Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka PENBISIN
Etken Madde Kodu SGKEQR-AMPISILIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA01
ATC Açıklaması Ampisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A06053
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,46 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,54 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,99 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E005E
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Plazma yarı-ömrü 1-2 saat olup böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda bu süre 7-20 saate kadar uzayabilir.
Doz Aşımı
Herhangi bir nedenle aşırı dozda uygulandığında eğer gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Ampisilin hemodiyaliz ile kısa sürede vücuttan uzaklaştırılabilir.
Endikasyonlar
Penbisin, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;
 
Solunum yolu enfeksiyonları: Pnömoni, bronkopnömoni, H. influenzae ile bir arada olan kronik bronşitler, larenjit, farenjit, tonsilit, septik angin, otitis media, sinüzitte
 
İdrar yolları enfeksiyonları: Sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit ve gonorede
 
Gastrointestinal sistem enfeksiyonları: Basilli dizanteri, enterit ve enterokolitlerde
 
Ayrıca deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, pre-post operatuar tedavi ve profilakside, septisemi ve bakteriyel endokarditler ile bakteriyel menenjitte kullanılır.
 
Farmakodinamik Özellikler
Ampisilin, geniş spektrumlu bakterisid etkili yarı sentetik bir antibiyotik olup, birçok Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı etkilidir.
 
Mikrobiyolojisi
 
Penbisin, isimleri aşağıda belirtilen Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı etkilidir:
 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus (penisilinaz üretmeyen), ß-Haemolytic streptococcus, Streptococcus viridans, Diplococcus pneumoniae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A ve B, Salmonella typhimurium ve bu organizmalar ile ilgili gıda zehirlenmesi.
 
Shigella türleri: Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella dysenteriae
 
Farmakokinetik Özellikler
Ampisilin, enjektabl olarak uygulandıktan sonra kolaylıkla kana geçer ve 30 - 60 dakikada kanda maksimum konsantrasyona ulaşır. Plazma yarı-ömrü 1 - 2 saat olup böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda bu süre 7 - 20 saate kadar uzayabilir.
 
Yaklaşık %80’i idrarla atılır. Özellikle safrada yüksek oranda ampisilin konsantrasyonları tespit edilmiştir. Beyin omurilik sıvısına ancak meninksler iltihaplı ise geçebilir. Kan proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%20). Doku ve vücut sıvılarındaki konsantrasyonu etkin düzeydedir.
Farmasötik Şekli
FLAKON
Formülü
Beher flakon 500 mg ampisiline eşdeğer steril ampisilin sodyum içerir.
 
Her bir ampul (çözücü): Enjeksiyonluk su 2 ml.
İlaç Etkileşmeleri
Ampisilin, oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Allopurinol özellikle hiperürisemik hastalarda ampisiline bağlı cilt reaksiyonlarını artırır. Tetrasiklinler, eritromisin ve kloramfenikol ampisilinin etkisini antagonize ederler. Probenesid ampisilinin atılımını yavaşlatır.
 
Kontraendikasyonlar
Penisilinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında:
 
Yetişkinlerde   : (20 kg veya daha fazla ağırlıkta olan hastalarda) Her 6 saatte bir 250-500 mg
Çocuklarda     : (20 kg ağırlığından az olan hastalarda) 50 mg/kg/gün eşit miktarlara bölünerek 6-8 saat ara ile uygulanır. A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
 
Gastrointestinal ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında:
 
Yetişkinlerde   : Her 6 saatte bir 500 mg
Çocuklarda     : 100 mg/kg/gün eşit miktarlara bölünerek 6 - 8 saat ara ile uygulanır.
 
Kronik üriner sistem ve barsak enfeksiyonlarının tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır.
 
Asgari dozlardan düşük doz uygulanmamalı, inatçı ve ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar kullanılmalıdır. Bu tür enfeksiyonlarda tedavinin birkaç hafta sürdürülmesi gerekir.
 
N. gonorrhoaea'ya bağlı olarak erkek ve kadınlardaki üretrit tedavisinde 2 - 3.5 g ampisilin 1 g probenesidle aynı zamanda tatbik edilebilir. Birlikte sifiliz bulunabileceğinden şüphe edilen vak'alarda serolojik testler en az 4 ay süreyle her ay yapılmalıdır.
 
