Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biem Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Marka OXALIMEDAC
Etken Madde Kodu SGKFHB-OKZALIPLATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA03
ATC Açıklaması Oksaliplatin
NFC Kodu QD
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon İçin Kuru Flakonlar/Şişeler
Kamu Kodu A11416
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 536,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 481,85 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 276,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşılması halinde belirti olarak yan etkilerde alevlenmeler beklenebilir.
Tedavi için oxaliplatinin bilinen bir antidotu yoktur. Hematolojik değerlerin gözlenmesi başlatılmalı ve semptomatik tedavi yapılmalıdır.

 

Endikasyonlar
Folinik asit (FA) ve 5-florourasil (5-FU) ile kombinasyonda oxaliplatin;

 • Primer tümörün tam rezaksiyonu sonrası III. basamak kolon kanserinin (Duke’s C) ek tedavisinde, 
 • Metastatik kolorektal kanserin tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Oxaliplatin, platin atomunun oxzalat grubu ve 1,2-diaminosiklohekzan (DACH) ile kompleks olduğu platin bazlı bileşiklerin yeni bir sınıfına ait antineoplastik bir ilaçtır.

Oxaliplatin tek bir enantiyomerdir. Kimyasal adı cis-[(1R,2R)-siklohekzandiamin-N,N’] [Oxzalato (2-)-0,0’]-platinum’dur.

Oxaliplatin insan kolorektal kanser modelleri dahil tümör model sistemlerinde in vivo antitümör aktivite ve in vitro sitotoksisite geniş spektrumunu gösterir. Oxaliplatin aynı zamanda değişik cisplatin rezistan modellerinde in vitro ve in vivo aktivite göstermiştir.

İn vivo ve in vitro olarak 5-fluorourasil ile kombinasyonda sinerjistik sitotoksik etki gözlenmiştir.

Tam olarak açıklanamamasına rağmen oxaliplatininin etki mekanizması üzerine yapılan çalışmalarda oxaliplatinin biyotransformasyonu sonucunda oluşan sulu türevlerinin DNA ile etkileşime girerken sarmal içi ve sarmallar arası çapraz bağlar oluşturduğu ve DNA replikasyonu ve transkripsiyonunu önleyerek sitotoksik etki ile antitümör aktiviteyi gösterdiği ortaya konulmuştur.

 

Farmakokinetik Özellikler

Aktif bileşiğin kendi başına farmakokinetiği henüz saptanmamıştır. Ultrafiltre edilebilen platinin farmakokinetiği karışım olarak bağlı olmayan, aktif ve inaktif platin şeklinde görülen 1.’den 5.’ye kadar kürler için her üç haftada bir 2 saatlik 130 mg/m2 oxaliplatin infüzyonunu takiben ve 1.’den 3.’ye kadar kürler için her iki haftada bir 2 saatlik 85 mg/m2 oxaliplatin infüzyonunu takiben aşağıdaki gibidir.

Tablo: Oxaliplatinin her iki haftada bir 85 mg/m2 ya da her üç haftada bir 130 mg/m2 çoklu dozlarda platin farmakokinetik parametrelerin ultrafiltratdaki değerlendirilmesinin özeti:

Doz

Cmaks

EAA0-48

EAA

t1/2 α

t1/2β

t1/2y

VSS

CL

µg/ml

µg*saat/ml

µg*saat/ml

saat

saat

saat

L

L/saat

85 mg/m2

ortalama

0.814

4.19

4.68

0.43

16.8

391

440

17.4

SD

0.193

0.647

1.40

0.35

5.47

406

199

6.35

130

mg/m2

ortalama

1.21

8.20

11.9

0.28

16.3

273

582

10.1

SD

0.10

2.40

4.60

0.06

2.90

19.0

261

3.07

Ortalama EAA0-48 ve Cmaks değerleri 3. kürde (85 mg/m2) ve 5. kürde (130 mg/m2) tespit edildi.
Ortalama EAA, VSS, CL, CL RO-48 değerleri 1.kürde tespit edildi.
Cson, Cmaks, EAA, EAA0-48, VSS ve CL değerleri bölümsel olmayan analizlerle tespit edildi.

t1/2βα, t1/2β, t1/2y bölümsel analizlerle tayin edildi. (1-3 kürler kombine edildi).

Emilim:
Uygulama yeri açısından (intravenöz) ilaç doğrudan kana karışır.

