Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka ONCEAIR
Etken Madde Kodu SGKFF8-MONTELUKAST SODYUM
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R03DC03
ATC Açıklaması Montelukast
NFC Kodu AG
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Çiğneme Tabletleri
Kamu Kodu A08943
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 63,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 56,28 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 27,42 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E327B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Montelukast ile doz aşımının tedavisi hakkında spesifik bir bilgi yoktur. Kronik astım çalışmalarında, hastalara 22 hafta süreyle 200 mg/ gün ve kısa dönem çalışmalarında (yaklaşık 1 hafta süreyle) 900 mg/gün dozuna kadar montelukast uygulanmış ve klinik açıdan önemli herhangi bir istenmeyen olay gözlenmemiştir.

 

Montelukast'ın pazarlama sonrası deneyiminde ve yapılan klinik çalışmalarda, günde 150 mg'a kadar dozlarda montelukast ile çocuklarda, akut doz aşımı raporları vardır. Bu raporların çoğunda, advers etki yer almamaktadır. En sık gözlemlenen yan etkiler ise; susuzluk, uyku hali, midriyazis, hiperkinezi ve karın ağrısıdır. Montelukastın periton diyaliz ya da hemodiyaliz yoluyla vücuttan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı bilinmemektedir.

Endikasyonlar

Onceair 5 mg çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda, gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik ve kronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisinde ve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir. tanısı konmuş çocuk hastaların profilaktik tedavisinde endikedir. Ayrıca, 6 - 14 yaş pediyatrik hastalarda, mevsimsel alerjik rinitin gündüz ve gece semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Onceair (montelukast sodyum), sisteinil lökotrien CysLT1 reseptörünü spesifik olarak inhibe eden, selektif ve oral yoldan etkili bir lökotrien reseptör antagonistidir.

Sisteinil lökotrienler ( LTC4, LTD4, LTE4 ) mast hücresi ve eozinofiller dahil çeşitli hücrelerden salınan güçlü enflamatuar eikozanoidlerdir.

Bu önemli pro-astmatik mediatörler, insanın solunum yolunda bulunan sisteinil lökotrien (CysLT) reseptörlerine bağlanır. CysLT tip-1 (CysLT1) reseptörü, solunum yolu düz kas hücreleri ve solunum yolu makrofajları da dahil olmak üzere insan solunum yolunda ve diğer pro-enflamatuar hücrelerde (eozinofiller ve belirli miyeloid kök hücreler dahil) bulunur. Astım ve alerjik rinitin patofizyolojisiyle, CysLT'ler arasında ilişki vardır. Astımda lökotrien aracılı etkiler; bronkokonstriksiyon, müköz sekresyon, damar geçirgenliği ve eozinofil birikimi gibi bir dizi solunum yolu aktivitesini içerir.

Alerjik rinitte, CysLT'ler hem erken hem de geç fazlı reaksiyonlar sırasında alerjene maruz kaldıktan sonra burun mukozasından salgılanır ve alerjik rinitin semptomlarıyla ilişkilidir. CysLT'lerin intranazal yoldan uygulanması sonucu, nazal solunum yolu direncinin ve nazal tıkanma semptomlarının arttığı gösterilmiştir.

Montelukast, astıma bağlı enflamasyon parametrelerini anlamlı derecede iyileştiren, güçlü oral yoldan etkin bir bileşiktir. Biyokimyasal ve farmakolojik biyoanalizlere dayanarak CysLT1 reseptörüne (prostanoid, kolinerjik veya P-adrenejik reseptör gibi diğer farmakolojik açıdan önemli havayolu reseptörleri yerine) yüksek bir afinite ve seçicilikle bağlanır. Montelukast herhangi bir agonist aktivite göstermeksizin CysLT1 reseptöründe LTC4, LTD4, LTE4'ün fizyolojik etkilerini kuvvetle inhibe eder.

Farmakokinetik Özellikler

Oral uygulamadan sonra montelukast hızla ve hemen hemen tümüyle emilir.

Erişkinlere aç karnına 5 mg'lık çiğneme tableti verildiğinde, ortalama doruk plazma konsantrasyonuna (Cmax) 2 saat sonra ulaşılır.

 

 Oral biyoyararlanım, % 64'tür. Montelukastın % 99'dan fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Montelukast'ın kararlı durum dağılım hacmi oratalama 8 -11 litredir. Montelukast geniş çapta metabolize olur. Tedavi dozlarıyla yapılan çalışmalarda, erişkin ve çocuk hastalarda montelukastın metabolitlerinin plazma konsantrasyonları kararlı durumda saptanamaz. İnsanın karaciğer mikrozomlarını kullanarak yapılan in vitro çalışmalar, montelukast'ın metabolizmasında sitokrom P450 3A4 ve 2C9'un rolü olduğunu göstermiştir.

