Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka PF
Etken Madde Kodu SGKEW3-DEKSTRAN 40+SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05AA05
ATC Açıklaması Dekstran
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A11297
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 41,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 36,74 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E212A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
1)    Kapiler dolaşımın yavaşladığı durumlar: Şok, yanıklar, yağ embolisi, pankreatit, peritonit ve paralitik ileus.
2)    Arter ve ven dolaşımı bozuklukları: Kangren tehtidi, bacak ülserleri, raynaut hastalığı, hemorajik olmayan serebral damar hastalıkları.
3)    Ameliyat ve travma sonrası görülen tromboembolik olayların profilaksisi: Damar cerrahisi ve plastik cerrahi: Periferik dolaşımı düzeltmek ve greftte tromboz olasılığını azaltmak amacıyla.
4)    Açık kalp ameliyatlarında: Kalp akciğer cihazlarında kullanılan perfüzyon sıvısına ek olarak.
Farmakodinamik Özellikler

Dekstran 40, ortalama molekül ağırlığı 40000 olan bir glikoz polimeridir ve % 10’luk çözeltisi herhangi bir nedenle kan hacminin azaldığı durumlarda, kan plazma veya kan ürünlerinin temininin güç olduğu durumlarda acil olarak plazma hacmini arttırmak amacıyla kullanılır. Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu plazma proteinlerinden biraz daha yüksek bir onkotik basınç oluşturduğundan plazma ile isoonkotik olan Dekstran 70 İzotonik Solüsyonuna göre, plazma hacmini daha fazla arttırır. Ancak hızlı renal atılımı nedeniyle bu etkisinin süresi daha kısadır. Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu ile elde edilen bu şiddetli fakat nispeten kısa ömürlü plazma hacmini arttırıcı etki erken şok tedavisinde avantaj sağlar. Çünkü bir yandan plazma hacmini kontrol imkanı verirken diğer yandan hipovolemiyi süratle düzeltir. Eğer uygulama sırasında aşırı hacim genişlemesi meydana gelirse infüzyonun kesilmesi plazma hacminin normale dönmesi için yeterlidir. Ani kan kaybı nedeni ile şoktaki bir hastaya Dekstran 40 izotonik solüsyonu uygulaması kan hacmini, santral venöz basıncı,kalp debisi, arteryal kan basıncını, kapiler perfüzyonu, venöz dönüşü ve idrar hacmini arttırır;kan viskozitesini, kalp hızını ve periferal direnci azaltır.

Eritrositlerin ve kanın diğer hücresel elementlerinin agregasyonunu önler. Yüksek tromboembolik komplikasyon riski olan hastalarda cerrahi müdahale öncesinde ve müdahale sırasında Dekstran 40 İzotonik Solüsyonunun infüzyonu derin venöz tromboz ve pulmoner emboli insidansını azaltır. Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu infüzyonundan sonra alınan kanda yapılan kan grubu, çapraz karşılaştırma ve endirekt coombs testini etkilemez. Sadece enzim kullanılan yöntemler Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu infüzyonundan etkilenirler.

Farmakokinetik Özellikler
Plazma hacmi normal kişilerde, intravenöz infüzyonla uygulamayı takiben dekstranın %50’si 3 saat içinde,%60’ı 6 saat içinde,%75’i 24 saat içinde idrarla değişmeden atılır.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
 
DEKSTRAN 40.........................................10 g
SODYUM KLORÜR ..................................0.9 g
ENJEKSİYONLUK SU q.s.........................100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)                                                                              
 
Sodyum......................................154
Klorür.........................................154
Dekstran 40...............................---
İlaç Etkileşmeleri
Dekstran uygulanması öncesi; cross-matching, Rh araştırmaları ve kan tiplendirmesi yapabilmek için yeterli kan örnekleri alınmalıdır. Eğer dekstran uygulanmaya başlandıktan sonra tiplendirme ve cross-matching yapılmak istenirse, tuzlu su aglütinasyonu ve indirekt antiglobulin yöntemleri kullanılmalıdır. Dekstran uygulanılması sonrası sülfürik veya asetik asit hidroliz yöntemiyle yapılan kan glukozu ölçümleri normalden yüksek değerler verebilir. Türbüdimetrik yöntemler kullanılarak yapılan laboratuar testlerinde de yalancı yükselmelere neden olabilir. Bu testler için dekstran uygulanması öncesi kan örneklerinin alınması önerilir. Heparinle birlikte verilmesi durumunda kanama riski söz konusudur.
 
 

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI

 
Hamilelik Kategorisi C:
 Polifleks Dekstran 40 İzotonik solüsyonları ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Dekstran’ın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelere dikkatle verilmelidir.

 

Kontraendikasyonlar
Dekstran’a aşırı duyarlılığı olan kişilerde; Trombositopeni ve hipofibrinojenemide olduğu gibi ciddi hemostatik bozuklukları olanlarda, şiddetli oligüri ve anurinin olduğu renal hastalıklarda, sodyum ve klorür iyonlarının uygulanmasının klinik olarak kontrendike olabileceği durumlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ
TAKDİRDE;
 
Dozaj hastaya göre hesaplanır ve hastanın klinik seyrine göre düzenlenir. Kan akımının aşırı yüklenmesi olasılığı bulunan durumlarda, infüzyon yavaş uygulanmalıdır. Şok v.b gibi kapiler dolaşımın yavaşladığı durumlar: Başlangıç toplam doz ilk 24 saat içinde 20 mL/kg’ı aşmamalıdır. Bu dozun ilk 10 mL/kg’lık bölümü hızlı bir şekilde, kalan bölümü ise yavaş bir şekilde infüze edilir. Daha sonraki günler 10 mL/kg’lık günlük dozlar en fazla 5 gün uygulanır.
 