Dağılım:
2 saatlik infüzyonunun sonunda, uygulanan platinin %15’i sistemik dolaşımda mevcut olarak bulunmuştur. Geriye kalan %85’i hızla dokulara dağılmış ya da idrarla atılmıştır. Eritrositlere ve plazmaya geri dönüşümsüz bağlanma yarı ömrünün buralarda olması ile sonlanır ki bu da doğal eritrosit ve serum albumin döngüsüne yakındır. Her iki haftada bir uygulanan 85 mg/m2 ’lık dozun ya da her üç haftada bir uygulanan 130 mg/m2 ‘lık dozun uygulanmasını takiben ve plazma ultrafiltratında birikim gözlenmemiştir ve bu matrikste 1. kürde kararlı duruma ulaşılmıştır. Kişide ve kişiler arasında değişkenlik genellikle düşüktür.

Metabolizma:
Invitro biyotransformasyon enzimatik olmayan degredasyonun sonucu olarak kabul edilir ve sitokrom P450’nin aracı olduğu diaminosiklohekzan (DACH) halkasının metobolizasyonu ile ilgili bir bulgu yoktur.

Oxaliplatin hastalarda kapsamlı biyotransformasyona uğrar ve 2 saatlik infüzyon sonunda plazma ultrafiltratında biyotransformasyona uğramamış ilaç bulunmaz. Daha sonraki zamanlarda monokloro-, dikloro ve diaquo-DACH platin türlerini de içeren birkaç sitotoksik biyotransformasyon ürünü inaktif konjugatlar ile birlikte sistemik dolaşımda tanımlanmıştır.

Eliminasyon:

Platin uygulamayı takiben 48 saat içinde, çoğunlukla idrar içine atılır.
5 günde toplam dozun yaklaşık %54’ü idrarda ve %3’den azı dışkıda tespit edilebilir.

Böbrek Yetmezliği:
Böbrek yetmezliği klerenste 1 saatte 17.6+ 2.18’den 9.95+ 1.91’e anlamlı bir düşüş ile birlikte dağılım hacminde 330+ 40.9’dan 241+ 36.11’e istatiksel olarak anlamlı bir düşüş görülür. Böbrek yetmezliğinin platin klerensi üzerinde etkisi değerlendirilmemiştir.

 

Farmasötik Şekli
İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon
Formülü

Bir flakon liyofilize toz etken madde olarak 100 mg Oxaliplatin içerir. Sulandırılan flakonun 1ml’si 5 mg oxaliplatin içerir.

Yardımcı Madde:
Laktoz monohidrat.

 

İlaç Etkileşmeleri

5-fluorourasil uygulanmasından hemen önce tek doz 85 mg/m2 oxaliplatin almış hastalarda maruz kalınan 5-fluorourasile düzeyinde değişiklikler gözlenmemiştir.

İn vitro olarak eritromisin, salisilatlar, granisetron, paklitaksel ve sodyum valproat ile oxaliplatinin plazma proteinlerine bağlandığı yerde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir.

Geçimsizlikler 

 • Alkali ilaçlarla ve solüsyonlarla kullanılmamalıdır (Özellikle 5-fluorourasil, temel solüsyonlar, trometamol ve yardımcı madde olarak trometamol içeren folinik asit ürünleri).
 • İnfüzyon solüsyonu serum fizyolojik ile hazırlanmalı, dilue edilmemelidir.
 • Aynı infüzyon torbasında ya da infüzyon yolunda diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
 • Aluminyum içeren enjeksiyon malzemesi kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Oxaliplatin şu kişilerde kontrendikedir: 

 • Oxaliplatine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişiler,
 • Emziren anneler,
 • Platelet sayısı < 100 x 109/l ve/veya temel nötrofil değeri <2 x 109/l olan ve ilk tedaviye başlamadan önce kemik iliği baskılanması olan kişilerde,
 • Başlangıçta işlevsel yetmezlikle birlikte periferik duyusal nöropatili kişiler.
 • Şiddetli böbrek işlev bozukluğu olanlarda (kreatinin klerensi 30 ml/dk’dan daha düşük olanlar).
Kullanım Şekli Ve Dozu

Pozoloji

SADECE ERİŞKİNLER İÇİNDİR.
Oxaliplatin için önerilen doz 12 kür boyunca (6 ay) her iki haftada tekrarlanmak üzere intravenöz olarak 85 mg/m2’dir.

