Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka PARASEDOL
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Likitler
Kamu Kodu A05943
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,88 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,56 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 2,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Parasetamol böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Parasetamol böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz kullanımı hepatotoksisiteye neden olabilir. Çocuklarda 150 mg/kg 'dan daha az dozlar hepatotoksisiteye neden olmaz. Aşırı doz bulguları, bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik gibi belirtiler olup, hepatotoksisiteye ait klinik ve laboratuar bulguları, 48-72 saatten önce görülmez. Çok yüksek dozlarda böbrek yetersizliği görülebilir. Tedavide gastirik lavaj yapılmalı ve parasetamol serum düzeyi izlenmelidir. Tedavide oral veya parenteral yoldan asetilsistein'de kullanılabilir. İlk 8-10 saat içinde i.v. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye başlama süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N-asetil sistein oral yoldan da verilebilir. i.v.olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg/kg dozunda, oral yoldan ise başlangıçta

140 mg/kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg/kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır.

Endikasyonlar

Ateş ve/veya ağrılı durumlarda, ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde semptomatik olarak kullanılır.

 

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, analjezik (ağrı kesici) ve antipiretik (ateş düşürücü) etkiye sahiptir. Parasetamol, santral sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe eder ve  hipotalamusdaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle antipiretik aktivitesini gösterir. Analjezik aktivitesi ise periferik sinir iletimi oluşumunu bloke ederek ağrı eşiğinin yükseltilmesi sonucu ortaya çıkar.

Farmakokinetik Özellikler

Oral yolla alınmasından sonra, gastro-intestinal sistemden hızla absorbe olur. Absorbsiyon hızı doza ve midenin boş veya dolu olmasına bağlıdır. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine 10-60 dakika içerisinde erişilir. 1 g' lık dozun ağız yoluyla verilmesinden yaklaşık 20 dakika sonra 20-30 mcg/ml'lik plazma konsantrasyonları elde edilir. Bütün dokulara hızla ve üniform bir şekilde dağılır. Plazma proteinlerine düşük oranlarda (% 20-50) bağlanır. Yarılanma ömrü yaklaşık 1-4 saattir.

Parasetamol, başlıca karaciğerde karma fonksiyonlu oksidaz sistemi özellikle, sitokrom P450 ile oksidasyona uğrar ve çok reaktif ara ürün meydana gelir. Bu ara ürün glutation ile konjüge edilerek inaktive edilir. Yüksek dozlarda glutation ile metabolizasyon yetersiz kalabilir ve hepatik hücre nekrozundan sorumlu olduğu düşünülen metabolit konsantrasyonunda artışa neden olabilir. Parasetamolün yaklaşık % 80-85 ‘i glukoronik asit , az bir miktarı da sülfürük asit ile konjugasyona uğrar.

Parasetamol, idrar yoluyla glukuronik ve sülfat konjugatları halinde atılır.

Farmasötik Şekli

Eliksir

Formülü

150 ml pediatrik eliksir, beher ölçekte (5 ml)

120 mg Parasetamol ihtiva eder.

Yardımcı Maddeler : Alkol, nipagin, nipazol, panceau 4R, glikoz.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol'ün kloramfenikol ile birlikte kullanılmasının kloramfenikolün yarı ömrünü kısalttığı veya uzattığı ile ilgili çelişkili bilgiler vardır. Oral antikoagülanlar ile birlikte kullanımının, bu ilaçların etkisini artırabileceği bildirilmiştir.

 

Parasetemol; alkol bağımlılarında, hepatik enzimleri indükliyen ve hepatotoksit ilaç kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir.

 

Sitokrom P450 etkisi :CYP1A2 enzimi substratı (az).CYP2E1 ve 3A3 / 4 enzim substratı.

