Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş.
Marka PEDIFEN
Etken Madde Kodu SGKF5I-IBUPROFEN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A06019
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,02 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 2,17 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E026E
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İlacın alınmasından sonra kısa süre geçmişse hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Aktif kömür bulamacı verilirse ilacın absorpsiyonunu ve reabsorpsiyonunu azaltarak faydalı olabilir. İbuprofen için bilinen bir antidot yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
PEDİFEN®
 
Çocuklarda;
  •      6 aylık veya daha büyük çocuklarda ateşin tedavisinde
  •      6 aylık veya daha büyük çocuklarda hafif veya orta derecede ağrının tedavisinde
  •      Juvenil romatoid  artritin semptom ve bulguların tedavisinde
Yetişkinlerde;
  •       Hafif veya orta derecede ağrının tedavisinde
  •       Primer dismenore tedavisinde
  •       Romatoid veya osteoartiritin semptom ve bulgularının tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) sınıfından analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar özellikleri olan bir maddedir. İbuprofen prostaglanolin sentezini kontrol eden siklooksijenaz enzimini inhibe ederek etkilerini gösterir. Prostaglandinler ağrı, ateş ve enflamasyon oluşunda mediatör olarak önemli rolleri olduğundan bunların inhibisyonu ile bu semptomlarda iyileşme sağlanır.

Farmakokinetik Özellikler
İbuprofen [-]R ve [+]S izomerlerinin rasemik bir karışımıdır. Bunlardan yalnız (+)S izomeri klinik aktivite gösterir. (-)R izomeri ise dolaşımda sürekli (+)S şekline dönüşerek bir rezervuar oluşturur.
 
Absorpsiyon: Oral yolla alınan ibuprofen iyi absorbe olur ve 1-2 saatte doruk plasma konsantrasyonları oluşturur. Ateşli çocuklarda 10 mg/kg lık bir dozdan sonra Cmax = 55 µg/ ml, Tmax ise 0.97 saattir. PEDİFEN® aç karnına alınırsa absorpsiyon en çabuktur. Tok karnına alınırsa Tmax uzar ve Cmax azalır fakat AUC değişmez.
 
Dağılım:  İlaç plasma proteinlerine % 99 oranında bağlanır.Dağılım hacmi çocuklarda (< 11 yaş) 0.2L/Kg, erişkinlerde 0.12 L/kg dır.
 
Metabolizma: Verilen dozun çoğu 24 saat içinde karaciğerde metabolitlere dönüşerek idrarla atılır.
 
Eliminasyon:  İbuprofenin atılımı çabuktur. Son dozdan sonra 24 saat içinde atılımı tamamlanır. Plasma eliminasyon eğrisi bifazik olup yarı ömrü yaklaşık 2 saattir.
Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
5 ml’ lik bir ölçek 100 mg ibuprofen içerir.
 
Yardımcı maddeler: Sunset Yellow FC edicol, metilparaben, propilparaben, sodyum benzoat orange flavor ve şeker.
İlaç Etkileşmeleri
Kumarin tipi antikoagülan alan hastalara nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç verildiğinde kanama gözlenmiştir. PEDİFEN® antikoagülan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Hayvan denemelerinde asetilsalisilik asid ibuprofenin kan konsantrasyonlarını ve antiinflamatuvar etkenliğini azaltmaktadır. İnsanlarda bu etki gözlenmemiştir.
 
İbuprofen metotreksatin renal atılımını engelleyerek toksisitesini arttırabilir.
 
Histamin H2 reseptör antagonistleri simetidin ve ranitidin ibuprofen ile birlikte verildiğinde ibuprofenin serum konsantrasyonları etkilenmez. İbuprofen ve diğer NSAİ ilaçlar ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.
 
Furosemid veya tiazid tedavisi gören bazı hastalarda ibuprofenin bu ilaçların natriüretik etkisini azalttığı bildirilmiştir. Böyle hastalar yakından izlenerek diüretik etkinin sürmesi sağlanmalıdır.
 
İbuprofen lityumun renal klerensini azaltarak plasma düzeyini yükseltir. Bu etki ibuprofenin renal prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlanmıştır. İki ilaç birlikte kullanıldığında hasta lityum toksisitesi belirtileri için dikkatle izlenmelidir.
Kontraendikasyonlar

PEDİFEN® ibuprofene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ayrıca asetilsalisilik aside ve NSAİ ilaçlarda herhangi birine karşı bronkospazm, anjiyoödem, ürtiker ve burun polipleri şeklinde allerji belirtileri gösterenlerde kontrendikedir. PEDİFEN® aktif ülseri, Gastrointestinal kanaması, ülseratif koliti ve ilerlemiş böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. PEDİFEN® gebeliğin son üç ayında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Pediyatrik hastalarda kullanım
 
İbuprofenin 6 aylıktan küçük çocuklarda güvence ve etkenliği araştırılmamıştır.
 
Antipiretik olarak: Yaşları 6 ay- 12 yıl arasındaki çocuklarda ateşi düşürmek için kullanılacak PEDİFEN® dozu ateşin derecesine göre ayarlanır. Tedavinin başında beden temperatürü 39,2º Cº nin altında ise önerilen doz 5 mg/kg, başlangıçta temperatür 39,2º Cº ın üstünde ise önerilen doz 10 mg/ kg dir. Bu dozlar 6-8 saatte bir tekrarlanabilir. Günlük maksimum doz 40 mg/kg’ ı geçmemelidir. Bir dozun antipiretik etkisi 6-8 saat sürer.
 