Metastatik kolorektal kanser tedavisinde oxaliplatin için önerilen doz her iki haftada tekrarlanmak üzere intravenöz olarak 85 mg/m2’dir.

Verilen dozaj toleransa göre ayarlanmalıdır.

Oxaliplatin infüzyonu daima 5-fluorouasil infüzyonundan daha önce olmalıdır.

Oxaliplatin daima floropirimindinlerden önce uygulanmalıdır.

Oxaliplatin 250-500 ml % 5’lik glukoz solüsyonu içinde 2-6 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır.

Oxaliplatin esasen sürekli infüzyon olarak uygulanan 5-fluorourasil bazlı tedavilerle kombine olarak kullanılmıştır. 2 haftalık rejimlerde tedavi planında 5-FU ile birlikte bolus tarzında veya sürekli infüzyon şeklinde uygulanmıştır.

Özel Popülasyonlar

Böbrek Yetmezliği:
Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda oxaliplatin kullanımı çalışılmamıştır. Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi normal önerilen dozlarda başlatılabilir. Hafif böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Karaciğer Yetmezliği:
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda oxaliplatin kullanımı ile ilgili çalışmalar yeterli değildir. Başlangıçta karaciğer işlevleri bozuk olan hastalarda oxaliplatinin akut toksisitesinde artış gözlenmemiştir. Klinik gelişim sırasında karaciğer işlev testlerinde anormallik görülen hastalarda spesifik doz ayarlaması yoktur.

Yaşlı Hastalar:
65 yaş üzerindeki hastalarda oxaliplatinin tek başına ya da 5-Fluorourasil ile birlikte kullanımında şiddetli toksisitelerde artış gözlenmemiştir. Sonuç olarak yaşlı hastalar için özel doz ayarlanması gerekli değildir.

Uygulama metodu:
Oxaliplatin intravenöz infüzyonla uygulanır.

Oxaliplatin uygulaması öncesinde hastanın hidrate edilmesi gerekmez.

250-500 ml % 5’lik glikoz solüsyonu ile konsantrasyonu 0.2mg/ml’den az olmayacak şekilde dilüe edilmiş oxaliplatin periferik ven ya da santral venöz yoldan 2-6 saatlik sürede verilmelidir.

Oxaliplatin 5-fluorourasil ile uygulandığında oxaliplatin infüzyonu 5-fluorourasilden önce olmalıdır.

Damar dışına sızma:

 1. Enjeksiyon/infüzyon hemen durdurulmalıdır.
 2. İnfüzyon yolunu ya da enjektörü 5 ml tek kullanımlık enjektörle değiştirip damar dışına çıkmış olan ilaç olabildiğince yavaş aspire edilmelidir. Ekstravazasyon (sızma gerçekleşen) bölgesine basınç uygulanmamalıdır.
 3. Damar yolu aspirasyon sırasında çıkarılmalıdır.
 4. Düzenli kontroller yapılmalıdır.

Kullanım talimatları:
Oxaliplatin sulandırılmalı ve ayrıca kullanım öncesi seyreltilmelidir. Sulandırmak için sadece önerilen seyrelticiler kullanılmalı ve sonra dondurulmuş, kurutulmuş ürün seyreltilmelidir.

Diğer potansiyel toksik bileşikler gibi dikkatle hazırlanmalı ve kullanılması gereklidir.

Elle işlemler için talimatlar;
Sitotoksik maddenin enjektabl solüsyonunun hazırlanması, ilacı kullanma bilgilerine sahip, eğitilmiş, uzman personel tarafından, çevre koruma önlemlerinin ve özellikle bu ilaç ile temas edecek personelin korunmasına yönelik önlemlerin alındığı durumlarda uygulanmalıdır. Bu iş için bir hazırlama alanının ayrılması gereklidir. Bu alanda sigara içmek, yemek ya da içmek yasaklanmalıdır.

Personel için uygun hazırlama materyali, özellikle uzun kollu önlük, maske, koruyucu gözlük, kep, steril tek kullanımlık eldiven, çalışma alanı için koruyucu örtüler, atıklar için atık torbası ve kutuları temin edilmelidir.

Dışkı ve kusmuk ile temasta dikkatli olunmalıdır.

Gebe kadınlar sitotoksik ajanlarla temastan kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.

