Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka ORNITOP
Etken Madde Kodu SGKFHP-ORNIDAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu P01AB03
ATC Açıklaması Ornidazol
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09518
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 37,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 33,4 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 13,91 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E046B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kazaen aşırı dozlarda alınması halinde, santral etkiler şiddetlenerek ortaya çıkabilir. Özel bir antidotu olmadığından semptomatik tedavi yapılır, santraleksitasyonlar diazepam ile kontrol altına alınabilir.

Endikasyonlar
  • Trichomonas vaginalis'e bağlı kadın veya erkeklerde oluşan genito-üriner enfeksiyonlarda,
  • Entamoeba histolytica'nın neden olduğu amebiasis, amipli dizanteri gibi tüm intestinal veya amebik karaciğer apseleri gibi ekstraintestinal enfestasyonlarda,
  • Giardiasis (Lambliasis) türlerinin neden olduğu intestinal enfeksiyonlarda,
  • Anaerobik bakterilerin neden olduğu septisemi, menenjit, peritonit, yumuşak doku enfeksiyonları gibi enfeksiyonlarda ve septik abortusta,
  • Yine Anaerob bakterilerin neden olduğu kuşkulanılan endometritlerde,
  • Kolon veya genital organları ilgilendiren operasyon geçirecek vakalarda postoperatif profilaksi amacıyla kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Ornidazol, antiprotozoal ve antibakteriyel özellikte 5-nitroimidazol türevidir. Bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif difüzyon ile girerek duyarlı bakteri ve protozoon hücre DNA' sına bağlanarak DNA sentezini inhibe eder ve hücre ölümüne neden olur.

Ornidazol, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia ve Giardia intestinalis gibi parazitlerle oluşan parazitozlara, Bacteroides, Clostridium ve Fusobacterium gibi anaerobik bakteriler veya anaerob koklar gibi anaerobik patojenlere karşı etkilidir. Bu etkinlik hem in vitro deneysel koşullarda hem de in vivo olarak gösterilmiştir. Parazitler üzerindeki etkisi düşük serum ve doku konsantrasyonlarında gerçekleşir.

Farmakokinetik Özellikler

Ornidazol, gastrointestinal kanaldan kolaylıkla absorbe olur ve oral yoldan tek doz (1.5 g) uygulamasından sonra 2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır.Bu değer 24 saatte 9mcg/ml ve 48 saat sonra 2,5 mcg/ml’ye düşer. Ortalama yarı ömrü 12-14 saattir. Ornidazol plazma proteinlerine düşük oranda (yaklaşık % 15) bağlanmaktadır. Vücut doku ve sıvılarına, serebrospinal sıvı da dâhil olmak üzere yaygın olarak dağılır. Karaciğerde metabolize olur. Oral yoldan alınan dozun 2/3'llik kısmı idrarla, 1/3'lük kısmı ise feçesle konjügatve metabolitleri olarak atılır. Ornidazol ve metabolitlerinin eliminasyonunda safra yolu ile boşaltım önemli olabilir.

Farmasötik Şekli
Film Tablet
Formülü
Her tablet 500 mg ornidazol içerir.
Yardımcı maddeler:Titanyum dioksit
İlaç Etkileşmeleri

Diğer imidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir. Ancak, ornidazol kumarin tipi antikoagulanların etkisini güçlendirir, bu nedenle antıkoagülanların dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Fenobarbital veya diğer enzim İndüktörlerinin birlikte uygulanması, ornidazolun serumdaki yarı ömrünü kısaltır. Karma fonksiyonluoksidaz (sitokrom P450 izoenzim) enzimi inhibitörleri (örn: simetidin), ornidazolün serumdaki yarıömrünü uzatır. Lityum tedavisi ile birlikte uygulandığında ortaya çıkabilecek etkileşimler için"Uyarıları/Önlemler' bölümüne bakınız.

BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Kontraendikasyonlar

Ornidazol ve/veya diğer imidazol türevi maddelere veya ilacın içerdiği yardımcı maddeye aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Santral sinir sistemini ilgilendiren bir hastalık (epilepsi, multiple skleroz gibi) varlığında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

TRİKOMONİASİS TEDAVİSİ:

Trikomoniasisin basit tedavisi:
Doktor başka şekilde önermemişse, 5 gün süreyle sabahları bir, akşamları bir olmak üzere günde 2 tablettir. (1000 mg / gün)

Tek doz tedavisi:
Günde 3 tablet (1500 mg / gün) bir defa da alınmalıdır.
Reenfestasyonun engellenebilmesi için hastanın eşine aynı doz verilir.(NOT; Uyarıları/Önlemler bölümüne bkz.). Çocuklar için doz 25 mg/kg/gün' dür.

