Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka OZAPRIN
Etken Madde Kodu SGKFHC-OLANZAPIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AH03
ATC Açıklaması Olanzapin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10523
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 61,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 55,3 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 25,29 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E329A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Olanzapinin doz aşımıyla ilgili deneyimlerimiz sınırlıdır. Klinik çalışmalar sırasında 67 hasta, kaza sonucu ya da kasten yüksek doz olanzapin almıştır. Bu hastalardan en yüksek 300mg olanzapin dozu alanında semptom olarak yalnızca uyuşukluk ve dil sürçmesi bildirilmiştir. Hastanelerde değerlendirilen ve aralarında söz konusu vakanın da yer aldığı hastalarda laboratuvar analizlerinde ya da EKG’de hiçbir olumsuz değişiklik gözlemlenmemiştir. Yaşam belirtileri, doz aşımından sonra genellikle normal sınırlar arasında kalmıştır.
 
Hayvanlardan elde edilen verilere göre doz aşımında, ilacın bilinen farmakolojik etkilerinin abartılmasını yansıtan semptomlar görülebilir. Somnolans, midriasis, bulanık görme, solunum depresyonu, hipotansiyon ve olası ekstrapiramidal bozukluklar, bu semptomlar arasında bulunabilir.
 
Olanzapinin özel bir antidotu olmadığından, uygun destek önlemlerinin alınması gerekir. Hastanın birkaç ilacı birden aşırı dozda almış olabilme olasılığı, akılda tutulmalıdır.
 
Akut doz aşımı olgularında hava yolunun açık olması ve yeterli oksijen alınması sağlanmalıdır. Aktif karbon, ağızdan alınan olanzapinin biyoyararlanımını %50-60 oranında azalttığından doz aşımında aktif karbon kullanılabilir. Bilinci kapalı hastada entübasyon sonrası olmak üzere mide lavajı yapılabilir.
 
Hipotansiyon ve dolaşım kollapsı, intravenöz sıvılar ve/veya norepinefrin gibi semptomatik ilaçlar kullanılarak tedavi edilmelidir (Epinefrin, dopamin ya da beta agonisti aktivitesine sahip olan diğer ilaçlar, beta stimulasyonunun olanzapine bağlı alfa blokajı sonucu gelişen hipotansiyonu şiddetlendirebilme olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır). Hasta hemen kardiyovasküler izlenmeye alınmalı ve bu bağlamda, olası aritmileri farkedebilmek için EKG sürekli izlenmelidir.Hasta iyileşinceye kadar yakın tıbbi gözetime ve izlemeye devam edilmelidir.
Endikasyonlar
Olanzapin şizofreni tedavisinde endikedir.
Olanzapin, başlangıç tedavisine olumlu yanıt veren hastalarda, devam eden tedavi boyunca klinik düzelmenin idamesinde etkilidir.
Olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Olanzapin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D4, D3, D1, D2, kolinerjik muskarinik reseptörler (m1-m5), α1 adrenerjik ve histamin H1 reseptörleri karşısında afinitesi olan atipik bir antipsikotik ilaçtır. Olanzapinle yapılan çalışmalarda ayrıca olanzapinin, ekstrapiramidal sistemle anlamlı bir etkileşime girmeksizin mezolimbik sistemle selektif etkileşim kurduğu gösterilmiştir. Olanzapin, dopamin D2 reseptörlerinden çok, 5HT2A reseptörlerine bağlanır. D2 reseptörlerine bağlanma, geleneksel nöroleptiklerdekinden daha az olur. Bu aktivite profili, olanzapin tedavisine eşlik eden akut ekstrapiramidal advers reaksiyon ve tardif diskinezi düzeylerinin düşük bulunmasını ve olanzapinin pozitif semptomlar üzerinde olduğu kadar, negatif semptomlar üzerinde de etkili olmasını açıklamaktadır.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Olanzapin oral kullanım sonrasında iyi emilir ve plazmadaki maksimal konsantrasyonlara 5-8 saatte ulaşılır. Besinler olanzapin emilimini etkilemez. Biyoyararlanımı > %57’dir.
 