Analjezik olarak: Yaşlar 6 ay-12 yıl arasında çocuklarda ağrı kesici olarak kullanılacak PEDİFEN® dozu 6-8 saatte bir 10 mg/kg dır. Günlük maksimum doz 40 mg/kg’ ı geçmemelidir. İlacın alınma saatleri çocuğun uykusunu bozmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 
Jüvenil artrit: Önerilen doz günde 30-40 mg/kg dır. Bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek eşit zaman aralıklarıyla alınır. Hafif vakalarda günde 20 mg/kg yeterli olabilir.
 
Dozun bireyselleştirilmesi: PEDİFEN® dozu her hastanın gereksinimine uyacak biçimde bireysel olarak ayarlanmalıdır. Semptomların şiddetine göre PEDİFEN® dozu önerilen limitler arasında arttırılıp eksiltebilir. İstenilen klinik cevap alındıktan sonra doz azaltılarak iyileşme sürdürülebilir. Hastada ağrı ve ateş bir arada mevcutsa doz seviyesi en ağır semptomu iyileştirecek şekilde seçilir. Jüvenil artritte terapötik etki birkaç günle birkaç hafta arası bir sürede görülür.
 
12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde kullanım
 
Analjezik olarak :Hafif ve orta şiddette ağrıların tedavisi için 4-6 saatte bir 400mg (4 ölçek) PEDİFEN ŞURUP verilir.
 
Primer dismenore : Ağrının başlaması ile birlikte PEDİFEN ŞURUP 400 mg (4 ölçek) dozda 4 saatte bir ağrı geçene kadar verilir.
 
Romatoid artrit ve osteoartrit :Hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre 400 mg (4 ölçek) ile 800 mg (8 öçek) arası dozda günde 3-4 kere verilerek kullanılır.Yüksek doz gerektiren durumlarda ibuprofenin tablet şeklinin (SUPRAFEN 400 mg DRAJE) kullanımı daha pratik olabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Mevcut değil.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25º C nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml’ lik bir ölçekte 100 mg ibuprofen ihtiva eden 100 ml’ lik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların kronik kullanımı sırasında özellikle yüksek dozlarda ön belirti olmadan gastrointestinal ülser, kanama, perforasyon ortaya çıkabilir.
 
Renal perfüzyonu azalmış hastalarda renal prostaglanolinlerin destekleyici rolu NSAİ ilaçlarla ortadan kalktığında akut renal yetmezlik oluşabilir. Renal, hepatik ve kardiyak fonksiyonları azalmış olanlarda ve diüretik alanlarda bu risk mevcuttur. NSAİ ilaçların bu etkisi reversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir.
 
İbuprofen su ve tuz retansiyonu ve ödem yapabileceğinden kalp yetmezliği ve hipertansiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Kısa süreli ve reversibl de olsa ibuprofenin trombositler üzerinde antiagregan etkisi olduğundan hemorajik diyatezi olan ve antikoagülan hastalarda dikkatle kullanılmalı, koagülasyon parametreleri yakından izlenmelidir.
 
İbuprofen başlıca böbrek yoluyla vücuttan atıldığından böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda birikme yapabilir. Böyle hastalar yakından izlenmeli ve gerekirse doz indirimine gidilmelidir.
 
Tedavi sırasında görülebilen karaciğer fonksiyon testi (ALT,AST) yükselmeleri ilerleme eğilimi gösteriyorsa ve karaciğer hastalığının klinik belirtileri ortaya çıkarsa ibuprofen tedavisi kesilmelidir.
 
Tedavi sırasında hasta görme bozukluğundan ve renkleri ayırmada zorlukta şikayet ederse ilaç kesilmelidir.
 
Gebelikte Kullanım
Gebeliğin 1. ve 2. trimesterlerinde: Gebelik Kategorisi B
Gebeliğin 3. trimesterinde               : Gebelik Kategorisi D
Gebeliğin 1. ve 2. trimesterlerinde hekim tarafından yarar/zarar ilişkisi değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.
Gebeliğin 3. trimesterinde fetal anomaliler ve doğum sırasında problemler oluşturacağı için kullanılmamalıdır.
 
Süt verme döneminde kullanım
İbuprofenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların yeni doğmuş bebekler üzerinde olabilecek zararlı etkileri dikkate alınarak ya emzirmeye ya da ibuprofen tedavisine son verilmelidir.
 
Makina ve taşıt kullanımına etkisi
Makina ve taşıt kullanımına bilinen bir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yapılan kontrollü araştırmalarda ibuprofen ile görülen yan etkilerin sıklığı asetilsalisilik asid ve indometasin ile görülenin yarısı kadardır.
 
Başlıca yan etkiler(> % 1): Bulantı, epigastrik ağrı, mide yanması, diare, konstipasyon, flatulans, ödem, baş dönmesi, deri döküntüsü, pruritus, tinnitus.
 
Daha seyrek görülen yan etkiler (< % 1): Anaflaktoid reaksiyon, kalp yetmezliği, hipertansiyon, gastrik ve duodenal ülser, gastrointestinal hemoraji, gastrit, duodenit, özofajit, hepatit, ikter, hepatik enzim yükselmeleri, nötropeni, agranulositoz, anemi, trombositopeni, depresyon, konvulsiyon, aseptik menenjit, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu, akut renal yetmezlik, renal papilla nekrozu, tübüler nekroz, glomerülit ambiliopi
 
BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.