Herhangi bir kırılmış şişe aynı önlemlerle muamele edilmeli ve kontamine atık olarak kabul edilmelidir. Kontamine atıklar uygun işaretlenmiş sert kaplarda yakılmalıdır. Eğer oxaliplatin konsantresi, seyreltme için solüsyon ya da infüzyon için solüsyon cilt ya da mukoz membranlara temas ederse hemen bol su ile yıkanmalıdır.

 

Uygulama için özel uyarılar:

 • Aluminyum içeren enjeksiyon malzemesi kullanmayınız.
 • Seyreltmeden uygulamayınız.
 • Seyreltmek için çözelti ve infüzyon için çözelti hazırlanmasında serum fizyolojik kullanmayınız. Aynı infüzyon torbasında başka bir ilaçla karıştırmayınız ya da aynı infüzyon yolunu başka bir ilaçla (özellikle 5-fluorourasil, temel solüsyonlar, trometamol ve yardımcı madde olarak trometamol içeren folinik asit ürünleri) birlikte kullanmayın.

Oxaliplatin enjeksiyon yerine, uygulamadan hemen önce yerleştirilmiş Y hattı kullanılarak folinik asitle birlikte uygulanabilir. İlaçlar aynı infüzyon torbasında kombine edilmemelidir. Folinik asit %5 glikoz solüsyonu gibi izotonik infüzyon solüsyonu kullanılarak dilüe edilmelidir, sodyum klorür solüsyonu veya alkali solüsyonlar kullanılmamalıdır.

Oxaliplatin infüzyonundan sonra hat yıkanmalıdır.

 • Sadece önerilen çözücüleri kullanınız. 
 • Çökelme belirtisi gösteren sulandırılmış solüsyon kullanılmamalıdır ve zararlı atıkların imha edilmesi için yasal gereklere uygun olarak ortadan kaldırılmalıdır.

Orijinal flakondaki çözeltinin hazırlanması:

 • Çözeltinin hazırlanması için injeksiyonluk su ya da %5 glikoz solüsyonu çözücü olarak kullanılır.
 • 50 mg’lık şişe için: 10ml çözücü ilavesiyle 5 mg/ml’lik konsantrasyon elde edilir.
 • 100mg’lık şişe için: 20 ml çözücü ilavesiyle 5 mg/ml’lik konsantrasyon elde edilir.

Mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan, hazırlanan çözelti derhal %5 glikoz ile seyreltilmelidir. Kullanmadan önce göz ile kontrol edilmelidir. Sadece partikülsüz, berrak solüsyonlar kullanılmalıdır.

Tıbbi ürün tek kullanım içindir. Kullanılmayan solüsyon atılmalıdır.

İnfüzyondan önce seyreltme:
Gerekli miktardaki çözelti flakondan çekilir ve 250-500ml %5 glikoz solüsyonu ile oxaliplatin konsantrasyonu 0.2mg/ml’den az olmayacak şekilde seyreltilir.

IV infüzyon ile uygulama:
Kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesinin 20C -80C’de 24 saat olduğu gösterilmiştir. Mikrobiyolojik açıdan bu infüzyon solüsyonu oda sıcaklığında bekletilmeden hemen kullanılmalıdır ve solüsyon, kontrol edilmiş halinde aseptik koşullarda olmadıkça normalde 20C -80C’de 24 saatten fazla bekletilmemelidir. Kullanmadan önce göz ile kontrol edilmelidir. Sadece partikülsüz, berrak solüsyonlar kullanılmalıdır. Tıbbi ürün tek kullanım içindir. Kullanılmayan solüsyon atılmalıdır. Sodyum klorür solüsyonu çözeltilerin hazırlanmasında kullanılmamalıdır.

İnfüzyon
Oxaliplatin uygulaması öncesinde hastanın hidrate edilmesi gerekmez.
250-500 ml %5 glikoz solüsyonu ile konsantrasyonu 0.2mg/ml’den az olmayacak şekilde dilüe edilmiş oxaliplatin periferik ven ya da santral venöz yoldan 2-6 saatlik sürede verilmelidir. Oxaliplatin 5-fluorourasil ile uygulandığında oxaliplatin infüzyonu 5-fluorourasilden önce olmalıdır.

İmha etme
Hem tıbbi ürünün artanı hem de seyreltilmek için ya da infüzyon için hazırlanmış çözeltinin tamamı hastanenin sitotoksik ajanlara uygulanan standart prosedürlerine göre ve zararlı atıkların imha edilmesi için yürürlükte olan yasal gereklere uygun olarak ortadan kaldırılmalıdır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Oxalimedac® 50 mg/10ml İV Infüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Ruhsat Sahibi
BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Turgut Reis Cad. No:21
06570 Tandoğan-ANKARA
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
129/88
Saklama Koşulları
250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayız.