Dağılım: Plazma proteinlerine %93 oranında bağlanır. Sağlıklı kimselerde olanzapinin oral kullanım sonrası ortalama eliminasyon yarı-ömrü, yaşa ve cinsiyete göre değişir; ortalama 30 saattir. İleri yaştaki sağlıklı kişilerde olanzapinin eliminasyon yarı ömrü, daha genç sağlıklı kimselerdekine kıyasla daha uzundur. Ancak yaşlılarda görülen farmakokinetik değişiklikler, gençlerde görülen sınırlar içerisinde kalır.
 
Metabolizma: Olanzapin karaciğerde, konjügasyona ve oksidasyona uğrayarak metabolize olur. Sorumlu enzimler CYP 1A2, 2D6 ve flavin içeren monooksidaz sistemidir. Dolaşımdaki başlıca metabolit, 10 -N- glukuroniddir. Ayrıca N -desmetil ve 2-hidroksimetil metabolitleri de oluşur.
 
Atılım: Alınan dozun %57’si idrar, %30’u feçes yoluyla atılır.
Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliği, olanzapinin farmakokinetiğinde önemli bir değişikliğe neden olmaz. Olanzapinin plazma klerensi yaşlılarda gençlere, kadınlarda erkeklere ve sigara içmeyenlerde sigara içenlere kıyasla daha düşüktür. Bununla birlikte yaşın, cinsiyetin ve sigaranın olanzapinin klerensi ve yarı ömrü üzerindeki etkisi, kişiler arasında bir bütün olarak görülen farklılıklar karşısında hafif kalmıştır.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet etkin madde olarak 5mg olanzapin; ve ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Olanzapinin öncelikle merkezi sinir sisteminde etkili bir ilaç olması nedeniyle, merkezi sinir sistemine etkili diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte alınması sırasında dikkatli olmak gerekir. Olanzapin in vitro dopamin antagonizması sergilediğinden, levodopanın ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir.
 
Diğer İlaçların Olanzapine Etkileri: CYP1A2 ya da glukronil transferaz enzimlerini uyaran omeprazol ve rifampin gibi ilaçlar olanzapin klirensini arttırabilir. CYP1A2 inhibitörleri olanzapin klirensini baskılama potansiyeline sahiptir.
 
Karbon: 1 g aktif karbon verilmesi olanzapinin Cmax ve AUC değerlerini %60 azaltmaktadır.
 
Simetidin ve antiasitler: Tek doz antiasit (alüminyum, magnezyum) ya da simetidin, olanzapinin oral biyoyararlanım oranında değişiklik yapmamıştır.
 
Karbamazepin: Günde 2 kez 200 mg karbamazepin alınması olanzapin klirensini yaklaşık %50 arttırmaktadır.
 
Etanol: Olanzapin farmakokinetiğini etkilememiştir.
 
Fluoksetin: Olanzapin maksimum plazma konsantrasyonunda hafifi artışa ve olanzapin klirensinde hafif azalmaya neden olur.
 
Fluvoksamin: Olanzapin klirensini azaltmaktadır.
 
Valproat: Klinik olarak anlamlı etkileşim beklenmemektedir.
 
Varfarin: Olanzapinin farmakokinetiğini etkilememektedir.
 
Lityum: Çoklu doz olanzapin kullanımı (10mg; 8 gün) lityumun farmakokinetiğini etkilememiştir. Böylece, olanzapinin başka ilaçlarla birlikte kullanılmasında lityum dozaj ayarlanması gerekmemektedir.
 
Lorazepam: IM yol ile olanzapinden bir saat sonra uygulanan lorazepam olanzapinin farmakokinetik değişikliklere yol açmamıştır. Bununla birlikte bu iki ilacın IM olarak birlikte kullanılması tek başına kullanılmalarına göre daha fazla uyku haline yol açmaktadır.
 
