucu antrenman, aşırı sıcak ortamda bulunma, antikolinerjik ilaç kullanımı veya

sıvı kaybı gibi vücut sıcaklığının artışına katkı yapabilecek etmenlerin söz konusu olduğu hastalara olanzapin reçete ederken uygun öneriler hatırlatılmalıdır.

Yutma Güçlüğü

 Antipsikotik ilaç kullanımına bağlı hastalarda yemek borusu dismotilitesi ve aspirasyon meydana geldiği bildirilmiştir. Olanzapin ve diğer antipsikotik ilaçlar, aspirasyon pnömonisi açısından riskli olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

İntihar

İntihar girişimi olasılığı şizofreni ve bipolar bozukluğun doğasında olan bir durumdur ve yüksek riskli olan hastalar yakın denetim altında tutulmalıdır. İyi hasta bakımı kuralları ile uyumlu bir şekilde ve doz aşımı riskini azaltmak amacıyla; Olfrex reçeteleri, tablet içeriği en az olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Eşlik eden hastalıklar:

Belli bazı hastalıkları olan kişilerde olanzapin kullanımı hakkında kısıtlı deneyim söz konusudur.

Olanzapin in vitro şartlarda muskarinik reseptör afinitesi sergilemektedir.

Pazarlama öncesi klinik çalışmalarda olanzapin’in muhtemelen kolinerjik antagonizması ile ilişkili kabızlık, ağız kuruluğu, taşikardi gibi advers olaylara sebep olduğu bildirilmiştir. Anılan advers olaylar olanzapin tedavisini sonlandırma sebepleri arasında önde bulunmasa da, klinik açıdan belirgin prostat hipertrofisi, dar açılı glokom ve paralitik ileus hastalarında olanzapin tedavisi dikkatle uygulanmalıdır.

Merkezi sinir sistemi etkinliği olan diğer tüm ilaçlar gibi olanzapin de demansif yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yakın geçmişte miyokard enfarktüsü veya diğer bir ciddi kalp hastalığı geçirenlerde pek fazla olanzapin kullanım deneyimi mevcut değildir. Böylesi tanıları bulunan hastalar pazarlama öncesi çalışmalara dahil edilmemişlerdir. Ortostatik hipotansiyon riski taşıması nedeniyle kalp rahatsızlığı olan hastalarda olanzapin kullanımında dikkatli olunmalıdır.Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

Çocuklarda Kullanımı:

Çocuklar ve ergenlik döneminde olan hastalardaki güvenlik ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.  

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: 

Gebelik kategorisi C dir. Gebe kadınlarda yeterli sayıda kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Hastalar olanzapin tedavisi sırasında hamile kalırlarsa veya hamile kalmaya niyetleri varsa doktorlarını bilgilendirmeleri gerekmektedir. İnsanlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan dolayı, hamilelik sırasında yalnızca fetüse olabilecek potansiyel riskine karşın potansiyel yararları düşünülerek kullanılmalıdır. İnsanlarda olanzapin’in süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Hastalar, olanzapin kullandıkları süre zarfında emzirmemeleri konusunda uyarılmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri:

Olanzapin uyku hali oluşturabileceği için hastalar, motorlu araçlar da dahil tehlikeli makineleri kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Üretim Yeri

NOBELFARMA İlaç Sanayii ve Ticaret A. Ş. Sancaklar,

81100   DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşağıdaki bulgular şizofren ve bipolar manik hastalar ile Alzheimer hastalığı ile ilişkili psikiyatrik semptomları olanlarda yapılmış kısa süreli ve plasebo kontrollü pazarlama öncesi çalışmalarda elde edilmiştir.

Çalışmalarda tedavinin bırakılması ile ilgili olan advers olaylar


Şizofren hastalardaki deneyimler:

Genelde, advers olay nedeniyle her 2 gruptaki tedavi bırakma sıklığı benzer oranlardaydı (olanzapin grubu %5, plasebo grubu %6). Bununla birlikte, SGPT artışlarına bağlı tedavi bırakma oranları ise şöyleydi; olanzapin grubu %2, plasebo grubu %0.Bipolar manik hastalardaki deneyimler: Genelde, advers olay nedeniyle her 2 gruptaki tedavi bırakma sıklığı benzer oranlardaydı (olanzapin grubu %2, plasebo grubu %2).

