Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka OXCARPIN
Etken Madde Kodu SGKFH7-OKSKARBAZEPIN
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AF02
ATC Açıklaması Okskarbazepin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A12429
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 20,96 TL (22 Mart 2017) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,96 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği 11,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Okskarbazepin ile izole doz aşımı vakaları bildirilmiştir. Alınan en yüksek doz 24000 mg’dır. Bütün vakalar semptomatik tedavi ile iyileşmiştir. Spesifik antidot bulunmamaktadır. Vakanın gidişine göre endike olan semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Midenin gastrik lavaj ile boşaltılması ve aktif kömür bulamacı verilerek ilacın inaktivasyonu faydalı olabilir.

Endikasyonlar

OXCARPİN, yetişkinlerde ve çocuklarda kısmi nöbetlerin (basit, kompleks ve sekonder yayılma gösteren alt tipleri dahil olmak üzere) ve yaygın tonik-klonik nöbetlerin tedavisi için endikedir.

OXCARPİN, monoterapi olarak epilepsi tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılabileceği gibi diğer tedavilere destek olarak da eklenebilir. Diğer antiepileptik ilaçların etkisiz kaldığı vakalarda diğer antiepileptik ilaçların yerine OXCARPİN kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

Farmakodinamik Özellikler

OXCARPİN’in farmakolojik aktivitesi başlıca 10-monohidroksi metaboliti (MHD) yoluyla görülür. İn-vitro elektrofizyolojik çalışmalar, okskarbazepin ve MHD’nin voltaja duyarlı sodyum kanallarını bloke ettiklerini göstermiştir. Bunun sonucu olarak aşırı uyarılmış nöronal membranlar stabilize olur, ardışık nöronal ateşlemeler inhibe olur ve sinaptik impulsların yayılması azalır. Bu etkilerin beyinde konvülsif aktivitenin yayılmasının önlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca potasyum iletiminin artışı ve yüksek voltajla aktive olan kalsiyum kanallarının modülasyonu da ilacın antiepileptik etkisine katkıda bulunabilir. Okskarbazepin veya MHD’nin beyindeki nörotransmitter veya modülatör reseptörleriyle önemli bir etkileşimi bulunmamıştır.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: OXCARPİN ağız yoluyla alındıktan sonra okskarbazepin tümüyle absorbe olur ve geniş ölçüde farmakolojik aktivite gösteren 10-monohidroksi metabolitine (MHD) dönüşür. OXCARPİN sağlıklı erkek gönüllülere 600 mg’lık tek doz olarak verildiğinde MHD için ortalama Tmax 4,5 saat (sınırlar 3-13 saat), Cmax ise 35 µmol/L olarak bulunmuştur. Besinlerin okskarbazepin absorpsiyonu üzerinde etkisi yoktur. Bundan ötürü OXCARPİN aç veya tok karnına alınabilir.
 
Dağılım: MHD’nin görünür dağılım hacmi 49L’dir. MHD’nin yaklaşık % 40’ı serum proteinlerine, başlıca albümine bağlanır. Bağlanma terapötik doz aralığında serum konsantrasyonlarından bağımsızdır. Okskarbazepin ve MHD, serum alfa-1 asit glikoproteine bağlanmaz.
 
Metabolizma: Okskarbazepin karaciğerde sitosolik enzimlerle kısa sürede 10-hidroksi metabolitine (MHD) indirgenir. Okskarbazepinin farmakolojik etkilerinden başlıca MHD sorumludur. MHD glukuronik asit ile konjugasyon yoluyla yeniden metabolize olur. Verilen dozun az bir miktarı (% 4) inaktif bir metabolit olan 10,11-dihidroksit metabolite (DHD) dönüşür.
 
Kitle dengesi araştırmalarında plazmadaki radyoaktivitenin yalnız % 2’si değişmemiş okskarbazepine, % 70’i MHD’ye ve geri kalanı diğer metabolitlere ait bulunmuştur.
 
Atılım: Okskarbazepin vücuttan metabolitler şeklinde ve başlıca böbrek yoluyla atılır. Verilen bir dozun % 95’ten fazlası idrarla çıkar, % 1’den azı değişmemiş okskarbazepindir. Verilen dozun % 4’ten azı feçes ile çıkar. Verilen bir dozun % 80’i idrarla MHD metabolitleri (% 49) ve değişmemiş MHD (% 27) şeklinde atılır. İnaktif DHD verilen dozun % 3’ünü, MHD ve okskarbazepin konjugatları ise % 13’ünü oluşturur.
 
