Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka PHYSIOTENS
Etken Madde Kodu SGKFF1-MOKSONIDIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C02AC05
ATC Açıklaması Moksonidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A06141
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 37,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 33,84 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 14,4 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E310B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Moksonidin tablet ile kısıtlı sayıda vakada doz aşımı bildirilmiştir. Yanlışlıkla 16 mg'a kadar dozların alınması sonucu ortaya çıkan belirtiler şunlardır: Baş ağrısı, sedasyon, uyku hali,hipotansiyon, huzursuzluk, genel zayıflık hali, bradikardi, ağız kuruluğu, kusma, yorgunluk ve mide ağrısı. Doz aşımı ölüme yol açmamıştır.

Bu belirtilere ek olarak, moksonidin'in farmakolojik özellikleri göz önüne alındığında hipertansiyon, taşikardi, asteni ve hipergliseminin ortaya çıkması da beklenmelidir.

Moksonidin'in özel bir antidotu yoktur. Ancak yine farmakolojik bilgilerin ışığında fentolamin veya tolazolin moksonidin'in hipertansif etkisini tamamen ortadan kaldırabilir veya azlatabilir. Ortaya çıkabilecek hipotansiyon, sıvı tedavisi ve dopamin ile tedavi edilebilir. Bredikardi ise atropin ile tedavi edilmelidir. Genel olarak kardiyovasküler dolaşımın desteklenmesi de önerilir.

Endikasyonlar

Moksonidin hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Moksonidin seçici etkili imidazolin reseptör agonistidir. Deneysel bulgular moksonidinin güçlü bir antihipertansif etkisi olduğunu ve bu etkisini santral sinir sistemi üzerindeki etkileriyle oluşturduğunu göstermektedir.
Moksonidin, beyin sapındaki imidazolin reseptörlerini seçici olarak uyarmakta ve özellikle rostral ventrolateral medullada periferik sempatik sistemi kontrol eden bu bölgede yoğun biçimde yerleşmiş bulunan imidazoline duyarlı bu reseptörleri etkilemektedir. İmidazolin reseptörlerinin uyarılması ise, sempatik aktiviteyi azaltarak kan basıncının düşmesine neden olmaktadır. Moksonidin, diğer sempatolitik antihipertansif ajanlardan, bilinen alfa-2 adrenoreseptörlere imidazolin reseptörlerine kıyasla daha düşük afinite göstermesi nedeniyle ayrılmaktadır. Alfa-2 adrenoreseptörlere olan bu düşük afinite, sedasyon ve ağız kuruluğu insidansının daha düşük olmasının nedeni olabilir.
İnsanlarda moksonidin, sistemik vasküler dirençte azalmaya ve buna bağlı olarak arteriyel kan basıncında düşmeye yol açar. Moksonidinin bu etkisi çift kör kontrollü klinik çalışmalarla da kanıtlanmıştır.
Farmakokinetik Özellikler
Moksonidin, oral yolla uygulanmasından sonra üst gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Doruk kan konsantrasyonuna ulaşma süresi yaklaşık 1 saattir. Bu dozun alınmasını takiben 24 saatlik bir dönemde, moksonidin idrar yoluyla değişmeden atılır. Atılan moksonidinin yaklaşık %13'ü ise dehidrojene moksonidin olarak atılır. Ancak %1'den az bir bölüm ise feçes ile atılmaktadır. Plazma proteinlerine bağlanma, in-vitro deneylerde, yaklaşık %7.2 düzeyinde belirlenmiştir.
Farmasötik Şekli

