Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka PANTO
Etken Madde Kodu SGKFI5-PANTOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC02
ATC Açıklaması Pantoprazol
NFC Kodu BD
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Enterik Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05886
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 16,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 16,6 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E267A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda doz ayarı gerekmemektedir.
Doz Aşımı

Akut toksisite belirtileri; hipoaktivite, ataksi ve tremordur. Doz aşımı durumunda, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Pantoprazol büyük oranda proteinlere bağlandığından hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.

Endikasyonlar
Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet:
  • Duodenal ülser,
  • Gastrik ülser,
  • Orta ve ileri derecede gastroözofajeal reflü hastalığı ve reflü özofajitde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Pantoprazol, substitüe benzimidazol türevi selektif bir proton pompası inhibitörüdür. Zayıf bazik yapıda olan pantoprazol paryetal hücre sekretuar kanaliküllerinin asidik ortamında aktif şekline dönüşerek H+/K+-ATP az’a kovalent bağlarla bağlanır ve gastrik asit sekresyonunu son basamağında inhibe eder. Böylece bazal ve uyarılmış gastrik asit sekresyonunun (asetilkolin, histamin, gastrin gibi uyaranına bakmaksızın) uzun süreli baskılanmasına neden olur. Pantoprazolün bu etkisi 24 saatten uzun sürer.
 
Pantoprazol güçlü asidik ortamda (pH<3) maksimum etkiye sahiptir. Feed-back olarak asit salgısı azaldığı oranda pantoprazolün de etkisi azalır.
 
Pantoprazol pentagastrin stimulasyonlu gastrik asit salınımını da inhibe eder. Asit sekresyonu, 7 gün boyunca günlük 40 mg oral olarak kullanıldığında, 1. gün %51 inhibe olurken, 7. günde %85 inhibe olur. Açlık gastrin değerleri pantoprazol kullanıldığı sırada artar; ancak çoğu vakada normal üst limitleri aşmaz. Tedavinin tamamlanmasını takiben, gastrin düzeyleri tekrar düşerek eski haline gelir.
 
Pantoprazol asit ortamda aktive olduğundan, H. pylori için   nötral pH'da MİK90 değeri 128 mg / L iken, pH=4 olduğunda bu değer 0.06-0.25 mg/ L'ye düşer.
Farmakokinetik Özellikler
Pantoprazol hızla absorbe edilir ve 40 mg’lık tek veya tekrarlayan dozlarda 2.5 saat sonra doruk plazma konsantrasyonu olan 2.5 µg/ml’ye ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık 1 saattir. Dağılım hacmi yaklaşık 0.15 L/kg ve klirens yaklaşık 0.1 L/saat/kg’dır. Tekrarlayan uygulamalarda, pantoprazolün farmakokinetik özellikleri, tek doz uygulama ile aynıdır. Pantoprazolün plazma kinetiği doğrusaldır.
 
Tabletlerin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %77’dir. Gıda veya antasitler ile birlikte alınması; biyoyararlanımını etkilemez. Pantoprazolün plazma proteinlerine bağlanması yaklaşık %98’dir. Karaciğerde metabolize edilir, metabolitleri %71 oranında idrarla, %18 oranında safra yoluyla atılır.
Farmasötik Şekli

Enterik Kaplı Tablet

Formülü
Her tablette;
40 mg pantoprazole eşdeğer miktarda 45.10 mg pantoprazol sodyum
Boyar maddeler:
Titanyum dioksit, kinolin sarısı, sarı demir oksit, ponsö 4R
İlaç Etkileşmeleri
Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet karaciğerdeki sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize edilmesine rağmen, yine bu sistemle metabolize olan sisaprid, teofilin, diazepam, warfarin, fenitoin, metoprolol, nifedipin, karbamazepin veya oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında, bu ilaçlar için doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.
Pantoprazol antasitlerle birlikte verildiğinde herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Pantoprazol gastrik asit salgılanmasını uzun süre inhibe ettiğinden dolayı, ketokonazol, ampisilin esterleri ve demir tuzları gibi biyoyararlanımı gastrik pH’a bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir.
Kontraendikasyonlar
Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet, bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet gebelikte, emziren annelerde ve pernisiyöz anemide kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Tavsiye edilen günlük doz 40 mg (1 enterik kaplı tablet)’dır. Tabletler bölünmemeli ve çiğnenmemelidir. Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet’in sabah kahvaltısından önce veya kahvaltı sırasında alınması önerilir.
 
Duodenal ülser: Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet günde 1 defa tek doz alınır. Duodenal ülser genellikle 2 hafta içinde iyileşir. Gerekirse iki haftalık bir tedavi daha uygulanabilir.
 
Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü ile ilişkili eroziv özofajit: Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet günde 1 defa tek doz verilir. Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü hastalığının tedavisi için genellikle 4 haftalık bir süre gerekir. Tedaviye cevap vermeyen olgularda tedaviye 4 hafta daha devam edilir.
 
Helicobacter pylori eradikasyonu: Helicobacter pylori eradikasyonunda Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet, günde 1 veya 2 defa amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol gibi antimikrobiyallerle kombine olarak kullanılır.
 
Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda: Doz ayarı gerekmemektedir.
 
Hepatik sirozlu hastalarda: Hepatik sirozlu hastalarda pantoprazolün metabolizması etkileneceği için, gün aşırı bir tablet alınmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 ve 28 tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı uzaklaştırılmalıdır. 
 
Uzun süreli mide asidini bloke ettiğinden dolayı olası yan etkileri kontrol yönünden endoskopik ve radyoskopik yöntemlerle mevcut ilaçlarla tedaviye dirençli olduğu saptanan duodenal ülser, gastrik ülser, orta ve ileri derecede reflü özofajitde kullanılır.
 
Çocuklarda pantoprazol kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, pantoprazolün çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
 
Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
 
Gebelikte kullanımı:
Gebelik kategorisi: B
Gebelerde pantoprazol kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet potansiyel yarar/risk oranının fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda kullanımı:
Pantoprazolün anne sütüne geçişi tam olarak bilinmediğinden, emziren kadınlarda potansiyel yararına göre ilaç veya emzirmenin durdurulmasına karar verilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet genellikle iyi tolere edilebilen bir ilaçtır.
Yan etkilerin insidansı doza bağlı değildir. Pantoprazol tedavisi sırasında nadiren deride kızarıklık, kaşıntı ve döküntü şeklinde alerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, abdominal ağrı, şişkinlik, bulantı, kusma, hiperglisemi, uykusuzluk görülebilir. Daha seyrek olarak rastlanan yan etkiler ise: dispepsi, anksiyete, artralji, asteni, sırt, göğüs ya da boyun ağrısı, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, konstipasyon, hipertonidir. Ayrıca çok seyrek olarak da karaciğer enzim değerlerinde artış, hiperkolesterolemi ve hiperürisemi bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.