Olanzapinin Diğer İlaçlar Üzerine Etkisi: Tek doz olanzapin kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda imipramin/desimipramin (CYP2D6), varfarin (CYP2C9) ya da diazepam (CYP3A4) metabolizmasında herhangi bir inhibisyon görülmemiştir. Olanzapin, birlikte verilen biperidenle herhangi bir etkileşim göstermemiştir.
Kontraendikasyonlar

Olanzapin, ürünün içerisindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve bilinen dar açılı glokom riski olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Olanzapinin önerilen günlük başlangıç dozu, yemeklerde herhangi bir ilişkisi olmaksızın 1 defada alınan 10mg’dır. Daha sonra günlük dozaj hastanın klinik durumuna göre 5mg ile 20mg arasında değişecek şekilde ayarlanır. 15mg/gün veya üzerindeki dozlara çıkılması en az 4 günlük tedaviden sonra önerilmektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
OZAPRİN® 10 mg Film Tablet
OZAPRİN® 20 mg Film Tablet
Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği bir yerde ve iyi kapatılmış olarak ambalajında saklanmalıdır. Işıktan ve nemden koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Ozaprin® 5mg Film Tablet, 28 film tabletlik blister ambalajlarda, prospektüsü ile birlikte kutuda.

Uyarılar/Önlemler

Demansa bağlı psikoz görülen yaşlı hastalarda artan mortalite: Demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb. gibi nedenlerle ölüm riskinin artmasına neden olabilir.

Antipsikotik kullanımı özofagus dismotilitesi ve aspirasyonla ilişkili bulunduğunda, aspirasyon pnömosi riski olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Meme kanseri ve diğer prolaktine bağlı kanserlerde kullanımda dikkatli olunmalıdır. Kilo alımı yapabilir. Bozulmuş vücut ısısı regülasyonu nedeniyle ağır egzersizde dikkat edilmelidir. Psikotik hastalıklarda ve bipolar bozukluğun doğal seyrinde intihar olasılığı mevcuttur. İntihar açısından yüksek riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Birlikte bulunan diğer hastalıklar: Daha başka rahatsızlıkları da bulunan hastalarda olanzapinle edinilen klinik deneyim sınırlıdır. Olanzapin, in vitro antikolinerjik aktivite gösterdiğinden bu ilacın semptomatik prostat hipertrofisi, dar açılı glokom ya da paralitik ileus ve benzer durumları olan hastalara dikkatle reçete edilmesi gerekir.
 
Hepatik transaminazların (ALT, AST) geçici asemptomatik yükselmesi genellikle tedavinin erken safhalarında nadir olarak görülmüştür.
 
ALT ve/veya AST düzeyleri yükselmiş, hepatik yetmezlik belirti ve bulguları olan önceden varolan azalmış karaciğer fonksiyon kapasitesine sahip, potansiyel hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında ALT ya da AST’nın yükselmesi durumunda hasta yakın takibe alınmalı ve doz azaltılması düşünülmelidir.
 
Diğer nöroleptik ilaçlarla birlikte herhangi bir sebepten ötürü düşük lökosit ve/veya nötrofil sayılı hastalarda, ilaca bağlı kemik iliği depresyonu/toksisite hikayesi olan hastalarda, başka bir hastalığın, radyoterapi ya da kemoterapinin neden olduğu kemik iliği depresyonu olan hastalarda, hipereozinofilik durumlar ve miyeloproliferatif hastalığı olanlarda dikkatli olunmalıdır.
 
