Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka PARANOX
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu LC
NFC Açıklaması Rektal Sistemik Pediyatrik Suppozituvarlar
Kamu Kodu A05931
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,04 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parasetamol tedavi dozlarında çok iyi tolere edilir. Doz aşımında ishal, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide krampları, aşırı terleme görülebilir. 

Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır.

Parasetamolle, 12 yaşın altındaki çocuklarda 150 mg/kgve 12 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde 7.5-10 g’ın üzerindeki dozlarda karaciğer toksisitesi görülebilir.Karaciğer toksisitesi 12-24 saatten sonra enzimlerde yükselme ile ortaya çıkabilir. Ancak 48-72 saate kadar klinik ve laboratuar olarak herhangi bir bulgu görülmeyebilir. Mümkünse ilaç alımından sonra 4. ve 6. saatte serum düzeyleri kontrol edilmelidir. Aşırı doz halinde hastanın vakit geçirmeden midesi yıkanmalıdır. Spesifik antidotu N-asetil sistein ve metionindir. Toksik sınırı geçen hastalarda N-asetil sistein ile antidot tedavisine başlanmalıdır. Antidot uygulanamayacak hastalarda aktif kömür veya katartikler verilebilir. Destekleyici tedavi ile sıvı ve elektrolit dengesi korunur.

Fenobarbitalle doz aşımı semptomları arasında dengesiz yürüyüş, sözleri ağızda geveler gibi konuşma, konfüzyon, sarılık, hipotermi, hipotansiyon, solunum depresyonu ve koma yer alır. Hipotansiyon ortaya çıkarsa, intravenöz (IV) sıvılar uygulanmalı ve hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilmelidir. Buna yanıt alınamazsa, bir IV vazopresör (ör., dopamin, adrenalin) uygulanması gerekebilir. Yinelenen oral aktif kömür dozları, böbrek dışı eliminasyonun artırılmasının bir sonucu olarak fenobarbitalin yarı ömrünü anlamlı bir biçimde azaltır. Yeterli hidrasyon ve böbrek fonksiyonlarının devamı sağlanmalıdır.

Endikasyonlar

Süt çocukları ile küçük çocuklarda, soğuk algınlığı, aşı sonrası reaksiyonlar, tonsillektomi sonrası rahatsızlıklar ve enfeksiyona bağlı (bronşit, faranjit, larenjit, orta kulak iltihabı gibi) ağrılı ve/veya ateşli rahatsızlıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, klinik etkinliği kanıtlanmış analjezik, antipiretik bir maddedir.

Etki mekanizması ağırlıklı olarak santral sinir sisteminde  siklooksijenaz enziminin inhibisyonu aracılığıyla prostaglandin sentezinin inhibisyonuna dayanır; bu mekanizmanın periferde daha az etkili olduğu düşünülür.

Hipotalamustaki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek antipiretik etkisini gösterir; antiinflamatuvar etkisi zayıftır.

Fenobarbital, çocuklardaki febril konvülziyonları önleyebilmek amacıyla yatıştırıcı olarak formüle eklenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler
Parasetamol, mide-barsak kanalında hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Karbonhidrat içeriği yüksek yiyecekleri takiben alındığında emilimi azalabilir.
 
Proteinlere bağlanmaz, % 90-95 kadarı karaciğerde metabolize edilir. 0.5-2 saatte   plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır, yarı ömrü 1-4 saattir. Karaciğerde metabolize olur ve büyük kısmı böbreklerden birleşik (konjuge) şekilde atılır.
 
Fenobarbital mide-barsak kanalında kolayca emilir; yaklaşık %45 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve kısmen karaciğerde metabolize edilir. Oral uygulamyaı takiben, 1-6 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yarı ömrü yetişkinlerde 90-100 saat, çocuklarda 65-70 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık %25’i idrarla değişmeden atılırken, geri kalanı hepatik mikrozomal enzimler tarafından inaktive edilir.
Farmasötik Şekli

Suppozituar

Formülü

Bir suppozituarda: Parasetamol 120 mg Fenobarbital 15 mg

İlaç Etkileşmeleri
Alkol, antiepileptikler, barbitüratlarvetrisiklik antidepresanlargibipotansiyel olarak karaciğere toksik maddelerin eş zamanlı kullanımıparasetamolünkaraciğere toksisitesine ilişkin riskini artırabilir.
 
Antikonvülsanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyip, analjezik etkiyi azaltabilirler. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion türevleri gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir, ancak antitrombosit aktivitesi olmadığı için bu ilaçları alan hastalarda asetil salisilik aside nazaran daha güvenle kullanılır. Yine uzun süreli kullanımda fenotiyazinlerle etkileşebilir. Metoklopramid parasetamolün ince barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır. Aktif kömür parasetamolün absorpsiyonunu azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir. Üriner 5-hidroksi -indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç elde edilebilir.
 
Fenobarbital ve diğer ilaçlar arasında görülen etkileşimler genellikle, fenobarbitalin hepatik mikrozomal enzim sistemini indüklemesiyle ilgilidir.
Kontraendikasyonlar

İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda, porfirili hastalarda ve Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliği olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Çocuklarda kullanılır.
 
Doktor tarafından farklı bir dozaj önerilmemişse, dozlar arasında en az 4-6 saat olmak üzere:
 
0-3 ay: Günde 1-2 suppozituar
4-11 ay: Günde 2-3 suppozituar
1-3 yaş arası günde 3-4 suppozituar,
3-6 yaş arası günde 4-6 suppozituar;
6-12 yaş arası günde toplam 6-8 suppozituar kullanılabilir.
 
Suppozituar çocuklara tercihan büyük abdest sonrasında tatbik edilmelidir.
 
Yaz aylarında suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya batırılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Paranox FORT Suppozituar : 240 mg parasetamol

Paranox S Suppozituar : 120 mg parasetamol

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında (25˚C’nin altında) saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 suppozituarlık ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
BELİRTİLEN DOZ AŞILMAMALIDIR.
 
Parasetamol, kalp, akciğer hastalığı, ağır böbrek ve ağır karaciğer bozukluğu (Child-Pugh kategori C), anemisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
 
Parasetamolle, ağırlıklı olarak doz aşımında olmak üzere karaciğer toksisitesi (hepatotoksisite) ortaya çıkabilir.Bu yüzden, çocuklarda(<12 yaş) ³150 mg/kg’lık dozların 8 saat ya da daha kısa sürede alımı toksik sayılır.
 
Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
 
Şiddetli ve tekrar eden ağrı veya sürekli yüksek ateş önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Karaciğeri etkileyen ilaçları almakta olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Tek başına ya da kombinasyon halindeparasetamol içeren başka preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 
Glokomu, hipertansiyonu, tiroid hastalıkları ve diyabeti olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.
 
Fenobarbital, çocuklara kilo başına 1-2 mg’dan fazla verildiğinde, uzun süreli tedavide alışkanlık yapabilir.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
 
Paranox Suppozituar çocuklarda kullanılması tavsiye edilen bir ilaçtır; bununla birlikte gebelik ve emzirme döneminde kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: 
 
Parasetamol
 
Gebelik kategorisi: B
 
Gebelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalar önerilen dozlarda kullanılan parasetamole bağlı hiçbir zararlı etkinin bulunmadığını göstermiştir; ama yine de hastalar ilacı doktorlarının tavsiyesine uygun olarak kullanmalıdırlar.
 
Parasetamol anne sütüne klinik bakımdan önemli olmayan miktarlarda geçer. Mevcut veriler emzirmeye kontrendikasyon oluşturmamaktadır.
 
Fenobarbital
 
Gebelik kategorisi: D
 
Plasenta engelini aşar. Anne sütüne geçer.
Risk-yarar değerlendirmesi,  genellikle gebelik ve emzirme sırasında kullanıma devam edilmesini destekler.
 
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
Parasetamolün araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.
Fenobarbitalin en sık görülen yan etkisi uyuşukluk hissi olduğundan, araç ve makine kullanımını etkileyebilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Parasetamolle, yüksek dozlarda ve hassas kimselerde nadir olarak gastrointestinal bozukluklar, anemi, methemoglobinüri, hepatik nekroz görülebilir.
 
Çok ender olarak, deri döküntüleri, kaşıntı vb. aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. Fakat bu yan etkiler ilacın kesilmesini takiben ortadan kalkar. Nadir olarak trombositopeni, lökopeni ve nötropeni görülebilir.

Fenobarbital uygulamasının ardından en sık rastlanan yan etki uyuşukluk hissidir. Bu etki yineleyen uygulamalarla ortadan kalkma eğilimindedir.