Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Mad. San. ve Dış Tic. Ltd.
Marka PAMIDRONAT
Etken Madde Kodu SGKFI2-PAMIDRONAT DISODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M05BA03
ATC Açıklaması Pamidronik asit
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A10784
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 203,7 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 164,32 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 216,27 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E447A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Tavsiye edilenden daha fazla doz uygulanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Parestezi, tetani ve hipotansiyon ile birlikte klinik olarak belirgin hipokalsemi durumu kalsiyum glukonat infüzyonuyla tersine çevrilebilir. Plazma kalsiyum düzeyleri pamidronat tedavisinden sonra birkaç günde yavaş bir şekilde düştüğünden akut hipokalsemi beklenmez.

Endikasyonlar
Artmış osteoklast aktivitesi ile ilişkili durumların tedavisinde:
  • Tümöre bağlı hiperkalsemi
  • Multipl miyelom veya meme kanserinde kemik metastazı olan hastalarda osteolitik lezyonlar ve kemik ağrısı
  • Kemiğin paget hastalığında kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Pamidronat disodyum, güçlü bir osteoklastik kemik rezorpsiyonu inhibitörüdür. Hidroksiapatit kristallerine kuvvetle bağlanır ve bu kristallerin in vitro oluşumunu ve çözünmesini inhibe eder. Osteoklastik kemik rezorpsiyonunun in vivo inhibisyonu, en azından kısmen ilacın kemik mineraline bağlanmasına bağlı olabilir.
Pamidronat osteoklast öncüllerinin kemiğe tutunmasını engeller. Bununla beraber, kemiğe bağlı bifosfonatın lokal ve direkt antirezorpif etkisi, hakim in vitro ve in vivo etki şekli olarak görülür.
Deneysel çalışmalar, tümör hücrelerinin aşılanması veya transplantasyonu sırasında veya önce verildiğinde pamidronatın tümöre bağlı osteolizi inhibe ettiğini göstermiştir. Pamidronatın tümöre bağlı hiperkalsemi üzerine inhibör etkisini gösteren biyokimyasal değişiklikler serum kalsiyum, fosfat düzeylerinde düşme ve sekonder olarak idrar ile kalsiyum, fosfat ve hidroksiprolin atılmasının azalması ile karakterize edilir. Hiperkalsemi ekstraselüler sıvı hacminde eksikliğe ve glomerüler filtrasyon hızında azalmaya yol açabilir. Pamidronat disodyum hiperkalsemiyi kontrol ederek, glomerüler filtrasyon hızını düzeltir ve hastaların çoğunda yükselmiş olan serum kreatinin düzeyini düşürür.
Meme kanseri olan hastalarda ve yaygın litik kemik metastazı veya multipl miyelomu olan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, pamidronatın iskelete bağlı olayları (hiperkalsemi, kırıklar, radyasyon tedavisi, kemiğe cerrahi girişim, omurilik sıkışması) geciktirdiği veya önlediği ve kemik ağrısını azalttığı görülmüştür.
Kemik rezorpsiyonunun artmış olduğu lokal alanlar ve kemiğin yeniden şekillenmesinde kalitatif değişiklikler oluşması ile karakterize edilen kemiğin paget hastalığında, pamidronat disodyum ile tedaviye iyi yanıt alınır. Hastalığın klinik ve biyokimyasal olarak iyileşmesi kemik sintigrafisi, idrardaki hidroksipirolin ve serum alkali fosfatazındaki azalma ve semptomatik iyileşme ile gösterilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Pamidronatın kalsifiye dokulara güçlü bir ilgisi vardır ve pamidronatın vücuttan tamamen atılması deneysel çalışmalardaki zaman dilimi içinde gözlenmez. Kalsifiye dokular bu nedenle “görünüşteki atılım” yerleri olarak kabul edilirler.
Emilim: Pamidronat disodyum intravenöz infüzyon şeklinde verilir. Absorpsiyon, infüzyon sonunda tamamlanır.
Dağılım: Pamidronatın plazma konsantrasyonları infüzyon başladıktan sonra hızla yükselir ve infüzyon durdurulduğunda hızla düşer. Plazmada görünen yarılanma ömrü yaklaşık 0.8 saattir. Bundan dolayı görünüşteki kararlı durum konsantrasyonları yaklaşık 2-3 saatten daha fazla süren infüzyonlarla elde edilir. Pamidronatın doruk plazma konsantrasyonuna (yaklaşık 10 nmol/ml) 1 saat süreyle 60 mg intravenöz infüzyon uygulandıktan sonra ulaşılır ve görünürde plazma klerensi 180 ml/dakika kadardır.