Orijinal flakonu içinde sulandırılan solüsyon: Mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan sulandırılan solüsyon hemen seyreltilmelidir.

İnfüzyon hazırlama: Kullanım sırasında kimyasal ve fiziksel stabilite 20C-80C’de 24 saat boyunca gösterilmiştir.

Mikrobiyolojik nedenlerden dolayı infüzyon solüsyonu oda sıcaklığında bekletilmeden hemen kullanılmalıdır veya 20C-80C’de en fazla 24 saat bekletilebilir.

Kullanım öncesi görsel olarak muayene edilmelidir. Sadece partikülsüz berrak solüsyonlar kullanılmalıdır. Tıbbi ürün sadece tek kullanımlık içindir. Kullanılmayan solüsyon atılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Oxalimedac® 100 mg/20 ml İV Infüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon
Uyarılar/Önlemler

Orta şiddetteki böbrek işlev yetmezliğindeki hastalarda güvenlik ile ilgili bilgiler sınırlı olduğundan, uygulama sadece yarar/zarar değerlendirilmelerinin hasta için uygunluğu değerlendirildikten sonra yapılmalıdır.

Bu durumda böbrek işlevleri yakından takip edilmeli ve toksisiteye bağlı olarak doz ayarlanmalıdır.

Platin bileşiklerinde alerji hikayesi olan hastalar alerjik septomları için gözlenmelidir.

Oxaliplatin ile anaflaksi görülmesi halinde infüzyon hemen sonlandırılmalı ve uygun septomatik tedavi başlatılmalıdır. Oxaliplatinin tekrar denenmesi kontrendikedir. Oxaliplatin damar dışına çıkması durumunda infüzyon hemen durdurulmalı ve lokal semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

Oxaliplatinin nörolojik toksititesi özellikle beraberinde spesifik nörolojik toksititesi olan ilaçlar verildiğinde dikkatle gözlenmelidir. Her uygulamadan önce ve sonra periyodik olarak mutlaka nörolojik muayene yapılmalıdır. 2 saatlik infüzyon sırasında veya uygulamayı takip eden saatlerde akut laringofaringeal duyu yitimi gelişen hastalarda sonraki oxaliplatin uygulaması 6 saatten uzun sürecek şekilde yapılmalıdır.

Eğer nörolojik semptomlar (parestezi, duyu yitimi) olursa takip eden oxaliplatin dozunun, semptomların şiddetine ve süresine göre ayarlanması önerilir.

Eğer semptomlar 7 günden daha uzun sürerse ve rahatsız ediciyse sonraki oxaliplatin dozu 85 mg/m2’den 65 mg/m2’ye (metastatik tedaviye) ya da 75 mg/m2’ye (adjuvan tedavide) düşürülmelidir.

Eğer bir dahaki küre kadar işlev bozukluğu olmadan parestezi mevcutsa takip eden oxaliplatin dozu 85 mg/m2’den 65 mg/m2’ye (metastatik tedavide) ya da 75 mg/m2’ye (adjuvan tedavide) düşürülmelidir.

Eğer bir dahaki küre kadar işlevsel bozuklukla birlikte parestezi mevcutsa oxaliplatin kesilmelidir.

Eğer bu semptomlar oxaliplatin tedavisinin kesilmesinden sonra düzelme gösterirse tedavinin devam etmesi düşünülebilir.

Hastalar tedavi bittikten sonra periferik duyusal nöropati semptomlarının devam etme olasılığına karşı uyarılmalıdır. Orta şiddette lokalize parestezi ya da işlevsel aktiviteleri kısıtlayabilen parestezi adjuvan tedavinin kesilmesinden 3 yıl sonraya kadar devam edebilir.

Bulantı ve kusmayla kendini gösteren gastroentestinal toksisite profılaktik ya da tedavi edici antiemetik tedavi ile tolere edilebilir.

Oxaliplatin 5-fluorourasil ile birlikte kullanıldığında şiddetli kusma ve diyare, dehidratasyon, paralitik ileus, barsak tıkanması, hipokalemi, metabolik asidoz ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Tek bir pankreatit vakası bildirilmiştir.