Ana molekülün yarı ömrü 2 saat, MHD’nin yarı ömrü ise 9 saattir. Bundan ötürü okskarbazepinin farmakolojik etkileri başlıca MHD’den kaynaklanır.
 
Doz/Konsantrasyon Orantısı : OXCARPİN günde iki defa verildiğinde plazmada kararlı durum konsantrasyonları 2-3 günde oluşur. Kararlı durumda MHD’nin farmakokinetiği doğrusaldır ve 300-2400 mg/gün doz aralığında plazma konsantrasyonları dozla orantılıdır.
 
Özel Hasta Grupları :
 
Karaciğer Hastalığı: Okskarbazepin ve MHD’nin 900 mg oral dozda farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde ve hafif/orta derecede karaciğer yetmezliği (Child Pugh Klas A/B) olan hastalarda araştırılmıştır. Böyle hastalarda farmakokinetik değişmemektedir. Bundan ötürü doz ayarlamasına gerek yoktur. İlerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda (Child-Pugh Klas C) okskarbazepinin farmakokinetiği araştırılmamıştır.
 
Böbrek Hastalığı: Kreatinin klirensi ile MHD klirensi arasında doğrusal korelasyon vardır. Okskarbazepin 300 mg’lık tek doz halinde renal yetmezliği olan hastalara (kreatinin klirensi < 30 ml) verildiğinde yarı ömür 19 saate, Eğrinin Altındaki Alan (EAA) ise iki katına çıkar.
 
Pediyatrik Hastalar: Tek dozda 5 veya 15 mg/kg okskarbazepin verilmesinden sonra MHD’nin doza göre ayarlanmış EAA değerleri 8 yaşın altındaki çocuklarda 8 yaşın üstündeki çocuklara göre % 30-40 daha düşüktür. 8 yaşın üstündeki çocuklarda klirens yetişkinlere yakındır.
 
Geriatrik Hastalar: Okskarbazepinin tek doz (300 mg/gün) ve çoklu doz (600 mg/gün) halinde yaşlı gönüllülere verilmesinden sonra MHD’nin maksimum plazma konsantrasyonları ve EAA değerleri genç gönüllülerdekine (18-32 yaş) göre % 30-60 daha yüksektir. Genç ve yaşlılardaki kreatinin klirensi karşılaştırıldığında aradaki farkın yaşlılarda kreatinin klirensinin azalmasından kaynaklandığı görülür.
 
Cinsiyet: Çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda cinsiyetten kaynaklanan bir farklılık gözlenmemiştir.
Farmasötik Şekli

DİVİTAB FİLM TABLET

Formülü
Her film tablet 300 mg okskarbazepin içerir.
 
Yardımcı madde olarak; Kroskarmelloz sodyum,
Boyar madde olarak; Titanyum dioksit, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit kullanılmıştır.
İlaç Etkileşmeleri
Okskarbazepin CYP2C19 enzimini inhibe eder ve CYP3A4/5 enziminin indüksiyonunu yapar. Bunun diğer ilaçların plazma konsantrasyonları üzerinde önemli etkileri olabilir. Ayrıca P450 enzim sisteminde indüksiyon yapan diğer ilaçlar okskarbazepin ve MHD’nin plazma konsantrasyonunu azaltabilir. Karaciğer mikrosomları ile yapılan in-vitro denemeler okskarbazepinin yukarıdaki enzimler dışında P450 sisteminin diğer enzimlerini etkilemediğini göstermiştir. İn-vitro uridin difosfat (UDP) glukuronil transferaz düzeyleri okskarbazepin ile % 47, MHD ile % 22 artar. Ancak MHD bu enzimin indüksiyonunu zayıf olarak yaptığından bu enzime konjugasyonla elimine edilen ilaçların (valproik asit, lamotrijin) metabolizmaları fazla etkilenmez.
 
Okskarbazepin ve MHD P450 sitokrom sisteminin bir alt grubu olan CYP3A4 ve CYP3A5 enzimlerinin indüksiyonunu yapar. Sonuçta bu enzimler tarafından metabolize edilen oral kontraseptiflerin ve dihidropiridin kalsiyum antagonistlerinin plazma konsantrasyonları azalır.
 
MHD plazma proteinlerine düşük oranda (% 40) bağlandığından proteine bağlanma yerleri için diğer ilaçlarla yarışa girerek etkileşim göstermesi olası değildir.
 