Her bir pamidronat disodyum dozundan sonra hayvanlarda ve insanda, benzer oranda dozlar vücutta tutulur. Böylece, pamidronatın kemikte birikimi kapasite ile sınırlı değildir ve sadece verilen total kümülatif doza bağlıdır. Plazma proteinlerine bağlı olarak dolaşan pamidronat oranı nispeten düşüktür (yaklaşık % 54) ve kalsiyum konsantrasyonları patolojik olarak yükseldiğinde artar.
Atılım: Pamidronat biyotransformasyon ile atılmaz. İntravenöz infüzyondan sonra, verilen dozun yaklaşık % 20 - 55’i 72 saat içinde, değişmemiş pamidronat şeklinde idrarda toplanır. Deneysel çalışmalara göre, dozun kalan kısmı vücutta tutulur. Vücutta tutulan dozun oranı doza (15 -180 mg doz aralığında) ve infüzyon hızına (1.25 – 60 mg/saat) bağlı değildir. Pamidronatın idrarla atılması bieksponansiyeldir, görünür yarı ömrü 1.6 - 27 saat civarındadır. Görünürde renal klerensi 54 ml/dakikadır. Renal klerensin kreatinin klerensi ile bağlantılı olma eğilimi vardır.
Özel Hasta Grupları: Pamidronatın hepatik ve metabolitik klerensi önemli değildir. Bu nedenle, karaciğer fonksiyonu yetersizliğinin pamidronat disodyum farmakokinetiğini etkilemesi beklenmez. Böylece pamidronat disodyumun hem metabolitik düzeyde, hem de proteine bağlanma düzeyinde ilaç - ilaç etkileşmeleri olasılığı azdır.
Farmasötik Şekli
İV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon
Formülü
10 ml’lik bir flakon içeriği :
Pamidronat disodyum  90 mg
Sodyum hidroksit     25.8 mg
Mannitol                  375 mg
Fosforik asit             182 mg
Enjeksiyonluk su k.m.    10 ml.
İlaç Etkileşmeleri
Pamidronat disodyum, yaygın olarak kullanılan antitümör ilaçlar (aminoglutetimid, sisplatin, kortikosteroidler, siklofosfamid, sitarabin, doksorubisin, etoposid, florourasil, megestrol, melfalan, metotreksat, mitoksantron, paklitaksel, tamoksifen, vinblastin ve vinkristin dahil) ile birlikte bir etkileşme görülmeksizin kullanılmıştır. 
Pamidronat diğer bifosfonatlarla birlikte kullanılmamalıdır. Şiddetli hiperkalsemisi olan hastalarda kalsiyum düşürücü etkisini hızlandırmak ve güçlendirmek için pamidronat, hem kalsitonin hem de mitramisin ile kombine uygulanmıştır.
Pamidronat kemiğe bağlandığından kemik sintigrafisi incelemelerine etkisi olabilir.
Geçimsizlikleri
Pamidronat iki değerlikli katyonlarla kompleks oluşturacağı için kalsiyum içeren intravenöz çözeltilerine katılmamalıdır.
Kontraendikasyonlar

Pamidronat veya formüldeki diğer maddelere ve diğer bifosfanatlara bilinen aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Pamidronat disodyum asla bolus enjeksiyon şeklinde verilmemelidir (bkz. “Uyarılar/Önlemler”). Konsantre çözelti kullanımdan önce seyreltilmeli ve yavaşça infüze edilmelidir.
Pamidronat disodyumun infüzyon hızı 60 mg/saat (1mg/dak)’i geçmemeli ve infüzyon çözeltisindeki konsantrasyonu 60mg/250 ml’yi aşmamalıdır. Bilinen veya şüphe edilen böbrek yetmezliği olan multipl miyelomlu ve tümöre bağlı hiperkalsemili hastalarda infüzyon hızının saatte 20 miligramı aşmaması önerilir (bkz. Böbrek yetmezliği). İnfüzyon bölgesindeki lokal reaksiyonları en aza indirmek için kanül nispeten büyük bir vene dikkatle takılmalıdır. Mevcut bilgiler doğrultusunda pamidronat disodyumun yalnız yetişkin hastalarda kullanımı önerilir. 