Film Kaplı Tablet

Formülü

Beher tablet 0.4 mg moksonidin, laktoz monohidrat ve boyar madde olarak kırmızı demir oksit (E172) ve titanyum dioksit (E171) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte eş zamanlı uygulama:
  • Moksonidin kalsiyum kanal blokerleri ve tiyazid grubu diüretiklerle birlikte güvenle kullanılmaktadır.
  • Diğer antihipertansif ilaçlarla eş zamanlı uygulanmasında aditif etki beklenmelidir.
Trisiklik antidepresanların, santral etkili antihipertansif ajanların etkinliğini azaltabilmeleri nedeniyle, moksonidin trisiklik antidepresan ajanlarla birlikte uygulanmamalıdır. Moksonidinin moclobemide ile farmakodinamik etkileşimi olduğu ise gösterilememiştir.
Moksonidin, lorazepam tedavisi gören kişilerde bozulmuş kognitif performansı orta derecede artırmıştır. Öte yandan moksonidin, eş zamanlı kullanıldıklarında benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir.
Kontraendikasyonlar
Moksonidin, içerdiği etkin madde ve yardımcı maddelere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ayrıca sick sinüs sendromu veya ciddi bradikardilerde (istirahat halinde kalp atım hızı 50 vuruş/dakikanın altında) moksonidin uygulaması kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Moksonidinin normal koşullarda başlangıç dozu 0.2 mg/gün'dür. Maksimum günlük doz ise iki eşit doza bölünmüş halde toplam 0.6 mg/gün'dür. Bir defada verilebilecek en yüksek doz 0.4 mg'dır. Tüm doz ayarlamaları bireylerin cevabına göre ayarlanmalıdır.
Moksonidin yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.
Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olanlarda dozaj:
Moksonidinin eliminasyonu kreatinin klirensi ile anlamlı biçimde ilintilidir. İleri düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda (glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dakika altında olan vakalar), kararlı durum plazma konsantrasyonları ve terminal yarılanma ömrü, böbrek fonksiyonları normal olan (glomerüler filtrasyon hızı 90 ml/dakika üzerinde) kişilere kıyasla yaklaşık 3 kat uzamış olarak saptanmıştır. Orta derecede böbrek yetmezliği olan vakalarda (glomerüler filtrasyon hızı 30-60 ml/dakika arasında) kararlı plazma konsantrasyonları ve terminal yanlanma ömrü sırasıyla %80 ve %35 daha yüksek olarak saptanmıştır. Her iki durumda da maksimum moksonidin plazma konsantrasyonları %50 yüksek gerçekleşmektedir. Ancak bu hastalarda çoklu dozlamada ilaç birikmesi saptanmamıştır. Bu nedenlerle böbrek yetmezliği olan vakalarda dozaj hastanın bireysel durumuna göre ayarlanmalıdır. Moksonidin hemodiyaliz ile düşük düzeyde elimine edilebilmektedir.
Yaşa bağlı olarak farmakokinetik parametrelerdeki değişiklikler klinik olarak önemli kabul edilmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Physiotens 0.2 mg 28 Film Kaplı Tablet, blister ambalajda

Ruhsat Sahibi

Abbott ilaç ve Ecza Ticaret Limited Şirketi

Bostancı Kocayol Cad. No: 58

34744 Kadıköy/ istanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14.03.2003-113/70

Saklama Koşulları
30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kutunun üzerindeki son kullanma tarihi geçmiş ilacı kullanmayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Physiotens 0.4 mg 28 Film Kaplı Tablet, blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler
Moksonidin, bir beta bloker ile kombine edilmiş ise ve her iki ilacın da kesilmesinin gerektiği durumlarda, beta blokerin daima daha önce kesilmesi gerekmektedir.
Böbrek yetmezliği durumunda (glomerüler filtrasyon hızı 60 ml/dakika'dan az), bir birikme durumu söz konusu olmamasına rağmen, moksonidinin hipotansif etkisi,özellikle de tedavi başlangıcında dikkatle izlenmelidir.
Moksonidin tedavisi hiçbir zaman aniden kesilmemelidir
 
Bileşimindeki maddelerle ilgili uyarı:
Doktorunuz bazışekerlere karşı bir intoleransınızın olduğunubildirmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza başvurunuz.
 
Gebelik ve emzirme dönemlerinde uygulama:
Gebelik kategorisi: B.
Moksonidin ile gebelerde gerçekleştirilmiş klinik çalışma bulunmamaktadır. İnsanlar üzerindeki deneyimlerin kısıtlı olması nedeniyle moksonidin gebelerde ancak potansiyel yararların, fetusa olası zarara üstün olduğuna karar verilmesi halinde kullanılmalıdır. Ancak, klinik öncesi çalışmalarda konjenital anomali oluşumu ve üreme üzerine olumsuz etkiler gösterilmemiştir.
Moksonidin süte geçer. Süt veren kadınlar, moksonidin ile tedavi sırasında emzirmemeleri veya ilaçla tedavinin kesilmesi konusunda bilgilendirilmelidirler.
 
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkiler:
Moksonidinin araç kullanma veya makine işletme becerileri üzerine olumsuz etkisi olduğunu düşündürebilecek herhangi bir bulgu mevcut değildir. Ancak uyuklama hali ve halsizlik bildirilmiş olduğundan, araç kullanma ve alet işletimi gibi beceri isteyen işlemlerde dikkatli olarak kullanılmalıdır.
Üretim Yeri

Solvay Pharmaceuticals SAS

Chatillon sur Chalaronne, Fransa

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Moksonidin uygulaması ile en sık karşılaşılan yan etkiler ağız kuruluğu, baş ağrısı, genel yorgunluk ve uyku halidir.
Bu semptomlar tedavinin ilk birkaç haftası içinde genellikle azalır.
Daha seyrek bildirilen yan etkiler ise bulantı, uykuya dalış güçlüğüve cilt döküntüleri ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlardır. Enderolarak hipotansiyon, postural hipotansiyon bildirilmiştir. Çok seyrek vakalarda anjiyonörotik ödem bildirilmiştir.