Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka PENICILLINE-G.POT
Etken Madde Kodu SGKFJB-PENISILIN G POTASYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CE01
ATC Açıklaması Benzilpenisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A06061
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,53 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,94 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,54 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E188B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Yeni doğanlarda, küçük bebeklerde ve böbrek fonksiyonları yetersiz kişilerde atılım önemli derecede gecikir.
Doz Aşımı

Enjektabl penisilinlerle kasti veya kaza ile akut doz aşımı riski beklenmez. Bununla beraber, beta laktamların yüksek BOS seviyelerine ulaşılması halinde konvülsiyonlar dahil nörolojik advers reaksiyonlar görülebilir. Doz aşımı halinde ilacın uygulaması durdurulur ve hasta semptomatik olarak tedavi edilir. Gerekirse destekleyici önlemler alınır. Penisilin G potasyum hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

PENİCİLLİN G Potasyum 500.000 IU Kristalize Toz İçeren Enjektabl Flakon, penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde, hızlı ve yüksek penisilinemi gerektiği durumlarda kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Penisilin G, duyarlı mikroorganizmalara karşı aktif üreme devrelerinde bakterisid etkilidir. Hücre duvarı mukopeptidinin biyosentezini inhibe etmek suretiyle etki eder. Birçok stafilakok suşunun da dahil olduğu penisilinaz üreten bakterilere karşı etkili değildir.
 
Penisilin G stafilokoklara (penisilinaz üreten suşları hariç), streptokoklara (A, C, G, H, L ve M grupları) ve pnömokoklara karşı in vitro olarak çok etkilidir. Penisilin G'ye in vitro olarak duyarlı diğer mikroorganizmalar Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium, Actinomyces bovis, Streptobacillus moniliformis, Listeria monocytogenes ve Leptospira'dır. Treponema pallidum çok duyarlıdır. Gram negatif bakterilerin aşağıdaki türleri penisilin G'nin intravenöz kullanımla elde edilen orta ve yüksek konsantrasyonlarına duyarlıdırlar: Escherichia coli suşlarının çoğu, Proteus mirabilis, Salmonella ve Shigella türlerinin tümü, Enterobacter aerogenes suşlarının bazıları ve Alcaligenes faecalis.
Farmakokinetik Özellikler

Penisilin G, intramüsküler ve subkütan enjeksiyonu takiben hızla emilir. 300.000 IU'lik total dozun % 60 kadarı 5 saatlik bir süre içinde idrarla atılır. Bu yüzden böbrek fonksiyonları normal kişilerdeki ciddi enfeksiyonların tedavisinde, istenen yüksek serum seviyelerini sürdürmek için yüksek ve sık dozlar gereklidir. Yeni doğanlarda, küçük bebeklerde ve böbrek fonksiyonları yetersiz kişilerde atılım önemli derecede gecikir.

Farmasötik Şekli

FLAKON

Formülü

Herbir flakon, 500.000 IU kristalize penisilin G potasyum (tamponlu – 0.84 mEq potasyum) içerir. Herbir ampul (çözücü): Enjeksiyonluk su 2 mL.

İlaç Etkileşmeleri

Bakteriyostatik antibiyotiklerle (örn. eritromisin, tetrasiklin) birarada kullanılması halinde penisilinlerin etkileri azalabilir.

Probenesidle birlikte kullanıldığında, penisilinin renal tübüllerden sekresyonunun blokajına bağlı olarak penisilinin kanda etkili seviyelerde kalma süresi uzayabilir.

Kontraendikasyonlar

Penisilin ve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Anamnezlerinde çeşitli alerjenlere duyarlı olduğu bilinen kişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Gereken konsantrasyonlarda hazırlanmış olmak şartı ile penisilin çözeltisi daha çok intramüsküler ve intravenöz yolla kullanılır. Gereğinde intraplevral, intraperitoneal, intratekal ve intraartiküler yolla da enjekte edilebilir. İntratekal ve diğer santral sinir sistemine enjeksiyonların söz konusu olduğu durumlarda çözeltinin yoğunluğu 1000 IU/mL'yi aşmamalıdır. Genellikle intratekal olarak 10 mL'lik enjeksiyonlar yapılmakla birlikte enjekte edilecek miktarın daima aspire edilmiş olan serebrospinal sıvıdan daha az olmasına özellikle önem verilmeli, intratekal enjeksiyonlar çok dikkatli ve yavaş yapılmalıdır.
 
Atılım hızı gözönüne alınarak ilacın etkin kan düzeyini sabit tutmak için tavsiye edilen günlük dozun 3 - 4 saatlik aralarla verilmesi gerekir. Bu fraksiyone dozlar 12 saat veya daha uzun aralarla verildinde gerekli kan seviyelerini sağlamaya yetecek yükseklikte dozların seçilmesi gerekir. Uygulanacak doz, mevcut enfeksiyonun ağırlığına ve tabiatına, enfeksiyon etkeninin penisiline duyarlık derecesine ve hastanın tedaviye vereceği cevaba bağlıdır.
Enfeksiyon etkeninin mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda izole edilmesi özellikle önemlidir. Bazen antibakteriyel özellikte başka bir ilaçla kombine kullanılması gerekebilir.
 