 

Sağlıklı erişkinlerde montelukastın plazma klirensi ortalama 45mL/dakikadır Montelukast ve metabolitleri hemen hemen tümüyle safrayla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her Onceair Çiğneme Tableti, 5 mg montelukast (sodyum) içerir. Boyar madde olarak kırmızı demir oksit, tatlandırıcı olarak aspartam ve kiraz aroması içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Onceair astımın profilaktik ve kronik tedavisinde ve alerjik rinitin tedavisinde rutin kullanılan diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir. İlaç etkileşim çalışmalarında, montelukastın önerilen klinik dozunun aşağıdaki ilaçların farmakokinetiği üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi saptanmamıştır: Teofilin, prednizon, oral kontraseptifler (etinil östradiyol/noretindron 35/1), terfenadin, digoksin ve varfarin.

 

Fenobarbitalle birlikte kullanıldığında montelukast plazma konsantrasyon zaman eğrisi altında kalan alan (AUC) yaklaşık % 40 azalmıştır, Onceair'in dozunun ayarlanması gerekmez. Fenobarbital ya da rifampin gibi güçlü sitokrom P450 enzim indükleyicileri ile Onceair birlikte kullanılırken, hastalar klinik bakımdan izlenmelidir.

 

Montelukast hepatik CYP3A4 ile metabolize olur ve fenitoin, fenobarbital, rifampisin ve St.John's wort gibi bu enzimin indükleyicisi olan maddeler ile beraber verildiğinde plazma değerinde azalma olur.

Kontraendikasyonlar

Bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.

Kullanım Şekli Ve Dozu

5 mg'lık bir çiğneme tabletidir. Tablet, yatmadan önce çiğnenmelidir.

 

6 - 14 yaş arası astımlı ve/veya mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda günlük doz:

 

Onceair'ın astımın kontrolündeki kontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar. Aç ya da tok karnına alınabilir. Hastalara, astımın şiddetlendiği dönemlerin yanı sıra, astım kontrol altındayken de Onceair'i almaya devam etmeleri öğütlenmelidir. Pediyatrik hastalar, yaşlılar, böbrek yetmezliği olan hastalarda, hafif-orta şiddette karaciğer bozukluğu olanlarda dozun ayarlanması gerekmez.

 

Diğer Astım Tedavileriyle Birlikte Onceair Tedavisi:

 

Onceair hastanın mevcut tedavi rejimine eklenebilir.

 

Birlikte Uygulanan Tedavilerde Dozun azaltılması Bronkodilatör Tedaviler :

 

Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavi rejimine Onceair eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra), hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği oranda azaltılabilir.

 

İnhale Kortikosteroidler:

 

İnhale kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda Onceair tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen Onceair tedavisi başlanmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  • Onceair 4 mg Çiğneme Tableti
  • Onceair 10 mg Film Tablet
Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. Tic. A.Ş. Zincirlikuyu /İSTANBUL.
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

 18.05.2005  205/87 

Reçete ile satılır.

Saklama Koşulları

25° C altında oda sıcaklığında, nem ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

28 çiğneme tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Oral montelukastın akut astım nöbetlerinin ve status asthmaticusun tedavisindeki yararı kanıtlanmamıştır. Bu nedenle akut astım nöbetlerinin tedavisinde oral Onceair tabletleri kullanılmamalı, hastalara mevcut olan uygun ilaçlarla tedavi önerilmelidir. Beraber verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında azaltılabilirse de, oral ya da inhale kortikosteroid tedavisi kesilip yerine hemen Onceair başlanmamalıdır. Egzersizden sonra astım alevlenmesi olan hastalar, profilaksi için kullanmakta oldukları genellikle inhale beta agonistleri içeren tedavi rejimlerine devam etmelidirler ve bir kısa etkili inhale beta agonistini kurtarıcı tedavi olarak bulundurmalıdırlar. 

Aspirine duyarlılığı bilinen hastalar Onceair alırken, aspirin veya non steroidal antienflamatuar ajanların kullanımından kaçınmalıdır. Montelukast, aspirin duyarlılığı olan astımlı hastalarda solunum yolu fonksiyonunun düzeltilmesinde etkili olmasına rağmen, aspirine duyarlı astım hastalarında aspirin ve diğer non steroidal antienflamatuar ilaçlara bağlı oluşan bronkokonstrüktör yanıtı kestiği gösterilmemiştir. 

Hastalar reçete edildiği şekilde, ister asemptomatik ister alevlenme dönemlerinde olsun, hergün düzenli olarak Onceair'i kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve kendilerine eğer astımları iyi kontrol altına alınamıyorsa hemen hekimleri ile temasa geçmeleri tavsiye edilmelidir.