Antiepileptik ilaçlar: Okskarbazepin ile diğer antiepileptik ilaçlar arasındaki potansiyel etkileşimler klinik araştırmalarla incelenmiştir. Bu etkileşimlerin ortalama EAA ve Cmin üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir :
 
 
Birlikte verilen antiepileptik ilaçlar
Antiepileptik ilaç dozu (mg/gün)
Okskarbazepin dozu
(mg/gün)
Okskarbazepinin antiepileptik ilaç konsantrasyonuna etkisi (ort. değişme % 90 güvence sınırları)
Antiepileptik ilacın MHD konsantrasyonuna etkisi (ort.değişme,
% 90 güvence sınırları)
Karbamazepin
400-2000
900
(< % 10)
% 40 azalma
[CI = % 17 ve % 51 azalma]
Fenobarbital
100-150
600-1800
% 14 artma
[CI = % 2 artma, % 24 artma]
% 25 azalma
[CI = % 12 azalma, % 51 azalma]
Fenitoin
250-500
600-1800
>1200-2400
% 40’a kadar artma
[CI = % 12 artış, % 60 artış]
% 30 azalma
[CI = % 3 azalma, % 40 azalma]
Valproik asit
400-2800
600-1800
(< % 10)
% 18 azalma
[CI = % 13 azalma, % 40 azalma]
 
 
CI : Güvence sınırları (confidence interval)
 
İn-vivo, okskarbazepin 1200 mg’ın üstünde verildiğinde fenitoinin plazma düzeyleri % 40’a kadar artabilir. Bu durumda fenitoin dozu azaltılmalıdır. Fenobarbital plazma konsantrasyonu ise daha az (% 15) artar.
 
Sitokrom P450 sisteminde kuvvetli indüksiyon yapan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital) MHD’nin plazma konsantrasyonlarını % 29 - % 40 azaltır. Okskarbazepin kendi kendinin indüksiyonunu (otoindüksiyon) yapmaz.
 
Kontraendikasyonlar

OXCARPİN, okskarbazepin ya da tabletteki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
OXCARPİN monoterapi veya mevcut tedaviye yardımcı olarak yetişkinlerin ve çocukların kısmi epileptik nöbetlerinin tedavisi için kullanılır. OXCARPİN’in günlük dozu ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada alınır. OXCARPİN yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
 
Yetişkinler:
 
Monoterapi: Halen antiepileptik ilaç almayan hastalarda OXCARPİN ile monoterapiye başlanabilir. Bunun için başlangıç dozu olan günde 600 mg ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilir. Bu doz her 3 günde bir 300 mg arttırılarak 1200 mg’a kadar çıkarılır. Günde 1200 mg’lık dozun etkinliği kontrollü klinik araştırmalarda incelenmiştir.
Diğer antiepileptik ilaçlardan OXCARPİN monoterapisine dönüştürülen hastalarda günde 2400 mg’lık dozun etkili olduğu gözlenmiştir.
 
Yardımcı tedavi: Halen antiepileptik ilaç alan hastalarda tedaviye günde 600 mg OXCARPİN ile başlanır. Bu doz ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilir. Klinik endikasyonu varsa bu doz maksimum 600 mg’lık bölümler halinde ve 1 hafta aralıklarla arttırılır. Önerilen günlük doz 1200 mg’dır. Kontrollü klinik araştırmalarda günde 2400 mg’ın daha etkili olduğu gösterilmiştir. Fakat hastaların çoğu özellikle merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler nedeniyle bu dozu tolere edemez. Günde 1200 mg’ın üstünde OXCARPİN verilen hastalarda MHD ve diğer antiepileptik ilaçların plazma düzeyleri izlenmelidir.
 
Monoterapiye dönüştürme: Halen antiepileptik ilaç alan hastalarda tedavi OXCARPİN monoterapisine dönüştürülebilir. Bunun için günde 600 mg OXCARPİN ile tedaviye başlanır ve aynı zamanda antiepileptik ilaçların dozu azaltılır. OXCARPİN’in 600 mg’lık dozu ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar 3-6 hafta içinde tamamen tedaviden kaldırılmalıdır, öte yandan OXCARPİN 2-4 hafta içinde maksimum dozuna erişmelidir. Klinik olarak endike olduğu sürece OXCARPİN 600 mg’lık bölümler halinde haftada bir arttırılarak önerilen günlük doz olan 2400 mg’a kadar çıkılır. Bir araştırmada günde 1200 mg OXCARPİN ile monoterapinin etkili olduğu gösterilmiştir. Bu geçiş döneminde hastalar yakından izlenmelidir.
 