Bakteriyel menenjitte:
 
Yetişkinlerde   : 200 mg/kg/gün. İntravenöz olarak iki gün 6 saatte bir 2 g, daha sonra intramüsküler olarak   6 saatte bir 500 mg ila 1 g.
Çocuklarda     : İntravenöz olarak günde 150 - 200 mg/kg bölünmüş dozlar halinde uygulanır.
 
Tedavi, en az 3 günlük başlangıç i.v. infüzyon uygulamasını takiben her 3 - 4 saatte bir olmak üzere i.m. olarak sürdürülür.
 
Septisemide:
 
Yetişkinlerde 200 mg/kg/gün ve çocuklarda ise 150 - 200 mg/kg/günlük doz intravenöz uygulandıktan sonra 3 - 4 saatte bir en az 3 gün intramüsküler uygulama ile sürdürülmelidir.
 
Penbisin Enjektabl Flakon, intramüsküler ve doğrudan veya infüzyon şeklinde intravenöz uygulanabilir. Flakon sulandırıldıktan sonra en geç bir saat içinde uygulanmalıdır. Aksi takdirde etkinliğinde belirgin azalma olabilir. Doğrudan intravenöz uygulama 10-15 dakikada yavaş olarak yapılmalıdır. Daha hızlı uygulama konvülsiyona sebep olabilir.
 
Penbisin Enjektabl Flakon sulandırıldıktan sonra infüzyon sıvısına katılabilir. % 0.9 Sodyum Klorür, % 5 Dekstroz, Laktatlı Ringer, 1/6 M Sodyum Laktat gibi sık kullanılan infüzyon eriyikleri ile geçimlidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Penbisin Enjektabl Flakon 250 mg 
Penbisin Enjektabl Flakon 1 g 
Penbisin Kapsül 250 mg, 16 kapsül
Penbisin Kapsül 500 mg, 16 kapsül 
Penbisin Tablet 1 g, 16 kapsül 
Penbisin Süspansiyon 125 mg/5 ml, 80 ml 
Penbisin Süspansiyon 250 mg/5 ml, 80 ml 
 
Saklama Koşulları
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
 
 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
 Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1 Flakon 500 mg ampisilin (sodyum tuzu halinde)
 
1 Ampul (çözücü) 2 ml enjeksiyonluk su
 
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta nadiren fatal anafilaktoid reaksiyonlar görülmüştür. Bu tip reaksiyonlar özellikle bir çok alerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür.
 
Penisilin tedavisine geçilmeden önce, hastanın evvelce penisilinler, sefalosporinler ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlığı olup olmadığı iyice araştırılmalıdır. İlaca karşı bir alerjik reaksiyon oluşması halinde ilaç derhal kesilmelidir. Ciddi akut aşırı duyarlık reaksiyonları adrenalin (epinefrin) ile acil tedaviyi gerektirir. Endikasyona göre; oksijen, i.v. steroidler, hava yolunun açık tutulması gibi diğer önlemler de alınmalıdır. Özellikle uzun süreli tedavilerde bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süper enfeksiyon ihtimali göz önünde tutulmalıdır. Yine antibiyotiğe bağlı olarak pseudomembranöz kolit vak'aları da ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda oral vankomisin ile tedaviye geçilmelidir.
 
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
 
Hamilelerde kullanım güvenliği henüz kanıtlanmamıştır.
 
Laktasyonda kullanımı: Ampisilin düşük konsantrasyonlarda sütle atıldığından, Penbisin Enjektabl Flakon emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Glossit, bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal reaksiyonlar daha ziyade oral ampisilin kullanımı sırasında ortaya çıkan yan etkilerdir. Ampisiline karşı aşırı duyarlık reaksiyonları deri döküntüleri ve ürtiker şeklinde, nadir olarak da eksfolyatif dermatit ve eritema multiform şeklinde görülebilir.
 
Ürtiker ve diğer deri döküntüleri şeklindeki reaksiyonlar antihistaminikler ve gerekirse de sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir.
 
Ampisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