Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka PEDITUS
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 150
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A09720
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 18,49 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 18,49 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 4,1 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parasetamolün doz aşımı durumunda, karaciğer toksisite riski yüksektir. Renal tübüler nekroz da gelişebilir. Potansiyel hepatotoksik doz aşımını takiben görülen semptomlar; mide bulantısı, kusma, uyku hali, terleme, genel vücut kırıklığıdır. Protrombin zamanı uzayabilir. Bununla beraber birçok vakada saatlerce semptom görülmeyebilir. Hepatotoksik doz 8 saat içerisinde alınan 10 g (150 mg/kg), minimal letal doz ise 15 g (200 mg/kg)’dır. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saat veya daha fazla uzar. Hepatotoksisite belirtileri ilaç alındıktan sonra 48-72 saat içinde ortaya çıkmayabilir.

Akut parasetamol zehirlenmesi durumunda, ipeka şurubu ile kusturularak veya lavajla mide boşaltılmalı, 16 saat içinde parasetamolün spesifik antidotu N-asetilsistein veya metionin ile tedaviye başlanmalıdır. Aktif kömür parasetamolü bağlamakta çok etkindir. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en erken 4 saat sonrasında ölçülmelidir. Ek tedavide (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol düzeyi ve ilaç alımından sonra geçen süre göz önüne alınmalıdır. Oral asetilsistein ile tedaviye 140 mg/kg’lık yükleme dozu ile başlanır.

Endikasyonlar

Tamol Plus 250mg/5ml Süspansiyon; hafif ve orta derecede ağrı tedavisinde endikedir. Başağrısı, migren, nevralji, diş ağrısı, boğaz ağrısı, romatizmal ağrılarda, grip ve soğuk algınlığında ağrı ve ateşin semptomatik olarak giderilmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamolün antipiretik (ateş düşürücü) ve analjezik (ağrı kesici) etkisi vardır. Antipiretik etkisini hipotalamusta ısı düzenleyici merkezde PGE2 sentezini inhibe ederek, analjezik etkisini ise merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezi inhibisyonu ile ağrı eşiğini yükselterek ve daha az oranda periferde ağrı yanıtını bloke ederek gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol gastrointestinal kanaldan hızla ve hemen hemen tamamen absorbe olur. Oral yoldan verildikten sonra 10-60 dakika içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine %20-50 oranında bağlanır. Eliminasyon yarılanma ömrü yetişkinlerde 1-3 saattir. Karaciğerde metabolize olur, az oranda sitokrom P 450 sistemi ile okside olur. Verilen dozun yaklaşık %80-85’i glukuronik asitle, daha az bir kısmı da sülfürik asit ve glutatyon ile konjuge olur. Esas olarak idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü
Her 5 ml’de (bir ölçek); Parasetamol 250 mg
Yardımcı maddeler: Koku ve lezzet verici: Portakal esansı, Tatlandırıcı: Sorbitol çözeltisi, kristal sükroz.
Boyar madde: Sunset yellow, Koruyucu: Metil paraben
İlaç Etkileşmeleri
Parasetamolün tedavi dozunda herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir.
Yüksek dozlarda, uzun süreli kullanıldığında, antikoagülanların etkisini artırır. Kumarin, indantoin türevleri ve fenotiazinlerle etkileşebilir.
Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, parasetamolün absorbsiyonu ve etkisinin başlamasını hızlandırabilir.
CYP1A2, 2A6, 2C8/9, 2D6, 2E1, 3A4 enzim substratları ile etkileşir.
Barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar, karbamezapin, hidantoinler, izoniazid, rifampin, sülfinpirazon, antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptifler, hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yaptıkları için, parasetamolün hepatik toksisite riskini artırabilirler, analjezik etkiyi azaltabililer.
Metoklopramid parasetamolün ince barsaklardan absorbsiyonunu hızlandırabilir.
Kloramfenikol ile birlikte kullanıldığında, serum kloramfenikol konsantrasyonu artabilir. Zidovudin ile birlikte kullanıldığında nötropeni görülebilir. Kolestiramin parasetamol emilimini azaltabilir. En az 1 saat ara ile birlikte kullanılabilir. Kronik alkolizmde, yüksek dozlarda veya toksik tek dozda alınan parasetamolün toksisite riski artabilir.
Üriner 5 hidroksi indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.
Kontraendikasyonlar

Tamol Plus 250mg/5ml Süspansiyon, parasetamole veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tamol Plus 250mg/5ml Süspansiyonun koyu kıvamı ilacın kaşıktan kolaylıkla dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar. Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

1 – 6 yaş arası çocuklar: ½ - 1 ölçek (125 – 250 mg parasetamol) her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

6 -12 yaş arası çocuklar: 1-2 ölçek (250-500 mg parasetamol) her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

12 yaşın üzerindekiler ve yetişkinler: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için tavsiye edilir. Optimum parasetamol dozu 500 mg-1 g arasındadır (2-4 ölçek), günlük maksimum doz 4 g parasetamolü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Yaşlılar: Yaşlılarda parasetamolün emilim hızı ve derecesi normaldir ancak genç yetişkinlere göre plazma yarı-ömrü daha uzun, parasetamol klirensi daha düşüktür.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Tamol Tablet
Tamol Pediatrik Şurup
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 cc HDPE kapaklı renkli cam şişelerde

Uyarılar/Önlemler

Aşırı dozda parasetamol alımları toksik ara metabolitinin birikmesinden dolayı ciddi karaciğer toksisitesine neden olabilir. Önerilen doz aşılmamalıdır. Kronik olarak haftalarca 5-8 g/gün veya 1 yıl boyunca 3-4 g/gün dozlarında kullanıldığında karaciğer hasarı oluşturur.

Kronik alkoliklerde parasetamolün terapötik dozlarından sonra hepatotoksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Kronik alkoliklerde günlük toplam doz 2 g’ın altında tutulmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik Kategorisi: B

Parasetamol plasentaya geçer. Gebeliğin bütün dönemlerinde rutin olarak kullanılmış olup, kısa süreli tedavi için güvenilir bulunmuştur. Laktasyon periyodunda da verilebilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol, nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına, makropapüler döküntülere ve kızarıklıklara neden olabilir. Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Çok seyrek olarak, anemi, analjezik nefropati, agranülositoz, trombositopeni, lökopeni, pansitopeni ve piyuri bildirilmiştir. Predispoze kişilerde, nadiren astım görülebilir. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanımda nefrotoksisite vakaları kaydedilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.