Tümöre bağlı hiperkalsemi: Hastaların tedaviden önce veya tedavi sırasında % 0.9 luk sodyum klorür çözeltisi ile rehidratasyonu önerilir.
Pamidronat disodyumun bir tedavi süresinde kullanılacak toplam dozu, hastanın tedavi öncesi serum kalsiyum düzeylerine bağlıdır. Aşağıdaki kılavuz, düzeltilmemiş kalsiyum değerleri üzerine klinik verilerden elde edilmiştir. Bununla birlikte, verilen aralıklar içindeki dozlar, rehidratasyonu sağlanan hastalarda serum veya albumin için düzeltilmiş kalsiyum değerleri için de uygulanabilir.

Başlangıçta serum kalsiyum konsantrasyonları
Önerilen toplam doz
(mmol / litre)
(% mg)
(mg)
3.0’e kadar   
12.0’ye kadar
15 - 30
3.0 - 3.5
12.0 - 14.0
30 - 60
3.5 - 4.0
14.0 - 16.0
60 – 90
> 4.0
> 16.0
90

Toplam pamidronat disodyum dozu, ya tek bir infüzyon şeklinde veya ardı ardına 2-4 gün boyunca birden fazla infüzyon şeklinde verilebilir. Hem başlangıç ve hem de tekrar eden tedavilerde, bir tedavi süresi için maksimum doz 90 mg’dır. 
Genellikle pamidronat disodyum uygulandıktan sonra 24 - 48 saat sonra serum kalsiyum düzeyinde belirgin bir düşme gözlenir ve normalizasyona 3 - 7 gün içerisinde ulaşılır. Eğer bu süre içinde normokalsemi sağlanamazsa bir doz daha verilebilir. Yanıt süresi bir hastadan diğerine değişir ve hiperkalsemi tekrar görüldüğünde tedavi tekrarlanabilir. Klinik deneyim, tedavi sayısı arttıkça pamidronat disodyumun daha az etkili olabileceğini göstermektedir.
Multipl miyelomda osteolitik lezyonlar ve kemik ağrısı:
Önerilen doz her 4 haftada bir 90 mg’dır.
Meme kanseri ile ilişkili kemik metastazlarında osteolitik lezyonlar ve kemik ağrısı: Önerilen doz her 4 haftada bir 90 mg’dır. Bu doz, kemoterapi ile uyuşması için 3 haftalık aralıklarla da verilebilir.
Kemiğin paget hastalığı:
Bir tedavi süresi için tavsiye edilen toplam doz 180 mg’dır. Bu doz haftada bir kez 30 mg olmak üzere ardışık olarak 6 hafta veya birer hafta arayla 60 mg’lık 3 doz şeklinde uygulanabilir. Hafif ve geçici olan yan etkiler (bkz. Yan Etkiler / Advers Etkiler) genellikle ilk dozdan sonra görülür.  Bundan dolayı, 60 mg’lık birim doz kullanılırsa tedaviye 30 mg’lık ek doz (toplam doz 210 mg) ile başlanması önerilir. 30 mg veya 60 mg’lık her bir doz sırasıyla 125 ml veya 250 ml % 0.9 (ağırlık/hacim) Sodyum Klorür İntravenöz İnfüzyon BP çözeltisi ile seyreltilmelidir ve infüzyon hızı 60 mg/saat (1mg/dak)’i geçmemelidir. Bu doz veya hastalığın şiddetine göre en fazla toplam 360 mg’a (60 mg’lık bölünmüş dozlarda) kadar arttırılan doz düzeyleri, hastalıkta iyileşme görülünceye kadar 6 ayda bir ve belirtilerin tekrar görülmesi durumunda tekrarlanabilir.
Böbrek yetmezliği:
Farmakokinetik çalışmalar böbrek yetmezliğinin herhangi bir derecesinde doz azaltılmasının gerekli olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum infüzyon hızı 20 mg/saat önerilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
--
Saklama Koşulları

Açılmamış flakonu 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Sulandırıldıktan sonra 2-8 oC’de 24 saat saklanabilir.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Pamidronat Disodyum DBL 90 mg/10 ml İ.V. İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon: 1 flakonluk ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Uyarılar : Pamidronat, ciddi lokal reaksiyonlar ve trombofilebit oluşabilmesinden dolayı, bolus enjeksiyon şeklinde verilmemelidir. Daima seyreltilmeli ve yavaş intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır.