Eğer hematolojik toksisite olursa (nötrofil sayısı <1.5x109/l ya da trombosit sayısı <50 x109/l) tedavinin bir sonraki kürü, hematolojik değerler uygun düzeylere gelene kadar ertelenmelidir. Lökosit değişiklikleri ile birlikte tam kan sayımı tedavinin başlangıcından önce ve devam eden her kürden önce yapılmalıdır.

Hastaların oxaliplatin ve 5-fluorourasil uygulamasından sonra diyare/kusma, mukozit/stomatit ve nötropeni riski hakkında yeterince bilgilendirilmeleri tedavi eden hekimleriyle uygun tedavi için acilen ilişki kurabilmeleri için gereklidir. Eğer nötropeni ile birlikte ya da nötropeni olmaksızın mukozit/stomatit olursa sonraki tedavi mukozit/stomatit 1.evreye ya da daha azma gerileyene kadar veya nötrofil sayısı 1.5x109/l olana kadar ertelenmelidir, oxaliplatin ile 5-fluorourasil kombinasyonunda (Folinik asitle beraber veya değil) 5-fluorourasil ile ilişkilendirilmiş toksisiteler için alışılmış doz ayarlaması uygulanmalıdır.

Eğer 4. derece diyare, 3-4. derece nötropeni (nötrofil<1.0x109/l), 3-4. derece trombositopeni (trombosit<50x109/l) olursa oxaliplatin dozu 85 mg/m2’den 65 mg/m2’ye (metastatik tedavide) ya da 75 mg/m2’ye (adjuvan tedavide) düşürülmelidir, ek olarak 5-fluorourasil dozunun azaltılması gereklidir.

İlerlemeyen öksürük, nefes darlığı, hışırtılı solunum ya da radyolojide pulmoner infiltratlar gibi açıklanamayan solunum semptomlarının olması durumunda ileri pulmoner tetkikler interstisyel akciğer hastalığı atlatılana kadar oxaliplatin tedavisine ara verilmelidir.

OXALIMEDAC’ın içeriğinde bulunan laktoz monohidrata karşı aşırı duyarlılık öyküsü yoksa uygulama yolu nedeniyle bu yardımcı maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Oxaliplatin ile kombine tedavide transaminazlar ve alkalen fosfatazlardaki artma ile belirgin karaciğer toksisitesi görülebilmektedir. Karaciğer biyopsisinde purpura, nodüler rejenerativ hiperplazi veya sinüzodial değişiklikler, perisinüzodal fibroz ve veno okuluzif lezyonlar görülmüştür.

HAMİLELİK VE EMZİRMEDE KULLANIM:

Gebelik Kategorisi: D
Oxaliplatinin gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolijik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

Oxaliplatinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

OXALIMEDAC gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Sadece, fetus üzerindeki riskine rağmen hastaya tedavinin tam uygunluğunun tespitinden sonra ve hastanın izniyle düşünülebilir.

Emziren anneler:
Oxaliplatinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. OXALIMEDAC, emzirme döneminde kontrendikedir.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi:
OXALIMEDAC’ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkilerine ilişkin bir veri yoktur. Bu ilaç, hastaya bağlı olarak araç veya makine kullanma kabiliyetini bozabilir, dikkat edilmesi gerekir.

 

Üretim Yeri
Medac Geselschaft für klinische Spezialpraparate mbH, Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel Almanya.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

 

Oxaliplatinin 5-fluorourasil/ folinik asit ile kombinasyonunda(5-FU/FA) en sık görülen yan etkiler, gastrointestinal (ishal, bulantı, kusma ve mukozit), hematolojik (nötropeni, trombositopeni) ve nörolojiktir (akut ve kümülatif doza bağlı periferik duyusal nöropati). Bütün olarak bu advers olaylar oxaliplatin ve 5-FU/FA kombinasyonunda 5-FU/FA’nın yalnız uygulanmasına göre daha sık ve şiddetlidir.

Aşağıdaki tabloda adjuvan ve metastatik düzendeki klinik çalışmalardan (416 ve 1108 hastanın sırasıyla oxaliplatin +5-FU/FA tedavi kollarına dahil olduğu) ve ruhsatlanma sonrası deneyimlerden elde edilmiş yan etkiler ve sıklıkları gösterilmiştir.

Bu tablodaki sıklıklar aşağıdaki standartlarla belirlenmiştir; çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila <1/100), seyrek (≥ 1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Tablo: Sistem organ sınıflamasına göre advers etkiler.

