Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka PEDITUS
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 150
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A07629
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 13,64 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,64 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 2,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Çocuklarda 150 mg/kg'dan az akut aşırı doz alımında karaciğer toksisitesi görülmemiştir. Olası bir karaciğer toksisitesinin erken semptomları bulantı, kusma, aşırı terleme ve fenalık hissidir. Klinik ve laboratuvar bulguları 2-3 güne kadar çıkmayabilir
İlacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Methemoglobinemi, deri, mukoza, tırnaklarda siyanoz, ağır vakalarda SSS stimulasyonu, daha sonra depresyon, stupor, hipotermi, çabuk soluma, düzensiz hızlı ve zayıf nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serabral ödem görülebilir. İlaç henüz alınmışsa, ipeka şurup ile kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır. Antidot olarak 16 saat içinde asetil sistein veya metionin verilmelidir. Aktif kömür ve toz katartikler, oral verilen asetilsisteinin absorpsiyonunu azaltabileceğinden, bu maddelerin uygulamasından kaçınılmalıdır. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir. Peritoneal diyaliz etkisizdir.
Endikasyonlar

Tamol Şurup, özellikle çocukların aşağıda sayılan ateşli ve ağrılı durumlarında kullanılır.

  • Soğuk algınlığı ve gribe bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarından ileri gelen ağrılarda
  • Baş ve diş ağrıları
  • Aşılanma sonrası ateş ve ağrılar
  • Kas ağrıları ve nevraljilerde.
Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Bu etkisini başlıca prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir. Ayrıca hipotalamusta ısı düzenleyici merkezi etkileyerek vazodilatasyon ve terleme ile ateşin düşmesini sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Gastrointestinal kanaldan hızla ve %90 oranında absorbe olur. Oral verildikten 30-90 dakika sonra pik plazma konsantrasyonuna erişir. Tüm vücut dokularına hızla ve uniform olarak dağılır. %25'i plazma proteinlerine bağlanır. Plazma yarı ömrü 1-3 saattir, karaciğer hasarı olanlarda bu süre uzar. Karaciğerde mikrozomal enzim sistemi ile metabolize olur. Parasetamol'ün %1-3'ü idrarla değişmemiş olarak, %80-85'i ise inaktif glukuronat ve sülfat konjugatları halinde atılır. Parasetamol'ün yaklaşık %4'ü sitokrom P-450 mikrozomal enzimi ile metabolize olmakta ve ana metabolit olarak idrarda merkapturik asit olarak atılmaktadır. Bu ana metabolitin parasetamole bağlı karaciğer nekrozundan sorumlu olduğu zannedilmektedir. Bu toksik metabolit normal olarak hepatik glutation ve sistein ile konjuge olur ve merkapturik asit konjugatları halinde detoksifiye edilerek idrarla atılır. Kronik kullanımda veya yüksek dozda alındığında glutation depoları tükenerek hepatik nekroz oluşur.

Farmasötik Şekli

Pediatrik Şurup

Formülü
Her 5 ml'de (1 ölçek);
Parasetamol 120 mg
Alkol,Tatlandırıcı; Sodyum sakkarin, dağ çileği esansı
Koruyucu Madde; Metil paraben, propil paraben
Boyar Madde; Ponsö 4R
İlaç Etkileşmeleri

Tedavi dozunda etkileşim belirlenememiştir. Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozlarda kullanılan parasetamol, kumarin, indantoin türevleri ile fenotiazinlerle etkileşebilir. Ürinez, 5 hidroksi indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamol'e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalıkları olan kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
1 yaşına kadar                 günde 3-4 defa1/2 ölçek
1-4 yaşına kadar              günde 3-4 defa 1 ölçek
4-8 yaşına kadar              günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek
8-12 yaşından yukarı         günde 3-4 defa 2 ölçek
 
3 yaşına kadar olan çocuklarda doktor gerekli görmedikçe kullanılmamalıdır. 10 günden fazla süreli kullanım için mutlaka doktora danışılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tamol Tablet 500 mg.

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml'lik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte alındığında doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Beş günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39.5°C'den fazla olanlarda, üç günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik hastalıkları olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Analjezik ilaçlar doktora danışılmadan uzun süre kullanılmamalıdır. Ayrıca aşırı doz kullanımlarında derhal doktora başvurulmalıdır. Gebelerin ve süt verenlerin doktora başvurmadan parasetamol ihtiva eden preparatlar kullanmamaları gerekir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz vakaları kaydedilmiştir. İlaca duyarlı çocuklarda deride kızarıklıklar meydana gelmesi mümkün olmakla beraber ilacın kesilmesi ile bu belirtiler ortadan kalkar.

Tedavi dozundan yüksek miktarda alındığı taktirde duyarlı çocuklarda kusma, gastrointestinal kanama, karaciğer hasarı, serebral ödem, hipoglisemi ve renal tübüler nekroz, anemi, methemoglobinemi, santral sinir sistemi stimülasyonu, epidermal nekroliz, ensefalopati, kalp aritmileri ve Stevens-Johnson Sendromu gibi yan etkiler görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.