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
Nöroleptik Habis Sendrom (NMS): Klinik çalışmalar sırasında olanzapin kullanan hiçbir hastada Nöroleptik Habis Sendromu gelişmemiştir. Ölümle sonuçlanma olasılığı yüksek bir semptom kompleksi şeklinde gelişen bu sendromun, diğer antipsikotik ilaçların kullanımına eşlik edebildiği bildirilmiştir. Hiperpireksi, kaslarda rijidite, mental durum değişikliği ve ayrıca otonom instabilite kanıtları (nabız ya da kan basıncı düzensizliği, taşikardi, terleme ve kalpte aritmiler), bu sendromun klinik belirtilerindendir. Ayrıca kreatinin fosfokinaz düzeylerinin yükselmesi, miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği de görülebilir. Böyle bir sendrom karşısında kullanılmakta olan bütün antipsikotik ilaçların kullanımına olanzapin dahil son verilmelidir.
 
Olanzapin, konvülsiyon anamnezi veren hastalarda ya da konvülsiyonların eşlik ettiği hastalıkları bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Tardif Diskinezi: Karşılaştırmalı çalışmalarda olanzapin kullanılmasına eşlik eden ve tedaviye bağlı olarak gelişen diskinezi insidansının, diğer ilaçlardan çok daha düşük olduğu görülmüştür. Olanzapin kullanmakta olan bir hastada tardif diskinezi belirti ya da bulguları gelişecek olursa, dozajın azaltılması ya da ilacın kullanımına son verilmesi düşünülmelidir. Ancak bazı hastalar, bu sendromun varlığına rağmen olanzapin tedavisine devam edilmesinden fayda görebilmektedir.
 
Olanzapin ile yapılan klinik çalışmalarda yaşlılarda postural hipotansiyon nadiren görülmüştür. Diğer antipsikotik ilaçlarla olduğu gibi, 65 yaşın üzerindeki hastalarda periyodik olarak kan basıncı takibi önerilmektedir.
 
Klinik çalışmalarda olanzapin QT aralıklarında kalıcı bir artışa neden olmaz. 1685 vakanın sadece 8’inde QTc aralığı artmıştır. Bununla birlikte, diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, olanzapin özellikle yaşlılarda QTc aralığında artış yaptığı bilinen ilaçlarla birlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
 
Gebelikte kullanım:
Gebelik kategorisi C’dir. Gebe kadınlarda, yeterli kontrol grubuna yer verilerek yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Olanzapin tedavisi altındaki hastalara, gebe kaldıkları ya da gebe kalmayı planladıkları takdirde bunu doktorlarına haber vermeleri öğütlenmelidir. Ne olursa olsun insanlardaki deneyimler henüz sınırlı olduğundan bu ilaç gebelikte yalnızca, beklenen faydaların fetusta meydana gelebilecek zararlardan açıkça daha üstün olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda kullanım:
Olanzapin, laktasyon sırasında verildiği sıçanlarda anne sütüne geçmiştir. Olanzapinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Olanzapin alan hastalara, bebeklerini emzirmemeleri önerilmelidir.
 
Doğum Eylemi ve Doğum: İlacın insanlardaki doğum eylemi ve doğum üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
 
Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkileri: Olanzapin somnolansa neden olabildiğinden, hastalar ilacın kendilerini olumsuz yönde etkilemediğinden emin oluncaya kadar tehlike yaratabilecek makineler ve bu arada araç kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
 
Çocuklar: Olanzapin, 18 yaşından küçüklerde incelenmemiştir.
 
Yaşlı Hastalar: 65 yaşın üzerindeki kişilerde olanzapinin ortalama eliminasyon yarı ömrü bir bakıma uzamıştır ancak farmakokinetik değişiklikler, yaşlı olmayan kişilerdeki normal sınırlar içerisindedir. Günde 5-20mg arasında değişen dozlarda olanzapinin yaşlılarda ve genç hastalarda benzer bir ilaç emniyeti profiline sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle de söz konusu hastalarda özel bir dozaj programına ihtiyaç yoktur.
 
Karaciğer ve/veya Böbrek Bozukluğu Olan Hastalar: Olanzapinin böbrek yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği, büyük bir değişikliğe uğramaz. Karaciğer bozukluğu ise ilacın yarı ömrünü hafifçe uzatabilir. Bu gibi hastalarda herhangi bir dozaj azaltılması önerilmemektedir.
 