AMEBİASİS TEDAVİSİ:

Amebik dizanteri:
Tek doz tedavisi; 3 gün süreyle akşamları bir defada 3 tablet (1500mg/gün) alınmalıdır. Gereğinde bu doz ikiye bölünerek verilebilir. Çocuklar için doz 40 mg/kg/gündür.

Diğer amebiasis türleri:
5-10 gün süreyle günde 2 kez 1 tablet alınmalıdır (1000 mg/gün). Çocuklar için doz 25 mg/kg/gün' dür.

GİARDİASİS (Lambliasis) TEDAVİSİ:
Erişkinlerde tedavi 5-10 gün süreyle günde 2 tablet ile yapılır (1000 mg/gün). Gereğinde günlük doz ikiye bölünebilir.

Tek doz tedavisi:
Bir iki gün süreyle; 2-3 tablet (1000-1500 mg) bir defada alınmalıdır.
Çocuklar için doz 30-40 mg/kg/gün'dür.

ANAEROBİK ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ:
Anaerobik enfeksiyonlarda başlangıç dozu 1-2 tablettir (500-1000 mg/gün). Daha sonra semptomlar tamamıyla ortadan kalkıncaya kadar (5-10 gün); günde 12 saatte bir 1 tablet (5OO mg) uygulanır.
Çocuklar için doz 25-30 mg/kg/gün’dür.

ANAEROBİK ENFEKSİYONLARIN PROFİLAKSİSİ:
Profilaksiye, oral yoldan ilaç alabilen vakalarda 1-2 tablet ile başlanır ve operasyondan sonra 12 saatte bir 1 tablet ile 1 ile 5 gün sürdürülür.

Not: Tabletler, gastrointestinal yan etkilerin önlenebilmesi için daima yemeklerden sonra alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Ornitop 250 mg Film Tablet: Her film tablette 250 mg Ornidazol bulunan 20 tabletlik blister ambalajlarda
Ruhsat Sahibi

Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center, lhlamur Yıldız Cad. No; 10 34353 Beşiktaş/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
04.04.2005-205/55
Saklama Koşulları
30ºC' nin altında (oda sıcaklığında), ışıktan uzakta saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
10 Tabletlik Blister Ambalajlarda
Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozlarda yapılan ya da 10 günden uzun süren tedavilerde, düzenli olarak klinik ve biyolojik kontroller yapılmalıdır.

Önceden kan diskrazisi olan hastalarda, tedaviden önce ve sonra lökosit formülü kontrol edilmelidir; bu kontrol özellikle tekrarlanan tedavilerde önemlidir. Ornidazol tedavisi sırasında, periferik vesantral sinir sistemine ait bozukluklar alevlenebilir. Periferik nöropati, ataksi, vertigo veya mentalkonfüzyon ortaya çıktığında tedaviye son verilmelidir.
Ornidazol, mevcut olan kandidiyazisi alevlendirebilir; böyle bir durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

Hemodiyalizdeki hastalarda, yarı ömrün azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizden sonra ilave dozun verilmesi uygun olabilir. Lityum ile tedavi edilen ve imidazol türevleri alan hastalarda, plazma lityum konsantrasyonları, kreatinin değerleri ve elektrolitler kontrol edilmelidir. Trikomoniasis tedavisi sırasında, asemptomatik erkek cinsel partnerin proflaksisi yanı sıra yeniden enfestasyonun engellenmesi amacıyla cinsel ilişkiden kaçınılması önerilir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Hamilelik kategorisi: B
Herhangi bir teratojenik veya fötotoksik etkisinin gösterilmemiş olmasına rağmen, gebelerde kontrollü çalışmalar olmadığından, gebeliğin ilk üç ayında ve emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmaması önerilir.

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:
Bu tür bir etkisi bildirilmemiştir.

Üretim Yeri
Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
P.K. 155 54060 SAKARYA
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Oral alımda baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi hafif yan etkiler görülebilir. Ender olarak tremor, motor hareketlerde koordinasyon bozuklukları, bilinç bulanıklığı gibi santral sinir sistemini ilgilendiren yan etkiler ile cilt reaksiyonları gözlenmiştir.