 Kısa süreli ve plasebo kontrollü çalışmalardaki yaygın advers olaylar

Olanzapin kullanan hastalarda en yaygın gözlenen (görülme sıklığı ≥ %5) ve plasebo kullananlara kıyasla en azından 2 kat daha fazla rastlanan advers olaylar şunlardır: postüral hipotansiyon, kabızlık, vücut ağırlığında artış, baş dönmesi, kişilik bozukluğu, akatizi, asteni, ağız kuruluğu, hazımsızlık, iştah artışı, somnolans, tremor.

Yukarıda belirtilenlerin dışında, olanzapin kullanan hastaların en azından %2’sinde rastlanan advers olaylar ise şunlardır: kaza sonucunda yaralanma, ateş, sırt ağrısı, göğüs kafesinde ağrı, taşikardi, hipertansiyon, kusma, ekimoz, periferik ödem, kol ve bacaklarda eklem dışı ağrı, eklem ağrısı, uykusuzluk, yürüyüş bozukluğu, hipertoni, konuşma aksaklığı, rinit, öksürük artışı, farenjit, ambliyopi, idrar tutamama, idrar yolu enfeksiyonu.

 

Laboratuar değişiklikleri: 

Olanzapin’in pazarlama öncesi deneyimleri değerlendirildiğinde SGPT, SGOT ve GGT düzeylerinde asemptomatik artışlar olduğu ortaya konmuştur. Olanzapin kullanımı ayrıca serum prolaktin artışının yanında hastaların %0.3’ünde asemptomatik eozinofil artışı ve CPK artışına da sebep olmuştur. Pazarlama öncesi deneyimlerde klinik açıdan anlamlı sayılabilecek nötropeni riski saptanmamıştır.

 

EKG değişiklikleri:

QT, QTc ve PR intervalleri gibi EKG parametrelerinde potansiyel öneme sahip değişikliğin oluştuğu hastaların oranı açısından iki grup arasında farklılık bulunmamaktadır. Kalp atım hızında oluşan artışın olanzapin kullananlardaki ortalaması 2.4 vuru/dk’dır; plasebo grubunda değişim olmamıştır. Hafif taşikardi eğilimi olanzapin’in ortostatik değişim oluşturmasından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Klinik çalışmalarda saptanan diğer advers etkiler

 

Aşağıdaki listede bulunanlar, ≥ 1 mg/gün dozunda olanzapin kullanan, veritabanında kayıtlı 4189 hastanın bildirdiği tedavi kaynaklı diğer advers olaylardır. Aşağıdaki liste daha önceki advers olay listelerinde yer almış olanları içermediği gibi ilaç tarafından oluşturulma ihtimali az olan olaylar ile bilgi sunmayan genel terimleri ve de sadece bir kez rastlanmış yaşam tehdit edici olmayan olayları da içermemektedir.

Olaylar ilgili vücut sistemlerine göre tasnif edilmişlerdir; ayrıca, görülme sıklığı açısından da aşağıda tanımları bulunan terimlerin eşliğinde ve azalan sıklıkta sıralanmışlardır:

 

100 hastanın en az 1’inde rastlanan olaylar yaygın; görülme sıklığı 1/100 ile 1/1000 arasında olanlar nadir; görülme sıklığı 1/1000’den daha az olanlar ise çok nadir olarak belirtilmiştir.

 

Tüm Vücut:  yaygın – diş ağrısı, grip benzeri sendrom, kasıtlı yaralanma, intihar girişimi;  nadir – karın şişliği, titreme, titreme ve ateş, yüzde ödem, bitkinlik, pamukçuk, boyun sertliği, ışığa duyarlılık;  çok nadir – mahmurluk, ani ölüm.

 

Kalp-Damar Sistemi:  yaygın – hipotansiyon;  nadir – bradikardi, serebrovasküler aksedan, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak arrest, hemoraji, migren, solukluk, çarpıntı, vazodilatasyon, ventriküler ekstrasistol;   çok nadir – arterit, atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği, akciğer embolisi.