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde mutad dozlar;
 
Stafilokok, pnömokok ve streptokokların duyarlı suşlarının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar; bakteriyemi, pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon IU
 
Antraks (Şarbon): Tedavi sağlanıncaya kadar bölünmüş olarak günde en az 5 milyon IU.
 
Aktinomikoz: Servikofasiyal vak'alarda günde 1 - 6 milyon IU, torasik ve abdominal hastalık için günde 10 - 20 milyon IU.
 
Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisine yardımcı olarak): Günde 20 milyon IU.
 
Difteri: Taşıyıcı durumunun önlenmesi için antitoksin tedavisine yardımcı olarak, 10 - 20 gün süreyle bölünmüş olarak günde 300.000 - 400.000 IU
 
Erizipeloid (Erysipelothrix insidiosa): 4 - 6 hafta süreyle günde 2 - 20 milyon IU
 
Endokardit: 4 - 6 hafta süreyle günde 2 - 20 milyon IU
 
Fusospiroketal enfeksiyonlar; orofarinks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonlarında: Günde 5 - 10 milyon IU
 
Gram negatif çomak enfeksiyonları (E. coli, E. aerogenes, A. faecalis, Salmonella, Shigella ve Proteus mirabilis); bakteriyemi: Günde 20 - 80 milyon IU
 
Listeria enfeksiyonları (L. monocytogenes): Yenidoğanlar günde 500.000 - 1.000.000 IU; menenjitli erişkinlerde: İki hafta süreyle günde 15 - 20 milyon IU; endokarditli erişkinlerde: Dört hafta süreyle günde 15 - 20 milyon IU
 
Pasteurella enfeksiyonları (P. multocida); bakteriyemi ve menenjit: İki hafta süreyle günde 4 - 6 milyon IU.
 
Fare ısırığı hastalığı (Spirillum minus veya Streptobacillus moniliformis): İki - üç hafta süreyle günde 15 - 20 milyon IU.
 
Gonoreal endokardit ve artrit: Günde en az 5 milyon IU.
 
Sifilis: Sulu penisilin G potasyum kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir, fakat dozların sık olması gerektiğinden hastanede tedavi tavsiye edilir. Dozaj ve tedavinin süresini hastanın yaşı ve hastalığın durumu belirler. Erken sifiliste total olarak 6 milyon IU, gerek erken ve gerekse latent nörosifiliste 6 - 12 milyon IU tavsiye edilmektedir.
 
Meningokoksik menenjit: İntramüsküler yolla 2 saatte bir 1 - 2 milyon IU veya intravenöz perfüzyonla günde 20 - 30 milyon IU verilir.
 
Bakteriyel endokarditin önlenmesi: Konjenital kalp hastalığı, romatizmal veya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanların dental veya üst solunum yollarında bir operasyon geçirmeleri halinde, bakteriyel endokarditin profilaksisi için ameliyattan yarım saat önce başlamak ve ameliyattan sonra iki gün devam etmek üzere günde 600.000 ünitelik bir doz üç saatte bir eşit miktarlarda verilir.
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PENİCİLLİN G Potasyum 1.000.000 IU Kristalize Toz İçeren Enjektabl Flakon

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 Flakon 500.000 IU penisilin G potasyum, 1 Ampul (çözücü) 2 mL enjeksiyonluk su ve prospektüs

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlık reaksiyonları oluşabilir. Bu durumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedaviden daha fazladır. Söz konusu belirtileri önlemek için hastanın anamnezi dikkatle alınmalı; penisiline, sefalosporinlere ve diğer alerjenlere duyarlı olup olmadığı, alerjik hastalıklara yakınlığı soruşturulmalıdır. Bununla birlikte olumsuz anamnez bulgusu halinde ender de olsa yukarıda belirtilen aşırı duyarlık belirtilerinin ortaya çıkabileceği göz önünde tutulmalıdır. Özellikle yüksek doz uygulanan uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hayatı tehdit eden akut anafilaksi belirtilerinde sıra ile pressör aminler, kortikosteroidler uygulanmalıdır.
 
Uzun süreli tedavi sırasında mantar gibi penisiline duyarlı olmayan mikroorganizmaların gelişebileceği gözönünde tutulmalıdır. Süperenfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkması halinde uygun önlemler alınmalıdır.
Streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürmelidir. Yüksek dozda (10 milyon IU'nin üzerinde) IV uygulamalarda ilaç çok yavaş enjekte edilmelidir. Aksi takdirde içerdiği potasyumdan dolayı elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir.
 
Hamilelede ve emziren annelerde kullanımı : Hamilelik kategorisi B
 
Hamilelerde yeterli çalışma olmadığından, ancak çok gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır. Penisilinler insan sütüyle atıldığından, penisilin G emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Penisilin toksik olmayan bir maddedir. Penisiline bağlı advers etkiler toksik değil alerjik özelliktedir. Ortaya çıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjionörotik ödem, bazen ateş ve artraljidir. Bu belirtiler antialerjik ilaçlarla düzeltilebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.