Pediyatrik hastalar (4-16 yaş) :
 
Monoterapi: Halen antiepileptik ilaç almayan hastalarda OXCARPİN ile monoterapiye başlanabilir. Bu hastalarda OXCARPİN 8-10 mg/kg/gün dozunda verilir. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada verilmelidir. Günlük doz aşağıdaki tabloda gösterilen önerilen dozlara erişilene kadar 3 günde bir 5 mg/kg/gün arttırılır.
 
 

Çocuklarda OXCARPİN monoterapisi sırasında vücut ağırlığına göre idame dozu şeması
Vücut ağırlığı (kg)
En az
Doz (mg/gün)
En çok
Doz (mg/gün)
20
600
900
25
900
1200
30
900
1200
35
900
1500
40
900
1500
45
1200
1500
50
1200
1800
55
1200
1800
60
1200
2100
65
1200
2100
70
1500
2100

 
Yardımcı tedavi : Tedaviye günde 600 mg’ı geçmemek üzere 8-10 mg/kg/gün dozuyla başlanır. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada verilir. Hedeflenen idame dozuna 2 haftada erişilmelidir. Bu aşağıda gösterildiği gibi vücut ağırlığına göre değişir :
20-29 kg – 900 mg/gün
29.1 – 39 kg – 1200 mg/gün
> 39 kg – 1800 mg/gün
Klinik araştırmalarda hedeflenen bu dozlara erişmek için verilen ortalama günlük doz 31 mg/kg/gün olup 6-51 mg/kg/gün sınırları arasında değişmektedir.
 
Yaşça büyük (> 8 yaş) çocuklarda OXCARPİN farmakokinetiği yetişkinlerdeki gibidir.
 
Bununla beraber daha küçük çocuklarda (< 8 yaş) klirens daha büyük çocuklara ve yetişkinlere göre % 30-40 daha yüksektir. Kontrollü araştırmada 8 yaşın altındaki çocuklara en yüksek idame dozu verilmiştir.
 
2 yaşın altındaki çocuklarda klinik araştırma yapılmamıştır.
 
Monoterapiye dönüştürme: Halen antiepileptik ilaç alan çocuklarda tedaviyi OXCARPİN monoterapisine dönüştürmek için günde 8-10 mg/kg OXCARPİN ile tedaviye başlanır. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere 2 defadaverilmelidir. Bununla aynı zamanda alınmakta olan antiepileptik ilaçların dozu azaltılır. Bu ilaçlar 3-6 haftada tamamen kesilebilir. Bu sürede OXCARPİN dozu haftada en fazla 10 mg/kg/gün arttırılarak hedeflenen günlük doza erişilir. Bu geçiş döneminde hastalar yakından izlenmelidir.
 
Önerilen günlük OXCARPİN dozu yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.
 
Karaciğer yetmezliği: Genel olarak hafif ve orta derecede Child-Pugh Klas A/B karaciğer hastalığı olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
 
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 ml/dk) tedaviye mutad dozun yarısı (300 mg/gün) ile başlanır ve istenen klinik yanıt alınana kadar devam edilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

OXCARPİN 150 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda

OXCARPİN 600 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda

Ruhsat Sahibi

MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
25.03.2011 – 230/37
 
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 20.04.2011
Reçete ile satılır.
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

OXCARPİN 300 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler
UYARILAR:
 
Hiponatremi: OXCARPİN tedavisi sırasında % 2.5 oranında hiponatremi (sodyum < 125 mmol/L) görülebilir. Hiponatremi en çok okskarbazepin tedavisinin ilk 3 ayında görülür ve asemptomatiktir. Sıvı kısıtlaması, ilaç dozunun azaltılması veya ilacın kesilmesi gibi önlemlerle düzelir.
OXCARPİN tedavisi sırasında özellikle serum sodyumunda azaltma yapan ilaçları alan ya da hiponatremi semptomları gösteren hastalarda serum sodyum düzeyleri ölçülmelidir.
 
Karbamazepine aşırı duyarlılık: Geçmişte karbamazepine aşırı duyarlılık göstermiş olan hastalara % 25-30 olasılıkta OXCARPİN’e de alerji gösterebilecekleri bildirilmelidir. Böyle hastalarda OXCARPİN kullanılacaksa risk/fayda oranı tartılmalıdır. OXCARPİN’e karşı alerjik bir reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmelidir.
 
OXCARPİN tedavisinin kesilmesi: Bütün antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, nöbet sıklığının artmaması için OXCARPİN de dozu gittikçe azaltılarak kesilmelidir.
OXCARPİN her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı yan etki beklenmemektedir.
 