Sindirim Sistemi:  yaygın – tükürük salgısında artış, susuzluk;  nadir – yutma güçlüğü, geğirme, fekal tıkaç, dışkı kaçırma, flatulens, gastrit, gastroenterit, jinjivit, hepatit, melena, ağızda ülser, bulantı, kusma, ağızda pamukçuk, periodontal abse, rektal kanama, stomatit, dilde ödem, diş çürükleri;  çok nadir – aftöz stomatit, enterit, özofagus ülseri, özofajit, glosit, ileus, barsak tıkanması, yağlı karaciğer, dilde renk değişimi.

Endokrin Sistem:  nadir – diabetes mellitus;  çok nadir – diabetik asidoz ve guatr.

Kan-Lenf Sistemi:  yaygın – lökopeni;  nadir – anemi, siyanoz, lökositoz, lenfadenopati, trombositoz ve trombositopeni;  çok nadir – normositer anemi.

 

Metabolik ve Beslenme Bozuklukları:  nadir – asidoz, alkalin fosfataz artışı, bilirubinemi, dehidrasyon, hiperkolesteremi, hiperglisemi, hiperlipidemi, hiperürisemi, hipoglisemi, hipokalemi, hiponatremi, bacaklarda ödem, kollarda ödem, aşırı su tüketimi;  çok nadir – gut, hiperkalemi, hipernatremi, hipoproteinemi, ketoz.

Kas-İskelet Sistemi:  yaygın – eklem sertliği, seğirme;  nadir – artrit, artroz, bursit, bacak krampları, miyasteni;  çok nadir – kemik ağrısı, miyopati, osteoporoz, romatoid artrit.

 

Sinir Sistemi:  yaygın – kabus görme, duygusal dengesizlik, öfori, libido azalması, parestezi, şizofrenik reaksiyon;  nadir – alkol kötü kullanımı, amnezi, antisosyal reaksiyon, ataksi, MSS uyarımı, dişli çark belirtisi, koma, deliryum, depersonalizasyon, konuşma düzensizliği, yüzde paralizi,hipestezi, hipokinezi, hipotoni,  koordinasyon bozukluğu, libido artışı, obsesif kompulsif bozukluk, çeşitli fobiler, somatizasyon bozukluğu, uyaran yanıtında bozulma, stupor, kekeme tarzı konuşma bozukluğu, sigara kötü kullanımı, vertigo, yoksunluk sendromu;  çok nadir – akinezi, yanak-dudak sendromu, ensefalopati, nevralji, nöropati, nistagmus, paralizi, subaraknoid kanama.

Solunum Sistemi:  yaygın – dispne;  nadir – apne, aspirasyon pnömonisi, astma, atelektazi, hiperventilasyon, larenjit, pnömoni, ses değişimi;  çok nadir – hıçkırık, hipoksi, akciğer ödemi, stridor. 

 

Deri ve Ekleri:  yaygın – terleme;  nadir – saç dökülmesi, temas dermatiti, deri kuruluğu, egzema, makülopapüler kızarıklık, kaşıntı, sebore, deri ülseri, vezikülobüllöz kızarıklık; çok nadir–hirsutizm, püstüler kızarıklık, deride renk değişikliği, ürtiker.

Özel Duyular:  yaygın – konjunktivit;  nadir – akomodasyon kusuru, blefarit, katarakt, kornea lezyonu, sağırlık, diplopi, göz kuruluğu, kulak ağrısı, göz kanaması, göz ağrısı, göz kası kusuru, tat duyusunda değişim, kulak çınlaması; çok nadir – glokom, keratokonjunktivit, makuler hipopigmentasyon, miyozis, midriyazis, lensde pigment birikimi.

Ürogenital Sistem:  yaygın – amenore, hematüri, metroraji, vajinit;  nadir – ejakülasyon bozukluğu, meme ağrısı, sistit, menstrüasyon azalması, dizüri, kadınlarda süt salgısı oluşumu, glukozüri, menstrüasyon artışı, menoraji, poliüri, premenstrüel sendrom, piüri, sık idrara çıkma,idrar retansiyonu, idrar kaçırma, uterus fibroma büyümesi, vajinal kanama; çok nadir – albuminüri, jinekomasti, mastit, oligüri, idrar tutamama.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