Arter ve ven dolaşımının bozulduğu durumlar: Başlangıç olarak ilk 24 saatte kilo başına 500-1000 mL uygulanır. Ek olarak ertesi gün ve daha sonra da en fazla iki hafta süreyle gün aşırı 500 mL daha uygulanır. İnfüzyona, ameliyat sırasında ya da travmadan hemen sonra başlanmalıdır. Tedavi, ertesi gün 500 mL daha uygulanarak tamamlanabilir. Tromboz tehlikesinin çok fazla olduğu durumlarda ( femur başı kırığı, karın boşluğundaki ya da prostattaki habis durumlarda, uzun süre hareketsiz yatan hastalarda, anemnezinde tromboz bulunan hastalarda v.b ) tedaviye yukarıdaki gibi 500-1000 mL ile başlanır. Ertesi gün ve en fazla iki hafta süreyle gün aşırı 500 mL daha uygulanır. Damar cerrahisi ve plastik cerrahi: Ameliyat sırasında 500 mL ( yaklaşık 10 mL/kg ) intravenöz yoldan uygulanır. Ameliyattan sonra 500 mL daha uygulanır. 
 
Açık kalp ameliyatları: Kilo başına 10-20 mL Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu perfüzyon sıvısına katılır. Perfüzyon sıvısındaki dekstran konsantrasyonu % 3’ü geçmemelidir. Ameliyat sonrası için önerilen doz “kapiler dolaşımın yavaşladığı durumlar” için önerilenin aynıdır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 
Çözelti berrak değilse, torba zedelenmişse kullanmayınız.
Çözelti bir defada kullanılmalıdır. Bir seferlik uygulamadan artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
 
DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında 25°C‘nin altında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler
Uyarılar/Önlemler
Nadiren bazı kişilerde aşırı duyarlılığa neden olabilir. Bu reaksiyonlar oluşturduğundan genellikle uygulamanın başında ortaya çıktığından, infüzyonun ilk dakikalarında duyarlılık reaksiyonlarının ilk işaretleri görüldüğünde infüzyon kesilir. Sıvı Dengesinde Bozukluk: Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu plazma proteinlerinden biraz daha yüksek bir onkotik basınca sahip olduğundan ekstravasküler boşluktan dolaşıma sıvı çeker. Bu nedenle, özellikle kalp yetmezliği durumlarında dolaşımı aşırı yüklemekten kaçınmak gerekir. Dozaj ve uygulama hızı hastanın klinik durumuna göre ayarlanmalı ve santral ven basıncı kontrol edilmelidir. Hidrasyonu zayıf olan kişilerde ilave sıvı tedavisine gerek duyulabilir. Ancak bu uygulamada aşırı vasküler durumlardan kaçınılmalıdır. Renal Etkiler: Özellikle idrar akışı azalmış kişilerde idrarın yoğunluğunu ve viskozitesini arttırır. Bu durumda yeterli diürez başlayana kadar dekstran infüzyonu kesilir ve i.v sıvı tedavisi ile diürez sağlanır. Gerekirse furosemid yada mannitol gibi diüretikler kullanılır. Dekstran çözeltileri diabetes mellituslu hastalarda ve trombositopenili hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Hematokrit %30’un ( volüm ) altına düşmemelidir.
 
Normal hemostazlı bireylerde takriben 15 mL/kg’a kadar veya 1000 mL ‘lik bir dozaj kanama süresini uzatır, kanama meyilini arttırır, trombosit fonksiyonu arttırır, faktör VIII, Faktör V ve Faktör IX’u önemli ölçüde azaltır. Bu değişiklikler cerrahi müdahale veya travmalardan sonra daha önemli olduğundan kanama komplikasyonları yönünden hasta izlenmelidir. Dekstran 40 İzotonik Solüsyonu % 0,9 oranında Sodyum klorür içerdiğinden konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödem, şiddetli renal yetmezlik durumlarında, kortikosteroid veya kortikotropin alan hastalarda ve sodyum retansiyonu ile ödemin geliştiği klinik durumlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları: Hafif cilt reaksiyonları ve kaşıntı, hipotansiyon, bulantı, kusma, baş ağrısı, nefes darlığı, ateş, göğüste sıkışma, bronkospazm ve nadiren anafilaktik şok görülebilir. Diğer Reaksiyonlar: Uygulama tekniğine veya çözeltiye bağlı olarak ateş, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden yayılan venöz tromboz veya flebit, ekstravazasyon ( damar duvarından dışarı sıvı sızması ) ve hipervolemi ortaya çıkabilir. Sodyum Klorür içeren büyük hacimli bütün parenteral çözeltilerde olduğu gibi klorür iyonları bikarbonat iyonlarının kaybına,dolayısıyla da asidoza neden olabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.