ÖNLEMLER:
OXCARPİN hormonal kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Bunları kullanan hastalar hormonsuz kontrasepsiyon yöntemi kullanmaları konusunda uyarılmalıdır.
OXCARPİN diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte verildiğinde ya da monoterapi olarak yüksek dozlarda kullanıldığında psikomotor yavaşlama, konsantrasyon ve konuşma zorluğu, uyuklama, yorgunluk, koordinasyon bozukluğu ve ataksi gibi semptomlara yol açabilir.
 
Sedatif etkiyi arttıracağından OXCARPİN ile birlikte alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım:
 
Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi D
Deneysel araştırmalarda okskarbazepinin teratojenik etkisi gösterilmiştir. İnsanlar için de teratojen olması mümkündür. OXCARPİN hamile kadınlarda kullanılacaksa risk/fayda oranı değerlendirilmelidir.
 
Emzirme döneminde kullanım: Okskarbazepin ve aktif metaboliti MHD anne sütüne geçer. Her ikisinin de süt/plazma konsantrasyon oranı 0,5’dir. Bebek için ciddi advers reaksiyon potansiyeli dikkate alınarak annenin ilacı ya da emzirmeyi bırakması konusunda bir karar alması gerekir.
 
Renal yetmezlik: Kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın altında olan hastalarda 10-hidroksi metabolitinin (MHD) eliminasyon yarı ömrü uzar ve EAA değeri iki katına çıkar. Böyle hastalarda mutad başlangıç dozu yarıya düşürülmeli ve doz artışı daha yavaş yapılmalıdır.
 
Pediyatrik hastalar: Okskarbazepin, yaşları 4-16 arasındaki çocuklarda epilepsi tedavisi için monoterapi olarak ya da yardımcı tedavi olarak endikedir.
 
Geriatrik hastalar: Yaşlılarda Cmax ve EAA değerleri gençlerdekine göre % 30-60 daha yüksektir. Bunun nedeni kreatinin klirensinin yaşa bağlı olarak azalmış olmasıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi: OXCARPİN, psikomotor yavaşlama, uyuklama ve koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Hastalar ilacın etkilerine alışana kadar araç ve makine kullanmamaları yönünde uyarılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yetişkin hastalarda OXCARPİN monoterapi veya yardımcı tedavi olarak kullanıldığında en sık (> % 5) görülen yan etkiler : Başta hafiflik hissi, somnolans, diplopi, yorgunluk, bulantı, kusma, ataksi, görme bozukluğu, karın ağrısı, tremor, dispepsi ve yürüme bozukluğudur. İlk defa OXCARPİN tedavisi gören hastaların % 9’u, daha önce antiepileptik ilaç alan hastaların % 23’ü yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. Pediyatrik hastalarda görülen yan etkiler bunların benzeridir. Önceden tedavi gören hastaların % 11’i, ilk defa OXCARPİN tedavisi gören hastaların % 9,2’si tedaviyi bırakmıştır.
 
Kontrollü klinik araştırmalarda hastaların en az % 2’sinde ve plaseboya göre daha yüksek bir sıklıkta görülen yan etkilerin organ ve sistemlere göre dökümü şu şekildedir :
 
Bütün vücut:Yorgunluk, asteni, bacak ödemi, kilo alma, ateş, alerji, göğüs ağrısı
Sindirim sistemi: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, dispepsi, kabızlık, gastrit, anoreksi, rektal kanama, diş ağrısı
Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon
Metabolik bozukluklar: Hiponatremi, susama
Muskuloskeletal sistem: Güçsüzlük, burkulma ve zorlanmalar
Sinir sistemi: Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, ataksi, nistagmus, yürüme bozukluğu, uykusuzluk, tremor, sinirlilik, ajitasyon, koordinasyon bozukluğu, EEG anomalisi, konuşma zorluğu, konfüzyon, kafa travması, dismetri, düşünce dağınıklığı, anksiyete, hipoestezi, konvülsiyonlarda artma
Solunum sistemi: Rinit, üst solunum yolları enfeksiyonu, epistaksis, göğüs enfeksiyonu, sinüzit
Deri ve ekleri: Kızarma (flushing), purpura, erüpsiyon
Duyu organları: Görme bozukluğu, diplopi, tat bozukluğu, vertigo, kulak ağrısı, kulak enfeksiyonu
Ürogenital sistem: İdrar yolları enfeksiyonu, vajinit, sık idrara çıkma
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.