Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka PARASINUS
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05944
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,42 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz alımı sonucunda, içerdiği etken maddelere bağlı yan etkilerin ortaya çıkması ve şiddetlenmesi söz konusudur.

 

Akut intosikasyon sırasında ilk 24 saat içerisinde bulantı, kusma, diyare, mide krampları, solgunluk, terleme, bitkinlik  ve karın ağrısı oluşabilir. Sarılık ve hepatik yetmezlik belirtileri ise 2 – 3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bir defada 10 g veya daha yüksek miktarlarda alınması belirgin akut kara  ciğer nekrozu oluşturur.

 

Tedavisi için, destekleyici önlemlerin yanı sıra sıklıkla N- asetil sistein uygulanır. İlk 8 – 10 saat içinde i.v. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye başlama süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N- asetil sistein oral yoldan da verilebilir. i.v. olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg / kg dozunda, oral yoldan ise başlangıçta 140 mg / kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg / kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır.

Endikasyonlar

Parasinus Tablet; soğuk algınlığı, nezle, sinüzit ve üst solunum yolları enfeksiyonları sırasında görülen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş vb. belirtilerin giderilmesinde semptomatik amaçla kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasinus Tablet, bileşiminde iki etken madde bulundurmaktadır.

 

Parasetamol, etkili bir ateş düşürücü ve ağrı kesicidir. Ateş düşürücü aktivitesini hipotalamustaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle gösterir. Ağrı kesici aktivitesi ise merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe ederek ağrı uyarısını inhibe eder ve ağrı eşiğini yükselterek gösterir.

 

Psödoefedrin HCL, sempatomimetik ajan olup, nasal dekonjestan olarak kullanılır. Etkisini vazokontstrüksiyona neden olan solunum sistemi α-adrenerjik reseptörleri uyararak gösterir. Bronşial gevşeme, kalp hızında ve kasılmasında artmayı sağlayan β-adrenerjik reseptörleri de uyarır.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol, gastrointestinal kanaldan hızla absorbe olur ve çoğu vücut dokularına dağılır. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine 10-60 dakika içerisinde erişilir. Plazma proteinlerine düşük oranlarda bağlanır. Terapötik yarı-ömrü 3 saat civarındadır.

Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize edilir ve glukuronik ve sülfat konjugatları halinde idrarla atılır.

 

Psödoefedrin HCI hızla absorbe edilir, monoaminoksidaz ile metabolizmaya oldukça dirençlidir. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine 30-60 dakika içerisinde erişilir. Eliminasyon yarı-ömrü 9-16 saattir. Çoğunlukla değişmemiş olarak (% 70 – 90), az miktarda (% 1-6 ) da metabolitleri halinde idrarla atılır.  

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet;

Parasetamol  -----------------------500 mg                         
Psödoefedrin HCI  ------------------  30 mg içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol; alkol bağımlılarında hepatik enzimleri indükliyen ve hepatotoksik ilaç (makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler) kullananlarda hepototoksisite riskini artırabilir.

 

Kumarın ya da indandion türevi antikoagulanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir. 5 hidrosindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir.

 

Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, primidon, rifampin ve sülfinpirazon parasetamolün hepatoksik potansiyelini artırabilir ve ağrı kesici etkisini azaltabilir. İzoniazid, parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir. Kronik alkol kullanımı, parasetamol toksisite riskini artırır. Fenotiyazin ile parasetamolün birlikte kullanımı ciddi hipotermiye neden olabilir. Klorstiramin, parasetamol absorbsiyonunu azaltabilir (en az 1 saat sonra kullanılmalıdır).

 

Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefropatik yan etkilere neden olabilir.

Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikol’ün serum düzeylerinde hafif bir artışa neden olabilir.

 

Oral antikoagülan tedavisi görenlerde hemoraji riskinin artabileceği göz önüne alınmalıdır.

 

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması advers renal etki riskini arttırır. Böyle kombinasyonlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

 

Diflunisal parasetamolün plazma konsantrasyonlarını % 50 arttırır ve hepatotoksisite riskinin fazlalaşmasına neden olur.

 

Probenesid  parasetamolle birlikte verildiğinde parasetamolün plazma klerensi azalır, yarı ömrü uzar. Parasetamolün gekuronid ve sülfat konjugatlarının atılımı azalır.

 

Metoklopramid ve domperidon tipi gastrokinetik ilaçlar parasetamol absorpsiyonunu hızlandırır.

 

Siklopropan, halotan ya da benzeri halojenli anestezik maddelerde ameliyata girecek hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

 

MAO inhibitörü almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri, psödoefedrinin kan basıncı üstündeki etkilerini arttırabilir.