Sodyum içerdiği için hipertansiyonu bulunan hastalarda tedbirli olunmalıdır.Pamidronat diğer bifosfonatlarla verilmemelidir. Diğer kalsiyum düşürücü ilaçlarla birlikte verildiğinde belirgin hipokalsemi görülebilir.
Tümöre bağlı hiperkalsemili bazı hastalarda, bu şartlarla ilişkili olarak ve etkin tedaviye bağlı olarak oluşan serum elektrolitlerindeki değişiklikler nedeniyle konvülsiyonlar görülür.
Önlemler : Tiroid ameliyatı geçirmiş hastalar, hipoparatiroidizme bağlı gelişen hipokalsemiye karşı özellikle duyarlıdırlar.
Pamidronat böbrekler yoluyla değişmemiş halde atılmasına rağmen, plazma kreatinin düzeyleri belirgin olarak yükselmiş hastalarda (hem hemodiyaliz ve hem de periton diyalizli, böbrek replasman tedavisi görenler dahil) yan etkilerde görünürde artış olmaksızın ilaç kullanılmıştır. Ancak, ciddi böbrek yetmezliği (tümöre bağlı hiperkalsemide serum kreatinini :> 440 mikromol/L veya 5 mg/dl; multipl miyelom hastalarında 180 mikromol/L veya 2 mg/dl) olan hastalarda pamidronatla deneyim sınırlıdır. Klinikçe potansiyel yararın riskten daha ağır bastığı durumlarda, pamidronat dikkatle kullanılmalı ve böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir.
Pamidronat ile tedaviye başlamanın ardından serum elektrolitleri, kalsiyum ve fosfat izlenmelidir. Anemi, lökopeni veya trombositopeni mevcutsa düzenli olarak hematolojik değerlendirmeler yapılmalıdır.
Özellikle uzun bir süre sık sık pamidronat infüzyonları uygulanan ve önceden geçirilmiş böbrek hastalığı olan veya böbrek yetmezliği eğilimi olan hastalarda (örn. multipl meyelom ve/veya tümöre bağlı hiperkalsemi olan hastalar) böbrek fonksiyonunun standart laboratuar ve klinik parametreleri periyodik olarak değerlendirilmelidir. Sıvı dengesi de (idrara çıkış, günlük tartımlar) dikkatle takip edilmelidir. Pamidronat tedavisi esnasında böbrek fonksiyonunda kötüleşme görülürse, infüzyon kesilmelidir. Multipl miyelomlu hastalarda uzun süreli pamidronat tedavisinin ardından böbrek fonksiyonunda kötüleşme (böbrek yetmezliği dahil) bildirilmiştir. Bununla beraber altta yatan hastalığın ilerlemesi ve/veya birlikte verilişte ortaya çıkan komplikasyonlar da görülmüştür ve pamidronat ile ilişkisi kanıtlanmamıştır.
Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda pamidronat kullanımı az olduğundan deneyim kısıtlıdır.
Tümöre bağlı hiperkalsemi tedavisinin başlangıcında, idrar çıkışını düzenlemek için intravenöz olarak hidratasyon gereklidir.   Tedavi boyunca hastaya yeterli sıvı takviyesi yapılmalıdır, ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Kalp rahatsızlığı olan hastalarda, özellikle yaşlılarda, ek olarak serum fizyolojik yüklemesi kalp yetmezliğini (sol ventrikül yetmezliği veya konjestif kalp yetmezliği) hızlandırabilir. Ateş de (influenza benzeri belirtiler) bu alevlenmeyi arttırabilir.
Emilim eksikliği veya güneş ışığından yoksunluk nedeniyle kalsiyum veya D vitamini eksikliği riski taşıyan, kemiğin paget hastalığı olan hastalarda, hipokalsemi riskini en aza indirmek için oral olarak kalsiyum preparatları ve D vitamini takviye edilmelidir.
Pamidronatın çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu konuda deneyim kazanıncaya kadar pamidronatın yalnız yetişkinlerde kullanımı önerilir. Pamidronatın hiperparatiroidizm tedavisinde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. 
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi B’dir. 