 

Sistem organ sınıflaması Çok yaygın Yaygın Yaygın olmayan Seyrek
Kan ve lenf sistemi bozuklukları Burun kanaması Hemoraji, hematüri, derin tromboflebit, pulmoner emboli rektal hemoraji    
Bağışıklık sistemi bozuklukları Enfeksiyon      
Metabolizma ve beslenme bozuklukları   Dehidratasyon Metabolik asidoz  
Psikiyatrik bozukluklar   Depresyon, uykusuzluk Sinirlilik  
Göz bozuklukları   Konjunktivit, anormal görme   Görme keskinliğinde kısa süreli düşme
Kulak ve iç kulak bozuklukları     Ototoksisite Sağırlık
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozuklukları Dispne, öksürük Rinit, üst solunum yolu enfeksiyonu   Interstisyel akciğer hastalığı, pulmoner fibroz
Gastrointestinal bozukluklar İshal, bulantı, kusma, stomatit/mukozit, kabızlık, anoreksi Hazımsızlık,  Ileus, bağırsak tıkanıklığı Clostridium difficile diyaresinin dahil olduğu kolit
gastroözofageal reflü, hıçkırık
Deri ve deri altı doku bozuklukları Cilt bozuklukları, saç dökülmesi Ciltte dökülme (örn. El ve ayak sendromu), deri döküntüleri, eritematöz döküntüler, terlemenin artması, tırmak bozuklukları    
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik bozuklukları Bel ağrısı Artralji, iskelet ağrısı    
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları   Disüri, idrar yapma sıklığında anormal artış    
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar Ateş+++, yorgunluk, alerji/alerjik reaksiyon++, asteni, ağrı, kilo artışı (adjuvan tedavide), Tat bozuklukları, Enjeksiyon yerinde reaksiyon+ Laboratuar anormallikleri Hematolojik Göğüs ağrısı, kilo azalması (metastatik tedavilerde), Laboratuar anormallikleri   Immunoalerjik trombositopeni, hemolitik anemi
Anemi, nötropeni, trombositopeni, lökopeni, lenfopeni  Laboratuar anormallikleri Hematolojik
Kimyasal Febril nötropeni/nötro penik sepsiz (örn. 3.-4. derece) nötropeni gösterilmiş enfeksiyonlar
Alkalen fosfataz yükselmesi, kan glikozunda anormallikler, LDH yükselmesi, hipokalemi, hepatik enzimlerde (SGPT/ALT, SGOT/AST) yükselme, natremi anormallikleri Laboratuar anormallikleri
  Kimyasal
  Kreatinin yükselmesi
Sinir sistemi bozuklukları Periferik duyusal nöropati, başağrısı, duyusal bozukluk Yüz kızarıklığı, baş dönmesi, motor nörit, meninjizim   Dizartri

+ Damar dışına sızıntı, özellikle oxaliplatin doğrudan ven içine verildiğinde şiddetli olabilen ve komplikasyonlara neden olabilen yerel ağrı ve inflamasyon ile sonlanabilir.
++Deri döküntüleri gibi (özellikle ürtiker), konjunktivit, rinit gibi yaygın alerjik reaksiyonlar. Bronkospazm, anjiyoödem, hipotansiyon ve anaflaktik şokun da dahil olduğu yaygın anaflaktik reaksiyonlar.
+++Enfeksiyondan kaynaklanan (Febril nötropeni ile birlikte veya febril nötropensiz) ya da immunolojik mekanizmalı ateşten dolayı çok yaygın ateş.

Hematolojik toksisite
Tablo : Hastaya ve dereceye göre hematolojik toksisite sıklığı (%)

 

Her iki haftada bir 85 mg/m2 Oxaliplatin ve 5-FU/FA

Metastatik ayarlama

Adjuvan ayarlama

Tüm derece

Derece 3

Derece 4

Tüm derece

Derece 3

Derece 4

Anemi

82.2

3

<1

75.6

0.7

0.1

Nötropeni

71.4

28

14

78.9

28.8

12.3

Trombositopeni

71.6

4

<1

77.4

1.5

0.2

Febril nötropeni

5.0

3.6

1.4

0.7

0.7

0.0

Nötropenik sepsis

1.1

0.7

0.4

1.1

0.6

0.4

Sindirim toksisitesi
Tablo : Hastaya ve dereceye göre hematolojik toksisite sıklığı (%)