Sigara ve Cinsiyet: Olanzapin metabolizmasını etkilediği bilinen diğer faktörlerdendir. Nitekim ilacın yarı ömrü, sigara içmeyenlerde ve kadınlarda, sigara içenlere ve erkeklere kıyasla daha uzundur.
 
Olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilecek en az 2 faktör birden mevcutsa, başlangıç dozunun düşük tutulması düşünülmelidir. Bu gibi hastalarda doz yükseltilmesi gerektiğinde bu, konservatif bir şekilde yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Merkezi Sinir Sistemi:
 
Çok yaygın (>% 10): Somnolans, ekstrapiramidal semptomlar, uykusuzluk, baş dönmesi
Yaygın (>%1- <%10): Kişisel bozukluklar, konuşma bozuklukları, ateş, anormal rüyalar, öfori, hafıza kaybı, delüzyon, duygusal kararsızlık, mani, şizofreni
Seyrek (<%1): Asemptomatik eozinofili
 
Gastrointestinal:
 
Çok yaygın (>% 10): Dispepsi, kabızlık, kilo artışı, aşırı ağız kuruluğu (kserostomi)
Yaygın (>%1- <%10): Mide bulantısı, iştah artışı, kusma, gaz, tükürük salgı artışı, susuzluk hissi
 
Kas ve İskelet Sistemi:
 
Çok yaygın (>% 10): Halsizlik,
Yaygın (>%1- <%10): Titreme, anormal yürüyüş, sırt ağrısı, eklem ağrısı, akatizi, hipertoni, eklem bozuklukları, düşme, eklem bükülmezliği, parestezi, kasın istemdışı hareket etmesi
Seyrek (<%1): Diskinezi
 
Kardiyovasküler Sistem:
 
Yaygın (>%1- <%10): Postural hipotansiyon, taşikardi, periferik ödem, göğüs ağrısı, hiper/hipotansiyon
 
Dermatolojik:
 
Yaygın (>%1- <%10): Morarma
 
Endokrin Sistemi ve Meme bozuklukları:
 
Yaygın (>%1- <%10): Kolesterol artışı, plazma prolaktin artışı*
Seyrek (<%1): Yüksek kreatinin fosfokinaz düzeyleri (CPK),jinekomasti, galaktore, memelerde büyüme
* Hemen bütün hastalarda bu düzeyler, tedaviye devam edilmesine rağmen normal sınırlarına dönmüştür.
 
Karaciğer bozuklukları:
 
Yaygın (>%1- <%10): ALT artışı
Seyrek (<%1): Karaciğer transaminazlarında (SGPT, SGOT) geçici ve asemptomatik yükselmeler
Şiddetli karaciğer hastalığının gelişmesi bakımından yüksek risk altında hastalarda transaminaz düzeylerinin olanzapin tedavisinde başlamadan önce ölçülmesi ve daha sonra da bu ölçümlerin, kliniğin gerektirdiği sıklıkta tekrarlanması gerekir.
 
Üreme sistemi:
 
Yaygın (>%1- <%10): İdrar tutamama, vajinit
 
Göz Bozuklukları:
 
Yaygın (>%1- <%10): Görme bozukluğu, göz kararması, konjuktivit
 
Solunum Sistemi:
 
Yaygın (>%1- <%10): Rinit, öksürük, farenjit, nefes darlığı
 
Lokal:
 
Yaygın (>%1- <%10): Enjeksiyon yerinin ağrıması
 
Diğer Bulgular:
 
Çok yaygın (>% 10): Kazaya bağlı yaralanmalar
Yaygın (>%1- <%10): Diş ağrısı, terleme, grip sendromu
 
Araştırmalar:
 
Klinik çalışmalarda olanzapinin kemik iliği fonksiyonunu, anamnezlerinde ilaca eşlik eden nötropeni ya da lökopeni hikayesi bulunan hastalarda bile olumsuz yönde etkilediği izlenimini veren herhangi bir kanıtla karşılaşılmamıştır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.