Pamidronatın gebe kadınlarda kullanımını destekleyen yeterli klinik deneyim yoktur. Pamidronatın insan plasentasına geçip geçmediği bilinmemektedir. İlaç, yaşamı tehdit eden hiperkalseminin başka bir şekilde kontrol altına alınamadığı durum haricinde gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Emziren kadınlarda pamidronat ile klinik deneyim yoktur. Pamidronat disodyumun ve/veya metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren sıçanlarda yapılan bir çalışma, pamidronatın süte geçtiğini göstermiştir. Bu nedenle pamidronat ile tedavi edilen anneler bebeklerini sütleriyle beslememelidirler.
 
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Hastalar pamidronat disodyum infüzyonunun ardından ender durumlarda uyuklama ve/veya sersemlik olasılığına karşı uyarılmalıdır. Bu durumda araç sürmemeli, tehlikeli olabilecek makineler kullanmamalı veya diğer aktivitelerde bulunmamalıdırlar. Bu etki nadiren 24 saatten fazla sürebilir. Ayakta pamidronat infüzyonu alan hastalar eve dönüşlerinde kendileri araç sürmemelidirler.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Pamidronat disodyum ile yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. En yaygın yan etkiler; influenza benzeri semptomlar ve vücut sıcaklığında 48 saate kadar sürebilen 1 Co veya daha fazlaartıştır. Ateş genellikle kendiliğinden düşer ve tedavi gerektirmez. Akut “influenza benzeri” reaksiyonlar genellikle sadece ilk pamidronat infüzyonu ile görülür.   Semptomatik hipokalsemi seyrektir. Özellikle en yüksek dozlarda infüzyon yerinde yumuşak doku enflamasyonu da görülür.
 
Sıklık ölçeği: Sık sık >% 10; bazen %1-10; ender % 0.001-1; çok ender < %0.001.
Tüm vücut: Sık sık ateş ve bazen kırıklık, bitkinlik ve yüzde kızarıklığın eşlik ettiği “influenza benzeri” reaksiyonlar .
Lokal reaksiyonlar: Bazen infüzyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişme, sertlik, filebit, trombofilebit.
 
Kas-iskelet sistemi: Bazen geçici kemik ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, yaygın ağrı; ender olarak kas krampları.
Gastrointestinal kanal: Bazen bulantı, kusma; ender olarak iştahsızlık, karın ağrısı, diyare, kabızlık, dispepsi; çok ender olarak gastrit.
Merkezi sinir sistemi: Bazen baş ağrısı; ender olarak semptomatik hipokalsemi (parestezi, tetani), ajitasyon, konfüzyon, sersemlik, uykusuzluk, uyuklama hali, letarji; çok ender olarak nöbetler, görsel halüsinasyonlar.
Kan: Bazen lenfositopeni; ender olarak anemi, lökopeni; çok ender olarak trombositopeni. Paget hastalığı olan bir hastada akut lenfoblastik lösemi bildirilmiştir. Tedavi ile ilişkisi veya altta yatan hastalık bilinmemektedir.
Kardiyovasküler sistem:Ender olarak hipotansiyon, hipertansiyon, dispne, akciğer ödemi, aşırı sıvı yüküne bağlı konjestif kalp yetmezliği (ödem).
Böbrek Sistemi:Ender olarak böbrek fonksiyonun bozulması (bkz. “Uyarılar/Önlemler”);çok ender olarak hematüri, akut böbrek yetmezliği, daha önceden varolan böbrek hastalığının kötüleşmesi.
Deri: Ender olarak döküntü, kaşıntı.
Özel duyular: Ender olarak üveit (irit, iridosiklit), sklerit, episklerit; çok ender olarak konjunktivit, ksantopsi.
Diğerleri: Çok ender olarak herpes simpleks ve herpes zosterin reaktivasyonu.
Pazarlama sonrası ender olarak bildirilen diğer advers etkiler: alerjik reaksiyon, anafilaktik şok (çok ender), anafilaktoid reaksiyonlar, bronkospazm (dispne) ve Quincke ödem.
Biyokimyasal değişiklikler: Sık sık hipokalsemi, hipofosfatemi; bazen hipomagnezemi; ender olarak hiperkalemi, hipokalemi, hipernatremi; çok ender olarak anormal karaciğer fonksiyon testleri, serum kreatinin ve üre değerlerinde artış. Bu istenmeyen etkilerin çoğu, altta yatan hastalığa bağlı olabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.