Hastalar Onceair'in akut astım ataklarının tedavisinde kullanılacak bir ilaç olmadığı konusunda uyarılmalı ve söz konusu atakların tedavisi için yanlarında daima kısa etkili inhale beta2-agonist bir ilacı bulundurmaları gerektiğinin önemi kendilerine vurgulanmalıdır.

Hastalara Onceair tedavisi sırasında ne kadar sıklıkta kısa etkili inhale beta2-agonist ilaç kullanımına gereksinim duyduklarını dikkatle izlemeleri anımsatılmalıdır. Eğer söz konusu inhaler ilacın kullanımı her zamankinden daha fazla ya da günlük maksimum kullanım miktarının üzerine çıkması durumunda hastalar, hemen hekimlerine başvurmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Onceair kullanan hastalar, hekimlerine danışmadan Onceair'in dozunu azaltmamaları ya da sürekli kullandıkları antiastmatik ilaçların kullanımını bırakmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Eozinofilik Koşullar

Nadir olgularda, montelukast tedavisi gören hastalarda, sistemik eozinofili görülebilir, bazen de sistemik kortikosteroid terapisiyle tedavi edilen Churg- Strauss Sendromuyla benzer vaskülitin klinik özellikleri görülebilir. Bu olaylar genellikle, oral kortikosteroid dozunun azaltılmasıyla ilişkilidir. Hekimler, hastalarında görülen eozinofili, vaskülitik döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kalp komplikasyonları ve/veya nöropatiye karşı dikkatli olmalıdır.

Montelukast ve bu tanımlanan koşullar arasında nedensel bir ilişki saptanmamıştır. Onceair alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin dozu azaltılırken dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem tavsiye edilir.

Onceair 5 mg çiğneme tableti; fenilalanin (aspartamın bir bileşeni) içerdiğinden, fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır.

Gebelerde Kullanım

Gebelik Kategorisi B'dir.

Montelukastın hamile hanımlarda kullanımına ait yeterli veri bulunmamaktadır. Mutlak gerekmedikçe Onceair, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Emziren Annelerde Kullanım

Montelukastın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çok sayıda ilaç anne sütüne geçtiği için, Onceair emziren annelere verilirken dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda Kullanım

Montelukast, astımı olan 6 - 14 yaş arası pediyatrik hastalarda etkinlik ve güvenilirlik açısından detaylı biçimde araştırılmış ve profil erişkin hastalardakine benzer bulunmuştur.

Montelukastın mevsimsel alerjik riniti olan 15 yaş ve üzeri çocuk ve erişkinlerdeki etkinlik ve güvenilirliği detaylı biçimde araştırılmıştır. Elde edilen verilerin ışığı altında ve gerek mevsimsel alerjik rinitin fizyopatolojisi gerekse de montelukasta ait farmakolojik özellikler göz önüne alındığında montelukastın, mevsimsel alerjik riniti olan 6 - 14 yaş arası çocuk hastalarda da etkin ve güvenilir olduğu düşünülmektedir.

Montelukastın 2 yaşın altındaki çocuk hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

Yaşlılarda Kullanım

Klinik çalışmalarda, montelukastın etkinlik ve güvenilirlik profillerinde yaşa bağlı farklılıklar saptanmamıştır.

Üretim Yeri
Abdi İbrahim İlaç San. Tic. A.Ş. Hadımköy /İSTANBUL.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Montelukast genellikle iyi tolere edilir. Klinik çalışmalar sırasındaki yan etkiler genellikle hafif olup tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir. Montelukast ile tedavi edilen hastaların %1'inden fazlasında ilaca bağlı olarak bildirilen ve plasebo alan hastalara göre daha yüksek sıklıkta bildirilen yan etki baş ağrısıdır. Ayrıca farenjit, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, otit, viral enfeksiyonlar bildirilmiştir.

 

2 - 14 yaş arasında mevsimsel alerjik rinitli hastalarda:

 plasebo kontrollü 2 haftalık çalışmada ilaca bağlı olarak %1 ya da daha fazla hiçbir yan etki saptanmamıştır.

 

Pazarlama sonrası bildirilen yan etkiler:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyoödem, deri döküntüsü, pruritus, ürtiker ve çok ender olarak hepatik eozinofilik infiltrasyondur); anormal rüyalar ve halüsinasyonlar, uyuşukluk, irritabilite, huzursuzluk, uykusuzluk ve çok ender olarak nöbetler; bulantı, kusma, dispepsi, diyare,; miyalji, adale krampları; kanama eğiliminde artış, çürükler ve ödem, palpitasyon.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.