 

Her iki haftada bir 85 mg/m2 Oxaliplatin ve 5-FU/FA

Metastatik ayarlama

Adjuvan ayarlama

Tüm derece

Derece 3

Derece 4

Tüm derece

Derece 3

Derece 4

Bulantı

69.9

8

<1

73.7

4.8

0.3

Diyare

60.8

9

2

56.3

8.3

2.5

Kusma

49.0

6

1

47.2

5.3

0.5

Mukozit/stomatit

39.9

4

<1

42.1

2.8

0.1

Güçlü antiemetiklerle profilaksi ve/veya tedavi endikedir.
Özellikle oxaliplatin ile 5-fluorourasil kombine edildiğinde şiddetli diyare/bulantı dehidratasyon, paralitik ileus, bağırsak tıkanıklığı, hipokalemi, metabolik asidoz ve böbrek yetmezliğe neden olabilir.Tek bir vakada pankreatit bildirilmiştir.

Sinir sistemi ile ilgili toksisite:
Oxaliplatinin doz kısıtlayıcı toksisitesi nörolojiktir. Bu sıklıkla soğukla tetiklenen kramplı veya krampsız, ekstremitelerde duyu yitimi ve/veya parestezi ile karakterize duyusal periferal nöropatiyi kapsar. Bu semptomlar tedavi edilen hastaların % 95’ine kadarında görülür. Genellikle tedavi kürleri arasında gerileyen bu semptomların süresi tedavi kürlerinin sayısı ile artar.

Ağrının ve/veya işlevsel bozukluğunun başlaması, semptomların süresine bağlı olarak doz ayarlaması için ve hatta tedavinin kesilmesi için belirtilerdir.
Bu işlevsel bozukluklar ince hareketlerin yapılmasındaki zorlukları ve duyusal yetmezliğin olası sonuçlarını içerir. Kalıcı semptomların oluşma riski 850 mg/m2 kümülatif doz (10 kür) için tahminen %10, 1020 mg/m2 kümülatif doz (12 kür) için %20’dir.

Vakaların çoğunluğunda nörolojik belirti ve bulgular ilerler ve tadavi kesildiğinde tam olarak iyileşir. Kolon kanserinin adjuvan tedavisinde tedavinin kesilmesinden 6 ay sonra hastaların %87’sinde belirtiler kaybolur ya da hafifler. Üç yıllık takiplerde hastaların %3 kadarında orta şiddette (%2.3) lokalize parestezi veya işlevsel aktivitelerini kısıtlayan parestezi (%0.5) görülmüştür.

Akut nöro-duyusal şikayetler rapor edilmiştir.
Bunlar genellikle ilacın verilmesinden sonra saatler içinde soğuğa maruz kalma sonucu oluşur. Bu durumlar geçici parestezi, duyu yitimi, duyu azlığı veya akut paralarengal duyu yitimi şeklinde görülebilirler. Tahmin edilen insidansı %1 ve 2 arasında görülen akut paralarengeal duyu yitimi sendromu herhangi bir solunum sıkıntısı kanıtı olmadan sübjektif disfazi veya nefes darlığı hissi (siyanoz ve hipoksi olmadan) veya laringospazm ya da bronkospazm şeklinde (stridor ve wizing olmadan); çene spazmı, anormal dil sensasyonu, dizartri ve göğüste baskı hissi de gözlenmiştir. Bu tür vakalarda anti histaminik ve bronkodilatörler verilmesine karşın semptomlar herhangi bir tedavi olmadan da gerilemektedir. Uzun infüzyon yapılması bu tür sendromların insidansının düşürülmesine yardımcı olur.

Dizartri, derin tendon refleksi kaybı, Lhermitte işareti gibi diğer nörolojik semptomlar oxaliplatin tedavisi sırasında görülmüştür. İzole optik nörit vakaları bildirilmiştir.

Alerjik reaksiyonlar
Tablo: Hastaya ve dereceye göre alerjik reaksiyon sıklığı (%)


 

Her iki haftada bir 85 mg/m2 Oxaliplatin ve 5-FU/FA

Metastatik ayarlama

Adjuvan ayarlama

Tüm derece

Derece 3

Derece 4

Tüm derece

Derece 3

Derece 4

Alerjik reakisyonlar/ alerji

9.1

1

<1

10.3

2.3

0.6


“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”