Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka ORAKSETIL
Etken Madde Kodu SGKFO8-SEFUROKSIM AKSETIL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC02
ATC Açıklaması Sefuroksim
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05757
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 47,56 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 42,44 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 16,3 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Oraceftin duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
 
Üst solunum yolu enfeksiyonları: Otitis media, sinüzit, farenjit ve tonsilit gibi çeşitli kulak-burun-boğaz enfeksiyonları.
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni.
Ürogenital sistem enfeksiyonları:Piyelonefrit, sistit, üretrit.
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:Furonkül, piyoderma, impetigo.
Farmakodinamik Özellikler
Sefuroksim aksetil, geniş spektrumlu 2. kuşak sefalosporinlerden sefuroksimin 1- (asetoksi) etil esteri olan bir ön-ilaç (pro-drug)’ dır.
 
Mikrobiyolojisi  
Sefuroksim aksetilinin in vivo etkinliği sefuroksime bağlıdır. Sefuroksim, beta- laktamaz üretenler dahil sık karşılanşılan birçok patojene etkilidir. Sefuroksim, beta-laktamaz enzimlerine, özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık karşılaşılan plazmidler aracılığıyla transfer edilen beta-laktamaz enzimlerine dayanıklıdır. Sefuroksim bakterilerde hücre duvarı sentezinin inhibisyonu yoluyla bakterisid etki gösterir.
Sefuroksim, in vitro olarak aşağıda belirtilen klinik izolatların birçok suşuna etkilidir:
 
Gram-pozitif Bakteriler: Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) ve Streptococcus agalactiae. Enterekokların belirli suşları, örneğin EnterococcusStreptococcus) faecalis sefuroksime dirençlidir. Metisiline dirençli stafilokoklar sefuroksime dirençlidir.
 
Gram-negatif Bakteriler: Moraxella (Brabhamella) catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar da dahil), Escherichia coli, Haemophlius ifluanzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil),Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae , Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (beta-laktamaz üretmeyen suşlar), Proteus inconstants, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri.
Pseudomonas türleri, Campylobacter türleri, Acinetobacter calcoaceticus, Serratia türlerinin bir çok suşu ve Proteus vulgaris bir ve ikinci kuşak sefalosporinlerin çoğuna karşı dirençlidir. Morganella morganii, Enterobacter cloacae ve Citrobacter türlerinin bazı suşlarının in vitro olarak sefuroksim ve diğer sefalosporinlere dirençli olduğu gözlenmiştir.
 
Anaerob bakteriler:Peptococcus niger
Clostridium difficile ve Bacteroides fragilis’in birçok suşu sefuroksime dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Sefuroksim aksetil, oral yoldan uygulanmasından sonra gastrointestinal sistemden absorbe edilir. Barsak mukozasında ve kanda bulunan non-spesifik esterazlar tarafından süratle hidrolize edilen sefuroksim aksetilden açığa çıkan sefuroksim, sistemik dolaşıma dahil olur ve takiben ekstraselüler sıvılara dağılır. Sefuroksim değişmemiş ilaç şeklinde idrarla itrah; aksetil ise asetaldehid ve asetik aside metabolize edilir.
Her ne kadar sefuroksim aksetil aç karnına veya gıda ile birlikte uygulanabilirse de yemekten sonra alındığında absorpsiyon oranı daha yüksektir.
Sağlıklı erişkinlere yapılan çalışmalara göre sefuroksim aksetilin tablet formu ile süspansiyon formunun farmokinetik özellikleri aynı değildir. Bu iki formülasyon mg/mg olarak eşit şekilde değerlendirilemezler. Biyoyararlanımları farklı olduğundan oral süspansiyon ile elde edilen eğri altındaki alan (AUC), tablet ile elde edilenin %91’i iken, yine süspansiyonun zirve plazma konsantrasyonu tablet formun %71’i kadardır.
Sefuroksim aksetilin 125 mg, 250 mg ve 500 mg tablet formlarının gıda alımını takiben uygulanmasından 2-3 saat sonra elde edilen sefuroksim serum zirve konsantrasyonları sırasıyla 2.1 mcg/mL, 4.1 mcg/mL 7.0 mcg/mL’dir. Serumdaki sefuroksimin yaklaşık %50’si proteinler bağlanır. Oral yoldan sefuroksim aksetil uygulanmasından sonra sefuroksimin serum eluminasyon yarı-ömrü tablet formu için yaklaşık 1.2 saat, oral süspansiyon için ise 1.4-1.9 saattir.   
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Oraceftin 250 mg Film Tablet, her bir tablette; 250 mg sefuroksim’e eşdeğer sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefuroksim aksetilin açlık durumundaki biyoyararlanımı azaltabilir ve yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.
 