 

Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin,  rifampin ve sülfinpirazon parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir ve ağrı kesici etkisini azaltabilir. İzoniazid, parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir. Kronik alkol kullanımı, parasetamol  toksisite riskini artırır. Fenotiyazin ile parasetamolün birlikte kullanımı ciddi hipotermiye neden olabilir. Klorstiramin, parasetamol  absorpsiyonunu azaltabilir ( en az 1 saat sonra kullanılmalıdır.).

 

Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefropatik yan etkilere neden olabilir.

Gıdalarla birlikte alındığında emilimi gecikebilir.

 

Test etkileşimleri :

Endokrin ve metabolik:  klorür, ürik asit, glukoz artabilir, sodyum, bikarbonat  ve kalsiyum azalabilir.

Hepatik : bilirubin, alkalin fosfataz artabilir.

Renal      : amonyak artabilir.

 

5 hidroksindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamol'e aşırı hassasiyeti olanlarda, glukoz-6- fosfat dehidrojenaz eksikliği olan hastalarda, ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda ve hemolitik anemi hastalarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

3 ay-1 yaş arası çocuklarda Günde 3-4 defa 1/2 ölçek (60 mg) Günlük maksimal doz 240 mg
1 yaş-4 yaş arası çocuklarda  Günde 3-4 defa 1 ölçek (120 mg) Günlük maksimal doz 480 mg
4 yaş-8 yaş arası çocuklarda   Günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek (180-240 mg) Günlük maksimal doz 960 mg
8 yaş-12 yaş arası çocuklarda Günde 3-4 defa 2 ölçek (240 mg) Günlük maksimal doz 960 mg

24 saatte maksimum 4 dozdan fazla verilmemelidir.    

 

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş

Gazi Cad. No: 64-66 Bağlarbaşı

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.03.2009-218/56

Saklama Koşulları

25 0Cnin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beher ölçekte (5 ml) 120 mg Parasetamol ihtiva eden 150 ml'lik cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Parasetamol böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. 3 aylıktan küçük bebeklerde önerilmez. Belirtilen doz aşılmamalıdır.   5 günden uzun süren ağrılarda, ateş 39.5oC den fazla olanlarda, 3 günden fazla süren ateş ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

 

Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir.

 

Parasetomol ‘ ün doz aşımı bazı hastalarda hepatik toksisiteye neden olabilir. Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 8 saat veya daha kısa zaman aralığında 7.5 – 10 g ‘ ın üzerinde parasetamol alınması durumunda ciddi hepatik toksisite oluşabilir. Yetişkinlerde birkaç hafta süreyle günlük 5-8 g dozda ya da bir yıl süresince günde 3-4 g kullanılması karaciğer hasarına yol açar.

Hepatik toksisite , parasetomol’ ün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik septomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir:

 

Alkolik karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmaz.

 

Parasetamol içeren diğer ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.

 

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı ( kategori B ) : Parasetamol , plasentaya ve anne sütüne geçmektedir. Her iki durumda da zararlı olduğuna dair veriler mevcut değildir. Doktor kontrolü olmaksızın kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkiler genellikle hafif olup , ilacın kesilmesi ile kaybolurlar.

Nadiren ciltte kızartılar, ürtiker gibi allerjik reaksiyonlar, trombositopeni, lökopeni, agranilasitoz gibi hematolojik yan etkiler, hepatit (gözlerde ve ciltte sarılık), renal kolik, renal yetmezlik (idrar miktarında ani azalma), steril piyore (bulanık idrar), analjezik nefropati, pankreatit görülebilir.

Laringeal ödem , anjiyoödem  gibi diğer alerjik reaksiyonlar ve anaflaktoid reaksiyonlar çok nadir olarak ortaya çıkabilir ve ilacın kesilmesi ile ortadan kalkar.

Hassas kimselerde ve çok miktarda ilaç alındığında G.İ sistemle ilgili bozukluklar (diyare, tat kaybı, bulantı ya da kusma, mide ağrısı) yapabilir. Anemi, merkezi sinir sistemi stimulasyonu, kalp aritmileri, hepatik ensefalopati gibi yan etkiler yapabilir.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."