 

Diğer sempatomimetik ajanlar, toksisiteyi arttırabilir.

 

Reserpin ve metildopanın etkileri psödoefedrin ile azalır.

 

Kontraendikasyonlar

Etkin madde veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılık, şiddetli hipertansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklar, koroner arter hastalığı, monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi durumlarında kontrendikedir. Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda, böbrek yetmezliği, psikolojik rahatsızlıklar ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Parasinus Tablet; hekim tarafından başka türlü önerilmemişse;

 

12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler  : 6 saate bir 1 – 2 tablet verilir. 24 saat içerisinde 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

 

12 yaşın altındaki çocuklarda: Hekim önerisi ve  gözetimi altında kullanılır.  

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar/İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.09.2002 – 201/09

Saklama Koşulları

25˚C’in altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Parasinus Tablet, 30 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

 

Parasinus Tablet’in formülünde yer alan etken maddelerden;

 

Parasetamol: Aşırı dozda parasetamol alınması karaciğer toksisitesine neden olabilir Yetişkinlerde tek bir alım için minimum toksik doz 7.5 – 10 gramdır, çocuklarda ise 150 mg/kg’dır.

 

Eğer risk farktörleri varsa bunların altındaki dozlar da hepatotoksik etki gösterebilir.

 

Risk faktörleri:

 • Hepatik enzim (CYP2E1) indüktörleri kullanılıyorsa: Karbamazepin, fenitoin, barbitüratlar, primidon, rifampin.
 • Hepatotoksik ilaçlar kullanılıyorsa: Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler.
 • Glutatyon rezervlerinin azaldığı durumlar: Malnütrisyon, starvasyon, kaşeksi, HİV enfeksiyonu, kistik fibroz.  

Hepatik toksisite, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

 

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

 

Psödoefedrin HCI:

 • Aritmiler
 • Diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Prostat hipertrofisi
 • Böbrek yetmezliği
 • Glokom
 • Tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır.

60 yaşın üstündeki hastalarda dikkatle ve gözetim altında kullanılmalıdır.

 

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, adrenerjik sinir dokularında norepinefrin miktarını artırarak, psödoefedrin gibi sempatomimetik ilaçların  kan basıncı üzerindeki etkilerini artırır. Bu da hipertansif krizle sonuçlanabilir. Bu nedenle MAO inhibitörleriyle tedavi esnasında psödoefedrin  kullanılmamalıdır.

 

Göz içi basıncının yüksek olduğu durumlarda 5 günden daha fazla kullanılması tavsiye edilmez.

 

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

 

Laboratuar test etkileşimleri

 

Parasetamol alanlarda:

 

 • Kan şekeri: Glukoz oksidaz/peroksidaz metoduyla ölçüldüğünde olduğundan daha düşük gözükür. Hekzokinaz/glukoz-6-fosfat dehidrojenaz metoduyla ölçüldüğünde olduğunun aynı gözükür.
 • Serum ürik asit: Fosfotugstad metoduyla ölçüldüğünde olduğundan yüksek gözükür.
 • Bentiromid testi sonuçları geçersizdir. Çünkü hem parasetamol hem bentiromid bir arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asit miktarını etkiler.
 • Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 6-hidroksindol asetik asit (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez.

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı (kategori C):

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı doktor tarafından önerilmelidir.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri:

Baş dönmesi yapabileceğinden araç ve makine kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ  

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasinus Tablet’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkiler hafif ve geçici özelliklerde olup ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar. 

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Enfeksiyon

 

Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Anemi, trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni, agranülositoz

 

Kardiyovasküler hastalıklar: Taşikardi, çarpıntı, aritmi, purpura.

 

Gastroinestinal hastalıklar : Bulantı, diyare, dispepsi, flatulans, karın ağrısı, konstipasyon, kusma, gastrointestinal kanama.

 

Sinir sistemi hastalıkları: Sinirlilik, insomnia, huzursuzluk, konvülsiyon, halüsinasyon, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, uyuklama.

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları : Çeşitli tipte cilt kızarıklıkları ve döküntüleri.

 

Kas-İskelet sistemi hastalıkları: Tremor, zayıflık.

 

Solunum sistemi hastalıkları: Dispne, üst solunum yolu enfeksiyonu.

 

Üriner sistem hastalıkları: Analjezik nefropeni

 

Hepato-biliyer hastalıklar: Hepatit

 

Kulak ve iç kulak hastalıkları: Denge bozukluğu

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Yüz ödemi, periferik ödem, ateş, asteni.

 

BEKLENMEYEN BİR EKTİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.