Laboratuvar etkileşimleri: Bakır redüksiyon yöntemleri ( Benedict veya Fehling solüsyonu veya Clinitest® tabletleri ) ile yapılan idrarda glukoz tayin testlerinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir, ancak enzimlerle yapılan testler etkilenmez (örneğin; Clinistix® , Tes-Tape ®). Ferrisiyanid testi ile yalancı negatif sonuçlar ortaya çıkabileceği için Oraceftin kullanan hastalarda kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz ve heksokinaz metodları ile aranması uygun olur. Sefuroksim serumda ve idrarda kreatinin incelemelerinde kullanılan alkali pikrat metodu ile itkileşmez.
Kontraendikasyonlar

Oraceftin, sefasporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Oraceftin, oral yoldan ve tercihan yemeklerden sonra kullanılır. Doktor tarafından başka şekillerde önerilmediği takdirde Oraceftin dozu aşağıdaki şekildedir.
Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklar: Önerilen doz günde iki kez 250 mg’dır. Daha ciddi enfensiyonlarda ile daha az bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda doz günde iki kez 500 mg’a yükseltilebilir. Komplike olmayan gonore tedavisinde 1 g’lık tek bir doz uygulanır.
Streptococcus pyogenes’e (grup A beta-hemolitik streptokoklara) bağlı enfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmak için Sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca ;
ORACEFTİN® 125 mg/5ml Oral Süspansiyon için kuru Toz, (50 mL ve 100 mL)
ORACEFTİN® 500 mg Film Tablet,
İsimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları
25OC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Oraceftin 250 mg Film Tablet; her film tablette, 250 mg. Sefuroksime eşdeğer Sefuroksim aksetil içeren 10 film tabletlik blister ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Oraceftin tedavisine başlamadan önce hastada sefuroksim aksetil, sefalosporinler, penisilinler ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır. Sefuroksim aksetil, penisiline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür alerjisi olan ve özellikle ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde, Sefuroksim aksetil tedavisi derhal sonlandırılmalıdır. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir.
Sefalosporin ve diğer diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal floransını bozabilir ve Clostridia’ ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Clostridium difficile’nin ürettiği bir toksin antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şekildeki kolitler sadece ilacın kesilmesi ile düzelebilir. Kolit ilacın kesilmesi ile düzelmezse veya ciddi bir psödomembranöz kolit vakası söz konusu ise tedavide vankomisin kullanılır. Kolitin diğer sebepleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi uzun süreli Oraceftin tedavisi  sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sıransında süper enfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır.
 
Hamilelikte Kullanımı:Hamile kadınlar üzerinde yeterli çalışma bulunmadığından, bu ilaç hamilelik sırasında ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
 
Süt veren annelerde kullanımı:Sefuroksim anne sütüne geçmektedir. Oraceftin tedavisi uygulanacak annelerde emzirmeye geçici olarak ara verilmesi önerilmektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Sefuroksim aksetil, genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkiler, diğe oral sefalosporinlerin kullanıları sırasında görülen reaksiyonlara benzer. Bulantı, kusma, tat duyusunda bozulma ve diyare gibi gastrointestinal etkilerin yanısıra nadiren psödomembranoz kolit vakaları bildirilmiştir.Seyrek olarak döküntü, ürtiker, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, serum hastalığı ve anaflaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Baş ağrısı nadiren gözlenen bir diğer yan etkidir. Klinik Laboratuar testlerinden AST (SGOT), ALT( SGPT) ve LDH değerlerinde geçici yükselmelere rastlanabilir. Eozinofili ve pozitif Coombs testi olguları da kaydedilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.